Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Epoprostenol Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Trombocytaggregationshämmande medel

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Epoprostenol CampusPharma pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-02.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Epoprostenol CampusPharma, CampusPharma, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Epoprostenol Ebb, Ebb Medical AB.

Indikationer

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för:


Pulmonell arteriell hypertension

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) (idiopatisk eller ärftlig PAH och PAH associerad med bindvävssjukdom) hos patienter med symtom av WHO-funktionsklass III-IV för att förbättra ansträngningskapaciteten (se Farmakodynamik).


Njurdialys

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för användning vid hemodialys i akuta situationer där användning av heparin medför stor risk för uppkomst eller försvårande av blödning, eller där användning av heparin är kontraindicerat av andra skäl (se Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Epoprostenol CampusPharma är kontraindicerat till patienter som:

  • har känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  • har kronisk hjärtsvikt till följd av svårt nedsatt vänsterkammarfunktion.

  • Epoprostenol CampusPharma får inte ges som långsiktig behandling till patienter som utvecklar pulmonellt ödem vid dosinställningen.

Dosering

Pulmonell arteriell hypertension:

Epoprostenol är endast indicerat för kontinuerlig intravenös infusion.


Behandling med epoprostenol ska inledas och övervakas endast av läkare med erfarenhet av behandling av pulmonell arteriell hypertension.


Kortsiktig (akut) dosinställning:


Denna procedur bör genomföras på sjukhus med adekvata resurser för återupplivning.


Kortsiktig dosinställning sker genom administrering via en perifer eller central venkateter i syfte att bestämma den långsiktiga infusionshastigheten. Infusionshastigheten inleds med 2 nanogram/kg/min och ökas i steg om 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre, tills maximal hemodynamisk nytta uppnås eller dosbegränsande farmakologiska effekter uppstår. Om den inledande infusionshastigheten på 2 nanogram/kg/min inte tolereras ska en lägre dosering sökas som patienten tolererar.


Långsiktig kontinuerlig infusion:


Långsiktig kontinuerlig infusion av Epoprostenol CampusPharma bör ske via en central venkateter. Tillfällig intravenös infusion via perifer venkateter kan ske tills en central venkateter satts. Långsiktig infusion bör inledas med en dosering som är 4 nanogram/kg/min lägre än den maximala tolererbara infusionshastighet som bestämts vid den kortsiktiga dosinställningen. Om den maximala tolererbara infusionshastigheten är mindre än 5 nanogram/kg/min bör den långsiktiga infusionen inledas med halva den maximala tolererbara infusionshastigheten.


Dosanpassning:


Ändring av den långsiktiga infusionshastigheten bör baseras på om patientens symtom på pulmonell arteriell hypertension kvarstår, återkommer eller förvärras, eller på uppkomsten av biverkningar som orsakas av alltför höga doser Epoprostenol CampusPharma.


Normalt kan man förvänta sig att den ursprungliga långsiktiga doseringen kommer att behöva ökas efter hand. Dosökning bör övervägas om symtom på pulmonell arteriell hypertension kvarstår eller återkommer efter en förbättring. Infusionshastigheten bör ökas i steg om 1-2 nanogram/kg/min med tillräckliga intervall för att kunna avläsa det kliniska svaret; intervallen bör vara minst 15 minuter. När en ny infusionshastighet fastställts bör patienten hållas under uppsikt, och blodtrycket i stående och liggande samt hjärtfrekvensen bör mätas under flera timmars tid för att kontrollera att den nya doseringen tolereras.


Under långsiktig infusion kan uppkomsten av dosrelaterade farmakologiska händelser av det slag som observerades vid dosinställningen kräva att infusionshastigheten reduceras, biverkningarna kan även ibland upphöra utan någon dosanpassning. Dossänkningar bör ske i steg om 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre, tills de dosbegränsande effekterna upphör. Tvärt avbrott i tillförseln av Epoprostenol CampusPharma, eller plötsliga stora minskningar av infusionshastigheten bör undvikas, på grund av risken för en potentiellt dödlig reboundeffekt (se Varningar och försiktighet). Förutom i livshotande situationer (t.ex. vid medvetslöshet, kollaps, etc.) bör infusionshastigheten för Epoprostenol CampusPharma ändras endast under ledning av läkare.


Njurdialys:

Epoprostenol CampusPharma lämpar sig endast för kontinuerlig infusion, antingen intravenöst eller till det blod som når dialysatorn.


Följande infusionsschema har visat sig effektivt för vuxna:

  • Före dialys: 4 nanogram/kg/min intravenöst i 15 minuter.

  • Under dialys: 4 nanogram/kg/min till dialysatorns arteriella inlopp.


Infusionen bör avbrytas när dialysen slutar.

Den rekommenderade dosen för njurdialys bör inte överskridas utan noggrann övervakning av patientens blodtryck.


Äldre patienter


Det finns ingen specifik information om användning av Epoprostenol CampusPharma till patienter över 65 år i samband med njurdialys eller pulmonell arteriell hypertension. Normalt bör dosen vid behandling av en äldre patient väljas med omsorg, med beaktande av den ökade förekomsten av nedsatt funktion hos lever, njurar (vid pulmonell arteriell hypertension) eller hjärta, samt av annan samtidig sjukdom eller behandling.


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för Epoprostenol CampusPharma för barn under 18 års ålder har ännu inte fastställts.


Administreringssätt


Beredning av infusionslösning av Epoprostenol CampusPharma: 

Efter beredning får lösningen inte administreras under längre tid än 12 timmar om den hålls vid rumstemperatur (mellan 15°C och 25°C). Den bör hållas vid en temperatur under 25°C och skyddas mot ljus.

Innan den färdigberedda lösningen av Epoprostenol CampusPharma används i rumstemperatur kan den förvaras i kylskåpstemperatur, 2-8°C, under högst 40 timmar. I så fall bör lösningen inte användas under längre tid än 8 timmar vid rumstemperatur.

Den färdigberedda lösningen bör inspekteras före administrering. Den får inte användas om den uppvisar missfärgning eller partiklar.


Ytterligare anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Epoprostenol får inte administreras som en intravenös bolus.

Varningar och försiktighet

På grund av det höga pH-värdet i den färdigberedda infusionslösningen bör försiktighet iakttas för att undvika extravasation vid administreringen med åtföljande risk för vävnadsskada.

Epoprostenol CampusPharma är en stark pulmonell och systemisk vasodilatator. De kardiovaskulära effekterna av infusionen upphör inom 30 minuter när administreringen avbrutits.


Epoprostenol CampusPharma är en stark hämmare av trombocytaggregationen, vilket innebär att en ökad risk för blödningskomplikationer bör beaktas, särskilt för patienter med andra riskfaktorer för blödning (se Interaktioner).

Om kraftig hypotoni uppkommer under administreringen av Epoprostenol CampusPharma bör dosen minskas eller infusionen avbrytas. Allvarlig hypotoni kan uppstå vid överdosering, och kan leda till medvetslöshet (se Överdosering).


Blodtrycket och hjärtfrekvensen bör övervakas under administreringen av Epoprostenol CampusPharma.


Epoprostenol CampusPharma kan leda till antingen sänkt eller ökad hjärtfrekvens. Förändringen tros vara beroende av såväl den grundläggande hjärtfrekvensen som koncentrationen av Epoprostenol CampusPharma i den administrerade lösningen.


Effekterna av Epoprostenol CampusPharma på hjärtfrekvensen kan maskeras av samtidig tillförsel av andra läkemedel vilka påverkar kardiovaskulära reflexer.


Extrem försiktighet bör tillämpas för patienter med kranskärlssjukdom.


Förhöjda värden av glukos i serum har rapporterats (se Biverkningar)


Pulmonell arteriell hypertension

Vissa patienter med pulmonell arteriell hypertension har utvecklat pulmonellt ödem i samband med dosinställningen, vilket kan vara förknippat med pulmonell venocklusiv sjukdom. Epoprostenol CampusPharma får inte ges som långsiktig behandling till patienter som utvecklar pulmonellt ödem vid dosinställningen (se Kontraindikationer).


Tvärt avbrott eller uppehåll i infusionen måste undvikas, utom i livshotande situationer. Ett tvärt behandlingsavbrott kan utlösa en reboundeffekt med pulmonell arteriell hypertension, som ger yrsel, asteni, ökad dyspne och kan leda till död (se Dosering).


Epoprostenol CampusPharma infunderas kontinuerligt via en permanent kvarliggande central venkateter, via en liten portabel infusionspump. Behandling med Epoprostenol CampusPharma kräver således att patienten kan säkerställa steril beredning av infusionslösningen, administrering av lösningen, skötsel av den centrala venkatetern och tillgång till intensiv och fortlöpande patientutbildning.


Sterilteknik måste tillämpas när lösningen bereds och vid skötsel av katetern. Även korta uppehåll i tillförseln av Epoprostenol CampusPharma kan leda till snabb symtomförvärring. Beslutet att behandla med Epoprostenol CampusPharma mot pulmonell arteriell hypertension bör baseras på patientens förståelse för att behandlingen med Epoprostenol CampusPharma sannolikt kommer att behöva pågå under lång tid, eventuellt under flera år, och patientens förmåga att acceptera och sköta en permanent venkateter och en infusionspump bör utredas noggrant.


Njurdialys

Den blodtryckssänkande effekten av Epoprostenol CampusPharma kan förstärkas av användningen av acetatbuffert i dialysvätskan under njurdialysen.


Under njurdialys med samtidig användning av Epoprostenol CampusPharma bör åtgärder vidtas så att hjärtats pumpeffekt ökar mer än minimalt, så att tillförseln av syre till perifera vävnader inte minskar.


Epoprostenol CampusPharma är inte en konventionell antikoagulant. Epoprostenol CampusPharma har använts med framgång istället för heparin vid njuranalys, men i en liten andel av dialysfallen har blodet levrats i dialyskretsen så att dialysen behövt avbrytas. När enbart Epoprostenol CampusPharma används kan mätningar av exempelvis levringstid i aktiverat helblod vara mindre pålitliga.


Lösningen innehåller inget konserveringsmedel vilket innebär att flaskan bara kan användas vid ett tillfälle och måste sedan kasseras.


Detta läkemedel innehåller ca. 2,43 mmol (eller 56 mg) natrium efter beredning med 50 ml glycinbuffert, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

När Epoprostenol CampusPharma ges till patienter som samtidigt får antikoagulantia bör standardövervakning av koagulationsvärdena tillämpas.


Epoprostenol CampusPharmas kärlvidgande effekt kan förstärka eller förstärkas av andra vasodilatatorer som tas samtidigt.


På samma sätt som rapporterats för andra prostaglandinanaloger kan Epoprostenol CampusPharma minska den trombolytiska effekten av vävnadsaktivator (t-PA), genom att öka leverns omsättningshastighet för t-PA.


När NSAID-preparat eller andra läkemedel som påverkar trombocyternas aggregation används samtidigt kan Epoprostenol CampusPharma öka risken för blödningar.


Patienter som får digoxin kan uppvisa förhöjda digoxinhalter efter påbörjad behandling med Epoprostenol CampusPharma. Denna effekt är kortvarig, men kan vara klinisk signifikant för patienter som är känsliga för digoxin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns en begränsad mängd data från användning av epoprostenol hos gravida kvinnor.

Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter av reproduktiv toxicitet (se Prekliniska uppgifter). 

Eftersom det saknas alternativa läkemedel kan epoprostenol användas till de kvinnor som väljer att inte avbryta sin graviditet trots den kända risken för pulmonell arteriell hypertension under graviditeten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt hurvida epoprostenol eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Det kan inte uteslutas att det finns en risk för det ammande barnet. Amning bör avbrytas under behandling med Epoprostenol CampusPharma.

Trafik

Pulmonell arteriell hypertension och den kliniska vården av denna kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Det finns inga uppgifter om effekterna av användning av Epoprostenol CampusPharma vid njurdialys på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar anges nedan uppdelade på organklass och frekvens. Frekvenserna definieras som: 
− Mycket vanliga: ≥1/10 (≥10%)
− Vanliga: ≥1/100, <1/10 (≥1% and <10%)
− Mindre vanliga: ≥1/1 000, <1/100 (≥0,1% and <1%)
− Sällsynta: ≥1/10 000, <1/1 000 (≥0,01% and <0,1%)
− Mycket sällsynta: <1/10 000 (<0,01%)

− Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Infektioner och infestationer

Vanliga

Sepsis, septikemi (oftast härrörande från infusionssystemet för Epoprostenol CampusPharma)1

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Minskat antal trombocyter, blödningar på olika ställen (t.ex. pulmonella, gastrointestinala, epistaxis, intrakraniella, postproceduriella, retroperitoneala).

Endokrina systemet

Mycket sällsynta

Hypertyreoidism

Psykiska störningar

Vanliga

Ångest, nervositet

Mycket sällsynta

Upprördhet

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Hjärtat

Vanliga

Takykardi2 , bradykardi3

Ingen känd frekvens

Hjärtsvikt med hög minutvolym

Blodkärl

Mycket vanliga

Ansiktsrodnad (syns även på sövda patienter)

Vanliga

Hypotoni

Mycket sällsynta

Blekhet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Pulmonellt ödem

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar, diarré

Vanliga

Buksmärtor, ibland rapporterade som magbesvär

Ovanliga

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag

Ovanliga

Svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ont i käkarna

Vanliga

Artralg

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta (ospecificerad)

Vanliga

Smärta på injektionsstället*, bröstsmärtor

Sällsynta

Lokal infektion*

Mycket sällsynta

Erytem på infusionsstället*, ocklusion av venkatetern*, slöhet, tryck över bröstet

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Förhöjt blodglukosvärde

* Förknippas med administrationssystemet för Epoprostenol CampusPharma

1Kateterrelaterade infektioner som orsakats av organismer som inte alltid uppfattas som patogena (inklusive micrococcus) har rapporterats

2Takykardi har rapporterats som en reaktion på Epoprostenol CampusPharma vid doseringar på 5 nanogram/kg/min och lägre.

3Bradykardi, ibland i kombination med ortostatisk hypotoni, har förekommit hos friska frivilliga vid doseringar av Epoprostenol CampusPharma på över 5 nanogram/kg/min. Bradykardi i förening med en avsevärd minskning av systoliskt och diastoliskt blodtryck har förekommit hos friska frivilliga efter intravenös tillförsel av Epoprostenol CampusPharma i en dosering på 30 nanogram/kg/min.

Överdosering

Den främsta effekten av överdosering kan förväntas vara hypotoni.Normalt utgör de effekter som noteras efter överdosering av Epoprostenol CampusPharma en förstärkning av de farmakologiska effekterna av läkemedlet (t.ex. hypotoni och komplikationer vid hypotoni).

Om överdosering sker ska dosen minskas eller infusionen avbrytas; lämpliga och nödvändiga vårdåtgärder ska sättas in, t.ex. ökning av plasmavolymen och/eller ändrat pumpflöde.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Epoprostenol CampusaPharma är epoprostenolnatrium, mononatriumsaltet av epoprostenol, ett naturligt förekommande prostaglandin syntetiserat av blodkärlens intima. Epoprostenol är den mest potenta hämmare av trombocytaggregation man känner till. Den är också en potent vasodilaterare.


Infusioner av 4 ng/kg/min i 30 minuter har inte visat sig ha någon signifikant effekt på hjärtfrekvens eller blodtryck, även ansiktsrodnad kan förekomma på dessa nivåer.


Njurdialys:

Många av epoprostenols effekter utövas genom stimulering av adenylatcyklas, vilket leder till ökad intracellulär koncentration av cykliskt adenosin 3'5 "monofosfat (cAMP). En sekventiell stimulering av adenylatcyklas, följt av aktivering av fosfodiesteras, har beskrivits i humana trombocyter. Förhöjda cAMP nivåer reglerar den intracellulära kalciumkoncentrationen genom att stimulera kalciumutsöndringen. Trombocytaggregationen hämmas ytterst av minskningen av cytoplasmisk kalcium, vilket ändrar trombocyternas form, aggregering och frisläppande reaktionen beror på.


Effekten av epoprostenol på trombocytaggregationen är dosrelaterad när mellan 2 och 16 ng/kg/min administreras intravenöst, och det har observerats signifikant hämning av aggregationen inducerad av adenosindifosfat vid doser 4 ng/kg/min och uppåt.


Det har visat sig att effekter på trombocyter försvinner inom 2 timmar efter att infusionen avbryts och hemodynamiska förändringar förorsakade av epoprostenol normaliseras inom 10 minuter efter avslutad infusion av 1-16 ng/ kg/min under 60-minuter.


Högre doser av epoprostenolnatrium (20 nanogram/kg/min) skingrar cirkulerande trombocytaggregat och ökar den kutana blödningstiden med upp till två gånger.


Epoprostenol förstärker heparins antikoagulerande effekt med ca 50%, möjligen genom att minska frisläppandet av den heparinneutraliserande faktorn.


Primär och sekundar pulmoniell hypertension:

Intravenösa infusioner av Epoprostenol CampusPharma i upp till 15 minuter har visat sig ge dosrelaterade ökningar i cardiac index (CI) och slagvolym (SV) och en dosrelaterad minskning av pulmonellt vaskulärt motstånd (PVR), totalt pulmonell motstånd (TPR) och medelvärdet för systemiskt blodtryck (SAPm). Effekterna av Epoprostenol CampusPharma på det genomsnittliga pulmonellla arteriertrycket (PAPm) var varierande och mindre hos patienter med PPH.


Hemodynamiska långtidseffekter liknar i allmänhet korttidseffekterna. Under långtidsinfusioner ökar cardiac index (CI), slagvolym (SV) och arteriell syremättnad höjs, och det genomsnittliga systemiska blodtrycket (SAPm), högra förmalstrycket, totalt pulmonell motstånd (TPR) och systemiska kärlmotståndet sänks.

Farmakokinetik

Intravenöst administrerat epoprostenolnatrium distribueras snabbt från blod till vävnad. Vid normal fysiologisk pH och temperatur bryts det spontant ner till 6-oxo-prostaglandin F1a, även om det också sker en enzymatisk nedbrytning till andra produkter. Halveringstiden för denna process hos människor beräknas vara högst sex minuter, och kan vara så kort som 2-3 minuter, beräknat från in vitro nedbrytningshastigheter epoprostenol i humant helblod.


Farmakokinetiska studier på djur har visat att distribution i hela kroppen är 1015 ml/kg och hela kroppens clearance är 4,27 ml/kg/sek. Efter intravenös infusion av radioaktivt märkt epoprostenol, återfinns de högsta koncentrationerna i lever, njurar och tunntarmen. Steady-state plasmakoncentrationer uppnås inom 15 minuter och är proportionella mot infusionshastigheten. Omfattande clearance i levern har visats, där ca 80% försvinner i en enda passage. Utsöndring av epoprostenols metaboliter i urin står för mellan 40% och 90% av den administrerade dosen, och resterande del utsöndras biliärt. Urinutsöndringen i urin är större än 95% och är fullständig inom 25 timmar efter dosering. I vävnad sjunker nivån snabbt utan några tecken på ackumulering.


Efter administrering av radioaktivt märkt epoprostenol till människor, var den återfunna radioaktiviteten i urin och fekal 82% respektive 4%. Minst 16 komponenter hittades, varav 10 strukturellt identifierats. Till skillnad från många andra prostaglandiner metaboliseras epoprostenol inte under passagen genom lungkretsloppet.


På grund av epoprostenols kemiska instabilitet, hög potens och kort halveringstid har ingen exakt och noggrann analysmetod identifierats för att bestämma kvantiteten av epoprostenol i biologiska vätskor.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inga särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet efter upprepad dosering, genotoxicitet, karcinogen potential, reproduktions- och utvecklingstoxicitet.


Fertilitet: en studie där han- och honråttor fick subkutana doser i respektive 74 eller 63 dagar av 0, 10, 30 eller 100 mg/kg/dag, visade inga effekter på fertiliteten.


Det fanns inga tecken på mutagenicitet i Ames test, mikronukleustest eller DNA-eluering.


Cancerframkallande egenskaper: Cancerogenicitetsstudier har inte utförts.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Epoprostenol CampusPharma får bara beredas med den medföljande sterila bufferten.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, förutom de som nämns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Pulver till infusionsvätska, lösning: 4 år

Vätska till infusionsvätska, lösning: 3 år


Under infusionen ska infusionspåsen skyddas mot ljus.


Njurdialys:

Efter beredning med glycinbuffert och spädning med fysiologisk koksaltlösning enligt anvisningarna (se Anvisningar för användning/hantering, njurdialys), ska epoprostenollösningen användas inom högst 12 timmar vid 25 °C.


Primär och sekundär pulmonell hypertension:

När epoprostenollösningen är beredd och utspädd med glycinbuffert, enligt anvisningarna (se Anvisningar för användning/hantering, primär pulmonell hypertension) ska lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaring och förvaringstid användarens ansvar, och bör inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C.

Om lösningen används i ett bärbart infusionspumpsystem måste en kylpåse användas för att hålla temperaturen på lösningen vid 2-8°C under hela administrationsperioden. Epoprostenol CampusPharma kan användas under en 24 timmarsperiod, förutsatt att kylpåsen byts efter behov under hela dagen. Om det inte är möjligt att använda systemet med en kylpåse ska den maximala administrationstiden vid 25°C inte överstiga 12 timmar för nyberedda lösningar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Pulver till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Tillslut injektionsflaskan väl. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 25°C.


Vätska till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25°C.


För förvaringsanvisningar för utspädd produkt, se avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Beredning och spädning:

Särskild försiktighet ska iakttas vid beredning av infusionen samt beräkning av infusionshastigheten. Nedanstående procedur ska följas noggrant.

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg ska beredas och spädas med steril teknik, omedelbart innan kliniskt användning.

Upplösningstiden ska vara högst 30 sekunder.


Efter beredning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.


Njurdialys

Beredning:

  1. Använd endast medföljande glycinbuffert för beredning.

  2. Dra upp ca 10 ml glycinbuffert i en steril spruta, innehållet injiceras i injektionsflaskan med 0,5 mg frystorkad epoprostenol och skakas försiktigt tills pulvret är upplöst.

  3. Dra upp epoprostenollösningen i sprutan, injicera tillbaka lösningen i injektionsflaskan med resterande glycinbuffert och blanda grundligt.


Denna lösning refereras nu till som den koncentrerade lösningen och innehåller 10 000 nanogram per ml epoprostenol. Bara den här koncentrerade lösningen lämpar sig för ytterligare spädning inför användning.

När 0,5 mg epoprostenolpulver bereds med 50 ml glycinbuffert, har den färdiga infusionsvätskan ett pH på ca 10,5 och ett natriuminnehåll på ca 56 mg.


Spädning:

För administration med en pump, som kan dosera små jämna volymer, kan lämpliga andelar av koncentrerad lösning spädas med steril fysiologisk saltlösning.

Den kan spädas ut med fysiologisk saltlösning (0,9 %), förutsatt att ett förhållande av 6 volymer saltlösning till 1 volym koncentrerad lösning inte överskrids; t ex. 50 ml av koncentrerad lösning utspädd med maximalt 300 ml saltlösning.


Andra vanliga intravenösa lösningar är inte tillfredsställande för spädning av den koncentrerade lösningen, då det krävda pH-värdet inte uppnås. Epoprostenollösningar är mindre stabila vid lägre pH.


Innan lösningen används i koncentrerad eller utspädd form måste den filtreras. För filtration dras den beredda lösningen upp i en stor spruta och därefter fästes det medföljande sterilfiltret på sprutan.


Spruta den koncentrerade lösningen direkt i valt infusionslösning genom bestämt, men inte för hårt tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning. Blanda noga.


Filterenheten är för engångsbruk och ska kasseras efter användning.


Vid beredning och spädning enligt ovanstående anvisning, har epoprostenol infusionslösning ett pH på ca 10 och bibehåller 90 % av den ursprungliga potensen under ca 12 timmar vid 25°C.


BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:Infusionshastighet (ml/min) =

dos (ng/kg/min) x kroppsvikt (kg)

koncentration av lösningen (ng/ml)


Infusionshastighet (ml/timme) = Infusionhastighet (ml/min) x 60


Infusionhastighetsformel - exempel

Då Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg används i njurdialys kan den administreras som koncentrerad lösning (a) eller i utspädd form (b).


a. Användning av koncentrerad lösning d.v.s. 10 000 ng/ml epoprostenol.


Lösningens koncentration = 10 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

 

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

2

0,36

0,48

0,60

0,72

0,84

0,96

1,08

1,20

3

0,54

0,72

0,90

1,08

1,26

1,44

1,62

1,80

4

0,72

0,96

1,20

1,44

1,68

1,92

2,16

2,40

5

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

Flödeshastigheter i ml/timme


b. Användning av koncentrerad lösning, utspädd:


10 ml koncentrerad lösning + 40 ml fysiologisk saltlösning (0,9 %). Ger en slutvolym på 50 ml.

Resulterande koncentration = 2 000 nanogram/ml epoprostenol.


Lösningens koncentration = 2 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

 

30

40

50

60

70

80

90

100

1

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

2

1,80

2,40

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

3

2,70

3,60

4,50

5,40

6,30

7,20

8,10

9,00

4

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

12,00

5

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

Flödeshastigheter i ml/timme


Primär och sekundär pulmonell hypertension

Följande förpackning finns tillgänglig för behandling av primär pulmonell hypertension:

En injektionsflaska innehållande frystorkad epoprostenolnatrium motsvarande 0,5 mg epoprostenol tillsammans med en 50 ml injektionsflaska innehållande steril glycinbuffert.


Initialt ska en förpackning med buffert användas. Vid långtidsbehandling med epoprostenol kan slutkoncentrationen av lösningen ökas genom att tillsätta ytterligare en injektionsflaska med 0,5 mg eller 1,5 mg frystorkad epoprostenol.


Bara injektionsflaskor innehållande samma mängd som den första startförpackningen får användas för att öka lösningens slutkoncentration.


Beredning:

Den ska utföras enligt instruktionerna som ges för njurdialys. Bereds en förpackning innehållande 0,5 mg epoprostenol med 50 ml steril buffert erhålls en koncentration av 10 000 nanogram per ml.


Spädning:

Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg kan antingen användas som koncentrerad lösning eller i utspädd form för behandling av PPH/SPH. Bara medföljande glycinbuffert får användas till ytterligare spädning av beredd Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg. Vid behandling av primär pulmonell hypertension med Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg får fysiologisk saltlösning inte användas.


Följande koncentrationer är vanliga för behandling av primär och sekundär pulmonell hypertension:

  • 15 000 ng/ml – 3 injektionsflaskor innehållande 0,5 mg epoprostenol eller en injektionsflaska innehållande 1,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i glycinbufferten.

  • 10 000 ng/ml – 2 injektionsflaskor innehållande 0,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i glycinbufferten.

Den maximalt rekommenderade koncentration för användning vid primär pulmonell hypertension är 60 000 ng/ml.


Då Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg används för primär eller sekundär pulmonell hypertension får den inte administreras tillsammans med andra parenterala lösningar eller läkemedel.


För att späda den koncentrerade lösningen, dra upp den i en större spruta och fäst sedan det medföljande sterilfiltret på sprutan.


Spruta den koncentrerade lösningen direkt in i pumpkassetten, med bestämt, men inte för hårt tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning.


Ta bort filtret från sprutan och ta upp ytterligare mängd av glycinbuffert som krävs för att få önskad spädning.


Sätt filtret på sprutan igen och spruta denna extra buffertvolym till den koncentrerade lösningen Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg i kassetten.


Blanda noga.

Filterenheten få bara användas till spädning av en förpackning. Därefter ska den kasseras.


Den ambulatoriska pumpen som används för administration av Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg ska (1) vara liten och lätt, (2) kunna justera ökningar i infusionshastigheten i ng/kg/min, (3) ha ocklusion, infusionsslut och lågt batterilarm, (4) ha en noggrannhet av programmerad hastighet på ± 6%, (5) styras av positivt tryck (kontinuerligt eller pulserande) med intervaller där pulseringen inte överskrider 3 minuter vid infusionshastigheter som används för att leverera Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg, samt (6) inkludera kylpåse-system . Behållaren ska vara av polyvinylklorid, polypropen eller glas.


Infusionspåsen ska skyddas mot ljus under infusionstiden.


BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten kan beräknas med hjälp av ovanstående formel för njurdialys.

Nedan visas ett exempel för en vanligen använd koncentration vid primär eller sekundär pulmonell hypertension.


Infusionshastighet för en koncentration av 15 000 nanogram/ml:


Lösningens koncentration = 15 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

 

30

40

50

60

70

80

90

100

4

   

1,0

1,1

1,3

1,4

1,6

6

 

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,4

8

1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

10

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

12

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,8

4,3

4,8

14

1,7

2,2

2,8

3,4

3,9

4,5

5,0

5,6

16

1,9

2,6

3,2

3,8

4,5

5,1

5,8

6,4

Flödeshastigheter i ml/timme

Förpackningsinformation

MT-nummer 56035
Parallellimporteras från Tyskland
EPOPROSTENOL EBB
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 0,5 mg
1 styck kombinationsförpackning (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av