Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumkromoglikat ABECE

Evolan

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
(Klar, genomskinlig lösning)

Avsvällande medel och antiallergika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX01
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-02-10.

Indikationer

Allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Dosen bör bestämmas individuellt för varje patient.

Normaldos för barn och vuxna: 

20 mg/ml ögondroppar: 1–2 droppar i vartdera ögat 4 gånger dagligen

Natriumkromoglikat Abece ögondroppar bör användas regelbundet för att en optimal kontroll av symtomen ska erhållas. Behandlingen bör fortsätta så länge patienten utsätts för allergenet även om symtomen har försvunnit.


Administreringssätt

Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av de olika dropparna.

Varningar och försiktighet

Inga kända.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga effekter av natriumkromoglikat på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Eftersom systemexponeringen för natriumkromoglikat är försumbar efter topikal applicering i ögat förväntas inga effekter på fostret/ det diande barnet så kan Natriumkromoglikat Abece användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Natriumkromoglikat Abece kan användas under amning.

Trafik

Instillation av Natriumkromoglikat Abece ögondroppar kan orsaka en lokal irritation som kan påverka förmågan att köra bil och hantera maskiner..

Biverkningar

Vanliga (>1/100) Ögon: Övergående sveda vid instillation.


Andra symtom på lokal irritation har rapporterats i sällsynta fall.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Låg akut toxicitet.

Farmakodynamik

Natriumkromoglikat Abece ögondroppar är ett preparat för behandling av allergisk konjunktivit. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd, men i vissa djurförsök och in vitro-studier har det visats att den aktiva substansen natriumkromoglikat förhindrat degranulation av mastcellen och därigenom frigörandet av histamin och andra inflammationsframkallande substanser.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans som inte adresserats i andra delar av produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml innehåller natriumkromoglikat 20 mg.

Hjälpämnen: dinatriumedetat, sorbitol, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Obruten flaska: 3 år

Bruten flaska hållbar: 12 veckor för enskild patient och en vecka för användning på flera patienter (klinik). Ögondropparna är fria från konserveringsmedel.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Undvik att flasköppningen av droppflaskan kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Klar, genomskinlig lösning

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml Klar, genomskinlig lösning
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av