FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propavan

Sanofi AB

Tablett 25 mg
(vita - gulvita, runda, kupade med brytskåra, 9 mm)

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CM06
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-09-15.

Indikationer

Som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot propiomazin eller mot något hjälp­ämne.

Dosering

1-2 tabletter 30-60 minuter före sänggåendet.

Varningar och försiktighet

Generellt bör försiktighet iakttagas vid behandling av patienter med nedsatt lever- och njurfunktion. Vid längre tids bruk kan muntorrhet medföra risk för tand- och munslemhinneskador; noggrann munhygien är därför viktig. Sömnsvårigheter kan bero på psykisk eller somatisk sjukdom. Längre tids sömnsvårigheter bör därför utredas med avseende på detta. Eftersom ett av hjälpämnena är laktos, bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. PROPAVAN ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, vilka kan vara mera känsliga för propiomazins effekter såsom dagtrötthet och extrapyramidala symtom.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om propiomazin passerar över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med PROPAVAN och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

Trafik

Vid behandling med PROPAVAN kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör

beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Biverkningar

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)


Hjärtat

Sällsynta: Hypotension, restless legs.


Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: Trombocytopeni.


Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta: Extrapyramidala symtom t ex dyskinesier. Parestesier.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Fotosensibilitet.


Allmänna symtom

Vanliga: Dåsighet

Sällsynta: Allergiska hudreaktioner, muntorrhet, yrsel.


Vid långtidsbehandling har enstaka fall av tardiva dyskinesier rapporterats hos patienter med alkoholmissbruk och/eller samtidig behandling med neuroleptika.

Överdosering

Toxicitet

75 mg till 1 1/2 -åring och 6-åring gav efter ventrikeltömning måttlig, 100 mg fördelat på 1 dygn till 2-åring gav lindrig intoxikation. 200-325 mg till 13-åringar gav måttlig, 200-875 mg till vuxna gav efter ventrikeltömning lindrig-måttlig, 1-2,5 g till vuxna gav efter ventrikeltömning måttlig-allvarlig, 2,5 g till vuxen gav allvarlig intoxikation.


Symtom

Trötthet, omtöckning, medvetslöshet. Även oro, hallucinos, kramper. Mydriasis. Takykardi, arytmier, blodtrycksfall. Andningsdepression. Hypertermi.


Behandling

Om befogat ventrikeltömning, kol. Kontrollerad andning vid behov. Volymsubstitution och ev tillägg av inotropa medel (t ex dopamin) vid blodtrycksfall. Vid svår oro och hallucinos kan fysostigmin prövas; 1-2 mg i v till vuxna och 0,02-0,04 mg/kg i v till barn. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Propiomazin är ett fentiazinderivat med en centralt dämpande effekt, medan de perifera verkningarna är svagt framträdande. Verkningsmekanismerna för den hypnotiska effekten är ej helt klarlagda. EEG-studier har visat att propiomazin ej påverkar det normala sömnmönstret. Någon toleransutveckling mot propiomazin har ej iakttagits. Ej beroendeframkallande och därför speciellt lämpligt då missbruk förekommer eller kan riskeras.

Farmakokinetik

Vid oral administrering är den biologiska tillgängligheten 30-40%. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-2 timmar. Latenstiden till klinisk effekt kan variera mellan 30-60 minuter. Propiomazin minskar antalet spontana uppvaknanden under natten. Halveringstiden i serum är i genomsnitt ca 8 timmar.

Innehåll

1 tablett innehåller: Propiomazinmaleat motsvarande 25 mg propiomazin, vattenfri laktos, magnesiumstearat, gelatin, talk, potatisstärkelse, makrogol 400, hypromellos, opaspray och titandioxid (färgämne E171).

Miljöpåverkan

Propiomazin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av propiomazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att propiomazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Propiomazin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental risk classification

Predicted environmental concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6A*(100-R)


PEC = 0.243 µg/L


Where:

A = 1621,1761 kg (total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA)

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by

volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted no effect concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No data available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

The PEC/PNEC ratio could not be determined since no ecotoxicological test results are available, hence justifies for the environmental risk standard phrase: "risk of environmental impact of propiomazine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available".Degradation

No degradation data are available. Therfore, the summary phrase for degradation to be used is: "the potential for persistence of propiomazine cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Log Pow = 4.79 (experimentally determined with unknown method) (Ref II)

Since log Pow > 4, propiomazine has high potential for bioaccumulation.


Excretion

No recent information is available on compound excretion.

Three metabolites have been identified: a ring hydroxylated metabolite, a sulfoxide metabolite, and a N-demethylpropiomazine (Ref III).


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Hansch C., et al. 1995, Chem ID+, US National Library of Medicine, National Institute of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov

  3. Micromedex at: https://www.micromedexsolutions.com

Hållbarhet, förvaring och hantering

PROPAVAN kan dosdispenseras på apotek. Hållbarheten är då 2 månader.

Förpackningsinformation

Tablett 25 mg (vita - gulvita, runda, kupade med brytskåra, 9 mm)
20 styck blister, 69:19, F
50 styck blister, 88:51, F
100 styck blister, 113:59, F
49 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
250 styck burk (endast för dosdispensering), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av