Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

VEYVONDI

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Shire Sweden

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1300 IE
(Pulvret är ett vitt till benvitt lyofiliserat pulver. Lösningsvätskan är en klar och färglös lösning.)

Hemostatika: blodkoagulationsfaktorn von Willebrandfaktor

Aktiv substans:
ATC-kod: B02BD10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Shire Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
VEYVONDI pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 650 IE och 1300 IE

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 08/2018.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

VEYVONDI är avsett för vuxna (18 år och äldre) med von Willebrands sjukdom (VWD), när behandling med enbart desmopressin (DDAVP) är ineffektiv eller inte är indicerad för

 • Behandling av blödning och operationsblödning

 • Förebyggande av operationsblödning.

VEYVONDI ska inte användas vid behandling av hemofili A.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Känd allergisk reaktion mot mus‑ eller hamsterprotein.

Dosering

Behandlingen av von Willebrands sjukdom (VWD) bör övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av hemostatiska funktionsstörningar.


Dosering

Administreringens dosering och frekvens måste anpassas individuellt enligt den kliniska bedömningen och baserat på patientens vikt, blödningsepisodernas/det kirurgiska ingreppets typ och svårighetsgrad och baserat på övervakning av lämpliga kliniska värden och laboratorievärden. Dos som baseras på kroppsvikt kan behöva justeras hos underviktiga och överviktiga patienter.


I regel ökar 1 IE/kg (VWF:RCo/VEYVONDI/vonicog alfa) VWF:RCo i plasma med 0,02 IE/ml (2 %).


Hemostas kan inte säkerställas förrän faktor VIII‑koagulansaktiviteten (FVIII:C) är minst 0,4 IE/ml (≥40 % av den normala aktiviteten). Beroende på patientens utgångsnivåer av FVIII:C leder en enda infusion av rVWF i de flesta fall till en ökning till över 40 % för den endogena FVIII:C‑aktiviteten inom 6 timmar och resulterar i att denna nivå bibehålls i upp till 72 timmar efter infusion. Dosen och behandlingens längd beror på patientens kliniska status, blödningens typ och svårighetsgrad, samt både VWF:RCo‑ och FVIII:C‑nivåerna. Om patientens utgångsnivå av FVIII:C i plasma är <40 % eller okänd och i alla situationer där man vill uppnå en snabb korrigering av hemostasen, t.ex. vid behandling av en akut blödning, allvarligt trauma eller akut kirurgi, är det nödvändigt att administrera en rekombinant faktor VIII‑produkt med den första infusionen av VEYVONDI för att uppnå en hemostatisk nivå av FVIII:C i plasma.


Men om en omedelbar ökning av FVIII:C inte är nödvändig eller om utgångsvärdet för FVIII:C‑nivån är tillräckligt för att säkerställa hemostas kan läkaren besluta sig för att utesluta samtidig administrering av rFVIII vid den första infusionen av VEYVONDI.


I händelse av större blödningshändelser eller större kirurgiska ingrepp som kräver upprepade, frekventa infusioner, rekommenderas det att FVIII:C‑nivåerna övervakas för att fastställa om rFVIII krävs för efterföljande infusioner för att undvika en kraftig ökning av FVIII:C.


Behandling av blödningsepisoder (behandling vid behov)


Behandlingsstart: Den första dosen VEYVONDI ska vara 40 till 80 IE/kg kroppsvikt. Ersättningsnivåer av VWF:RCo >0,6 IE/ml (60 %) och FVIII:C >0,4 IE/ml (40 %) bör uppnås. Doseringsriktlinjer för behandling av mindre och större blödningar anges i tabell 1.


VEYVONDI ska administreras med rekombinant faktor VIII om FVIII:C‑nivåerna är <40 %, eller om de är okända, för blödningskontroll. rFVIII‑dosen ska beräknas enligt skillnaden mellan patientens utgångsvärde för FVIII:C‑nivå i plasma och önskad FVIII:C‑toppnivå i plasma för att uppnå en lämplig FVIII:C‑nivå i plasma baserat på den ungefärliga genomsnittliga återhämtningen på 0,02 (IE/ml)/(IE/kg). Hela dosen med VEYVONDI ska administreras följt av rFVIII inom 10 minuter.


Dosberäkning:

VEYVONDI‑dos [IE] = dos [IE/kg] x vikt [kg]


Efterföljande infusioner:

En påfyllnadsdos på 40 IE till 60 IE/kg av VEYVONDI ska infunderas var 8:e till 24:e timme enligt de doseringsintervall som anges i tabell 1 eller så länge det är kliniskt motiverat. Vid större blödningsepisoder ska dalvärdena av VWF:RCo hållas högre än 50 % så länge som det anses vara nödvändigt.

Baserat på erfarenhet från kliniska studier förblir de endogena FVIII‑nivåerna normala eller nästintill normala så snart VWF har ersatts, så länge som VEYVONDI fortsätter att administreras.

Tabell 1 - Doseringsrekommendationer för behandling av mindre och större blödningar

Blödning

Startdos a

(IE VWF:RCo/kg kroppsvikt)

Påfyllnadsdos

Mindre

(t.ex. epistaxis, oral blödning, menorragi)


40 till 50 IE/kg

40 till 50 IE/kg var 8:e till 24:e timme (eller så länge som det anses vara kliniskt nödvändigt)

Större b

(t.ex. allvarlig eller refraktär epistaxis, menorragi, gastrointestinal blödning, trauma på centrala nervsystemet, hemartros eller traumatisk blödning)

50 till 80 IE/kg

40 till 60 IE/kg var 8:e till 24:e timme i cirka 2‑3 dagar (eller så länge som det anses vara kliniskt nödvändigt)

aOm rFVIII administreras läser du bipacksedeln till rFVIII för anvisningar om beredning och administrering.

bEn blödning kan anses som större om en transfusion av röda blodkroppar krävs eller är potentiellt indicerat, eller om blödningen förekommer på ett kritiskt anatomiskt ställe (t.ex. intrakraniell blödning eller gastrointestinal blödning).


Profylax av blödning/hemorragi och behandling vid elektiv kirurgi


Före kirurgi: Till patienter med otillräckliga FVIII‑nivåer bör 40‑60 IE/kg VEYONDI administreras 12‑24 timmar före det elektiva kirurgiska ingreppet (preoperativ dos) i syfte att säkerställa att de preoperativa endogena nivåerna av FVIII är minst 0,4 IE/ml för mindre och minst 0,8 IE/ml för större ingrepp.


För att förhindra omfattande blödning vid elektiv kirurgi bör FVIII:C‑nivåerna utvärderas inom 3 timmar före ett kirurgiskt ingrepp. Om nivåerna av FVIII:C ligger vid de rekommenderade målnivåerna

 • minst 0,4 IE/ml för mindre ingrepp och oral kirurgi och

 • minst 0,8 IE/ml för större ingrepp,

ska en dos av VEYVONDI administreras inom 1 timme före operationen.


Om FVIII:C‑nivåerna inte är vid de rekommenderade målnivåernaska rFVIII administreras utöver vonicog alfa för att öka VWF:RCo och FVIII:C inom 1 timme före operationen. I tabell 2 finns rekommenderade målnivåer för FVIII:C. Dosen beror på patientens VWF‑ och FVIII‑nivåer, typen av blödning och hur allvarlig blödningen förväntas bli.


Tabell 2 - Rekommenderade högsta målnivåer för VWF:RCo och FVIII:C i plasma före operation för förebyggande av kraftig blödning under och efter operation

Typ av kirurgiskt ingrepp

Högsta målnivå för VWF:RCo i plasma

Högsta målnivå för FVIII:C i plasma a

Beräkning av rVWF‑dos (ska administreras inom 1 timme före operation) (IE VWF:RCo krävs)

Mindre

0,50‑0,60 IE/ml

0,40‑0,50 IE/ml

Δb VWF:RCo x BW (kg)/IR c

Större

1 IE/ml

0,80‑1 IE/ml

Δb VWF:RCo x BW (kg)/IR c

a Ytterligare rFVIII kan krävas för att uppnå de rekommenderade högsta målnivåerna för FVIII:C i plasma. Riktlinjerna för dosering ska baseras på IR.

b Δ = högsta målnivå för VWF:RCo i plasma – utgångsvärde för VWF:RCo i plasma

cIR = stegvis återhämtning uppmätt hos försökspersonen. Om IR inte finns tillgänglig antar du att IR är 0,02 IE/ml per IE/kg.


Under och efter kirurgi: Efter att det kirurgiska ingreppet har inletts ska VWF:RCo‑ och FVIII:C‑nivåerna i plasma övervakas och den intra‑ och postoperativa substitutionsbehandlingen ska anpassas individuellt efter PK‑värden, hemostasbehovet med beaktande av hur länge och hur intensivt hemostasen måste upprätthållas , samt sjukhusets behandlingsriktlinjer. I allmänhet ska doseringsfrekvensen för VEYVONDI för postoperativ substitutionsbehandling vara mellan två gånger per dag och var 48:e timme. Se tabell 3 för behandlingsrekommendationer för efterföljande underhållsdoser.


Tabell 3 - Rekommenderade lägsta målnivåer för VWF:RCo och FVIII:C i plasma och minsta behandlingslängd avseende efterföljande underhållsdoser för att förebygga kraftig blödning efter operation

Typ av kirurgiskt ingrepp

VWF:RCo

Lägsta målnivå i plasma

FVIII:C

Lägsta målnivå i plasmaMinsta behandlingslängdDoseringsfrekvens

Upp till 72 timmar efter operation

Efter 72 timmar efter operation

Upp till 72 timmar efter operation

Efter 72 timmar efter operation

Mindre

≥ 0,30 IE/ml

> 0,40 IE/ml

48 timmar

Var 12–24 timme/
varannan dag

Större

> 0,50 IE/ml

> 0,30 IE/ml

> 0,50 IE/ml

> 0,40 IE/ml

72 timmar

Var 12–24 timme/
varannan dag


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för VEYVONDI för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

VEYVONDI är för intravenös användning. Den färdigberedda produkten ska inspekteras visuellt före administrering.


Administreringshastigheten bör vara tillräckligt låg för att det ska kännas bekvämt för patienten, upp till maximalt 4 ml/min. Patienten bör observeras för eventuella omedelbara reaktioner. Om någon reaktion, t.ex. takykardi, förekommer som kan kopplas till administreringen av produkten ska infusionen minskas eller stoppas beroende på patientens kliniska tillstånd.

När samtidig administrering av rVWF och rFVIII anses nödvändig kan de blandas i förväg i en enda spruta för att uppnå lämplig dos. Innehållet i varje flaska med rVWF och rFVIII kan dras in i en enda spruta genom att använda en separat oanvänd beredningsanordning (se Blandbarhet för inkompatibiliteter).


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns under Hantering, hållbarhet och förvaring.


Ett separat vårdset tillhandahålls för administrering av färdigberedd VEYVONDI i enlighet med behandlande läkarens anvisningar och beskrivningen i bipacksedeln för VEYVONDI.

Varningar och försiktighet

Hos aktivt blödande patienter rekommenderas samtidig administrering av en FVIII‑produkt med VEYVONDI som förstahandsbehandling och beroende av FVIII‑aktivitetsnivåerna (se Dosering).


Spårbarhet

I syfte att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedelsprodukter bör den administrerade produktens namn och tillverkningssatsnummer antecknas klart.


Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaxi) kan förekomma. Patienter och/eller vårdgivare ska informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner, som kan omfatta men inte är begränsade till, takykardi, tryck över bröstet, väsande andning och/eller akut andnöd, hypotoni, generaliserad urtikaria, pruritus, rinokonjunktivit, angioödem, letargi, illamående, kräkningar, parestesi, rastlöshet, och kan utvecklas till anafylaktisk chock. Vid chocktillstånd ska medicinsk standardbehandling vid chock sättas in.


Patienterna ska stå under nära och noggrann uppsikt för eventuella symtom under infusionsperioden. Om tecken och symtom på allvarliga allergiska reaktioner förekommer ska administreringen av VEYVONDI omedelbart avbrytas och lämplig stödjande vård sättas in.


Lämplig medicinsk behandling och lämpliga vårdmetoder ska finnas tillgängliga för omedelbar användning i händelse av en anafylaktisk reaktion, särskilt för patienter med allergiska reaktioner i anamnesen.


VEYVONDI innehåller spårmängder av immunglobulin G från mus (MuIgG) och hamsterprotein (mindre än eller lika med 2 ng/IE VEYVONDI). Patienter som behandlas med den här produkten kan utveckla överkänslighetsreaktioner mot dessa icke‑humana däggdjursproteiner. VEYVONDI innehåller spårmängder av rekombinant koagulationsfaktor VIII.

Trombos och emboli

Det finns en risk för trombotiska händelser, särskilt hos patienter med kända riskfaktorer för trombos som påvisats kliniskt eller i laboratorium, inklusive ADAMTS13‑nivåer. Därför måste riskutsatta patienter övervakas för tidiga tecken på trombos och profylaktiska åtgärder mot tromboemboli bör vidtas enligt rådande rekommendationer och standardvård.


Hos patienter som behöver frekventa doser av VEYVONDI i kombination med rekombinant faktor VIII ska plasmanivåerna för FVIII:C‑aktivitet övervakas för att undvika ihållande höga FVIII:C‑plasmanivåer, vilket kan leda till ökad risk för trombotiska händelser.

All eventuell FVIII som administreras tillsammans med VEYVONDI ska vara en ren FVIII‑produkt. En kombination med en FVIII‑produkt som innehåller VWF innebär en förhöjd risk för trombotiska händelser.


Neutraliserande antikroppar (inhibitorer)

Patienter med VWD, särskilt typ 3, kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot von Willebrandfaktor. Om de förväntade plasmanivåerna av (VWF:RCo) inte uppnås, eller om blödningen inte kontrolleras med lämplig dos, bör en lämplig analys utföras för att fastställa om en inhibitor av von Willebrandfaktor är närvarande. Hos patienter med höga nivåer av anti‑VWF‑antikroppar är behandlingen med von Willebrandfaktor eventuellt inte effektiv och andra behandlingsalternativ bör därför övervägas.


Behandling av VWD‑patienter som har höga titrer av bindande antikroppar (på grund av tidigare behandling med pdVWF) kan kräva en högre dos för att övervinna effekten av den bindande antikroppen. Sådana patienter kan hanteras kliniskt genom administrering av högre doser vonicog alfa baserat på farmakokinetiska data för varje individuell patient.


Överväganden i samband med hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 5,2 mg natrium i varje flaska med 650 IE eller 10,4 mg natrium i varje flaska med 1300 IE. Detta motsvarar 2,2 % av WHO:s rekommenderade högsta dagliga intag på 2 g natrium för vuxna med en beräknad kroppsvikt på 70 kg och en dos på 80 IE/kg. Detta ska tas i beaktande för patienter som ordinerats natriumfattig kost.

Interaktioner

Inga interaktioner mellan von Willebrandfaktor‑läkemedel och andra läkemedel är kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med VEYVONDI.


Det finns ingen erfarenhet av behandling av gravida eller ammande kvinnor. VEYVONDI ska endast administreras till gravida kvinnor om det finns tydliga indikationer. Hänsyn ska tas till att förlossningen utgör en ökad risk för hemorragiska händelser hos dessa patienter.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om VEYVONDI utsöndras i bröstmjölk. Därför ska VEYVONDI endast administreras till ammande kvinnor med brist på von Willebrandfaktor om det finns tydliga indikationer. Hälso‑ och sjukvårdspersonal ska överväga de potentiella riskerna och endast ordinera VEYVONDI om det behövs.

Fertilitet

Effekterna av VEYVONDI på fertiliteten har inte fastställts.

Trafik

VEYVONDI har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Under behandling med VEYVONDI kan följande biverkningar förekomma:

Överkänslighet eller allergiska reaktioner, tromboemboliska händelser, uppkomst av inhibitor mot VWF.


Tabell med sammanfattning av biverkningarna

Frekvenskategorierna har definierats enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 4

Sammanfattning av biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar med VEYVONDI vid von Willebrands sjukdom 


MedDRA‑klassificering av organsystem


Biverkning enligt godkänd term


Frekvenskategori baserat på försöksperson


Antal och frekvens baserat på försökspersona

(N=80)

n (%)

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Vanliga

3 (3,75)

Vertigo

Vanliga

2 (2,50)

Dysgeusi

Vanliga

1 (1,25)

Tremor

Vanliga

1 (1,25)

Hjärtat

Takykardi

Vanliga

1 (1,25)

Blodkärl

Djup ventrombos

Vanliga

1 (1,25)

Hypertoni

Vanliga

1 (1,25)

Blodvallningar

Vanliga

1 (1,25)

Magtarmkanalen

Kräkningar

Vanliga

3 (3,75)

Illamående

Vanliga

3 (3,75)

Hud och subkutan vävnad

Generaliserad pruritus

Vanliga

2 (2,50)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Obehag i bröstet

Vanliga

1 (1,25)

Parestesi vid infusionsstället

Vanliga

1 (1,25)

Undersökningar

EKG med inverterad T‑våg

Vanliga

1 (1,25)

Ökad hjärtfrekvens

Vanliga

1 (1,25)

a Frekvenskategori baserat på försöksperson: Det totala antalet försökspersoner som upplever biverkningen (med och utan samband) delat med det totala antalet försökspersoner (N) och multiplicerat med 100.


Beskrivning av ett urval av biverkningar

I kliniska prövningar har ett fall av kliniskt asymtomatisk djup ventrombos (DVT) rapporterats för en försöksperson i operationsstudien som gjorde en total höftledsoperation.

Dessutom har ett fall av DVT rapporterats spontant för en äldre patient efter godkännandet för försäljning.


Överkänslighet: Det finns en risk för att utveckla överkänslighet eller allergiska reaktioner (såsom angioödem, brännande och stickande känsla vid infusionsstället, frossa, blodvallningar, rinokonjunktivit, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, stickningar, kräkningar, väsande andning) som i vissa fall kan utvecklas till anafylaxi (inklusive chock).


Patienter med von Willebrands sjukdom, särskilt typ 3, kan i mycket sällsynta fall utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot von Willebrandfaktor. Om sådana inhibitorer förekommer kan det visa sig i form av en otillräcklig klinisk respons. Förekomst av sådana antikroppar kan ha ett nära samband med överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner. Därför bör alla patienter som får överkänslighetsreaktioner eller anafylaktiska reaktioner testas och utvärderas med avseende på förekomst av en inhibitor.


I alla sådana fall rekommenderas kontakt med en specialistmottagning för hemofili.


Trombogenicitet: Det finns en risk för trombotiska händelser, särskilt hos patienter med kända riskfaktorer som påvisats kliniskt eller i laboratorium, inklusive ADAMTS13‑nivåer. Därför måste riskutsatta patienter övervakas för tidiga tecken på trombos och profylaktiska åtgärder mot tromboemboli bör vidtas enligt rådande rekommendationer och standardvård. 


Immunogenicitet: Immunogeniciteten för VEYVONDI utvärderades i kliniska prövningar genom övervakning av utvecklingen av neutraliserande antikroppar mot VWF och FVIII, samt bindande antikroppar mot VWF, furin, ovarieprotein från kinesisk hamster (CHO) och mus‑IgG. Ingen behandlingsorsakad utveckling av neutraliserande antikroppar mot human VWF eller neutraliserande antikroppar mot human rFVIII observerades. En av de 80 försökspersoner som fick VEYVONDI perioperativt i kliniska studier utvecklade bindande antikroppar mot VWF som orsakats av behandlingen efter ett kirurgiskt ingrepp. Inga biverkningar eller brist på hemostatisk effekt har rapporterats för denna försöksperson. Bindande antikroppar mot orenheter som rFurin, CHO‑protein eller mus‑IgG observerades inte efter behandling med VEYVONDI.


Biverkningar på basis erfarenheter sedan produkten släppts ut på marknaden

Då dessa biverkningar rapporteras frivilligt ur en population av okänd storlek, är det inte alltid möjligt att uppskatta pålitligt biverkningsfrekvenserna eller att fastställa ett kausalsamband med läkemedelsexposition. Bland de vanligaste biverkningarna som rapporterats i samband med behandling med rVWF/vonikog alfa efter att produkten släppts ut på marknaden ingår bl.a. ”infusionsrelaterade rektioner” (IRR) som kliniskt manifesteras med följande symtom: takykardi, blodvallningar, utslag, dyspné, och dimsyn. I de två fall av spontanrapporterade biverkningar efter att produkten släppts ut på marknaden avklingade symtomen och patienterna återhämtade sig fullständigt efter 20 minuter till 4 timmar från att infusionen avbrutits.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga symtom på överdosering med von Willebrandfaktor har rapporterats. Tromboemboliska händelser kan förekomma vid en stor överdos.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

VEYVONDI är en rekombinant human von Willebrandfaktor (rVWF). VEYVONDI beter sig på samma sätt som endogen von Willebrandfaktor.


Administrering av VEYVONDI korrigerar för hemostatiska avvikelser hos patienter som har brist på von Willebrandfaktor (von Willebrands sjukdom) på två sätt:

 • VEYVONDI återställer trombocytadhesionen till det vaskulära subendotelet vid platsen för kärlskadan (eftersom det binds både till det vaskulära subendotelet (t.ex. kollagen) och till trombocytmembranet) och ger primär hemostas, vilket visas genom en förkortad blödningstid. Denna effekt uppkommer omedelbart och beror till stor del på nivån av polymerisering av proteinet.

 • VEYVONDI ger fördröjd korrigering av åtföljande faktor VIII‑brist. Vid intravenös administrering binds VEYVONDI till endogen faktor VIII (vilket patienten bildar normalt) och genom att stabilisera denna faktor undviks dess snabba nedbrytning. På grund av detta återställer administrering av VEYVONDI FVIII:C‑nivån till normal nivå som en sekundär effekt efter att den första infusionen ökar FVIII:C till över 40 % inom 6 timmar och är som högst inom 24 timmar hos de flesta patienter, beroende på FVIII:C‑utgångsnivån.

VEYVONDI är en rVWF som förutom alla multimerer som finns i plasma även innehåller ultrastora multimerer eftersom den inte exponeras för proteolys av ADAMTS13 under tillverkningsprocessen.


Klinisk effekt och säkerhet

Den kliniska säkerheten, effekten och farmakokinetiska data utvärderades i 3 genomförda prövningar (070701, 071001 and 071101) där patienter med VWD deltog. Totalt 92 unika försökspersoner (80 unika försökspersoner med VWD i studierna 070701, 071001 och 071101 och 12 försökspersoner med hemofili A i studie 071104) exponerades för VEYVONDI under klinisk utveckling.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för VEYVONDI för alla grupper av den pe diatriska populationen för behandling av von Willebrands sjukdom (information om pediatrisk användning finns under Dosering).

Farmakokinetik

Farmakokinetiken för VEYVONDI har fastställts i tre kliniska studier genom utvärdering av plasmanivåer av VWF:RCo, von Willebrandfaktor‑antigen (VWF:Ag) och von Willebrand‑kollagenbindande aktivitet (VWF:CB). I alla tre studierna utvärderades försökspersoner i ett tillstånd utan blödning. Ihållande ökning av FVIII:C observerades sex timmar efter en enda infusion av VEYVONDI.


I tabell 5 sammanfattas farmakokinetiken (PK) för VEYVONDI efter infusioner på 50 IE/kg VWF:RCo (PK50) eller 80 IE/kg VWF:RCo (PK80). Den genomsnittliga infusionslängden var 16,5 minuter (SD ± 3,51 minuter) för 50 IE/kg (PK50) och 11,8 minuter (± 2,86 minuter) för 80 IE/kg VWF:RCo (PK80).

Tabell 5

Farmakokinetisk utvärdering av VWF:RCo f

Parameter

Fas 1 PK50 VEYVONDI med

octocog alfag
(studie 070701)

Medelvärde (95 % KI)
SD

Fas 3 PK50 VEYVONDI
(studie 071001)

Medelvärde (95 % KI)
SD

Fas 3 PK80 VEYVONDI
(studie 071001)

Medelvärde (95 % KI)
SD

Kirurgiskt ingrepp PK50 VEYVONDI
(studie 071101)

Medelvärde (95 % KI)
SD

T1/2a

19,3 (14,3; 24,3)
10,99

22,6 (19,5; 25,7)
5,34

19,1 (16,7; 21,5)
4,32

17,8 (12,9; 22,8)
7,34

Klb

0,04 (0,03; 0,05)
0,028

0,02 (0,02; 0,03)
0,005

0,03 (0,02; 0,03)
0,009

0,03 (0,02; 0,04)
0,011

IR vid Cmaxc

1,7 (1,4; 2,0)
0,62

1,9 (1,6; 2,1)
0,41

2,0 (1,7; 2,2)
0,39

2,0 (1,7; 2,3)
0,45

AUC0‑infd

1541,4 (1295,7; 1787,2)
554,31

2105,4 (1858,6; 2352,3)
427,51

2939,0 (2533,2; 3344,8)
732,72

1834,4 (1259,0; 2409,7)
856,45

AUC0‑inf/dose

33,4 (27,2; 39,5)
13,87

42,1 (37,3; 46,9)
8,31

36,8 (31,8; 41,8)
8,97

37,5 (25,3; 49,7)
18,14

a[timmar], b[dl/kg/timmar], c[(IE/dl)/(E VWF:RCo/kg)] d[(h*IE/dl)] e[(h*IE/dl)/(IE VWF:RCo/kg)]

f[VWF:RCo‑analyser med olika sensitivitet och arbetsintervall användes: Fas 1: automatiserad analys 0,08–1,50 IE/ml och känslig manuell analys 0,01–0,08 IE/ml; Fas 3: automatiserad analys 0,08–1,50 IE/ml

g Den här prövningen gjordes med ADVATE, en rekombinant faktor VIII


En undersökande analys av kombinerade data från studie 070701 och 071001 indikerade en statistiskt signifikant (på 5 %‑nivån) längre genomsnittlig uppehållstid, en statistiskt signifikant (på 5 %‑nivån) längre slutlig halveringstid och ett statistiskt signifikant (på 5 %‑nivån) större AUC0‑inf‑värde avseende VWF:RCo efter administrering av VEYVONDI (50 IE/kg VWF:RCo) och kombinerad administrering av VEYVONDI och octocog alfa (50 IE/kg VWF:RCo och 38,5 IE/kg rFVIII) än efter administrering av pdVWF och pdFVIII (50 IE/kg pdVWF:RCo och 38,5 IE/kg pdFVIII).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Inga undersökningar av karcinogenicitet, försämrad fertilitet och fosterutveckling har genomförts. I en perfusionsmodell med placenta ex vivo från människa har man visat att VEYVONDI inte går igenom den mänskliga placentabarriären.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

VEYVONDI 650 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 650 internationella enheter (IE) vonicog alfa. Efter beredning med 5 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml vonicog alfa.


VEYVONDI 1300 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 1300 internationella enheter (IE) vonicog alfa. Efter beredning med 10 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml vonicog alfa.


Den specifika aktiviteten hos VEYVONDI är cirka 110 IE VWF:RCo/mg protein.

Potensen hos VWF (IE) har mätts enligt den europeiska farmakopéns analys av ristocetinets kofaktoraktivitet (VWF: RCo). Ristocetinets kofaktoraktivitet av rekombinant human von Willebrandfaktor fastställdes i jämförelse med den internationella standarden för von Willebrandfaktorkoncentrat (WHO).


Vonicog alfa är en renad rekombinant human von Willebrandfaktor (rVWF). Den är tillverkad med rekombinant DNA‑teknik (rDNA) i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO‑celler). Tillverkat utan tillsats av några exogena human‑ eller animalderiverade proteiner i cellodlingsprocessen, reningen eller den slutliga formuleringen.


Produkten innehåller spårmängder av human rekombinant koagulationsfaktor VIII (≤ 0,01 IE FVIII/IE VWF: RCo) och har fastställts med användning av den europeiska farmakopéns kromogenanalys för faktor VIII (FVIII).


Förteckning över hjälpämnen

Pulver: natriumcitrat, glycin, trehalosdihydrat, mannitol, Polysorbat 80

Lösningsvätska: vatten för injektionsvätskor


Ett separat vårdset tillhandahålls för administrering av färdigberedd VEYVONDI i enlighet med behandlande läkarens anvisningar och beskrivningen i bipacksedeln för VEYVONDI.

Blandbarhet

Kliniska studier och blandbarhetsstudier har utförts för administrering av vonicog alfa (human von Willebrandfaktor) med octocog alfa (human koagulationsfaktor) i samma spruta. rVWF och rFVIII kan blandas i förväg i en enda spruta för att uppnå lämplig dos (se Dosering för administreringssätt). Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Vonikog alfa

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet efter beredning

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har påvisats i 3 timmar vid 25 °C.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omgående. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 till 8 °C, om inte beredningen har skett i kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Pulver

Förvaras vid högst 30 °C.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Efter beredning

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns under Hållbarhet, förvaring och hantering.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmänna instruktioner

 • Kontrollera utgångsdatumet och säkerställ att VEYVONDI pulver och vatten för injektionsvätskor (lösningsvätska) håller rumstemperatur före beredningen. Används före utgångsdatumet som anges på etiketterna och kartongen.

 • Använd aseptisk teknik (rena förhållanden med låg bakteriehalt) och en plan arbetsyta vid beredning. Tvätta händerna och ta på dig rena undersökningshandskar (du väljer själv om du vill använda handskar).

 • Använd den färdigberedda produkten (efter att ha blandat pulvret med medföljande vatten) så snart som möjligt och inom tre timmar. Du kan förvara den färdigberedda produkten i rumstemperatur, men inte varmare än 25 °C, i upp till tre timmar.

 • Säkerställ att VEYVONDI injektionsflaska med pulver och det sterila vattnet för injektionsvätskor (lösningsvätska) håller rumstemperatur före beredningen.

 • Använd plastsprutor med den här produkten eftersom proteiner i produkten gärna fastnar på ytan i sprutor av glas.

 • Vonicog alfa får inte blandas med andra läkemedel förutom rFVIII.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 650 IE Pulvret är ett vitt till benvitt lyofiliserat pulver. Lösningsvätskan är en klar och färglös lösning.
1 styck inj.-fl., glas (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1300 IE Pulvret är ett vitt till benvitt lyofiliserat pulver. Lösningsvätskan är en klar och färglös lösning.
1 styck inj.-fl., glas (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av