Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Frontline vet.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Kutan spray, lösning 2,5 mg/ml

Insekticid och akaricid mot fästingar, loppor och löss på hund och katt

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AX15
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Frontline vet 2,5 mg/ml kutan spray, lösning

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)

En ml innehåller:

Fipronil (racemat)

2,5 mg

2.2 Förteckning över hjälpämnen

Kopovidon

Isopropylalkohol

Renat vatten till

20,0 mg

0,8 ml

1,0 ml

3 LÄKEMEDELSFORM

Kutan spray, lösning

4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

4.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel mot ektoparasiter, för utvärtes bruk

ATCvet-kod: QP53AX15

Fipronil tillhör fenylpyrozolfamiljen. Den verkar genom att inhibera GABA-komplexet genom bindning till kloridkanalen och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över membran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.

Hund:

Fipronil har såväl insekticid som akaricid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp) och fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) samt löss (Trichodectes canis, Linognathus setosus) hos hund.

Effekten kvarstår mot loppor i 1-3 månader och mot fästingar i 3-5 veckor.

Fipronil stannar länge i pälsen, c:a 7 veckor, om hunden inte badar oftare än var 14:e dag.

Katt:

Fipronil har såväl insekticid som akaricid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp) och fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) samt löss (Felicola subrostratus) hos katt.

Effekten kvarstår mot loppor i 3-5 veckor och mot fästingar i 2 veckor.

4.2 Farmakokinetiska egenskaper

Hund:

Absorption av fipronil genom huden på hund är låg. Absorberad fipronil metaboliseras huvudsakligen till sulfonderivat, som också har insekticida och akarica egenskaper.

Katt:

Det föreligger ingen data för absorption av fipronil hos katt efter applicering av Frontline vet 2,5 mg/ml kutan spray. Topikal administrering (inklusive den orala exponeringen som eventuell slickning medförde) av ett kombinationspreparat innehållande fipronil resulterade i en systemisk exponering av fipronil på c:a 18%.

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag

Hund och katt.

5.2 Indikationer

Mot fästingar, loppor och löss på hund och katt.

5.3 Kontraindikationer

Känd fipronilöverkänslighet. Frontline vet skall inte användas på sjuka djur (systemiska sjukdomar, feber etc.) eller djur under konvalescens. Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

5.4 Biverkningar

I sällsynta fall har övergående lokala hudreaktioner eller ögonirritation rapporterats.

Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. I undantagsfall har hypersalivering, reversibla neurologiska symptom (hyperestesi, depression, oro), kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

Undvik att spraya i ögonen. Djur med känd överkänslighet mot insekticider eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline vet. Se till att djur inte slickar varandra efter behandling. Undvik beröring av det behandlade området till dess att pälsen är torr. Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter applikationen (se sektion 6.5). Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden eller katten. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas. Loppor finns ofta i loppangripna djurs omgivning (till exempel sovkorgar, mattor och möbler). Djurens omgivning bör därför också behandlas med en lämplig insekticid och dammsugas regelbundet vid kraftiga loppangrepp och när behandlingen startar.

5.6 Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och kanin gav inga teratogena effekter av fipronil.

Bör dock inte användas till dräktiga och digivande tikar och katter, då studier med denna produkt saknas hos dessa djurslag..

5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier saknas.

5.8 Dosering och administreringssätt

3-6 ml (7,5-15 mg aktiv substans) per kilo kroppsvikt. (3 ml/kg till korthåriga djur och 6 ml/kg till långhåriga djur). Detta motsvarar 6-12 pumpslag per kilo kroppsvikt för 100 ml förpackningen och 2-4 pumpslag per kilo kroppsvikt för 250 ml och 500 ml förpackningen.

Ny behandling bör ej företagas oftare än var 4:e vecka eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas.

Bruksanvisning: Spraya mothårs och var uppmärksam på att hela pälsen blir fuktig. Gnid in sprayen i pälsen så att den kommer i kontakt med huden. Låt pälsen torka naturligt och förhindra att djuren slickar den våta pälsen.

5.9 Överdosering

Inga biverkningar har iakttagits hos djur behandlade med 5 gånger den maximalt rekommenderade dosen en gång i månaden i 6 på varandra följande månader. Risken för biverkningar (se sektion 5.4) kan dock öka vid överdosering varför djur alltid skall behandlas med för kroppsvikten korrekt dos.

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag

Valpar och kattungar yngre än 8 veckor bör ej behandlas eftersom studier som stöder behandling ej föreligger.

5.11 Karenstid

Ej relevant.

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon varför kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Människor med känd överkänslighet mot insekticider eller alkohol skall undvika kontakt med Frontline vet. Undvik kontakt med preparatet, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rikligt med rent vatten.

Använd plasthandskar, speciellt vid behandling av flera djur. Behandla i välventilerat utrymme eller utomhus. Brandfarligt, behandla ej i närheten av eld eller öppen låga. Tvätta händerna med tvål och vatten efter användning.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället har torkat. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän applikationsstället har torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och att behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med barn, till dess att applikationsstället har torkat. Ät, rök eller drick inte under applikationen.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Blandbarhet

Inga kända.

6.2 Hållbarhet

3 år.

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.4 Förpackningstyp och innehåll

100 ml sprayflaska av polyetylen utrustad med en mekanisk pump av polyetylen. Varje pumpning ger 0,5 ml spray.

250 ml sprayflaska av polyetylen utrustad med en mekanisk pump av polyetylen. Varje pumpning ger 1,5 ml spray.

500 ml sprayflaska av polyetylen utrustad med en mekanisk pump av polyetylen. Varje pumpning ger 1,5 ml spray.

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Tomt emballage destrueras enligt lokala föreskrifter. Förpackning som innehåller läkemedelsrester ska lämnas till apotek.

Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

7 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Merial S.A.S.

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike

9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

12338

10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1995-12-01

Förnyat godkännande: 2006-04-26

11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-10-26
Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av