Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tamoxifen Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Filmdragerad tablett 20 mg
(helvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett, skårad på en sida)

Antiöstrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-13.

Indikationer

Palliativ och adjuvant behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Tamoxifen ska inte ges vid amning, se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning.

Dosering

20 – 40 mg en gång per dag, även till äldre. Eventuellt kan dosen delas upp på två doseringstillfällen. I enstaka fall kan ökning av dosen vara nödvändig. I tidig sjukdomsfas rekommenderas idag en behandlingstid på minst 5 år. Kunskapsläget avseende optimal behandlingstid är ännu oklar.


Pediatrisk population

Användningen av tamoxifen till barn rekommenderas inte, då säkerhet och effekt inte har fastställts (se avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik).

Varningar och försiktighet

Menstruationen kan hämmas hos en del premenopausala kvinnor.


En ökad incidens av endometriecancer och uterus sarkom (framför allt maligna Müllerska blandtumörer) har rapporterats vid behandling med tamoxifen. Orsaken till denna effekt är okänd, men kan vara preparatets östrogena egenskaper. Patienter som behandlas eller tidigare behandlats med tamoxifen och rapporterar onormala gynekologiska symtom, speciellt vaginala blödningar, skall snarast undersökas.


Ett antal tumörer, som uppträder på andra ställen än i endometriet eller kolateralt bröst, har rapporterats från kliniska studier där patienter med bröstcancer behandlats med tamoxifen. Ett kausalsamband har ej visats och den kliniska betydelsen av dessa fynd är oklar.


Vid sen mikrokirurgisk bröstrekonstruktion kan tamoxifen öka risken för mikrovaskulära komplikationer i lambåerna.


Det har påvisats i litteraturen att långsamma metaboliserare avseende av CYP2D6 har lägre plasmanivåer av endoxifen, en av de viktigaste aktiva metaboliterna av tamoxifen (se avsnitt Farmakokinetik).

Samtidig medicinering som hämmar CYP2D6 kan leda till minskade koncentrationer av den aktiva metaboliten endoxifen. Potenta CYP2D6-hämmare (t. ex paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion) bör därför undvikas vid tamoxifen-behandling när så är möjligt (se avsnitt Interaktioner och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

En okontrollerad klinisk prövning utförd på 28 flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) som gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader, visade att den genomsnittliga livmodersvolymen ökade efter 6 månaders behandling och fördubblades i slutet av den 1-åriga studien. Trots att detta fynd är i linje med tamoxifens farmakodynamiska egenskaper, har ett kausalt samband inte fastställts (se avsnitt Farmakodynamik).


Tamoxifen Sandoz innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Tamoxifen Sandoz innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Kombination med warfarin kan kräva dosanpassning.


Tamoxifen i kombination med cytostatika ger en ökad risk för tromboemboliska komplikationer.


Användning av tamoxifen i kombination med en aromatas-hämmare som adjuvant behandling har inte visat förbättrad effekt jämfört med endast tamoxifen.


En fallrapport talar för att tamoxifen kan hämma metabolismen av fenytoin. Kontroll av plasmakoncentrationen av fenytoin rekommenderas vid samtidig användning av tamoxifen.


Den huvudsakliga metabolismen av tamoxifen hos människa utgörs av demetylering, katalyserad av isoenzymet CYP3A4, och samtidig behandling med inducerare eller hämmare av CYP3A4 förväntas minska respektive öka plasmakoncentrationerna av tamoxifen. Vid samtidig behandling med rifampicin (CYP3A4-inducerare) under 5 dagar minskade Cmax och AUC för tamoxifen med 55% respektive 86%. Vid längre behandlingstid med rifampicin förväntas Cmax och AUC för tamoxifen minska ytterligare. Den kliniska relevansen är inte känd.


En farmakokinetisk interaktion med CYP2D6-hämmare, som påvisar en minskad plasmanivå om 65-75% av en av tamoxifens mer aktiva former, nämligen endoxifen, har rapporterats i litteraturen. Minskad effekt av tamoxifen har i vissa studier rapporterats vid samtidig användning av vissa SSRI (t ex paroxetin). Eftersom en minskad effekt av tamoxifen inte kan uteslutas, bör samtidig användning med potenta CYP2D6-hämmare (t ex paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion) undvikas när så är möjligt (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Tamoxifen ska inte ges under graviditet. Några fall av spontanaborter, fosterdöd och defekter hos nyfödda har rapporterats efter att modern behandlats med tamoxifen. Det finns dock inget etablerat kausalsamband.

I djurförsök har förändringar (speciellt vaginal adenos) liknande dem som rapporterats för t ex dietylstilbestrol och klomifen visats.


Graviditet skall undvikas inom 2 månader från avslutad behandling med tamoxifen. Icke-hormonella kontraceptiva medel bör rekommenderas. Premenopausala kvinnor måste undersökas noggrant för att utesluta graviditet före start av behandling.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om tamoxifen passerar över i modersmjölk. Tamoxifen är kontraindicerat vid amning. I fall där den medicinska nyttan av fortsatt behandling anses överväga ska amning avbrytas.

Trafik

Det är osannolikt att tamoxifen skulle påverka förmågan att köra bil eller att sköta maskiner. Trötthet har dock rapporterats i samband med användning av Tamoxifen Sandoz och medan tröttheten kvarstår måste försiktighet iakttas när man kör bil eller sköter maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är blodvallningar (10 - 20%), vaginalblödning och –flytningar samt illamående, vätskeretention och hudutslag.


I detta avsnitt definieras biverkningarna enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100 till <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000 till ≤1/100); Sällsynta (≥1/10 000 till ≤1/1 000); Mycket sällsynta (≤1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga (1/100, <1/10)

Mindre vanliga (1/1 000, 1/100)

Sällsynta

(1/10 000, 1/1 000)

Mycket sällsynta

(1/10 000)

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)myom, endometrie-cancer

obehag och/eller inflammations-liknande besvär i tumörområdet (tumour flare), uterus sarkom (framförallt maligna Müllerska blandtumörer)


Blodet och lymfsystemet


anemi

trombocyto-peni, leukopeni

neutropeni, agranulocytos


Immunsystemet


överkänslighets-reaktioner
Metabolism och nutrition

vätskeretention


hyperkalcemiCentrala och perifera nervsystemet


sensoriska störningar (inklusive parestesi och dysgeusi), ischemiska cerebrovaskulära händelser, yrsel, huvudvärk


opticusneurit


Ögon


katarakt, retinopati


kornea-forändringar, opticus­neuropati


Blodkärl

blod-vallningar

trombo-emboliska händelser, såsom djup ventrombos, mikrovaskulär trombos och pulmonell emboli
Andnings-vägar, bröstkorg och mediastinuminterstitiell pneumonitMagtarm-kanalen

illamående

kräkningar, diarré, förstoppning

pankreatitLever och gallvägar


stegring av leverenzymer, fettlever

levercirros

kolestas, hepatit, leversvikt, heptatocellulär skada, levernekros


Hud och subkutan vävnad

hudutslag

alopeci

urtikaria

erytema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, pemfigus-liknande blåsor, kutan vaskulit, angioödem

kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala systemet och bindväv


kramp i benen, myalgi
Reproduktions-organ och bröstkörtel

vaginal blödning, vaginal-flytningar

pruritus vulvae, endometrie-förändringar inkluderande hyperplasi och polyper


endometrios, ovariala cystor, vaginala polyper


Medfödda och/eller genetiska störningar

porphyria cutanea tarda

Allmänna symtom och/eller symtom vid administre-ringsstället

trötthet

Undersökningar


förhöjda triglyceridhalter
Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationer

stråldermatit

Följande biverkningar har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med andra tamoxifenpreparat: Aptitlöshet, trötthet, förstoppning, oro, depression, förvirring, endometriecancer.


Om biverkningarna är svåra, är det ibland möjligt att minska dem genom dosreduktion inom rekommenderat dosintervall utan att kontrollen över sjukdomen förloras. Vid Stevens-Johnsons syndrom och andra potentiellt fatala hudreaktioner skall om möjligt alla läkemedel utsättas.


Reversibel cystisk ovariesvullnad har i sällsynta fall observerats hos kvinnor som behandlats med 80 mg tamoxifen dagligen.


Ett litet antal patienter med skelettmetastaser har i mindre vanliga fall utvecklat hyperkalcemi vid insättandet av behandlingen.


Fall av opticusneuropati och opticusneurit har rapporterats hos patienter som behandlats med tamoxifen och i ett fåtal fall har blindhet förekommit.


Stråldermatit har i mycket sällsynta fall observerats hos patienter som fått tamoxifen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan på teoretiska grunder antas ge en ökning av de farmakologiska biverkningarna.


Det förekommer rapporter i litteraturen att tamoxifen givet flera gånger högre än standarddosen kan associeras med förlängning av QT-tiden i EKG.


Det finns ingen specifik antidot vid överdosering och behandlingen måste vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Tamoxifen är en icke-steroid trifenyletylen-baserad substans, som har ett komplext spektrum av östrogen antagonist och agonist-liknande farmakologiska effekter på olika vävnader. Hos patienter med bröstcancer verkar tamoxifen på tumörnivå främst som ett antiöstrogen, vilket hindrar östrogenets bindning till östrogen-receptorn. Hos kvinnor med östrogen receptor-positiva/okända brösttumörer har adjuvant givet tamoxifen signifikant visats minska återfall av sjukdomen och öka 10-årig överlevnad, uppnående en signifikant bättre effekt med 5 års behandling jämfört med 1 eller 2 års behandling. Dessa fördelar tycks i hög grad gälla oavsett ålder, menopausstatus, tamoxifendos och tillägg av kemoterapi.


I den kliniska situationen ger behandling av postmenopausala kvinnor med tamoxifen en reduktion av total-kolesterol och LDL i storleksordningen 10 - 20%. Det har även rapporterats att behandling av postmenopausala kvinnor med tamoxifen ger en bevarad bentäthet.


CYP2D6-polymorfism kan associeras med variationer i klinisk respons för tamoxifen. Långsamma metaboliserare kan associeras med minskad respons. Konsekvenserna av resultaten för behandling av långsamma metaboliserare av CYP2D6 har inte helt klarlagts (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakokinetik).


CYP2D6-genotyp:

Tillgängliga kliniska data tyder på att patienter som är homozygota för icke-funktionella CYP2D6-alleler, kan uppleva minskad effekt av tamoxifen vid behandling av bröstcancer.

Tillgängliga studier har främst utförts på postmenopausala kvinnor (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Pediatrisk population

En okontrollerad klinisk prövning utfördes på en heterogen grupp av 28 flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) som gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader. Bland patienterna som under förstudieperioden rapporterade vaginalblödning rapporterade 62 % (13 av 21 patienter) ingen blödning under 6 månader och 33 % (7 av 21) rapporterade ingen vaginalblödning under hela studien. Den genomsnittliga livmodersvolymen ökade efter 6 månaders behandling och fördubblades i slutet av den 1-åriga studien. Trots att detta fynd är i linje med tamoxifens farmakodynamiska egenskaper, har ett kausalt samband inte fastställts. Långtidssäkerhetsdata för barn saknas. I synnerhet har inte tamoxifens långtidseffekter på tillväxt, pubertet och generell utveckling studerats.

Farmakokinetik

Tamoxifen absorberas snabbt och maximal serumkoncentration uppnås inom 4 – 7 timmar. Uppgift saknas om påverkan på absorption vid födointag. Steady-state koncentration av cirka 300 ng/ml uppnås efter ungefär fyra veckors behandling. Vid terapeutiska koncentrationer är proteinbindningen minst 99%.


Tamoxifen metaboliseras genom hydroxylering, demetylering och konjugering, vilket ger flera metaboliter med liknande farmakologisk profil som tamoxifen och som således bidrar till den terapeutiska effekten. Utsöndring sker främst via feces och halveringstiden för eliminering har beräknats till ca 7 dagar medan huvudmetaboliten, N-desmetyl-tamoxifen, har en halveringstid på 14 dagar. Ännu 2 veckor efter utsättande av preparatet finns mer än 30% kvar i organismen beroende på enterohepatisk cirkulation av hydroxylerade metaboliter.


Tamoxifen metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4 till N-desmetyl-tamoxifen, som metaboliseras vidare av CYP2D6 till endoxifen, som är en annan aktiv metabolit. Hos patienter som saknar enzymet CYP2D6 är endoxifen-koncentrationerna ungefär 75% lägre än hos patienter med normal CYP2D6-aktivitet. Administrering av starka CYP2D6-hämmare minskar cirkulerande nivåer av endoxifen i likande utsträckning.


Pediatrisk population

I en klinisk prövning där flickor, i åldrarna 2-10 år, med McCune Albright Syndrom (MAS) gavs 20 mg tamoxifen 1 gång dagligen i upp till 12 månader, sågs en viktsberoende minskning av clearance vilket medförde en ökning i exponering hos barn jämfört med vuxna. Begränsade data tyder på att AUC-värden vid steady state är i medeltal 50 % högre hos de yngsta patienterna (2-6 år) jämfört med vuxna.

Prekliniska uppgifter

Tamoxifen har prövats kliniskt i mycket stor omfattning. All relevant information för förskrivaren återfinns i övriga delar av produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 20 mg.


Hjälpämnen med känd effekt: Laktosmonohydrat 144 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, povidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos, makrogol.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 20 mg helvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett, skårad på en sida
100 tablett(er) blister, 228:48, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av