FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fasigyn®

Pfizer

Filmdragerad tablett 500 mg
(Tillhandahålls ej) (vit, rund, 12,9 mm, filmdragerad, prägling FAS 500)

Specifikt medel mot anaeroba bakterier och vid trichomonas-, amöba- och giardiainfestation

Aktiv substans:
ATC-kod: P01AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Fasigyn® Filmdragerad tablett 500 mg) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 4 styck (vnr 145805)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2020-04-10
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Blister 16 styck (vnr 030743)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2020-04-10
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Blister 20 styck (vnr 439760)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2020-04-10
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-02.

Indikationer


Intra-abdominella och gynekologiska infektioner orsakade av anaeroba bakterier.


Preoperativ profylax vid abdominell kirurgi mot infektioner orsakade av anaeroba bakterier.


Urogenitala infektioner orsakade av Trichomonas vaginalis.


Infektioner orsakade av Giardia lamblia eller Entamoeba histolytica.

Kontraindikationer

Tinidazol är kontraindicerat:


  • Under graviditetens första trimester (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).

  • Till patienter med bloddyskrasier i anamnesen.

  • Till patienter med aktiv organisk sjukdom i CNS.

  • Till patienter med överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, andra 5-nitroimidazolderivat eller mot något hjälpämne.


Dosering

Dosering


Terapi vid anaeroba infektioner

2 g (4 tabletter à 500 mg) som begynnelsedos. Därefter 1 g (2 tabletter à 500 mg) som engångsdos dagligen eller 1 tablett à 500 mg 2 gånger dagligen.


Profylax vid anaeroba infektioner

2 g (4 tabletter à 500 mg) som engångsdos inom 12 timmar före operation.


Urogenital trichomoniasis

2 g (4 tabletter à 500 mg) i engångsdos. Patient och partner bör om möjligt behandlas samtidigt.

Giardiasis

2 g (4 tabletter à 500 mg) i engångsdos.

Akut amöbadysenteri och leverabscess

2 g (4 tabletter à 500 mg) i engångsdos under 3 dagar.

Fasigyn bör vid såväl terapi som profylax kombineras med ett antibiotikum mot aeroba bakterier om samtidig infektion, eller risk för infektion, av aerober ej kan uteslutas.


Pediatrisk population

Fasigyn rekommenderas inte till barn under 12 år vid behandling av eller som profylax mot anaeroba infektioner.


Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Administreringssätt

Fasigyn ska om möjligt tas under eller efter måltid.


Varningar och försiktighet

Som för liknande preparat ska alkoholhaltiga drycker undvikas under samt i minst 72 timmar efter genomförd tinidazolbehandling på grund av risken för en disulfiramliknande reaktion (t.ex. rodnad, bukkramper, kräkningar, takykardi) (se avsnitt Interaktioner).


Tinidazol och läkemedel med liknande kemisk struktur, har förknippats med olika neurologiska störningar såsom yrsel, ataxi, perifer neuropati och i sällsynta fall konvulsioner. Behandlingen med Fasigyn ska avbrytas om patienten får onormala neurologiska symtom.


Karcinogenicitet har observerats hos mus och råtta vid kronisk behandling med metronidazol, ett annat nitroimidazolmedel. Även om data om karcinogenicitet saknas för tinidazol är de två läkemedlen strukturellt likartade, och därför finns det risk för liknande biologiska effekter. Användningen av tinidazol för längre behandling än vad som normalt behövs ska övervägas noga.

Interaktioner

Antikoagulanter

Tinidazol, liksom andra imidazolderivat, kan förstärka effekten av orala antikoagulantia (t.ex. warfarin).


Alkohol

Samtidig användning av tinidazol och alkohol kan framkalla en disulfiramliknande reaktion och bör därför undvikas under behandlingen och upp till 72 timmar (3 dygn) efter avslutad behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Tinidazol passerar över i placenta. Det finns bara begränsade data från behandling av gravida kvinnor med tinidazol.Tinidazol är kontraindicerat under graviditetens första trimester (se avsnitt Kontraindikationer).


Evidens för att tinidazol är skadligt under graviditetens senare stadier saknas, men det ska endast användas under andra och tredje trimestern om det är absolut nödvändigt, när behandlingens nytta överväger de möjliga riskerna för både moder och foster.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Tinidazol går över i bröstmjölk. Tinidazol kan förekomma i bröstmjölk under mer än 72 timmar efter administrering. Kvinnor ska inte amma under och minst tre dagar efter avslutad behandling med tinidazol.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga fertilitetsdata på människa. Djurstudier visar att fertiliteten påverkas i både han- och hondjur. I hannarna sågs allvarliga histopatologiska effekter i testis (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Inga studier har utförts. Det finns ingenting som tyder på att tinidazol påverkar förmågan att köra bil eller handha maskiner.

Biverkningar

Upp till 8% av patienterna som behandlats med tinidazol har fått biverkningar.


Biverkningar som rapporterats från kliniska prövningar och efter marknadsintroduktion framgår av nedanstående tabell, klassificerade efter organsystem, frekvens och svårighetsgrad. Frekvensen definieras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); sällsynta (≥1/10000, <1/1000; mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighet.

MedDRA

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Leukopeni

Immunsystemet

Sällsynta

Allergiska reaktioner

Ingen känd frekvens

Läkemedelsöverkänslighet, anafylaktisk chock

Metabolism och nutrition

Vanliga

Nedsatt aptit

Ingen känd frekvens

Disulfirameffekt

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, övergående smakförändringar (metallsmak, bitter smak), yrsel

Sällsynta

Perifer neuropati

Ingen känd frekvens

Konvulsioner, hypoestesi, parestesi, sensorisk störning, ataxi

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo

Magtarmkanalen

Vanliga

Kräkningar, diarré, illamående, buksmärta

Sällsynta

Stomatit

Ingen känd frekvens

Glossit, missfärgning av tungan

Lever och gallvägar

Sällsynta

Gulsot, kolestatisk hepatit, onormala leverfunktionsvärden

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Allergisk dermatit, klåda

Sällsynta

Exantem

Ingen känd frekvens

Angioödem, urtikaria, rodnad

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Artralgi

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Mörkfärgning av urinen (kromaturi)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Feber

Ingen känd frekvens

Trötthet


Allergiska reaktioner (exanthem, urtikaria) kan förekomma i syndromliknande tillstånd tillsammans med feber och smärtsam ledsvullnad.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Begränsad erfarenhet av överdosering.


Symtom

Tänkbart är att beskrivna biverkningar t ex gastrointestinala besvär, yrsel, slöhet, huvudvärk, dysartri, oculogyn kris, neuropati, kramper, metallsmak, mörkfärgning av urinen kan förekomma.


Behandling

Behandlingen är symtomatisk och stödjande. Om befogat ventrikeltömning, medisinskt kol.

Farmakodynamik

Tinidazol är ett imidazolderivat, som efter anaerob reduktion hämmar nukleinsyrasyntesen. Effekten är baktericid hos anaeroba bakterier.


Antibakteriellt spektrum

Känsliga

Anaeroba streptokocker och peptostreptokocker

Clostridium inklusive Clostridium perfringens och Clostridium difficile

Bacteroides inklusive Bacteroides fragilis

Fusobacterium

Resistenta

Aeroba bakterier

Mikroaerofila streptokocker

Actinomyces

Arachnia

Propionibacterium

Resistens är sällsynt (<1%) hos anaeroba bakterier.


Resistens mot tinidazol uppstår troligen genom ett långsammare upptag av antibiotika i bakterien. Korsresistens med metronidazol förekommer.


Spektrum avseende protozoer

Känsliga

Trichomonas vaginalis

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

Tinidazol påverkar ej den normala vaginalfloran.


Farmakokinetik

Absorption

Oralt administrerat tinidazol absorberas nästan fullständigt och maximal serumkoncentration uppnås efter ca 2 timmar. Engångsdos på 2 g ger maximal serumkoncentration på omkring 50 µg/ml. Fyrtioåtta timmar efter tillförsel av 2 g har en serumkoncentration på omkring 4 µg/ml uppmätts. Halveringstiden är 12-13 timmar.


Distribution

Tinidazol distribueras väl till olika kroppsvävnader och kliniskt terapeutiska koncentrationer har uppmätts även i cerebrospinalvätska. Distributionsvolymen är ca 0,7 l/kg.


Metabolism och eliminering

Tinidazol metaboliseras delvis genom oxidering, hydroxylering och konjugering. Utsöndringen sker till ca 60% via urinen, ca 20% som oförändrat tinidazol. En mindre del, ca 12%, elimineras via feces. Farmakokinetiken påverkas ej signifikant hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 22 ml/min) (se avsnitt Dosering under Nedsatt njurfunktion).

Prekliniska uppgifter

Upprepad dostoxicitet


En studie av upprepad dostoxicitet har genomförts på beaglehundar med oral dosering av tinidazol vid 100 mg/kg/dag, 300 mg/kg/dag och 1 000 mg/kg/dag under 28 dagar. På dag 18 i studien sänktes den högsta dosen till 600 mg/kg/dag till följd av allvarliga kliniska tecken. De två substansrelaterade effekterna observerades hos hundar som behandlades med tinidazol med ökad atrofi av tymus hos båda könen vid medelhöga och höga doser, och atrofi av prostata vid alla doser hos hanar. En ingen-observerad-biverkningsnivå (NOAEL, no-observed-adverse-effekt level) på 100 mg/kg/dag fastställdes för honor. Ingen NOAEL identifierades hos hanar till följd av minimal atrofi av prostata vid 100 mg/kg/dag (cirka 0,9 gånger den högsta humandosen baserat på jämförelser av AUC i plasma).


Mutagenicitet/karcinogenicitet


Tinidazol uppvisade vissa tecken på mutagen risk. I en mutagenicitetsanalys in vitro var tinidazol mutagent i TA 100, S. typhimurium-teststammen, både med och utan metabol aktivering. Tinidazol var negativt för mutagenicitet i ett däggdjurscellodlingssystem där man använde V79-lungceller från kinesisk hamster (HGPRT-testsystemet) och negativt för gentoxicitet vid en systerkromatidutbytesanalys på äggstock från kinesisk hamster (CHO). Tinidazol var positivt för gentoxicitet in vivo i en mikrokärnanalys på mus.

Karcinogenicitetsstudier med tinidazol på råtta, mus eller hamster har inte rapporterats. Metronidazol, en kemiskt besläktad nitromidazol, har emellertid rapporterats vara karcinogen hos mus och råtta men inte hos hamster. Flera studier av metronidazol har visat evidens för pulmonell, hepatisk och lymfatisk tumörgenes hos mus och bröst- och levertumörer hos honråtta.


Reproduktiomstoxicitet


Tinidazol orsakade inga missbildningar hos mus och råtta. En studie av utvecklingstoxicitet på embryon och foster hos dräktiga möss indikerade ingen embryo-fetal toxicitet vid den högsta dosnivån på 2 500 g/kg (cirka 6 gånger den högsta terapeutiska humandosen baserat på kroppsytekonvertering). I en studie på utvecklingstoxicitet hos embryon och foster hos dräktiga råttor noterades försämrad embryo-fetal livsduglighet vid 500 och 2 000 mg/kg/dag och tillväxtretardation (sänkt fostervikt ökade skelettvariationer) noterades vid 500 mg/kg/dag (cirka 2 gånger den högsta terapeutiska humandosen baserat på kroppsytekonvertering). I en studie av utvecklingstoxicitet på dräktiga råttor som doserats från GD 1-21, i vilken moderdjur tilläts föda och föda upp sina avkommor, noterades en högre förekomst av fosterdödlighet vid 600 mg/kg; NOAEL för utvecklingstoxicitet var 300 mg/kg.


I en manlig fertilitetsstudie på råtta som behandlades med tinidazol reducerades manlig fertilitet vid 600 mg/kg/dag. Degeneration av sädeskanalerna i testis med motsvarande effekter på spermatogena mått noterades vid dosnivåer på 300 och 600 mg/kg/dag. NOAEL för testikulära och spermatogena effekter var 100 mg/kg/dag (cirka 0,5 gånger den högsta terapeutiska humandosen baserat på kroppsytekonvertering). I en annan fertilitetsstudie noterades minskad fertilitet hos hanråtta vid 300 mg/kg/dag och hos honråtta vid 150 och 300 mg/kg/dag efter 20 dagars administrering.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg tinidazol.


Förteckning över hjälpämnen

Alginsyra

Majsstärkelse

Mikrokristallin cellulosa

Hypromellos

Magnesiumstearat

Natriumlaurilsulfat

Propylenglykol (E 1520)

Titandioxid (färgämne E 171).

Miljöpåverkan

Tinidazol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av tinidazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att tinidazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att tinidazol kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 500 mg (vit, rund, 12,9 mm, filmdragerad, prägling FAS 500)
4 styck blister, tillhandahålls ej
16 styck blister, tillhandahålls ej
20 styck blister, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av