FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydrokortison Trimb

Evolan

Kräm 10 mg/g
(Vit eller gulvit kräm)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-06-24.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen appliceras tunt morgon och kväll. När symptomen är under kontroll kan antalet applikationer i regel minskas och alterneras med mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Kontakt med ögonen skall undvikas.

Ska inte användas i öppna sår.

Liksom för alla kortikosteroider för utvärtes bruk ska försiktighet iakttas när stora kroppsytor behandlas och vid långtidsanvändning.

Hydrokortison Trimb kräm innehåller cetostearylalkhohol vilket kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och parahydroxibensoesyraestrar som kan orsaka allergisk reaktion (eventuell fördröjd).

Barn under 2 år ska endast behandlas efter läkares ordination.

Behandlingstiden bör inte överstiga 4-6 veckor om inte patienten övervakas regelbundet av läkare.

Vid samtidig infektion ska lämpligt svampmedel eller antibiotikum administreras.

Risken för lokala biverkningar minskar om hydrokortison används utan ocklusion.

Topikala kortikosteroider är inte lämpliga för behandling av perioral dermatit, rosacea och acne vulgaris.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemisk exponering av hydrokortison är försumbar. Hydrokortison Trimb kan användas under graviditet, men långvarigt bruk och stora mängder kräm ska undvikas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison utsöndras i modersmjölk men vid terapeutiska doser av Hydrokortison Trimb förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn. Hydrokortison Trimb kan användas under amning, men långvarigt bruk och stora mängder kräm ska undvikas.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ca 1% av patienterna. Fall av sensibilisering med hydrokortison är sällsynta men har rapporterats.


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Hud och subkutan vävnad: Irritation, kontaktdermatit

Ögon: Dimsyn (se även" Varningar och försiktighet")


Fall av allergisk kontaktdermatit (hydrokortison) har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering förväntas inte eftersom krämen är avsedd för utvärtes bruk. Om krämen ändå intagits av en olyckshändelse, vidtag de understödjande åtgärder som behövs.

Farmakodynamik

Hydrokortison är en grupp I-steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Farmakokinetik

Glukokortikoider har förmåga att tränga genom stratum corneum och påverka de djupare cellagren. Vanligtvis absorberas bara en ringa del av dosen, som därmed ej förväntas påverka hormonbalansen. Systemiska effekten av glukokortikoider kan uppträda vid ökad absorption, t ex vid applikation på större inflammerade hudytor eller på hud med skadat stratum corneum. Vid ocklusionsförband ökar absorptionen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram kräm innehåller 10 mg hydrokortison.

Hjälpämnen med känd effekt: cetostearylalkohol 72 mg, metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydrosibensoat (E216), butylparahydrxibensoat och isobutylparahydroxibensoat.


Förteckning över hjälpämnen

Cetostearylalkohol

makrogolcetostearyleter

lättflytande paraffin

vitt vaselin

citronsyra

natriumcitrat

metylparahydroxibensoat (E218)

etylparahydroxibensoat (E214)

propylparahydroxibensoat (E216)

butylparahydroxibensoat

isobutylparahydroxibensoat

vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för hydrokortison är framtagen av företaget Pfizer för Ficortril, Ficortril®, Solu-Cortef®, Terracortril, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit till gulvit kräm.

Förpackningsinformation

Kräm 10 mg/g Vit eller gulvit kräm
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 102:09, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av