Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Teva

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Brustablett 200 mg
(vit till ljust gul, plan med skåra på ena sidan, Ø 20 mm, citrussmak)

Mukolytikum

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-06-11.


Indikationer

Kronisk bronkit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot acetylcystein eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

1 brustablett upplöst i ½-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn. Effekten har ännu inte dokumenterats för längre behandlingstid än 6 månader.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Acetylcystein Teva för en pediatrisk population.

Varningar och försiktighet

Acetylcystein Teva innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin.

Acetylcystein Teva innehåller 195,5 mg natrium (8,5 mmol) per brustablett, vilket motsvarar 10% av WHO:s högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna). Detta räknas som ett högt natriuminnehåll och bör uppmärksammas speciellt för patienter som har ordinerats saltfattig kost.


Acetylcystein ska användas med försiktighet av personer med astma, eller personer som tidigare haft bronkospasm.


Enstaka fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av acetylcystein. Om hud- och slemhinnereaktioner skulle uppstå ska användningen av acetylcystein avbrytas och medicinsk hjälp ska omedelbart sökas.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet av behandling av gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om acetylcystein passerar över i modersmjölk.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på fertilitet.

Trafik

Acetylcystein Teva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Upp till 30% av patienterna kan förväntas få biverkningar i form av gastrointestinala störningar.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet:

Sällsynta: överkänslighetsreaktioner t.ex. pruritus (klåda), urtikaria (nässelutslag), exantem (hudutslag), angioödem


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga: bronkospasm


Magtarmkanalen:

Vanliga: diarré, illamående

Mindre vanliga: buksmärtor


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Låg akut toxicitet. Doser upp till 300 mg/kg i v och 500 mg/kg per os under ett dygn har tolererats väl (vid behandling av paracetamol-förgiftning). Allvarliga anafylaktiska reaktioner rapporterade (hudsymtom, bronkospasm, blodtrycksfall) vid både normal dosering och vid överdos. Vid peroral tillförsel av stor dos eventuellt illamående och kräkningar.
Behandling: Symtomatisk. Antihistaminer vid allergiska reaktioner.

Farmakodynamik

Acetylcystein är vid lokal tillförsel ett mukolytikum. Viskositeten hos både muköst och purulent slem minskas genom att disulfidbindningarna mellan glykoproteinkomplexen i slemmet spjälkas.


Vid systemisk tillförsel fungerar acetylcystein bl a som prekursor till glutation och cystein. Peroral långtidsbehandling av patienter med kronisk bronkit kan minska antalet exacerbationer. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.

Farmakokinetik

Acetylcystein absorberas snabbt efter peroral tillförsel. Efter absorption omvandlas acetylcystein snabbt till acetylcysteininnehållande disulfider, som når maximal plasmakoncentration inom 1 timme. Disulfidernas halveringstid i plasma är cirka 2 timmar.

Innehåll

1 brustablett innehåller: Acetylcystein 200 mg, natriumvätekarbonat 696 mg motsvarande 8,5 mmol natrium, aspartam 20 mg, vattenfri citronsyra, adipinsyra, povidon, mikroniserad adipinsyra, citrusarom.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.
Hållbarhet 2 år. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.
Förvaras vid högst 25 °C.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Brustablett.

Brustabletterna är vita till ljust gula, plana med skåra på den ena sidan, diameter 20 mm, citrussmak. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsinformation

Brustablett 200 mg vit till ljust gul, plan med skåra på ena sidan, Ø 20 mm, citrussmak
5 x 20 styck plaströr, 116:48, F, Övriga förskrivare: tandläkare
20 styck plaströr (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 x 5 x 20 styck plaströr (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av