Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alvedon Comp

Miljöinformation
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Filmdragerad tablett 500 mg/65 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vita, kapselformade, filmdragerade tabletter (17,5 mm x 7,3 mm) präglade med ett ”+A+” på ena sidan och släta på andra sidan.)

Anilider

Aktiva substanser:
ATC-kod: N02BE51
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-22.

Indikationer

Vuxna och barn från 12 år (>40 kg):

Symtomatisk behandling av feber vid förkylningssjukdomar och lindrig till måttlig smärta såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

 • Svår leverinsufficiens (Child-Pugh >9).

 • Akut hepatit.

 • Barn under 12 år.

Dosering

Dosering


Vuxna och barn från 12 år (>40 kg):

1-2 tabletter var 4-6 timme.

Högsta enskilda dos: 1000 mg paracetamol/130 mg koffein (2 tabletter).

Högsta dygnsdos: 3000 mg paracetamol/390 mg koffein (6 tabletter).

Den angivna dosen ska inte överskridas.

Den lägsta dos som krävs för effekt ska användas.

Minsta doseringsintervall: 4 timmar.


Pediatrisk population

Alvedon Comp ska inte användas av barn under 12 år.


Njurinsufficiens

Vid njurinsufficiens ska dosen reduceras.

Vuxna:

Glomerulär filtration

Dos

10 – 50 ml/min

500 mg (1 tablett) var 6:e timme

< 10 ml/min

500 mg (1 tablett) var 8:e timme

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med nedsatt leverfunktion eller Gilberts syndrom ska dosen reduceras eller doseringsintervallet förlängas.

Den dagliga dosen ska inte överstiga 2 gram paracetamol.


Äldre patienter

Erfarenhet har visat att normal vuxendosering vanligtvis är lämplig. En dosjustering eller en justering i dosintervallet vara dock vara nödvändig hos svaga, immobila äldre patienter eller hos äldre patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Den maximala dagliga dosen bör inte överskrida 60 mg/kg/dag (upp till maximalt 2 g paracetamol per dag) i följande situationer:

 • Vikt under 50 kg.

 • Kronisk alkoholism.

 • Dehydrering.

 • Kronisk undernäring.

Administreringssätt

Alvedon Comp ska tas peroralt.

Varningar och försiktighet

 • Paracetamol ska endast ges med särskild försiktighet i följande fall:

  - Leverinsufficiens (Child-Pugh >9).

  - Kronisk alkoholism. Risken för överdosering är högre hos patienter med icke- cirrotisk leversjukdom orsakad av alkoholmissbruk.

  - Svår njurinsufficiens (kreatininclearance <10 ml/min)

  - Gilberts syndrom (ärftlig, icke-hemolytisk gulsot)

 • Försiktighet ska iakttas vid användning av paracetamol hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som påverkar leverfunktionen, dehydrerade patienter samt till patienter med kronisk undernäring.

 • Alkoholhaltiga drycker bör undvikas eftersom samtidig användning av paracetamol kan orsaka leverskador. Paracetamol bör ges med försiktighet till patienter med alkoholberoende.

 • Överdriven konsumtion av kaffe eller te kan orsaka irritation och känsla av anspänning när det intas i samband med paracetamol-koffeintabletter.

 • Patienter ska avrådas från att samtidigt ta andra läkemedel som innehåller paracetamol på grund av risken för allvarlig leverskada vid överdosering. Överdosering av paracetamol kan orsaka leversvikt vilket kan kräva levertransplantation eller kan ha dödlig utgång.

 • På grund av risken för irreversibel leverskada ska läkare omedelbart uppsökas vid överdosering, även om patienten mår bra.

 • Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas.

 • Långvarigt bruk av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra denna. Om detta tillstånd föreligger eller misstänks, bör patienten uppsöka läkare och behandlingen avbrytas. Diagnosen läkemedelsassocierad huvudvärk bör misstänkas hos patienter, som har frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbundet bruk av läkemedel mot huvudvärk.

 • Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är känsliga mot acetylsalicylsyra, då mild bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).

 • Paracetamol ska ges med särskild försiktighet i följande fall:

  - Kronisk undernäring (låga nivåer av leverns glutation).

  - Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist.

Interaktioner

Paracetamol


Acetylsalicylsyra

Paracetamol ökar plasmanivåerna av acetylsalicylsyra. Endast kortvarig samtidig användning av acetylsalicylsyra är möjlig p.g.a. ökad risk för nedsatt njurfunktion, som liknar den som orsakas av andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.


Alkohol

Den levertoxiska effekten av paracetamol kan förstärkas av alkohol.


Enzyminducerande substanser

Den levertoxiska effekten av paracetamol kan förstärkas vid samtidig användning av leverenzyminducerande substanser, såsom karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum) på grund av en ökad och snabbare bildning av toxiska metaboliter. Försiktighet ska därför iakttas vid samtidig användning av enzyminducerande substanser.


AZT (zidovudin)

Samtidig användning av paracetamol och AZT (zidovudin) ökar benägenheten för neutropeni.

Därför kräver samtidig användning av paracetamol med AZT medicinsk rådgivning.


Kloramfenikol

Farmakokinetiken för kloramfenikol kan påverkas av paracetamol. Monitorering av plasmakoncentrationen av kloramfenikol rekommenderas vid samtidig behandling med paracetamol och kloramfenikol för injektion.


Kolestyramin
Kolestyramin minskar absorptionen av paracetamol. För att erhålla maximal analgetisk effekt, bör kolestyramin ges tidigast en timme efter intag av paracetamol.


Metoklopramid och domperidon
Metoklopramid och domperidon kan påskynda absorptionen av paracetamol.


Probenecid

Probenecid orsakar nästan en halvering av clearance för paracetamol genom att hämma konjugering med glukoronsyra. Dosreduktion av paracetamol bör övervägas vid samtidig behandling med probenecid. 


Warfarin och andra kumariner

Den antikoagulerande effekten av warfarin och andra kumariner kan förstärkas vid långvarig daglig användning av paracetamol med ökad risk för blödning. Enstaka doser har ingen betydande effekt. 


Interferens med laboratorietester: Paracetamol kan påverka provsvar för urinsyra via Wolframatop fosforsyra och blodsocker via glukos-oxydas-preoxidas.


Koffein


Klozapin

Plasmakoncentrationen av klozapin ökar vid koffeinintag och minskar med nästan 50 % efter en koffeinfri period på fem dygn. Dosjustering av klozapin kan därför vara nödvändig.


Litium

Koffein ökar clearance av litium medan minskad konsumtion av koffein orsakar en ökad plasmakoncentration av litium med över 20 %.


Ciprofloxacin, norfloxacin, fluvoxamin och fenylpropanolamin minskar clearance av koffein och kan medföra risk för koffeinförgiftning.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet 


Rekommenderas inte för användning under graviditet på grund av möjlig negativ effekt av koffein.


Paracetamol

Paracetamol kan användas under graviditet om kliniskt motiverat. Lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid bör användas.


Koffein

Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt intag av koffein till ett minimum, på grund av en möjlig risk för negativa effekter associerade med koffeinkonsumtion vid >200-400 mg koffein/dag under graviditeten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Paracetamol

Låga doser av paracetamol utsöndras i bröstmjölk. Inga oönskade effekter på ammande spädbarn har rapporterats. Paracetamol kan användas vid amning så länge som den rekommenderade dosen inte överskrids. Försiktighet bör iakttagas vid långtidsanvändning.


Koffein

Koffein utsöndras i bröstmjölk. På grund av koffein-innehållet kan beteendet hos det ammande barnet påverkas (irritabilitet, dåligt sömnmönster). Tillgängliga publicerade data kontraindicerar inte amning.

Vid rekommenderade doser kan Alvedon Comp användas vid amning. Det bör dock endast användas efter en noggrann nytta-riskbedömning. 

Fertilitet

Det finns otillräcklig information tillgänglig om effekten av paracetamol och koffein på fertilitet hos människa.

Trafik

Alvedon Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar listas nedan efter systemklass och frekvens. Frekvenser är definierade som: 

 • mycket vanliga (≥1/10) 

 • vanliga (≥1/100, <1/10)

 • mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

 • sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

 • mycket sällsynta (<1/10 000)

 • ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Erfarenheter efter marknadsföring:

Data från biverkningar från tidigare kliniska studier är både sällsynta och från små patientpopulationer. Följdaktligen har de biverkningar som rapporterats från omfattande användning vid terapeutisk/rekommenderad dos efter marknadsföring som bedömts relevanta, listats nedan enligt MedDRA systemklass. Biverkningar som identifierats efter marknasföring är rapporterade på frivillig basis från en okänd populationsstorlek, frekvensen av dessa biverkningar är inte känd men är sannolikt mycket sällsynta (<1/10 000).


Paracetamol:

Blodet och lymfsystemet 

Mycket sällsynta:Hematopoietiska störningar, inklusive trombocytopeni och

agranulocytos.

Immunsystemet

Sällsynta:


Mycket sällsynta: 


Överkänslighet


Anafylaktiska reaktioner

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta:


Mycket sällsynta:Hudutslag, urtikaria


Överkänslighetsreaktioner i huden, inklusive hudutslag, angioödem, Stevens Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta:
Bronkospasm hos patienter känsliga mot acetylsalicylsyra och andra NSAIDs

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta:


Leverdysfunktion

Koffein:

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:Sömnlöshet, rastlöshet, yrsel och takykardi

Magtarmkanalen

Vanliga:


Illamående orsakad av magirritation

När den rekommenderade doseringsregimen för paracetamol-koffein kombineras med intag av koffein via kosten, kan den högre dosen koffein öka risken för koffeinrelaterade biverkningar, se tabellen ovan.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid misstanke om överdosering av paracetamol ska sjukhus eller läkare omedelbart kontaktas, även vid avsaknad av symtom.


Paracetamol:


Symtom

Akut massiv överdosering av paracetamol kan orsaka leverskada. Symtomen på överdosering de första 24 timmarna kan vara blekhet, buksmärta, anorexi, illamående och kräkningar. Under 1,5 dygn uppträder tecken på leverskada som smärta i övre magregionen, ökning av ALT/AST, INR och bilirubin. Störningar i glukosmetabolism och metabol acidos kan förekomma. Vid allvarlig överdosering utvecklar sig maximal levertoxicitet vanligen under 3-4 dagar med symtom som leverencefalopati, koagulationsstörningar och hypoglykemi. Akut njursvikt kan också förekomma.


Erfarenhet från överdosering med paracetamol indikerar att kliniska symtom på leverskada manifesterar sig i regel först efter 24 till 48 timmar och kulminerar efter 4-6 dygn.


Toxicitet: 

Inga eller milda symtom förväntas vid doser < 200 mg/kg hos barn upp till 6 års ålder. Hos vuxna och barn över 6 år förväntas inga eller milda symtom vid doser < 150 mg/kg. Doser över 12 gram anses toxiska och potentiellt dödliga. Doser över dessa nivåer hos vuxna och barn ska behandlas på sjukhus. Undernäring, dehydrering, medicinering med vissa enzyminducerande substanser samt kronisk hög alkoholkonsumtion ökar risken för levertoxicitet. Även subakut terapeutisk överdosering kan leda till förgiftning.


Behandling

Kliniska symtom på leverskada manifesterar sig i regel först efter ett par dygn. Därför är det viktigt att påbörja medicinsk behandling så tidigt som möjligt efter överdosering för att förhindra och begränsa leverskada. Om kliniskt relevant ska initialt magsköljning och behandling med kol utföras. Vid toxiska överdoser ska N-acetylcystein ges så snabbt som möjligt och administreras i upp till 48 timmar. Behandlingen kan starta när som helst även om leverencefalopati inträffat. Levertransplantation kan vara nödvändig.

Vid bekräftad eller misstänkt överdosering ska giftinformationscentralen (tel. 112) omedelbart kontaktas och patienten ska hänvisas till närmaste akutsjukhus för behandling. Detta gäller även patienter utan tecken eller symtom på överdosering på grund av risken för försenad leverskada.


Behandling ska ske i enlighet med etablerade nationella riktlinjer.


Koffein:


Symtom

Överdosering av koffein kan orsaka gastrointestinala besvär, illamående, ökad diures, takykardi eller hjärtarytmi, eller CNS-stimulering (huvudvärk, sömnlöshet, nervositet, irritabilitet, rastlöshet, tremor).


Det ska noteras att om kliniskt signifikanta symtom på koffeinöverdosering ska uppstå med den här produkten, så kommer mängden intaget läkemedel vara associerad med allvarlig paracetamol-relaterad levertoxicitet.


Behandling

Symtomatisk behandling. Inom en timme efter överdosering kan aktivt kol med fördel administreras, och kan övervägas i upp till 4 timmar efter en överdos. CNS-effekter kan behandlas intravenöst med sedativa läkemedel.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Paracetamol har analgetiska och antipyretiska egenskaper. Dess verkningsmekanism anses inbegripa hämning av prostaglandinsyntesen, främst i det centrala nervsystemet.


Den adjuverande analgetiska effekten av koffein har föreslagits härstamma från flera mekanismer: (i) blockering av perifera pronociceptiva adenosinaktioner; (ii) aktivering av centrala noradrenalina signalvägar som utgör ett endogent smärthämmande system; och (iii) CNS-stimulering med en påföljande modulering av affektiva smärtkomponenter.


Farmakodynamisk effekt


Frånvaron av perifer prostaglandinhämning leder till viktiga farmakologiska egenskaper såsom bevarande av de skyddande prostaglandinerna i magtarmkanalen. Paracetamol är därför särskilt lämpligt för patienter med en anamnes, eller samtidig medicinering, som innebär att perifer prostaglandinhämning bör undvikas (såsom exempelvis patienter med tidigare magtarmblödning eller äldre patienter).


Koffein fungerar som ett analgetiskt adjuvans som förstärker effekten av paracetamol.

Farmakokinetik

Paracetamol


Absorption

Peroralt administrerat paracetamol absorberas snabbt och nästan fullständigt från mag-tarmkanalen.


Distribution

Vid terapeutiska doser av paracetamol är bindningen till plasmaproteiner försumbar.


Metabolism och Eliminering

Paracetamol metaboliseras i levern och utsöndras i urinen främst som glukuronid- och sulfatmetaboliter – mindre än 5 % utsöndras som oförändrat paracetamol.


Koffein


Absorption

Efter peroral administrering absorberas koffein fullständigt och snabbt i mag-tarmkanalen, den maximala plasmakoncentration uppnås mellan 5 till 120 minuter beroende på dos, hälsotillstånd och samtidig användning av andra läkemedel hos fastande personer. Det finns inga tecken på presystemisk metabolism.


Distribution

Koffein distribueras i hela kroppen. Genomsnittlig plasmaproteinbindning för koffein är cirka 35 %.


Metabolism

Koffein metaboliseras nästan fullständigt (~99%) i levern via oxidation och demetylering till ett antal xantinderivat, vilka utsöndras i urinen. Cytokrom P450 isoenzym CYP1A2 i levern är involverad i den enzymatiska metabolismen av koffein.


Eliminering

Eliminering sker nästan helt via levermetabolism hos vuxna. Endast en liten procent (1-2 %) av den intagna dosen av koffein i människa utsöndras oförändrad i urinen. Hos vuxna finns det märkbar variation i individuell elimineringshastighet. Den genomsnittliga halveringstiden i plasma efter oral administration är cirka 4,9 timmar med ett intervall på 1,9-12,2 timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska säkerhetsdata för paracetamol och koffein som har visat fynd som är av relevans vid rekommenderad dos och användning av produkten.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol och 65 mg koffein.


Förteckning över hjälpämnen

Pregelatiniserad stärkelse

Majsstärkelse

Povidon

Talk

Stearinsyra

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos triacetin

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för paracetamol är framtagen av företaget GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB för Alvedon®, Alvedon® Dos, Alvedon® forte, Curadon®, Curadon® forte

Miljörisk: Användning av paracetamol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Paracetamol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Paracetamol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*0.85*A(100-98)

PEC = 1.66 μg/L

Where:

A = 651683.31 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS). 85% excreted unchanged or as conjugates with potency assumed equal to parent, based on metabolism data (Reference 4). No metabolism has been assumed in the PEC calculation.

R = 98% removal rate from waste water treatment plant (Reference 9)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological Studies

Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 72h (growth) = 134,000 μg/L (OECD 201) (Reference 5)

Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 9,200 μg/L (OECD 202) (Reference 7)

Zebra Fish (Brachydanio rerio):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) = 378,000 μg/L (OECD 203) (Reference 5)

Water flea (Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (reproduction) = 1,000 μg/L (OECD 211) (Reference 10)

Fathead minnow (Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC (survival) = 460 μg/L (OECD 210) (Reference 11)


Microorganisms in activated sludge

EC50 3 hours (Inhibition) > 1,000,000 µg/L (OECD 209) (Reference 12)


PNEC = 460/10 = 0.036 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor applied for three chronic NOECs.. The NOEC for Fathead minnow (= 460 µg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 1.66/46 = 0.036, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of paracetamol has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Inherent degradability:

99% degradation in 5 days (OECD 302B) (Reference 3)


Simulation studies:

WWTP study:

Biodegradation constant = 58-80 L g-1ss d-1 (Reference 6)


Water-sediment study:

50% (DT50) degradation in 3.10 days days (OECD 308) (Reference 8)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09) (Reference 4)


Photolysis:

No Data


Justification of chosen degradation phrase:

Results of biological degradation: Inherent biodegradation = 99% in 5 days (OECD 302B, IUCLID data set). The substance is inherently biodegradable. The material is expected to be highly removed in wastewater treatment plants, 98% removal (Reference 9). This is supported by a measured biodegradation constant of 58-80 L g-1ss d-1 in a WWTP simulation test (Reference 6). Biodegradation constants greater than 10 are expected to result in greater than 90% biodegradation. Additionally, a DT50 of 3.1d and a DT90 of 10d was measured (Reference 8) using a water-sediment study (OECD 308) indicating a low potential for persistence. The phrase ‘Paracetamol is slowly degraded in the environment’ is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pow = 0.51 at pH 7 (OECD 107) (Reference 3)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

85% of the dose is excreted in urine within 24 hrs as free and conjugated paracetamol (Reference 4). For purposes of the risk assessment assume conjugates are converted back into free paracetamol (Reference 2).


PBT/vPvB assessment

Paracetamol does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Paracetamol does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Ziagen (Paracetamol) 300mg Film Coated Tablets. ViiV Healthcare UK Ltd., March 2013.

 3. European Chemicals Bureau 2000. IUCLID Dataset Paracetamol.

 4. AHFS Drug Information, 2002. American Society of Health-System Pharmacists.

 5. Henschel, K., Wenzel, A., Diedrich,M., Fliedner, A. 1997. Regulatory Toxicology and Pharmacology 25, 220-225.

 6. Joss, A., et al. 2006. Water Research 40, 1686-1696.

 7. Kuhn, R., Pattard, M., Pernak, KD.,Winter, A. 1989. Water Research 23, No.4, 495-499.

 8. Loffler, D., Rombke, J., Meller, M., Ternes, T. 2005. Environmental Science and Technology 39, 5209-5218.

 9. Ternes, T. 1998. Water Research 32, No.11 3245-3260.

 10. [Smithers Viscient AG Study No. 1162.000.230] 4’Hydroxyacetanilide: Chronic reproduction test with daphnids (Daphnia magna) under semi-static conditions OECD No. 211, Dated August 11, 2011.

 11. [Smithers Viscient AG Study No. 1162.000.122] 4’-Hydroxyacetanilide: Early life-stage toxicity test with fathead minnow (Pimephales promelas) under flow-through conditions, OECD 210, Dated October 14, 2011.

 12. [Smithers Viscient AG Study No. 1162.000.790] 4’-Hydroxyacetanilide: Activated sludge respiration inhibition test, OECD # 209, Dated August 8, 2011

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av