Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clariscan

ReceptstatusFörmånsstatus
GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml
(Klar, genomskinlig till svagt gul lösning.)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA02
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Clariscan injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml; injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 0,5 mmol/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-09.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.


Clariscan ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt resonanstomografi (MRT).


Clariscan är ett kontrastmedel indicerat för förstärkning av kontrasten i bilderna vid MRT-undersökningar för bättre visualisering/avgränsning.


Vuxna och pediatrisk population (0-18 år):

- defekter (skador) i hjärnan, ryggraden och omkringliggande vävnad.

-  helkropps MRT (se avsnitt "Dosering")


Användning vid helkropps MRT rekommenderas inte till barn under 6 månader.


Enbart hos vuxna patienter:

- defekter eller stenoser, förutom koronärartärer (MR angiografi)


Kontraindikationer

Överkänslighet mot gadoterinsyra, meglutamin eller mot något annat läkemedel som innehåller gadolinium.  

Dosering

Detta läkemedel bör endast ges av utbildad sjukvårdspersonal med teknisk expertis i utförandet och tolkningen av gadoliniumförstärkt MRT.


Dosering

Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Dosen ska beräknas utifrån patientens kroppsvikt och ska inte överstiga den rekommenderade dosen per kilogram kroppsvikt som beskrivs i detta avsnitt.


Vuxna

Kranial och spinal magnetisk resonanstomografi

Den rekommenderade dosen är 0,1 mmol/kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 ml/kg kroppsvikt. Hos patienter med hjärntumörer kan en högre dos om 0,2 mmol/kg kroppsvikt, dvs 0,4 ml/kg kroppsvikt, förbättra tumör karakterisering och underlätta terapeutisk beslutsfattande.


Helkroppsundersökningar med magnetisk resonanstomografi (inklusive skador i lever, njurar, bukspottkörtel, bäcken, lungor, hjärta, bröst och muskuloskeletala systemet)

Den rekommenderade dosen är 0,1 mmol/kg kroppsvikt, dvs 0,2 ml/kg kroppsvikt för att ge diagnostiskt tillräcklig kontrast.


Vid angiografi

Den rekommenderade dosen för intravenös injektion är 0,1 mmol/kg kroppsvikt (dvs 0,2 ml/kg) för att uppnå diagnostiskt adekvat kontrasteffekt. I undantagsfall (t.ex. då tillfredsställande avbildning av ett omfattande vaskulärt territorium misslyckats) kan en andra injektion om 0,1 mmol/kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 ml/kg kroppsvikt, vara motiverad. Om användning av två på varandra följande doser av Clariscan kan förväntas redan innan angiografin påbörjats, så kan användning av 0,05 mmol/kg kroppsvikt, motsvarande 0,1 ml/kg kroppsvikt för varje dos, vara till nytta beroende på tillgänglig utrustning för bildåtergivning.


Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Om Clariscan ska användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73m2) och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation ska detta endast göras efter noggrann utvärdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT (se avsnitt "Varningar och försiktighet"). Om det är nödvändigt att använda Clariscan ska dosen inte överstiga 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administration saknas, ska injektioner med Clariscan inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Äldre (65 år och äldre)

Ingen dosjustering anses vara nödvändig. Försiktighet ska iakttas hos äldre patienter

(se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Nedsatt leverfunktion

Den vuxna dosen gäller dessa patienter. Försiktighet rekommenderas, särskilt i fallet med perioperativa levertransplantation (se ovan försämrad njurfunktion).


Pediatrisk population (0–18 år)

För kranial och spinal magnetisk resonanstomografi/ helkroppsundersökningar med magnetisk resonanstomografi: Den rekommenderade och maximala dosen av Clariscan är 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning.


På grund av omogen njurfunktion hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder, ska Clariscan endast användas till dessa patienter efter noggrant övervägande och med en dos som inte överstiger 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas, ska injektioner med Clariscan inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Användning vid helkropps MRT rekommenderas inte till barn under 6 månader.


Angiografi: Clariscan rekommenderas inte till angiografi för barn under 18 år beroende på otillräckliga data avseende effekt och säkerhet vid denna indikation (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Administreringssätt

Produkten är endast avsedd för intravenös administrering.


Infusionshastighet: 3-5 ml/min (högre infusionshastigheter på upp till 120 ml/min, dvs. 2 ml/sekund, kan användas för angiografiska undersökningar). Anvisningar om beredning och bortskaffande finns i avsnitt "Hållbarhet, förvaring och hantering".


Intravaskulär administrering av kontrastmedel bör, om möjligt, ske med patienten liggande. Efter administrationen bör patienten hållas under observation under minst en halvtimme, eftersom erfarenheten visar att majoriteten av biverkningarna inträffar inom denna tid.


För engångsanvändning, all oanvänd lösning kasseras.


Pediatrisk population (0 - 18 år)

Beroende på den mängd gadoterinsyra som skall ges till barnet, är det bättre att använda injektionsflaskor med gadoterinsyra tillsammans med en engångsspruta. Valet av engångsspruta ska anpassas till den volym som ska ges för att få bättre noggrannhet i den injicerade volymen.

Hos nyfödda och spädbarn ska erforderlig dos ges för hand.


Bildtagning

Kontrastförstärkt MRT kan påbörjas omedelbart efter administrering av kontrastmedlet. Optimal avbildning ses inom 45 minuter efter injektionen. Optimal bildsekvens: T1-viktad.


Varningar och försiktighet

Får endast administreras genom strikt intravenös injektion. I händelse av extravasering kan lokala intoleransreaktioner uppträda, vilka kräver gängse lokal behandling.


Clariscan får ej administreras genom subaraknoidala (eller epidurala) injektioner.


Adekvat utrustning bör vara lätt tillgänglig för att klara eventuella komplikationer av undersökningen, liksom för akut behandling av allvarliga reaktioner på kontrastmedlet (t ex överkänslighet, kramper).


Sedvanliga försiktighetsåtgärder för MRT bör vidtas, som att utesluta patienter med pacemaker, ferromagnetiska kärlklämmor, infusionspumpar, nervstimulatorer, kockleaimplantat eller med misstanke om intrakorporala metalliska främmande kroppar, särskilt i ögonen.


Överkänslighet

- Liksom med andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel kan överkänslighets-reaktioner förekomma, även livshotande (se avsnitt "Biverkningar"). Överkänslighetsreaktionerna kan antingen vara allergiska (beskrivs som anafylaktiska reaktioner när de är allvarliga) eller icke-allergiska. De kan uppträda antingen omedelbart (inom mindre än 60 minuter) eller vara fördröjda (upp till 7 dagar). Anafylaktiska reaktioner uppträder omedelbart och kan vara fatala. De är oberoende av dosen, kan uppträda redan efter första dosen av produkten och är ofta oförutsägbara.


- Det finns alltid en risk för överkänslighet, oberoende av injicerad dos.


- Patienter som redan har haft en reaktion under tidigare administrering av gadoliniuminnehållande MRT-kontrastmedel har ökad risk för att drabbas av ännu en reaktion vid efterföljande administrering av samma produkt, eller eventuellt andra

produkter, och anses därför löpa hög risk.


- Injektion av gadoterinsyra kan förvärra symtomen på befintlig astma. Hos patienter med astma som inte kontrolleras med behandling, måste beslutet att använda gadoterinsyra fattas efter noggrann utvärdering av nytta-riskförhållandet.


- Såsom är känt från användning av jodkontrastmedel kan överkänslighetsreaktioner förvärras hos patienter som tar betablockare och särskilt vid bronkialastma. Dessa patienter kan vara behandlingsresistenta mot standardbehandling av överkänslighetsreaktioner med beta‑agonister.


- Innan något kontrastmedel injiceras, ska patienten tillfrågas om tidigare allergier (t.ex. fisk- och skaldjursallergi, hösnuva, nässelfeber), känslighet mot kontrastmedel samt bronkialastma, eftersom den rapporterade förekomsten av biverkningar av kontrastmedel är högre hos patienter med dessa tillstånd och premedicinering med antihistaminer och/eller glukokortikoider kan övervägas.


- Undersökningen måste övervakas av läkare. Om överkänslighetsreaktioner uppträder skall administrering av kontrastmedlet omedelbart avbrytas och, vid behov, specifik behandling sättas in. Det måste därför finnas en venös infart under hela undersökningen. För att möjliggöra omedelbara akuta motåtgärder skall lämpliga läkemedel (t.ex. adrenalin och antihistaminer), endotrakealtub och respirator finnas till hands.


Nedsatt njurfunktion

Före administrering av Clariscan rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.

Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation bör Clariscan endast användas efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT eftersom det finns risk att NSF kan uppstå med Clariscan.


Hemodialys kort tid efter administrering av Clariscan kan vara till nytta för att avlägsna Clariscan från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.

Äldre 

Eftersom renalt clearance av gadoterinsyra kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Nyfödda och spädbarn 

På grund av omogen njurfunktion hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder, ska Clariscan endast användas till dessa patienter efter noggrant övervägande.

Till nyfödda och spädbarn ska erforderlig dos ges för hand.


CNS-sjukdomar

Liksom med andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel krävs särskild försiktighet med patienter med låg kramptröskel. Vidtag försiktighetsmått, t.ex. noggrann övervakning. All utrustning och alla läkemedel som kan krävas för att motverka de kramper som eventuellt kan uppträda måste finnas till hands i förväg.


Hjärt-kärlsjukdom

Hos patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom bör Clariscan endast ges efter noggrann bedömning om nyttan med undersökningen, eftersom endast begränsade data finns tillgängliga.


Förberedelse av patienten

Illamående och kräkningar är kända möjliga biverkningar vid användning av MR-kontrastmedel. Patienten bör därför avstå från att äta under 2 timmar före undersökningen.

Interaktioner

Inga interaktioner med andra läkemedel har observerats. Formella interaktionsstudier har inte utförts.


Betablockerare, vasoaktiva substanser, ACE-hämmare, angiotensin II‑receptorantagonister: dessa läkemedel motverkar de kardiovaskulära kompensationsmekanismerna vid blodtrycksrubbningar. Administration av kontrastmedel kan öka incidensen av överkänslighetsreaktioner hos patienter som tar betablockerare (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga data från användning av gadoterinsyra hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt "Prekliniska uppgifter"). Clariscan skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadoterinsyra.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Gadoliniuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk (se avsnitt "Prekliniska uppgifter"). Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn på grund av de små mängder som utsöndras i mjölken och låg absorption från tarmen. Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av Clariscan ska beslutas av läkaren och den ammande modern.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data tillgängliga avseende effekter på fertilitet.

Trafik

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Ej sängbundna patienter som kör fordon eller använder maskiner bör ta hänsyn till att illamående kan uppkomma plötsligt.

Biverkningar

Biverkningarna i samband med användning av gadoterinsyra är vanligtvis lindriga till måttliga och av övergående natur. En känsla av värme, kyla och/eller smärta på injektionsstället är de vanligaste observerade biverkningarna.


Under kliniska prövningar var huvudvärk och parestesi mycket vanliga (≥1/10), och illamående, kräkningar och hudreaktioner, såsom erytematösa utslag och klåda, vanliga (≥1/100, <1/10) biverkningar.


Efter godkännande för försäljning är de vanligast rapporterade biverkningarna efter administrering av gadoterinsyra illamående, klåda och överkänslighetsreaktioner.


Vid överkänslighetsreaktioner är hudreaktioner vanligast och de kan vara lokala, utbredda eller generaliserade. Dessa reaktioner uppstår oftast omedelbart (under injektionen eller inom en timme efter att injektionen börjat) eller är ibland fördröjd (en timme till flera dagar efter injektionen) och yttrar sig i detta fall som hudreaktioner.


Omedelbara reaktioner omfattar en eller flera effekter som uppträder samtidigt eller efter varandra och är oftast kutana, respiratoriska och/eller kardiovaskulära reaktioner. Varje tecken kan vara en varning om en begynnande chock och leder i mycket sällsynta fall till döden.


Enstaka fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats med gadoterinsyra, de flesta hos patienter som samtidigt fått andra gadoliniuminnehållande kontrastmedel (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Biverkningarna anges i nedanstående tabell efter organsystem och frekvens enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Presenterade data kommer från kliniska prövningar om de är tillgängliga eller från observationsstudie omfattande 82 103 patienter.


Organsystem

Frekvens: biverkning

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighet, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion

Psykiska störningar

Mycket sällsynta: agitation, ångest

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: parestesi, huvudvärk


Sällsynta: dysgeusi


Mycket sällsynta: koma, kramp, syncope, presyncope, yrsel, parosmi, tremor

Ögon

Mycket sällsynta: konjunktivit, okulär hyperemi, dimsyn, ökat tårflöde, ögonlocksödem

Hjärtat

Mycket sällsynta: hjärtstillestånd, bradykardi, takykardi, arytmi, palpitationer

Blodkärl

Mycket sällsynta: hypotoni, hypertoni, vasodilatation, blekhet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta: andningsstillestånd, lungödem, bronkospasm, laryngospasm, farynxödem, dyspné, nästäppa, nysningar, hosta, torr strupe

Magtarmkanalen

Vanliga: illamående, kräkningar


Mycket sällsynta: diarré, buksmärta, hypersekretion av saliv

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: klåda, erytem, utslag


Sällsynta: urticaria, hyperhidros


Mycket sällsynta: eksem, angioödem


Ingen känd frekvens: nefrogen systemisk fibros

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket sällsynta: muskelkontraktur, muskelsvaghet, ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: värmekänsla, köldkänsla, smärta på injektionsstället


Mycket sällsynta: sjukdomskänsla, smärta i bröstkorgen, obehag i bröstkorgen, feber, frossa, ansiktsödem, asteni, obehag på injektionsstället, reaktion på injektionsstället, ödem på injektions- stället, extravasation på injektionsstället, inflammation på injektionsstället (vid extravasation), nekros på injektionsstället (vid extravasation), ytlig flebit

Undersökningar

Mycket sällsynta: minskad syrgasmättnad

Följande biverkningar rapporterades med andra intravenösa kontrastmedel för MRT. Det är därför möjligt att de förekommer även vid undersökning med Clariscan.

Organsystem

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Hemolys

Psykiska störningar

Förvirring

Ögon

Övergående blindhet, ögonsmärta

Öron och balansorgan

Tinnitus, öronsmärta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Astma

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Bullös dermatit

Njurar och urinvägar

Urininkontinens, renal tubulär nekros, akut njursvikt

Undersökningar

Förlängning av PR‑intervallet på elektrokardiogram, förhöjd järnnivå i blodet, förhöjd bilirubinnivå i blodet, förhöjd ferritinnivå i serum, onormalt leverfunktionstest


Biverkningar hos barn

Biverkningar relaterade till gadoterinsyra är mindre vanliga hos barn. Sannolikheten för dessa biverkningar är identisk med den för de biverkningar som rapporterats hos vuxna.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Clariscan kan elimineras med hemodialys. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är lämpligt för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).

Farmakodynamik

Substansen har ingen egen farmakodynamisk aktivitet.


Gadoterinsyra har paramagnetiska egenskaper som ökar kontrastförstärkningen vid magnetisk resonanstomografi, MRT.


Gadoterinsyra är ett paramagnetiskt medel för magnetisk resonanstomografi (MRT). Den kontrastförstärkande effekt medieras av gadoterinsyra som är ett joniskt gadoliniumkomplex sammansatt av gadoliniumoxid och 1,4,7,10 tetraazacyklododekan- N, N ', N' ', N' '' tetraättiksyra (DOTA), och som finns i Clariscan som megluminsalt.


Farmakokinetik

Distribution

Clariscan fördelas i extracellularrummet efter injektion.

Distributionsvolymen var ca 18 l, som är ungefär lika med volymen av extracellulär vätska. Gadoterinsyra binder inte till proteiner såsom serum albumin. Gadoterinsyra utsöndras i mindre grad i bröstmjölk och korsar långsamt placentabarriären.


Biotransformation

Inga metaboliter har noterats.


Eliminering

Gadoterinsyra elimineras snabbt (89% efter 6 timmar, 95% efter 24 timmar) i oförändrad form via njurarna genom glomerulär filtration. Utsöndring via avföringen är försumbar. Elimineringshalveringstiden uppgår till ca 1,6 timmar hos patienter med normal njurfunktion.


Särdrag hos patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion var halveringstiden för eliminering förlängd till ca 5 timmar för kreatininclearance mellan 30 och 60 ml/min och cirka 14 timmar för kreatininclearance mellan 10 och 30 ml/min.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, genotoxicitet eller reproduktionstoxicitet.

Djurstudier har visat försumbar (mindre än 1% av given dos) utsöndringen av gadoterinsyra i modersmjölk.


Innehåll

En ml injektionsvätska innehåller 279,3 mg gadoterinsyra* (som megluminsalt) motsvarande 0,5 mmol, tetraxetan (DOTA) 202,46 mg, gadoliniumoxid 90,62 mg, vatten för injektionsvätskor


* Gadoterinsyra: sammansättning av gadoliniumkomplex med 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-N,N’,N’’, N’’’ tetraättiksyra (tetraxetan (DOTA)).


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Flaskor

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 48 timmar vid rumstemperatur. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden under användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 - 8 ° C, såvida inte hantering skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Förvaring

Injektionsflaskor/flaskor: Inga särskilda förvaringsanvisningar

Förfyllda sprutor: Får ej frysas


Hantering

För engångsbruk. Injektionsvätskan ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar fria från synliga partiklar ska användas.


Injektionsflaskor och flaskor:

Förbered en injektionsspruta med en nål. För flaskor, ta bort plasttoppen. För polypropenflaskor ta bort plastskruvlock eller övre plastlock genom att dra bort den övre ringen. Efter rengöring av proppen med en sudd fuktad med alkohol, punktera proppen med nålen. Dra upp den mängd injektionsvätska som behövs för undersökningen och injicera det intravenöst.


Förfyllda sprutor:

Injicera intravenöst den mängd injektionsvätska som behövs för undersökningen.

Överblivet kontrastmedel i injektionsflaska/flaskan, anslutningsslang eller annan engångskomponent till injektionssystemet måste kasseras efter avslutad undersökning.


Den avtagbara spårningsetiketten på sprutorna/injektionsflaskorna/flaskorna ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadoliniumkontrastmedel som använts. Dosen som används bör också dokumenteras. Om elektroniska patientjournaler används, bör produktens namn, batchnummer och dosen föras in i patientjournalen.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml Klar, genomskinlig till svagt gul lösning.
10 x 10 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 15 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 20 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 50 milliliter flaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 100 milliliter flaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 0,5 mmol/ml Klar, genomskinlig till svagt gul lösning.
10 x 10 milliliter förfylld spruta (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 15 milliliter förfylld spruta (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF
10 x 20 milliliter förfylld spruta (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av