Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Frontline Comp

Boehringer Ingelheim Animal Health

Spot-on, lösning 67 mg/60,3 mg
(Klar gulaktig lösning)

Adulticid, larvicid och ovicid mot fästingar, loppor och löss

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser:
ATC-kod: QP53AX65
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning för hund
Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning för hund
Frontline Comp 268 mg/241,2 mg spot-on, lösning för hund
Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning för hund

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Volym (ml)

Fipronil (mg)

(S) metopren (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg

0,67

67

60,3

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg

1,34

134

120,6

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg

2,68

268

241,2

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg

4,02

402

361,8

3 LÄKEMEDELSFORM

Spot-on, lösning. Klar gulaktig lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Hund.

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Mot loppangrepp eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar och/eller pälsätande löss på hund. Behandling mot loppor (Ctenocephalides spp.). Den insekticida effekten mot nya angrepp av adulta loppor kvarstår i 8 veckor. Förökning av loppor förebyggs genom hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt) samt larver och puppor (larvicid effekt) från ägg lagda av adulta loppor i 8 veckor efter appliceringen. Behandling mot fästingar (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Produkten har en kvarstående acaricid effekt mot fästingar i upp till 4 veckor. Behandling mot pälsätande löss (Trichodectes canis). Produkten kan användas som en del av ett kontrollprogram mot loppallergi.

4.3 Kontraindikationer

Ska inte användas på valpar yngre än 8 veckor och/eller hundar som väger under 2 kg, då studier saknas. Använd inte på sjuka djur (t.ex. systemiska sjukdomar, feber) eller djur under konvalescens. Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall kan uppstå. Användning rekommenderas inte på ej indicerade djurslag då studier saknas. Denna produkt är framtagen för användning på hund. Använd inte på katt och iller eftersom detta kan leda till överdosering.

4.4 Särskilda varningar

Undvik att produkten kommer i kontakt med djurets ögon.

Det är viktigt att produkten appliceras på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Se till att djur inte slickar varandra efter behandling.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Bad inom 2 dagar efter applicering av produkten och bad oftare än en gång per vecka bör undvikas då studier som visar hur detta påverkar effekten av produkten saknas. Mjukgörande schampon kan användas innan behandlingen men reducerar effektdurationen mot loppor till ca 5 veckor när det används en gång per vecka efter att produkten har applicerats. Bad en gång per vecka med ett medicinskt klorhexidin-schampo (2%) påverkade inte effekten mot loppor under en 6 veckor lång studie. Hundar bör inte simma i vattendrag inom 2 dagar efter appliceringen (se avsnitt om destruktion av ej använt läkemedel). Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas. Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med en lämplig insekticid och dammsugas regelbundet vid kraftiga infektioner och när behandlingen startar.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor, hud och ögon varför kontakt med mun, hud och ögon bör undvikas. Djur och människor med känd överkänslighet mot insekticider eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline Comp. Undvik kontakt med preparatet, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten.

Tvätta händerna efter användning. Behandlade djur bör inte hanteras förrän appliceringsstället har torkat. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän appliceringsstället har torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under tidig kväll och att nyligen behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med barn. Ät, rök eller drick inte under appliceringen.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Biverkningar är mycket sällsynta men övergående, lokala hudreaktioner vid appliceringsstället (missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall har rapporterats efter användning. Hypersalivering, reversibla nervösa symptom (ökad känslighet för stimulering, depression, andra nervösa symptom), kräkningar och respiratoriska symptom har också observerats efter behandling. Om den behandlade hunden slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. Överdosera inte.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under dräktighet och laktation.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

1 pipett à 0,67 ml per hund från 2 kg upp till 10 kg kroppsvikt,

1 pipett à 1,34 ml per hund mellan 10 kg och 20 kg kroppsvikt,

1 pipett à 2,68 ml per hund över 20 kg och upp till 40 kg kroppsvikt,

1 pipett à 4,02 ml per hund över 40 kg,

motsvarande den lägsta rekommenderade dosen på 6,7 mg/kg fipronil och 6 mg/kg (S)-metopren. Appliceras på huden. Ny behandling ska inte utföras oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas.

Administreringssätt: Håll pipetten upprätt och knacka lätt på pipettens hals så att vätskan samlas i den nedre delen av pipetten. Bryt av spetsen på pipetten. Dela pälsen i nackbasen framför skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets på huden och töm innehållet på ett ställe genom flera tryck på pipetten. Pälsen vid applikationsstället kan kortvarigt ändra utseende (ihopklibbad/oljig päls).

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga biverkningar observerades i säkerhetsstudier gjorda på 8 veckors valpar, växande hundar och hundar på ungefär 2 kg som behandlade en gång med 5 gånger rekommenderad dos. Risken för biverkningar (se avsnitt Biverkningar) kan dock öka vid överdosering, varför djur alltid skall behandlas med korrekt pipettstorlek enligt kroppsvikt.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel (QP53). ATCvet kod: QP53AX65. Detta läkemedel är en insekticid och akaricid lösning för topikal användning. Läkemedlet innehåller en kombination av de aktiva substanserna fipronil, som har en adulticid effekt och (S)-metopren, som har en ovicid och larvicid effekt.

Fipronil är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrazolfamiljen. Det verkar genom att interagera med ligandreglerade kloridjonkanaler, i synnerhet de reglerade av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA), och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över cellmembran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur. Fipronil dödar loppor inom 24 timmar samt fästingar (Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Haemaphysalis campanulata) och löss inom 48 timmar efter behandling.

(S)-Metopren är en så kallad ”insect growth regulator” (IGR) som ingår i klassen juvenila hormonanaloger vilka hämmar utvecklingen av immatura stadier av insekter. (S)-Metopren imiterar juvenilt hormons verkningssätt och orsakar hämmad utveckling och död hos loppornas utvecklingstadier. (S)-Metoprenets ovicida aktivitet på det behandlade djuret är resultatet av antingen direkt penetration genom äggskalet hos nyligen lagda ägg eller absorption via adulta loppors kutikula. (S)-metopren hindrar också utvecklingen av lopplarver och puppor, vilket förhindrar att miljön runt behandlade djur kontamineras av loppor i tidiga utvecklingsstadier.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Metabolismstudier gjorda på fipronil har visat att huvudmetaboliten är sulfonderivatet av fipronil. (S)-metopren bryts i stor omfattning ner till koldioxid och acetat som sedan tas upp i endogent material. Den farmakokinetiska profilen efter topikal administrering av fipronil och (S)-metopren i kombination studerades hos hundar i jämförelse med intravenös administrering av endast fipronil eller (S)-metopren. Detta gav värden för absorption och andra farmakokinetiska parametrar. Den topikala appliceringen resulterade i en låg systemisk absorption av fipronil (11%) med en maximal plasmakoncentration (Cmax) på cirka 35 ng/ml fipronil och 55 ng/ml fipronilsulfon. Maximal plasmakoncentration för fipronil nås efter förhållandevis lång tid (genomsnittligt tmax ca 101 h) och plasmakoncentrationen sjunker långsamt (genomsnittlig terminal halveringstid ca 154 h, längst tid observerad hos handjur). Fipronil metaboliseras i stor utsträckning till fipronilsulfon efter topikal administrering. Plasmakoncentrationen av (S)-metopren var under detektionsgränsen (20 ng/ml) hos hundar efter topikal applicering.

Både (S)-metopren och fipronil samt dess huvudmetabolit sprids inom 24 timmar från appliceringsstället till övriga delar av hundens päls. Halterna av fipronil, fipronlisulfon och (S)-metopren i pälsen minskar med tiden och är detekterbara i minst 60 dagar efter dosering. Den parasitdödande aktiviteten härrör från kontakt snarare än systemisk exponering. Ingen farmakologisk interaktion mellan fipronil och (S)-metopren kunde ses.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Butyl-hydroxyanisol

(E320) (mg)

Butyl-hydroxytoluen

(E321) (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg

0,13

0,07

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg

0,27

0,13

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg

0,54

0,27

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg

0,80

0,40

Etanol, Polysorbat 80 (E433), Povidon, Dietylenglykolmonoetyleter.

6.2 Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Grön pipett bestående av ett värmeformat skal (polypropen och polyacrylonitril-metylat copolymer) och en film (polyeten tereftalat, aluminium och polyacrylonitril-metylat copolymer).

Förpackningsstorlekar:

För hund från 2 kg upp till 10 kg:

Blisterkarta med 1 st. 0,67 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 0,67 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 0,67 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 0,67 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 10 kg upp till 20 kg:

Blisterkarta med 1 st. 1,34 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 1,34 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 1,34 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 1,34 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 20 kg upp till 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 2,68 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 2,68 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 2,68 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 2,68 ml pipetter vardera med skårad spets

För hund över 40 kg:

Blisterkarta med 1 st. 4,02 ml pipett med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 3 x 4,02 ml pipetter med skårad spets

Kartong med blisterkarta med 4 x 4,02 ml pipetter med skårad spets

Kartong med 2 blisterkartor med 3 x 4,02 ml pipetter vardera med skårad spets

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Fipronil och (S)-metopren kan ha skadlig påverkan på vattenlevande organismer. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

19848 - Frontline Comp 67 mg/60,3 mg spot-on, lösning
19849 - Frontline Comp 134 mg/120,6 mg spot-on, lösning
19850 - Frontline Comp 268 mg/241,2mg spot-on, lösning
19851 - Frontline Comp 402 mg/361,8 mg spot-on, lösning

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2009-07-03

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-01-19
Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av