Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Heracillin

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Filmdragerad tablett 1 g
(Vit, elliptisk, tablett med brytskåra och märkt med A/HA på ena sidan, 9,6 x 21 mm.)

Betalaktamasresistenta penicilliner.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF05
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Heracillin® filmdragerad tablett 125 mg, 500 mg och 750 mg;

Heracillin filmdragerad tablett 1 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-17.

Indikationer

Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats:

Hud- och mjukdelsinfektioner.

Infektioner i leder och skelett samt lungor.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot penicillin eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Vuxna

Hud- och mjukdelsinfektioner: 1 g 3 gånger per dygn.


Infektion i leder och skelett: 1-1,5 g 3 gånger dagligen. Vid behov (t ex vid osteomyelit och osteit) kan dosen höjas till 6 g fördelat på 3-6 doseringstillfällen.

Vid kronisk stafylokockosteomyelit: 1,5 g 3 gånger per dygn i 6 månader.


Infektion i lungor: Efter behandling med parenteralt preparat med förbättring av tillståndet, kan infektionen fortsättningsvis behandlas med flukloxacillin i dosen 1 g 3 gånger per dygn.


Barn

Infektion i lungor samt hud- och mjukdelsinfektioner: 30-50 mg/kg kroppsvikt och dygn.


Doseringsexempel:

20 kg: 2 tabletter 125 mg 3 gånger per dygn.

30 kg: 3 tabletter 125 mg 3 gånger per dygn

40 kg: 4 tabletter 125 mg 3 gånger per dygn (eller 1 tablett 500 mg 3 gånger per dygn).

≥ 50 kg: som vuxna (1 g 3 gånger per dygn).


Infektioner i leder och skelett samt allvarliga infektioner i lungor, hud- och mjukdelar: Dygnsdosen för barn över 2 år kan höjas till den dubbla dvs 60-100 mg/kg kroppsvikt och dygn.


Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.


Heracillin tabletter har en salivresistent dragering för att skona normalfloran i munhåla och svalg.

Varningar och försiktighet

Korsallergi mellan penicilliner och cefalosporiner förekommer. Diarré/pseudo­membranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.

Det föreligger risk för leverskada vid användning av flukloxacillin. Denna risk är sällsynt men ökar sannolikt vid högre ålder och vid längre tids behandling (se Biverkningar).


Uppkomst av ett febrilt generaliserat erytem i samband med pustler vid behandlingsstart kan vara ett symtom på akut generaliserad exantematisk pustulos (AGEP) (se Biverkningar). Vid AGEP-diagnos ska flukloxacillin sättas ut och all efterföljande administrering av flukloxacillin är kontraindicerad.


Försiktighet rekommenderas när flukloxacillin administreras tillsammans med paracetamol på grund av den ökade risken för HAGMA (high anion gap metabolic acidosis). Till patienter med hög risk för HAGMA hör i synnerhet de med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis eller malnutrition, särskilt vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.


Efter samtidig användning av av flukloxacillin och paracetamol rekommenderas noggrann övervakning för att upptäcka uppkomsten av syra-basstörningar, dvs HAGMA, inklusive sökning efter 5-oxoprolin i urinen.


Om behandlingen med flukloxacillin fortsätter efter utsättning av paracetamol är det lämpligt att försäkra sig om att det inte finns några signaler på HAGMA, eftersom det finns en möjlighet att flukloxacillin upprätthåller den kliniska bilden av HAGMA (se Interaktioner).


125 mg tabletten innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium, d.v.s. är näst intill "natriumfritt". 500 mg tabletten innehåller 29 mg natrium, motsvarande 1,5 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).

750 mg tabletten innehåller 44 mg natrium, motsvarande 2 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag.

1 g tabletten innehåller 58 mg natrium, morsvarande 3 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag.

Detta bör tas i beaktande vid behandling av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Följande kombinationer med Heracillin kan kräva dosanpassning: metotrexat och warfarin.


Ett allvarligt fall med svår toxisk reaktion på metotrexat har beskrivits där patienten samtidigt behandlades med furosemid och penicillin V, organiska syror som kan hämma den tubulära sekretionen av metotrexat. En misstänkt interaktion finns också beskriven efter kombination av metotrexat och mezlocillin samt ett annat fall efter kombination av metotrexat och amoxicillin.


Till läkemedelsbiverkningskommittén har flera fall rapporterats där effekten av warfarin minskade vid samtidig peroral behandling med flukloxacillin. Oklar mekanism.


Probenecid fördröjer den renala utsöndringen av flukloxacillin, vilket kan leda till högre serumkoncentrationer av flukloxacillin under längre tid.


Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol eftersom samtidigt intag har förknippats med HAGMA (high anion gap metabolic acidosis), särskilt hos patienter med riskfaktorer (se Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Omfattande kliniska data talar för att flukloxacillin inte medför ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Flukloxacillin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Heracillin kan användas av ammande kvinnor.

Trafik

Heracillin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vanligast är gastrointestinala biverkningar, som förekommer hos cirka 5% av behandlade patienter.


Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data.

Infektioner och infestationer

Sällsynta

Pseudomembranös kolit.

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Eosinofili.

Sällsynta

Agranulocytos.

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaktiska reaktioner.

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens

Yrsel.

Magtarmkanalen


Vanliga

Illamående, diarré.

Ingen känd frekvens

Buksmärtor, kräkningar.

Lever och gallvägar*

Sällsynta

Leverpåverkan av oftast blandad kolestatisk-hepatocellulär typ.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Exantem.

Mindre vanliga

Urtikaria.

Mycket sällsynta

Klåda.

Ingen känd frekvens

AGEP- akut generaliserad exantematisk pustulos (se Varningar och försiktighet)

Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.


*Lever och gallvägar

Det föreligger risk för leverskada vid användning av flukloxacillin. Denna risk är sällsynt men ökar sannolikt vid högre ålder och vid längre tids behandling (se Varningar och försiktighet).


Det finns bevis för att risken för flukloxacillininducerad leverskada ökar hos personer som bär på allelen HLA-B*5701. Trots denna starka association kommer endast 1 av 500 -1 000 bärare utveckla leverskada. Följaktligen är det positiva prediktiva värdet av att testa för allel HLA-B*5701 med avseende på leverskada mycket lågt (0,12%) och rutinmässig screening för denna allel rekommenderas inte.


Metabolism och nutrition

Erfarenhet efter marknadsintroduktion: mycket sällsynta fall av HAGMA (high anion gap metabolic acidosis) vid samtidig använding av flukloxacillin och paracetamol, oftast i närvaro av riskfaktorer (se Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Stora doser tolereras vanligen väl. Akuta reaktioner beror främst på hypersensibilisering.


Symtom: Toxiska reaktioner; illamående, kräkningar, diarré, elektrolytrubbningar, medvetandesänkning, muskelfascikulationer, myoklonier, kramper, koma. Hemolytiska reaktioner, njursvikt, acidos.

I undantagsfall kan anafylaktisk chock inträffa inom 20-40 minuter.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk behandling. I svåra fall hemoperfusion eller hemodialys. Behandling vid anafylaktisk reaktion: Epinefrin (adrenalin) 0,1-0,5 mg långsamt intravenöst, hydrokortison 200 mg intravenöst, eventuellt prometazin 25 mg intravenöst, vätska, acidoskorrektion.

Farmakodynamik

Flukloxacillin tillhör gruppen isoxazolylpenicilliner, som förenar hög aktivitet mot betalaktamasproducerande stafylokocker med god syrastabilitet. Flukloxacillin verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes och effekten är baktericid. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC.


Antibakteriellt spektrum

Känsliga

Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker inklusive betalaktamasproducerande stammar

Streptokocker och pneumokocker

Resistenta

Meticillinresistenta stafylokocker

Enterokocker

Gramnegativa bakterier

Clostridium difficile

Resistens är vanlig (ca 40%) hos koagulasnegativa stafylokocker p g a meticillinresistens.

Streptokocker och pneumokocker är mer känsliga för bensylpenicillin och penicillin V än för flukloxacillin.


Resistensmekanism: Resistens mot isoxazolylpenicilliner (s.k. meticillinresistens) orsakas av att bakterien producerar ett förändrat penicillinbindande protein. Korsresistens förekommer inom betalaktamgruppen (penicilliner och cefalosporiner). Meticillinresistenta stafylokocker har generellt låg känslighet för samtliga betalaktamantibiotika.


Resistensutveckling: I Sverige är resistens mot isoxazolylpenicilliner sällsynt hos Staphylococcus aureus men vanlig hos koagulasnegativa stafylokocker. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är vanliga i vissa delar av Europa.

Penicillinresistenta pneumokocker är ovanliga i Sverige. Sådana stammar är resistenta mot kloxacillin. Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.


Leverskada

Det finns bevis för att risken för flukloxacillininducerad leverskada ökar hos personer som bär på allelen HLA-B*5701. Trots denna starka association kommer endast 1 av 500 -1 000 bärare utveckla leverskada. Följaktligen är det positiva prediktiva värdet av att testa för allel HLA-B*5701 med avseende på leverskada mycket lågt (0,12%) och rutinmässig screening för denna allel rekommenderas inte.

Farmakokinetik

Flukloxacillin har god absorption efter peroral tillförsel. Administrering i samband med måltid påverkar absorptionen negativt. Den biologiska halveringstiden i serum är ca 80-90 minuter och bindningen till serumproteiner uppgår till 94-95%. Av de olika isoxazolyl-penicillinerna ger Heracillin den högsta andelen av fritt (icke proteinbundet) penicillin i serum. Eliminationen av flukloxacillin sker huvudsakligen i njurarna via tubulär sekretion och glomerulär filtration. Inom 6 timmar utsöndras ca 50-55% av en peroral dos med urinen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 tablett innehåller flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande flukloxacillin 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g, natrium 6 mg, 29 mg, 44 mg respektive 58 mg, magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (färgämne E 171), hypromellos, makrogol, paraffin.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Flukloxacillin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flukloxacillin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att flukloxacillin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Flukloxacillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,97 μg/L


Where:

A = 13 140,07 kg (total amount API of flucloxacillin sodium (monohydrate) and flucloxacillin magnesium octahydrate in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log P of 2,58 (unknown method) (Ref. 3) indicates that flucloxacillin has a low potential for bioaccumulation.


Log Pow < 4 which justifies the phrase “Flucloxacillin has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Elimination of flucloxacillin occurs mainly in the kidneys via tubular secretion and glomerular filtration. Within 6 hours, approximately 50-55% of an orally administered dose is excreted with the urine (Ref. 4).


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. Guidance on information requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.16: Environmental exposure assessment. Version 3.0, February 2016, https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf/b9f0f406-ff5f-4315-908e-e5f83115d6af

  3. Sangster (1994), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/name/flucloxacilline

  4. Summary of Product Characteristics, SPC, Flukloxacillin Meda, 2018-08-17,https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20041007000062&docType=6&scrollPosition=200

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tabletter i tryckförpackning (endos) har hållbarhet begränsad till 6 månader efter det att ytterpåsen av aluminium har öppnats. 1 g tablett: Förvaras vid högst 30 ºC.

Förpackningsinformation

HERACILLIN®
Filmdragerad tablett 125 mg (Vit, avlång tablett, 5,2 x 10 mm.)
30 styck burk, 144:93, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Filmdragerad tablett 500 mg (Vit, avlång, med brytskåra på ena sidan, 8 x 17 mm.)
98 x 1 styck blister (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
30 styck burk, 177:44, F, Övriga förskrivare: tandläkare
50 styck burk, 261:-, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck burk, 260:22, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Filmdragerad tablett 750 mg (Vit, avlång, tablett märkt med ”FL | UC” på en sida och med brytskåra på den andra sidan. 8 x 20 mm.)
98 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej
30 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej
50 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej
100 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej

HERACILLIN
Filmdragerad tablett 1 g Vit, elliptisk, tablett med brytskåra och märkt med A/HA på ena sidan, 9,6 x 21 mm.
21 tablett(er) burk, 140:38, F, Övriga förskrivare: tandläkare
30 tablett(er) burk, 177:42, F, Övriga förskrivare: tandläkare
75 tablett(er) burk, 347:62, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av