FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Daivobet®

LEO Pharma

Gel 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
(Nästan klar, färglös till svagt benvit gel)

Medel mot psoriasis

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D05AX52
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Beredningsformen gel subventioneras endast för lokal behandling av psoriasis i hårbotten.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-13.

Indikationer

Lokal behandling av psoriasis i hårbotten hos vuxna. Lokal behandling av mild till måttlig plack psoriasis vulgaris hos vuxna på andra områden än i hårbotten.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Daivobet är kontraindicerad vid erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis.


P.g.a. innehållet av kalcipotriod är Daivobet kontraindicerat hos patienter med kända störningar i kalciummetabolismen (se Varningar och försiktighet).


P.g.a. innehållet av kortiko­steroid är Daivobet kontraindicerat vid följande tillstånd: Virusinfektioner i huden (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller bakterieinfektioner i huden, infektioner orsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, atrofisk striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, sår och skador (se Varningar och försiktighet).

Dosering

Daivobet gel appliceras på angripna hudområden en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor för psoriasis i hårbotten och 8 veckor för övriga hudområden. Om det är nödvändigt att fortsätta eller upprepa behandlingen efter denna period, bör behandlingen fortsätta efter läkares bedömning och under regelbunden medicinsk övervakning.


Vid användning av läkemedel innehållande kalcipotriol bör den maximala dagliga dosen inte överstiga 15 g. Den andel av kroppsytan som behandlas med läkemedel innehållande kalcipotriol bör inte överskrida 30% (se Varningar och försiktighet).


Vid behandling av hårbotten:

Alla angripna hudområden i hårbotten kan behandlas med Daivobet gel. Vanligtvis räcker mellan 1 g och 4 g per dag för behandling av hårbotten (4 g motsvarar en tesked).


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njur- och leverfunktion

Säkerheten och effekten av Daivobet gel hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller allvarliga leversjukdomar har inte utvärderats.


Pediatriska patienter

Säkerheten och effekten av Daivobet gel vid behandling av barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga. Nuvarande tillgängliga data hos barn i åldern 12-17 år finns i Biverkningar och Farmakodynamik, men ingen dosrekommendation kan fastställas


Administreringssätt

Daivobet gel ska inte appliceras direkt i ansiktet eller ögonen. För att uppnå optimal effekt, rekommenderas att inte duscha, bada, eller vid behandling av hårbotten, tvätta håret omedelbart efter application av Daivobet gel. Daivobet gel bör vara kvar på huden under natten eller under dagen.


Vid användning av applikator

Före första användningen av applikatorn måste patronen och applikatorhuvudet monteras. Efter grundning levererar varje hel aktivering 0.05 g Daivobet gel.

Daivobet gel appliceras på det påverkade området med hjälp av applikator.

Händerna bör tvättas efter användning om Daivobet gel fås på fingrarna.

Daivobet gel applikator åtföljs av bipacksedeln med detaljerade instruktioner för användning.


Vid användning av flaskan

Flaskan ska skakas före användning och Daivobet gel appliceras på det drabbade området.

Händerna bör tvättas efter användning.

Varningar och försiktighet

Effekter på endokrina systemet

Daivobet gel innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider måste därför undvikas. Biverkningar som upptäcks i samband med systemisk kortiko­steroid­behandling såsom hämning av binjure­bark­funktionen eller inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus, kan även inträffa vid topikal kortikosteroidbehandling beroende på systemisk absorption.

Användning under täckande förband ska undvikas, eftersom detta ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider. Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck ska undvikas eftersom det ökar den systemiska absorptionen av kortiko­steroider (se Biverkningar).


I en studie av patienter med omfattande psoriasis i både hårbotten och på kroppen och som behandlades med höga doser Daivobet gel (i hårbotten) och höga doser Daivobet salva (på kroppen), fann man hos 5 av 32 patienter efter 4 veckors behandling en marginell sänkning av kortisolsvaret efter provokation med adeno­kortikotropt hormon (ACTH) (se Farmakodynamik).


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Effekter på kalciummetabolismen

P.g.a. innehållet av kalcipotriol kan hyperkalcemi uppkomma om den maximala dagliga dosen (15 g) överskrids. Serumkalcium normaliseras när behandlingen avbryts. Risken för hyperkalcemi är minimal om relevanta rekommendationer för behandling med kalcipotriol följs. Behandling av mer än 30% av kroppsytan ska undvikas (se Dosering).


Lokala biverkningar

Daivobet innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider på samma behandlingsområde måste därför undvikas.

Huden i ansiktet och underlivet är mycket känslig för kortikosteroider. Läkemedlet ska inte användas på dessa områden. Patienter ska instrueras i korrekt användning av läkemedlet för att undvika kontakt med och oavsiktlig överföring till ansikte, mun och ögon. Händerna måste tvättas efter varje applikation för att undvika oavsiktlig överföring till dessa ytor.


Samtidiga hudinfektioner

Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi. Om infektionen förvärras, bör kortiko­steroid­behandlingen avbrytas (se Kontraindikationer).


Utsättning av behandling

Vid avslutande av psoriasisbehandling med lokala kortiko­steroider kan det föreligga risk för generaliserad pustulös psoriasis eller rebound-effekt. Medicinsk uppföljning bör därför fortsätta under perioden efter avslutad behandling.


Långtidsbehandling

Vid långtidsbehandling finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar av kortikosteroid. Behandlingen bör avslutas om biverkningar som är relaterade till långtidsbruk av kortiko­steroid noteras (se Biverkningar).


Ej utvärderad användning

Det finns ingen erfarenhet från användning av Daivobet vid guttat psoriasis.


Samtidig behandling och UV-exponering

Daivobet salva för psoriasis på kroppen har använts i kombination med Daivobet gel för psoriasis i hårbotten, men det finns begränsad erfarenhet av kombinationen av Daivobet med andra lokalt verkande psoriasis­produkter på samma behandlingsyta, andra läkemedel mot psoriasis som administreras systemiskt eller med ljusterapi.


Läkare rekommenderas att råda patienten att under behandling med Daivobet begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Lokal­behandling med kalcipotriol ska endast användas tillsammans med UV-bestrålning om läkare och patient anser att det potentiella värdet av en sådan behandling uppväger eventuella risker (se Prekliniska uppgifter).


Biverkningar av hjälpämnen

Daivobet gel innehåller butylhydroxitoluen (E 321) som ett hjälpämne, vilket kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Daivobet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Daivobet saknas. Djurstudier med gluko­kortikoider har visat reproduk­tions­toxiko­logiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Ett flertal epidemiologiska studier (med färre än 300 graviditeter) har inte uppvisat några kongenitala missbildningar hos barn till kvinnor som behandlats med kortiko­steroider under graviditeten. Den potentiella risken för människa är okänd. Daivobet ska därför endast användas under graviditet när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Betametason passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Data vad gäller utsöndring av kalcipotriol via bröstmjölk saknas. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Daivobet till ammande kvinnor. Patienten ska informeras om att inte applicera Daivobet på bröstet under amnings­perioden.

Fertilitet

Studier på råtta med perorala doser av kalcipotriol eller betametason­dipropionat visade ingen försämring av manlig och kvinnlig fertilitet (se Prekiniska uppgifter)..

Trafik

Daivobet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den estimerade frekvensen på biverkningar är baserade på poolade analyser av data från kliniska studier inkluderade efter-godkännandet utförda säkerhets studier och spontanrapporteringar.


Den mest frekvent rapporerade biverkningen under behandlingen är pruritus.


Biverkningarna är ordnade enligt MedDRA SOC och de enskilda biverkningarna inleds med de mest frekvent rapporterade. Inom varje frekvensgrupp anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

* Hudinfektioner inkluderar bakteriell, svamp och virus hudinfektioner har rapporterats.

** Se avsnitt varningar och försiktighet.

*** Olika typer av utslag som erytema utslag och pustulösa utslag har rapporterats.

**** Tillfällig missfärgning av vitt eller grått hår, till en gulaktig färg, vid applikationsstället i hårbotten, har rapporterats.

***** Sveda vid applikationsstället är inkluderat i smärta vid applikationsstället.

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hudinfektion*

Follikulit

Immunsystemet

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Överkänslighet

Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Ögonirritation

Ingen känd frekvens

Dimsyn**

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Pruritus

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Exacerbation av psoriasis

Dermatit

Erytem

Utslag***

Akne

Sveda i huden

Hudirritation

Torr hud

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Hud striae

Hud exfoliation

Ingen känd frekvens

Förändrad hårfärg****

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Smärta vid applikationsstället*****

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Rebound-effekt

Följande biverkningar anses vara relaterade till de farmakologiska klasserna kalcipotriol och betametason var för sig:


Kalcipotriol

Biverkningar inkluderar reaktioner på applikationsstället, pruritus, hudirritation, sveda och stickningar, torr hud, erytem, utslag, dermatit, eksem, försämrad psoriasis, fotosensibilitet och överkänslighetsreaktioner inkluderande mycket sällsynta fall av angioödem och ansiktsödem.


Systemeffekter efter lokal applikation kan uppstå i mycket sällsynta fall och orsaka hyperkalcemi eller hyperkalciuri (se varningar och försiktighet).


Betametason (som dipropionat)

Lokala reaktioner kan uppkomma vid topikalt bruk, framför allt under långvarig behandling, inkluderande hudatrofi, telangiektasi, striae, follikulit, hypertrikos, perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit, depigmentering och milier.

Vid behandling av psoriasis med topikala kortikosteorider kan det finnas risk för generaliserad pustulös psoriasis.


Systemreaktioner efter lokal applikation av kortikosteroider är sällsynta hos vuxna, men de kan vara allvarliga. Hämning av binjurebarkfunktion, katarakt, infektioner, inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus och ökat intraokulärt tryck kan uppträda, framförallt efter långvarig behandling. Systemreaktioner förekommer mer frekvent vid behandling under ocklusion (plast, hudveck), vid behandling av stora ytor och vid långtidsbehandling (se varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Inga kliniskt relevanta skillnader mellan säkerhetsprofilen hos vuxenpopulationen och ungdomspopulationen har observerats. Totalt 216 ungdomar behandlades i tre öppna kliniska studier. Se avsnitt farmakodynamik för ytterligare detaljer om studierna


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Behandling med doser över den rekommenderade kan förorsaka förhöjt serum­kalcium, vilket snabbt normaliseras när behandlingen avbryts. Symtomen av hyperkalcemi inkluderar poyuri, förstoppning muskelsvaghet, förvirring och koma.


Överdriven långvarig användning av topikala kortiko­steroider kan undertrycka hypofys-/binjure­bark­funktionerna och resultera i sekundär binjure­bark­insufficiens som vanligtvis är reversibel. Vid sådana tillfällen är symtomatisk behandling indicerad.


Vid fall av kronisk toxicitet, måste kortiko­steroid­behandlingen avslutas stegvis.


Det har rapporterats att p.g.a. felanvändning har en patient med omfattande erytroderm psoriasis, som behandlades med 240 g Daivobet salva per vecka (motsvarande en daglig dos på cirka 34 g) under 5 månader (rekommenderad maximal daglig dos 15 g), utvecklat Cushing’s syndrom under behandling och sedan pustulös psoriasis efter att plötsligt ha avbrutit behandlingen.

Farmakodynamik

Kalcipotriol är en D-vitaminanalog. In vitro data antyder att kalcipotriol inducerar differentieringen och hämmar prolifera­tionen av keratinocyter. Detta antas vara bakgrunden till dess effekt vid psoriasis.


Liksom övriga topikala kortikosteroider har beta­metason­dipropionat anti­inflamma­toriska, klådstillande, kärl­samman­dragande och immuno­suppressiva egenskaper, dock utan att bota underliggande sjukdom. Genom ocklusion kan effekten förstärkas på grund av ökad penetration av stratum corneum. Biverknings­frekvensen ökar på grund av detta. Mekanismen för lokala steroiders allmänna anti­inflamma­toriska effekt är oklar.


Binjurens gensvar på ACTH bestämdes genom mätning av kortisolnivåer i serum hos patienter med både omfattande psoriasis i hårbotten och på kroppen efter kombina­tions­behandling med upp till 106 g/vecka av Daivobet gel och Daivobet salva. En marginell sänkning av kortisolsvaret 30 minuter efter ACTH-provokation sågs hos 5 av 32 patienter (15,6%) efter 4 veckors behandling och hos 2 av 11 patienter (18,2%) som fortsatte behandlingen till 8 veckor. Kortisolnivåerna i serum var normala hos alla 60 minuter efter ACTH-provokation. Ingen ändring av kalcium­metabolismen sågs hos dessa patienter. Angående hämning av samspelet mellan hypotalamus, hypofys och binjurar (HPA), så innehåller denna studie därför vissa bevis för att mycket höga doser av Daivobet gel och salva kan ha en svag effekt på HPA-axeln.


Effektiviteten av behandling med Daivobet gel en gång dagligen undersöktes i två randomiserade dubbelblindade kliniska studier under 8 veckor, totalt omfattande mer än 2 900 patienter med minst lätt psoriasis i hårbotten enligt Investigator’s Global Assessment of disease severity (IGA). Jämförelse gjordes med behandling en gång dagligen med betametason­dipropionat i gelvehikeln, kalcipotriol i gelvehikeln och (i en av studierna) enbart gelvehikeln. Resultat för det primära responskriteriet (inga eller mycket lätta symptom vid 8 veckor enligt IGA) visade att Daivobet gel var statistiskt signifikant mer effektivt än jämförelse­preparaten. Resultat av hur snabbt effekten sätter in visade också att Daivobet gel var statistiskt signifikant mer effektivt än jämförelse­preparaten, baserat på liknande data registrerade efter två veckors behandling.

Tabell 1. Andel (%) av patienterna med ingen eller mycket mild sjukdom efter 2 resp. 8 veckor

Daivobet gel

(n=1 108)

Betametason­-dipropionat

(n=1 118)

Kalcipotriol

(n=558)

Gel vehikel

(n=136)

1)Statistiskt signifikant mindre effektivt än Daivobet gel (P<0,001)

vecka 2

53,2%

42,8%1

17,2%1

11,8%1

vecka 8

69,8%

62,5%1

40,1%1

22,8%1


Effektiviteten av behandling med Daivobet gel på andra områden av kroppen än hårbotten undersöktes i en randomiserad, dubbelblind klinisk studie under 8 veckor, omfattande 296 patienter med minst mild eller måttlig psoriasis vulgaris enligt IGA. Jämförelse­preparat var beta­metason­dipropionat i gelvehikeln, kalcipotriol i gelvehikeln och enbart gelvehikeln, alla med dosering en gång dagligen. Primärt respons­kriterium var kontrollerad sjukdom enligt IGA vid vecka 4 och vecka 8. Kontrollerad sjukdom definierades som ”inga symtom” eller ”mycket lätta symtom” för patienter med måttlig sjukdom vid studiestart eller ”inga symtom” för patienter med mild sjukdom vid studiestart. Procentuella skillnaden i Psoriasis Severity and Area Index (PASI) från studiestart till vecka 4 och vecka 8 var sekundära respons­kriterier.


Tabell 2. Andel (%) av patienterna med kontrollerad sjukdom efter 4 resp. 8 veckor

Daivobet gel

(n=126)

Betametason­-dipropionat

(n=68)

Kalcipotriol (n=67)

Gel vehikel (n=35)

1)Statistiskt signifikant mindre effektivt än Daivobet gel (P<0,05)

vecka 4

20,6%

10,3%1

4,5%1

2,9%1

vecka 8

31,7%

19,1%1

13,4%1

0,0%1


Tabell 3. Minskning av PASI i medelprocent (SD) efter 4 resp. 8 veckor

Daivobet gel

(n=126)

Betametason­-dipropionat

(n=68)

Kalcipotriol

(n=67)

Gel vehikel

(n=35)

1)Statistiskt signifikant mindre effektivt än Daivobet gel (P<0,05)

vecka 4

50,2 (32,7)

40,8 (33,3)1

32,1 (23,6)1

17,0 (31,8)1

vecka 8

58,8 (32,4)

51,8 (35,0)

40,8 (31,9)1

11,1 (29,5)1


I en annan randomiserad investigator-blindad klinisk studie med 312 patienter som hade minst måttlig psoriasis i hårbotten enligt IGA, undersöktes användning av Daivobet gel en gång dagligen jämfört med Daivonex lösning för hårbotten två gånger dagligen under 8 veckor. Resultat för det primära respons­kriteriet (inga eller mycket lätta symptom vid 8 veckor enligt IGA) visade att Daivobet gel var statistiskt signifikant mer effektivt än Daivonex lösning för hårbotten.


Tabell 4. Andel (%) av patienterna med ingen eller mycket mild sjukdom efter 8 veckor

Daivobet gel

(n=207)

Daivonex lösning för hårbotten

(n=105)

1)Statistiskt signifikant mindre effektivt än Daivobet gel (P<0,001)

vecka 8

68,6%

31,4%1


I en randomiserad, dubbel-blind klinisk långtids­studie med 873 patienter som hade minst måttlig psoriasis i hårbotten (enligt IGA), undersöktes användning av Daivobet gel jämfört med kalcipotriol i gelvehikeln. Båda behandlingarna användes en gång dagligen och kunde under 52 veckor upprepas vid behov. Biverkningar som kunde relateras till långtids­användning av kortikosteroider i hårbotten bedömdes av en oberoende, blindad panel med dermatologer. Man fann ingen skillnad mellan behandlings­grupperna i andelen patienter som upplevde biverkningar (2,6% i Daivobet gel gruppen och 3,0% i kalcipotriol­gruppen; P=0,73). Inga fall av hudatrofi rapporterades.


Pediatrisk population

Hårbotten

Effekten på kalcium metabolismen studerades i två okontrollerade öppna 8-veckors studier omfattade 109 ungdomar i åldrarna 12-17 år med psoriasis i hårbotten som använde upp till 69 g Daivobet gel per vecka. Inga händelser av hyperkalcemi rapporterades och heller inga kliniskt relevanta ändringar i kalcium i urinen. Det adrenerga svaret på ATCH provokation mättes hos 30 patienter; en patient uppvisade minskat kortisolsvar på ATCH provokation efter 4 veckors behandling, det var milt utan kliniska manifestationer och reversibelt.


Hårbotten och kropp

Effekten på kalcium metabolismen studerades i en okontrollerad öppen 8-veckors studie omfattande 107 ungdomar i åldrarna 12-17 år med psoriasis i hårbotten och på kroppen som använde upp till 114,2 g Daivobet gel per vecka. Inga händelser av hyperkalcemi rapporterades och heller inga kliniskt relevanta änndringar i kalcium i urinen. Det adrenerga svaret på ACTH provokation mättes hos 30 patienter; 5 patienter uppvisade minskat kortisolsvar på ACTH provokation där 2 av 5 patienter enbart uppvisade knappt mätbara minskningar. 4 av patienterna uppvisade minskning efter 4 veckors behandling och 2 uppvisade minskning efter 8 veckor inkluderat 1 patient som uppvisade en minskning vid båda perioderna. Dessa händelser var milda, utan kliniska manifestationer, och reversibla.

Farmakokinetik

Den systemiska exponeringen för kalcipotriol och beta­metason­dipropionat vid lokal applikation av Daivobet gel är jämförbar med Daivobet salva hos råtta och minigris. Kliniska studier med radioaktivt märkt salva påvisar att systemisk absorption av kalcipotriol och betametason från berednings­formen Daivobet salva är mindre än 1% av administrerad dos (2,5 g) när den appliceras på normal hud (625 cm2) under 12 timmar. Applicering på psoriasisplack och under ocklusions­förband kan öka absorptionen av topikala kortiko­steroider. Absorptionen genom skadad hud är circa 24%.

Efter systemisk exponering metaboliseras båda de aktiva innehålls­ämnena – kalcipotriol och beta­metason­dipropionat – snabbt och i stor utsträckning. Protein­bindnings­graden är cirka 64%. Halverings­tiden i plasma efter intravenös injektion anges till 5–6 timmar. På grund av en depoteffekt i huden så pågår elimineringen efter dermal applikation under flera dagar. Betametason metaboliseras till glukuronid och sulfatestrar, främst i levern men även i njurarna. Kalcipotriol utsöndras huvudsakligen via feces (råtta och minigris) och beta­metason­dipropionat via urin (råtta och mus). Hos råtta visade studier av vävnads­distribu­tion med hjälp av radioaktivt märkt kalcipotriol respektive beta­metason­dipropionat att njurar och lever hade den högsta nivån av radio­aktivitet.

Kalcipotriol och beta­metason­dipropionat var under detektions­gränsen vid analys av blodprover från 34 patienter som behandlades för utbredd psoriasis i både hårbotten och på kroppen under 4 eller 8 veckor med både Daivobet gel och Daivobet salva. En metabolit av kalcipotriol och en metabolit av beta­metason­dipropionat var kvantifier­bara hos några av patienterna.

Prekliniska uppgifter

Studier med kortikosteroider på djur har visat re­produk­tions­toxiko­logiska effekter (gomspalt, skelett­miss­bildningar). Reproduktions­toxiko­logiska studier med peroral långtidsbehandling med kortiko­steroider på råttor förlängde dräktigheten samt försvårade förlossningen. Dessutom observerades en minskning av antalet överlevande nyfödda, viktminskning samt sämre viktökning. Ingen påverkan på fertilitet kunde observeras. Relevansen för människa är okänd.


En dermatologisk karcino­genitets­studie med kalcipotriol på möss och en oral karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskilda risker för människa.


Foto­karcino­genitets­studier på möss antyder att kalcipotriol kan förstärka effekten av UV-strålning och inducera hudtumörer.


En dermatologisk karcinogenitetsstudie på möss och en karcinogenitetsstudie på råttor visade inte några särskillda risker med betametasondipropionat för människa. Ingen fotokarcinogenitetsstudie har genomförts med beta­metason­dipropionat.


Vid hud­irritations­tester på kanin orsakade Daivobet gel mild till måttlig hud­irritation och lätt övergående ögonirritation.

Innehåll

1 gram gel innehåller: 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionat), flytande paraffin, polyoxipropen-stearyleter, hydrerad ricinolja, butylhydroxitoluen (E 321) 160 mikrogram, all-rac-α-tokoferol.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Hållbarhet i bruten förpackning:

Flaska: 6 månader.

Applikator: 6 månader.


Flaska: Förvaras i skydd mot kyla. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förpackningsinformation

Gel 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Nästan klar, färglös till svagt benvit gel
30 gram flaska, 265:09, (F)
60 gram flaska, 485:62, (F)
2 x 60 gram flaska, 924:99, (F)
15 gram flaska, tillhandahålls ej
60 gram appl., tillhandahålls ej
80 gram flaska, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av