FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vanquin

Meda

Dragerad tablett 50 mg
(rund, välvd och röd, 10 mm)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CX01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Vanquin Dragerad tablett 50 mg) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 8 styck (vnr 153890)
Företaget slutar tillhandahålla
läkemedlet i denna förpackning. Förpackningen förväntas inte vara tillgänglig inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp:
Startdatum: 2020-10-01
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
Blister 32 styck (vnr 174755)
Företaget slutar tillhandahålla
läkemedlet i denna förpackning. Förpackningen förväntas inte vara tillgänglig inom överskådlig framtid.
Utbytbara läkemedel:
För närvarande tillhandahålls inga utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativ förpackningsstorlek:
8 tabletter
Alternativt läkemedel inom annan ATC-grupp:
Startdatum: 2018-02-20
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-17.

Indikationer

Enterobiasis.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt ges peroralt i engångsdos. Tabletterna bör ej tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla. Doser utöver 8 tabletter är ej motiverade eftersom verkningsgraden ej ändras om dosen ökas ytterligare.


För att förhindra fortsatt smittspridning behandlas alla i familjen med Vanquin samtidigt. Upprepad behandling av hela familjen rekommenderas efter 2-3 veckor.

Varningar och försiktighet

Pyrvin är ett kraftigt färgämne. Eventuella kräkningar ger bestående fläckar. Patienten bör upplysas om att avföringen färgas röd.


Noggrann hygien, såväl personlig som i omgivningen är väsentlig för att minska risken för återsmitta.


Vanquin tabletter innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos- galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


Vanquin innehåller mindre än 0,02 mg natriumbensoat per tablett, motsvarande 0,05 mg/g. Bensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Vanquin tabletter innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Pyrvinembonat passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Vanquin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000); Mycket sällsynta

(<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Immunsystemet

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner.

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré, buksmärtor, illamående och kräkningar

Kräkningar förekommer huvudsakligen efter intag av suspension.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Låg p.g.a. mycket ringa resorption. 300–500 mg till 3-åringar samt 1,1 g till vuxen gav ej några symtom. Symtom: Illamående, kräkningar, diarré. Överkänslighetsreaktioner. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Vanquin, som innehåller pyrvin, är ett antihelmintikum med specifik effekt mot springmask, Enterobius vermicularis. Pyrvin har vermicid effekt på såväl larv som den fullt utbildade masken och avbryter därmed fortsatt produktion av de smittsamma äggen. Dessa är mycket motståndskraftiga och kan hålla sig vid liv under 2‑3 veckor i t.ex. bostadsdamm, kläder, mattor eller husdjurens päls. De mikroskopiska äggen kan inhaleras och via sväljning nå tarmkanalen varefter kläckning sker i duodenum.

Farmakokinetik

Pyrvin absorberas ej.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller pyrvinembonat motsvarande 50 mg pyrvin.


Hjälpämnen med känd effekt: Sackaros, natriumbensoat, metylhydroxibensoat, propylhydroxibensoat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Povidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstärkelseglykolat (Typ A) majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, sackaros, shellack, vitt vax, natriumbensoat (E 211), metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), kalciumkarbonat (E 170), röd järnoxid (E 172).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett 50 mg (rund, välvd och röd, 10 mm)
8 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
32 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av