Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Irinotecan Accord

Accord Healthcare AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
(ljusgul klar lösning)

Övriga cytostatika/cytotoxiska medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX19
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-12.

Indikationer

Bbehandling av patienter med avancerad kolorektal cancer:

 • I kombination med 5‑fluorouracil och folinsyra till patienter som inte tidigare fått kemoterapi för avancerad sjukdom

 • Som monoterapi till patienter som har sviktat på etablerad 5‑fluorouracilbaserad behandlingsregim.

Irinotecan Accord i kombination med cetuximab är avsett för behandling av patienter med metastaserande kolorektalcancer, som uttrycker epidermal tillväxtfaktor (EGFR) och KRAS vildtyp, och inte fått tidigare behandling mot metastaserande sjukdom eller efter sviktande irinotekaninnehållande cytotoxisk behandling.


Irinotecan Accord i kombination med 5‑fluorouracil, folinsyra och bevacizumab är avsett som primär behandling av patienter med metastaserande kolorektalcancer.


Irinotecan Accord i kombination med kapecitabin med eller utan bevacizumab är avsett som primär behandling till patienter med metastaserande kolorektalcancer.

Kontraindikationer

 • Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och/eller tarmobstruktion.

 • Anamnes på svåra överkänslighetsreaktioner mot irinotekanhydrokloridtrihydrat eller mot något hjälpämne i Irinotecan Accord.

 • Amning.

 • Bilirubin > 3 gånger det övre normalvärdet.

 • Svår benmärgssvikt.

 • Allmäntillstånd enligt WHO > 2.

 • Samtidig användning av johannesört.

För ytterligare kontraindikationer för cetuximab, bevacizumab eller kapecitabin, se produktinformationen för dessa läkemedel.

Dosering

Irinotecan Accord är avsett för vuxna. Efter spädning ska Irinotecan Accord, koncentrat till infusionsvätska, lösning, infunderas i en perifer eller central ven.


Rekommenderad dos vid monoterapi (till tidigare behandlad patient)

Den rekommenderade dosen Irinotecan Accord är 350 mg/m2 administrerat som en intravenös infusion under 30 till 90 minuter var 3:e vecka.


Rekommenderad dos vid kombinationsbehandling (till tidigare obehandlad patient)

Säkerhet och effekt för Irinotecan Accord i kombination med 5‑fluorouracil (5‑FU) och folinsyra har utvärderats med följande dosschema (se avsnitt Farmakodynamik):

 • Irinotecan Accord plus 5‑FU/folinsyra enligt tvåveckorsschema.

Den rekommenderade dosen Irinotecan Accord är 180 mg/m² administrerat en gång varannan vecka som en intravenös infusion under en 30 till 90 minuters period, följt av infusion av folinsyra och 5‑fluorouracil.


För dosering och administreringssätt vid kombinationsbehandling med cetuximab, se produktinformationen för detta läkemedel.


Vanligtvis administreras samma dos irinotekan som under de senaste cyklerna av den tidigare irinotekanbehandlingen. Irinotekan ska administreras tidigast 1 timme efter avslutad infusion av cetuximab.


För dosering och administreringssätt av bevacizumab, se produktresumén för bevacizumab.


För dosering och administreringssätt vid kombinationsbehandling med kapecitabin, se avsnitt Farmakodynamik och produktresumén för kapecitabin.


Dosjusteringar

Irinotecan Accord bör administreras när tillfredsställande återhämtning har skett av samtliga biverkningar till grad 0 eller 1 på NCI‑CTC‑skalan (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) och när behandlingsrelaterad diarré har gått tillbaka fullständigt.


Inför start av nästa infusionsbehandlingskur bör dosen av Irinotecan Accord, och av 5-FU i förekommande fall, reduceras i enlighet med den svåraste graden av biverkning som observerades vid föregående infusion. Behandlingsuppehåll bör göras under 1-2 veckor för att tillåta återhämtning från behandlingsrelaterade biverkningar.


Följande biverkningar bör medföra en dosreduktion på 15 % till 20 % för Irinotecan Accord och/eller 5-FU i förekommande fall:

 • Hematologisk toxicitet (neutropeni grad 4, febril neutropeni (neutropeni grad 3‑4 och feber grad 2‑4), trombocytopeni och leukopeni (grad 4)).

 • Icke‑hematologisk toxicitet (grad 3‑4).

Rekommendationer för dosjusteringar av cetuximab vid kombinationsbehandling med irinotekan måste följas, se produktinformationen för detta läkemedel.


För dosjustering av bevacizumab vid kombinationsbehandling med Irinotecan Accord/5‑FU/folinsyra, se produktresumén för bevacizumab.


I kombination med kapecitabin för patienter 65 år eller äldre rekommenderas en dosreduktion av startdosen för kapecitabin till 800 mg/m2 två gånger dagligen enligt produktresumén för kapecitabin. Se även rekommendationer för dosjustering vid kombinationsbehandling angivet i produktresumén för kapecitabin.


Behandlingstidens längd

Behandling med Irinotecan Accord bör fortsätta till dess att en objektiv progression av sjukdomen eller oacceptabel toxicitet föreligger.


Patienter med nedsatt leverfunktion: 

Vid monoterapi: Bilirubinvärden i blodet (upp till 3 gånger det övre normalvärdet (ULN)) hos patienter med allmäntillstånd ≤ 2 bör bestämma startdosen av Irinotecan Accord. Hos dessa patienter med hyperbilirubinemi och en protrombintid längre än 50 %, är clearance av irinotekan minskat och risken för hematologisk toxicitet är därför ökad. Därför bör fullständig blodbild bestämmas varje vecka hos dessa patienter.

 • Hos patienter med bilirubinvärden upp till 1,5 gånger över det övre normalvärdet (ULN) är den rekommenderade dosen Irinotecan Accord 350 mg/m2.

 • Hos patienter med bilirubinvärden mellan 1,5 och 3 gånger över det övre normalvärdet (ULN) är den rekommenderade dosen Irinotecan Accord 200 mg/m2.

 • Patienter med bilirubinvärden högre än 3 gånger över det övre normalvärdet ska inte behandlas med Irinotecan Accord.

Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som fått Irinotecan Accord som kombinationsbehandling.


Patienter med nedsatt njurfunktion: 

Irinotecan Accord rekommenderas inte för användning hos patienter med nedsatt njurfunktion eftersom studier på denna patientgrupp saknas.


Äldre:

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts på äldre. Dosen till dessa patienter ska dock väljas med omsorg, då nedsatta organfunktioner är vanligare hos äldre. Denna population bör övervakas mer noggrant.


Pediatrisk population

Irinotekan ska inte användas till barn.


Administreringssätt

Vidta alltid försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet. Irinotecan Accord koncentrat till infusionsvätska, lösning är cytotoxiskt. För information om spädning samt särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Irinotecan Accord koncentrat till infusionsvätska, lösning ska inte ges som intravenös bolusdos eller som intravenös infusion kortare tid än 30 minuter eller längre än 90 minuter.

Varningar och försiktighet

Användning av Irinotecan Accord bör endast ske vid enheter som är specialiserade på administrering av cytostatika och läkemedlet bör endast administreras under överinseende av läkare med specialistkompetens inom onkologi.


Med beaktande av biverkningarnas art och frekvens ska Irinotecan Accord endast förskrivas i följande fall efter att den förväntade nyttan vägts mot de eventuella riskerna med behandlingen:

 • till patienter som har en riskfaktor, särskilt de med allmäntillstånd enligt WHO = 2.

 • i de sällsynta fall där det bedöms att patienten troligen inte kommer att följa rekommendationerna för behandling av biverkningar (behov av omedelbar och förlängd behandling mot diarré kombinerat med högt vätskeintag vid uppkomst av fördröjd diarré). Noggrann övervakning på sjukhus rekommenderas för dessa patienter.

När Irinotecan Accord används som monoterapi förskrivs det vanligtvis med doseringsschemat dosering var 3:e vecka. Emellertid kan doseringsschemat dosering varje vecka övervägas till patienter som behöver noggrann uppföljning eller som har uttalad risk för svår neutropeni.


Fördröjd diarré

Patienterna ska uppmärksammas på risken för fördröjd diarré som kan inträffa när som helst 24 timmar efter administrering av irinotekan och fram till nästa behandlingskur. Vid monoterapi var mediantiden till den första flytande avföringen 5 dagar efter infusion av Irinotecan Accord. Patienterna ska omedelbart informera läkaren om att de har fått diarré och lämplig behandling ska inledas snarast.


Patienter som löper ökad risk för diarré är de som tidigare fått strålbehandling mot buk eller bäcken, som initialt har hyperleukocytos, som har ett allmäntillstånd enligt WHO ≥ 2 samt kvinnor. Utan adekvat behandling kan diarrén vara livshotande, framför allt hos patienter med samtidig neutropeni.


Så snart som den första flytande avföringen uppkommer ska patienten börja dricka stora volymer vätska som innehåller elektrolyter, och en adekvat behandling mot diarré måste inledas omedelbart. Denna behandling mot diarré bör ordineras av den avdelning som administrerat Irinotecan Accord. Efter utskrivning från sjukhuset bör patienterna få tillgång till de ordinerade läkemedlen för att omgående behandla diarrén så snart den uppkommer. Dessutom måste patienterna informera läkaren eller avdelningen som givit Irinotecan Accord när/om diarré uppkommit.


Den nuvarande rekommenderade behandlingen mot diarré består av höga doser loperamid (4 mg som endos och därefter 2 mg varannan timme). Denna behandling bör fortsätta i 12 timmar efter den sista flytande avföringen och bör inte ändras. I inget fall bör loperamid ges i mer än 48 timmar i följd vid dessa doser och inte heller kortare än 12 timmar på grund av risken för paralytisk ileus.


Profylaktisk behandling med ett bredspektrumantibiotikum bör ges som ett tillägg till behandlingen av diarrén om diarrén åtföljs av svår neutropeni (neutrofilantal < 500 celler/mm3).


Sjukhusvård som tillägg till antibiotikabehandling vid diarré rekommenderas i följande fall:

 • Om diarrén åtföljs av feber.

 • Vid svår diarré (som kräver intravenös hydrering).

 • Om diarrén inte upphör efter 48 timmars behandling med loperamid i högdos.


Loperamid bör inte ges profylaktiskt, inte ens till patienter som har haft fördröjd diarré med tidigare cykler.


Minskad dos vid efterföljande cykler rekommenderas till patienter som har fått svår diarré.


Hematologi

I kliniska studier var frekvensen av neutropeni NCI CTC grad 3 och 4 signifikant högre hos patienter som tidigare fått strålbehandling mot bäcken eller buk än hos patienter som inte haft sådan strålbehandling. Patienter med totala bilirubinnivåer i serum vid behandlingsstart på 1,0 mg/dl eller mer hade också signifikant större sannolikhet att drabbas av neutropeni av grad 3 eller 4 under den första cykeln än patienter med bilirubinnivåer som var lägre än 1,0 mg/dl.


Kontroller varje vecka av fullständig blodstatus rekommenderas under behandling med Irinotecan Accord. Patienterna bör uppmärksammas på risken för neutropeni och betydelsen av feber. Febril neutropeni (temperatur > 38 oC och neutrofilantal ≤ 1 000 celler/mm3) bör behandlas akut på sjukhus med intravenösa bredspektrumantibiotika.


Hos patienter som har haft svåra hematologiska biverkningar, rekommenderas dosreduktion vid efterföljande cykler.


Det föreligger ökad risk för infektioner och hematologisk toxicitet hos patienter med allvarlig diarré. Hos patienter med allvarlig diarré bör fullständig blodstatus genomföras.


Nedsatt leverfunktion

Leverfunktionsprover bör tas inför behandlingsstart och därefter före varje cykel.


Veckovis övervakning med komplett blodstatus bör utföras hos patienter med ett bilirubinvärde mellan 1,5 och 3 gånger det övre normalvärdet på grund av minskad clearance av irinotekan och därmed ökad risk för hematotoxicitet. Irinotekan ska inte ges till patienter med ett bilirubinvärde >3 gånger det övre normalvärdet .


Illamående och kräkningar

Profylaktisk behandling med antiemetika rekommenderas före varje behandling med Irinotecan Accord. Illamående och kräkningar har rapporterats som vanliga. Patienter med kräkningar i samband med fördröjd diarré ska läggas in på sjukhus för behandling så fort som möjligt.


Akut kolinergt syndrom

Om akut kolinergt syndrom uppträder (definierat som tidig diarré och en varierande symtombild med svettningar, bukkramper, myos och salivering), bör atropin (0,25 mg subkutant) administreras om inte kliniska kontraindikationer föreligger.


Dessa symtom kan observeras under eller kort efter en infusion av irinotekan, tros ha samband med den kolinesterashämmande effekten av irinotekans modersubstans och förväntas uppträda oftare hos patienter med höga irinotekandoser.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med astma. Till patienter som drabbats av akut och allvarligt kolinergt syndrom rekommenderas atropinsulfat profylaktiskt vid efterföljande doser av Irinotecan Accord.


Sjukdomar i andningsorganen

En mindre vanlig biverkan av irinotekanbehandling är interstitiell lungsjukdom, som visar sig som lunginfiltrat. Interstitiell lungsjukdom kan vara dödlig. Riskfaktorer som eventuellt kan associeras med utvecklingen av interstitiell lungsjukdom inkluderar användande av pneumotoxiska läkemedel, strålbehandling samt colony stimulating factors.

Patienter med riskfaktorer ska övervakas noggrant med avseende på respiratoriska symtom före och under irinotekanbehandling. 


Extravasering

Irinotekan är inte känt för att orsaka blåsbildning, men försiktighet bör ändå iakttas för att undvika extravasering och infusionsstället ska övervakas för tecken på inflammation. Om extravasering observeras rekommenderas spolning av infusionsstället och kylning med is.


Äldre

Eftersom nedsatt organfunktion, framför allt leverfunktion, är vanligare hos äldre patienter bör dosering av Irinotecan Accord ske med försiktighet till denna patientgrupp.


Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och/eller tarmobstruktion

Patienter får inte behandlas med Irinotecan Accord förrän tarmobstruktionen är hävd.


Njurfunktion

Förhöjningar av serumkreatinin eller blodurea har observerats. Det har förekommit fall av akut njursvikt. Dessa händelser berodde i allmänhet på infektionskomplikationer eller uttorkning i samband med illamående, kräkningar eller diarré. Sällsynta fall av nedsatt njurfunktion på grund av tumörlyssyndrom har också rapporterats.


Strålbehandling

Patienter som tidigare har fått strålbehandling mot bäcken eller buk löper ökad risk för myelosuppression efter administrering av irinotekan. Läkare ska iaktta försiktighet vid behandling av patienter med omfattande tidigare strålbehandling (t ex strålning mot >25 % av benmärgen och inom 6 veckor innan behandling med irinotekan påbörjas). Dosjustering kan gälla den här populationen.


Hjärtsjukdomar

Myokardischemiska händelser har observerats efter irinotekanbehandling, främst hos patienter med en underliggande hjärtsjukdom, andra kända riskfaktorer för hjärtsjukdom eller tidigare cytotoxisk kemoterapi.


Patienter med kända riskfaktorer ska därför övervakas noggrant och åtgärder vidtas för att försöka minimera alla kända riskfaktorer som går att påverka (t ex rökning, hypertoni och hyperlipidemi).


Kärlsjukdomar

Irinotekan har i sällsynta fall associerats med tromboemboliska händelser (lungemboli, venös trombos och arteriell tromboemboli) hos patienter med flera riskfaktorer i tillägg till den underliggande neoplasmen.


Immunsupprimerande effekter/ökad infektionskänslighet

Administrering av levande eller levande försvagade vacciner till patienter med nedsatt immunförsvar av kemoterapeutiska medel, däribland irinotekan, kan leda till allvarliga eller dödliga infektioner. Vaccination med levande vaccin ska undvikas hos patienter som får irinotekan. Avdödade eller inaktiverade vacciner kan ges, men svaret på dessa vacciner kan vara försämrat.


Övrigt

Eftersom Irinotecan Accord innehåller sorbitol är det olämpligt vid ärftlig fruktosintolerans.

Sällsynta fall av njursvikt, blodtrycksfall eller cirkulationssvikt har observerats hos patienter som drabbats av episoder av uttorkning i samband med diarré och/eller kräkningar eller sepsis.


Adekvat preventivmetod måste användas under behandlingen och i minst tre månader efter avslutad behandling.


Samtidig administration av irinotekan tillsammans med en stark hämmare (t ex ketokonazol) eller inducerare (t ex rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, johannesört) av CYP3A4 kan förändra metabolismen av irinotekan och bör undvikas.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, d v s är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Interaktion mellan irinotekan och neuromuskulärt blockerande medel kan inte uteslutas eftersom Irinotecan Accord hämmar kolinesteras. Läkemedel med acetylkolinesterashämmande effekt kan förlänga den neuromuskulärt blockerande effekten av suxametonium och motverka icke‑depolariserande läkemedels neuromuskulära blockad.


Flertalet studier har visat att samtidig administrering av CYP3A‑inducerande antiepileptiska läkemedel (t ex karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin) leder till minskad exponering av irinotekan, SN‑38 och SN‑38‑glukuronid med reducerade farmakodynamiska effekter som följd. Effekterna av dessa antiepileptiska läkemedel återspeglades av en minskning i AUC för SN‑38 och SN‑38G med 50 % eller mer. Förutom induktionen av cytokrom P450 3A‑enzymer kan en förhöjd glukuronidering och ökad gallutsöndring bidra till minskad exponering av irinotekan och dess metaboliter.


En studie har visat att samtidig administrering av ketokonazol resulterade i en minskning i AUC för den inaktiva metaboliten APC med 87 % och en ökning i AUC för den aktiva metaboliten SN‑38 med 109 % jämfört med när endast irinotekan ges.


Försiktighet bör iakttas hos patienter som samtidigt tar läkemedel som är kända för att hämma (t ex ketokonazol) eller inducera (t ex rifampicin, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin) läkemedelsmetabolismen via cytokrom P450 3A4. Samtidig administrering av irinotekan tillsammans med en hämmare/inducerare av denna metabola väg kan förändra metabolismen av irinotekan och bör undvikas.


I en liten farmakokinetisk studie (n=5), i vilken irinotekan 350 mg/m2 administrerades samtidigt med johannesört (Hypericum perforatum) 900 mg, observerades en minskning av plasmakoncentrationerna med 42 % av den aktiva metaboliten av irinotekan, SN‑38.


Johannesört minskar plasmanivåerna av SN‑38. Som ett resultat av detta bör johannesört inte administreras tillsammans med irinotekan.


Administrering av 5‑fluorouracil/folinsyra i kombinationsbehandling förändrar inte farmakokinetiken för irinotekan.


Samtidig administrering av atazanavirsulfat, en CYP3A4- och UGT1A1‑hämmare, kan öka den systemiska exponeringen för SN‑38, den aktiva metaboliten av irinotekan. Läkare bör beakta detta vid samtidig administrering av dessa läkemedel.


Interaktioner som är gemensamma för alla cytotoxiska läkemedel

Antikoagulantia används ofta på grund av den ökade risken för trombotiska händelser vid tumörsjukdomar. Om behandling med antikoagulantia av typ vitamin K‑antagonister är indicerad måste INR (International Normalised Ratio) kontrolleras oftare på grund av snävt terapeutiskt index, stor intra‑individuella variation avseende benägenhet för blodproppar och risken för interaktion mellan orala antikoagulantia och kemoterapi mot cancer.


Samtidig användning är kontraindicerad

 • Vaccin mot gula febern: risk för dödlig generaliserad reaktion mot vacciner.


Samtidig användning rekommenderas inte

 • Levande försvagade vacciner (förutom mot gula febern): risk för systemisk, eventuellt dödlig sjukdom (t ex infektioner). Risken är förhöjd hos personer som redan är immunsupprimerade på grund av sin underliggande sjukdom. Använd ett inaktiverat vaccin om sådant finns (poliomyelit).

 • Fenytoin: Risk för förvärrade kramper på grund av minskat upptag av fenytoin i matsmältningssystemet på grund av det cytotoxiska läkemedlet eller risk för ökad toxicitet på grund av ökad metabolism i levern orsakad av fenytoin.


Samtidig användning som måste övervägas

 • Ciklosporin, takrolimus: Kraftig immunsuppression med risk för lymfproliferation.


Det finns inga belägg för att säkerhetsprofilen för irinotekan påverkas av cetuximab eller vice versa.


Resultaten från en läkemedelinteraktionsstudie visade ingen signifikant effekt av bevacizumab på irinotekans farmakokinetik och dess aktiva metabolit SN‑38. Detta utesluter dock inte ökad toxicitet på grund av dessa läkemedels farmakologiska egenskaper

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Fertila kvinnor och män ska använda effektiv preventivmetod under och upp till 1 månad respektive 3 månader efter avslutad behandling.


Erfarenhet av användning av irinotekan hos gravida kvinnor saknas. Irinotekan har visats vara embryotoxiskt och teratogent hos djur. Baserat på resultat från djurstudier och irinotekans verkningsmekanism, ska irinotekan inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Hos digivande råttor har 14C-irinotekan detekterats i mjölk. Det är okänt om irinotekan utsöndras i bröstmjölk. På grund av risken för biverkningar hos ammande spädbarn ska amning avbrytas under den tid behandling med irinotekan pågår.

Fertilitet

Det saknas data om irinotekans effekt på fertiliteten hos människa. Hos djur har irinotekan visats ha negativa effekter på avkommans fertilitet.

Trafik

Patienter bör varnas för att yrsel eller synstörningar kan inträffa inom 24 timmar efter administrering av Irinotecan Accord, och rådas att inte köra bil eller använda maskiner om dessa symtom uppträder.

Biverkningar

Kliniska studier

Biverkningsdata har i stor omfattning hämtats från studier av metastaserande kolorektalcancer; frekvenserna prestenteras nedan.


De vanligaste (≥1/10) dosbegränsande biverkningarna av irinotekan är fördröjd diarré (uppträder mer än 24 timmar efter administrering) och blodsjukdomar inklusive neutropeni, anemi och trombocytopeni.


Neutropeni är en dosbegränsande toxisk effekt. Neutropeni var reversibel och inte kumulativ; mediantiden till nadir är 8 dagar både vid monoterapi och vid kombinationsbehandling.


Övergående allvarligt akut kolinergt syndrom var mycket vanligt. Huvudsymtomen definierades som tidig diarré och andra olika symtom som buksmärta, svettning, myos och ökad salivavsöndring som uppkom under de första 24 timmarna efter infusion av irinotekan. Dessa symtom upphör efter atropinbehandling.


Monoterapi

Följande biverkningar som bedöms ha möjligt eller troligt samband med administrering av irinotekan har rapporterats av 765 patienter vid den rekommenderade dosen350 mg/m2 som monoterapi. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar i fallande svårighetsgrad. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, < 1/10), mindre vanliga (>1/1 000, < 1/100), sällsynta (> 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar rapporterade med irinotekan som monoterapi (350 mg/m2 var 3:e vecka)

MedDRA organsystem

Frekvenskategori

Föredragen term

Infektioner och infestationer

Vanliga

Infektion


Ingen känd frekvens

Pseudomembranös kolit, sepsis

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Neutropeni, anemi

Vanliga

Trombocytopeni, febril neutropeni

Ingen känd frekvens

Perifer trombocytopeni med antikroppar mot trombocyter

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktion, anafylaktisk reaktion

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Nedsatt aptit


Ingen känd frekvens

Uttorkning (på grund av diarré och kräkningar), hypovolemi, hypomagnesemi, tumörlyssyndrom, hypokalemi, hyponatremi

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Kolinergt syndrom


Ingen känd frekvens

Övergående talstörningar, parestesi, huvudvärk, synkope

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Hypertoni (under eller efter infusion), hjärt-cirkulationssvikt*, kardiovaskulära sjukdomar (angina pectoris, hjärtstillestånd, myokardinfarkt, myokardischemi) bradykardi

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Hypotoni, blodvallning, tromboemboliska händelser (arteriell trombos, cerebral infarkt, cerebrovaskulär händelse, djup tromboflebit, emboli i nedre extremitet, lungemboli, tromboflebit, trombos och plötsligt dödsfall), perifer vaskulär sjukdom

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Interstitiell lungsjukdom som visar sig som lunginfiltrat, dyspné, hicka

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré, kräkningar, illamående, buksmärta

Vanliga

Förstoppning

Ingen känd frekvens

Tarmobstruktion, ileus, megakolon, gastrointestinal blödning, kolit inklusive ischemisk tyflit, ischemisk och ulcerös kolit, gastrointestinal blödning, symtomatisk eller asymtomatisk ökning av pankreasenzymer, tarmperforation, GI monilia

Lever och gallvägar

Vanliga

Förhöjt blodkreatinin, förhöjda transaminaser (ASAT och ALAT), förhöjt bilirubin, förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet

Ingen känd frekvens

Förhöjt  GTP, hepatisk steatos, steatoshepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci (reversibel)

Ingen känd frekvens

Hudreaktioner, utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Muskelsammandragning eller kramper

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Nedsatt njurfunktion och akut njursvikt, njursvikt, urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens

Bröstsmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Slemhinneinflammation, pyrexi, asteni

Ingen känd frekvens

Reaktioner vid infusionsstället, smärta, avvikande gång, extravasering

*Sällsynta fall av njursvikt, hypotoni eller hjärt‑cirkulationssvikt har observerats hos patienter som har upplevt episoder av uttorkning i samband med diarré och/eller kräkningar eller sepsis.


Beskrivning av utvalda biverkningar (monoterapi)

Svår diarré observerades hos 20 % av patienter som följt anvisningarna för hantering av diarré. I de utvärderingsbara cyklerna hade 14 % svår diarré. Mediantiden innan den första flytande avföringen uppträdde var 5 dagar efter infusion med irinotekan.


Illamående och kräkningar var svåra hos cirka 10 % av patienterna behandlade med antiemetika.


Förstoppning observerades hos färre än 10 % av patienterna.


Neutropeni observerades hos 78,7 % av patienterna och var svår (neutrofilantal <500 celler/mm3) hos 22,6 % av patienterna. I 18 % av de utvärderingsbara cyklerna var neutrofilantalet under 1 000 celler/mm3 och i 7,6 % av cyklerna var neutrofilantalet <500 celler/mm3. Fullständig återhämtning hade vanligtvis skett dag 22.


Feber med svår neutropeni rapporterades hos 6,2 % av patienterna (1,7 % av cyklerna). Infektionsperioder inträffade hos cirka 10,3 % av patienterna (2,5 % av cyklerna) och var förknippade med svår neutropeni hos cirka 5,3 % av patienterna (1,1 % av cyklerna) och resulterade i 2 dödsfall.


Anemi rapporterades hos cirka 58,7 % av patienterna (8 % med hemoglobin <80 g/l och 0,9 % med hemoglobin <65 g/l).

Trombocytopeni (<100 000 celler/mm3) rapporterades hos 7,4 % av patienterna och i 1,8 % av cyklerna med trombocyttal ≤50 000 celler/mm3 hos 0,9 % av patienterna och i 0,2 % av cyklerna. Nästan alla patienter hade återhämtat sig dag 22.


Akut kolinergt syndrom: Övergående allvarligt akut kolinergt syndrom observerades hos 9 % av patienterna behandlade med monoterapi.


Asteni rapporterades hos <10% av patienterna som fick monoterapi. Orsakssambandet med irinotekan är inte helt fastställt. Feber utan infektion och utan samtidig svår neutropeni förekom hos 12 % av patienterna som fick monoterapi.


Laboratorieprover

Övergående och lätt till måttlig ökning av serumnivåer av antingen transaminaser, alkaliska fosfatas eller bilirubin observerades hos 9,2 %, 8,1 % respektive 1,8 % av patienterna utan progredierande levermetastaser.

Övergående och lätt till måttlig ökning av serumnivåerna av kreatinin observerades hos 7,3 % av patienterna.


Kombinationsbehandling

Biverkningar specificerade i detta avsnitt avser irinotekan. Det finns inga belägg för att säkerhetsprofilen för irinotekan påverkas av cetuximab eller vice versa. Vid kombinationsterapi med cetuximab tillkom rapporter om biverkningar som är förväntade vid behandling med cetuximab (som t ex akneliknande utslag, 88 %). För information om biverkningar av irinotekan i kombination med cetuximab hänvisas till respektive produktresumé.


Biverkningar rapporterade hos patienter som behandlats med kapecitabin i kombination med irinotekan utöver de som har observerats vid monoterapi med kapecitabin eller som har observerats med högre frekvens jämfört med monoterapi med kapecitabin inkluderar:

Mycket vanliga, samtliga biverkningsgrader: trombos/emboli; vanliga, samtliga biverkningsgrader: överkänslighetsreaktion, hjärtischemi/hjärtinfarkt; vanliga (biverkningsgrad 3 och 4): febril neutropeni. För fullständig information om biverkningar av kapecitabin hänvisas till produktresumén för kapecitabin.


Biverkningsgrad 3 och 4 rapporterade hos patienter behandlade med kapecitabin i kombination med irinotekan och bevacizumab utöver de som observerats vid monoterapi med kapecitabin eller med en frekvens jämfört med kapecitabin som monoterapi inkluderar:

Vanliga, biverkningsgrad 3 och 4: neutropeni, trombos/emboli, hypertoni och hjärtischemi/hjärtinfarkt. För fullständig information om biverkningar av kapecitabin och bevacizumab hänvisas till respektive produktresumé.


Hypertoni av grad 3 var den huvudsakliga signifikanta risken vid tillägget av bevacizumab till bolus av irinotekan/5‑FU/folinsyra. Dessutom sågs en liten ökning av kemoterapibiverkningar av grad 3 eller 4 för diarré och leukopeni med den här regimen jämfört med patienter som fick bolus irinotekan/5-FU/folinsyra ensamt. För övrig information om biverkningar i kombination med bevacizumab, se produktresumén för bevacizumab.


Irinotekan har studerats i kombination med 5‑FU och folinsyra för metastaserande kolorektalcancer.

Säkerhetsdata för biverkningar från kliniska studier visar att NCI grad 3 eller 4 som eventuellt eller sannolikt är relaterade till biverkningar i blodet och lymfsystemet, magtarmkanalen, hud och subkutan vävnad var mycket vanliga (MedDRA organsystem).


Följande biverkningar som bedöms ha ett möjligt eller troligt samband med administrering av irinotekan har rapporterats av 145 patienter behandlade med irinotekan i kombination med 5‑FU/folinsyra varannan vecka vid den rekommenderade dosen 180 mg/m².

Biverkningar rapporterade med irinotekan i kombinationsbehandling (180 mg/m2 varannan vecka)

MedDRA organsystem

Frekvenskategori

Föredragen term

Infektioner och infestationer

Vanliga

Infektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Trombocytopeni, neutropeni, anemi

Vanliga

Febril neutropeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Nedsatt aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Kolinergt syndrom

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré, kräkningar, illamående

Vanliga

Buksmärta, förstoppning

Lever och gallvägar

Mycket vanliga

Förhöjda transaminaser (ASAT och ALAT), förhöjt bilirubin, förhöjt alkaliskt fosfatas i blod

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci (reversibel)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Slemhinneinflammation, Asteni

Vanliga

Pyrexi

Beskrivning av utvalda biverkningar (kombinationsbehandling)

Svår diarré observerades hos 13,1 % av patienterna som följt rekommendationerna för behandling av diarré. 3,9 % av de utvärderingsbara cyklerna åtföljdes av svår diarré.

En lägre incidens av svårt illamående och kräkningar observerades (2,1 % respektive 2,8 % av patienterna).


Förstoppning som har samband med irinotekan och loperamid har observerats hos 3,4 % av patienterna.


Neutropeni observerades hos 82,5 % av patienterna och var svår (neutrofilta <500 celler/mm3) hos 9,8 % av patienterna. Neutrofilantal <1000 celler/mm3 har observerats i 67,3% av de utvärderingsbara cyklerna inklusive 2,7 % med neutrofilantal <500 celler/mm3. Fullständig återhämtning hade i regel skett inom 7‑8 dagar.


Feber med svår neutropeni rapporterades hos 3,4 % av patienterna och i 0,9 % av cyklerna.

Infektionsepisoder uppkom hos ungefär 2 % av patienterna (0,5 % av cyklerna) och var förknippade med svår neutropeni hos ca 2,1 % av patienterna (0,5 % av cyklerna) och resulterade i 1 dödsfall.


Anemi rapporerades hos 97,2 % av patienterna (2,1 % med hemoglobin <8 g/dl).


Trombocytopeni (<100 000 celler/mm3) observerades hos 32,6 % av patienterna och 21,8 % av cyklerna. Svår trombocytopeni (<50 000 celler/mm3) har inte observerats.


Akut kolinergt syndrom: Övergående allvarligt akut kolinergt syndrom observerades hos 1,4 % av patienterna som fick kombinationsbehandling.


Asteni var svår hos 6,2 % av patienterna som fick kombinationsbehandling. Orsakssambandet med irinotekan har inte klarlagts fullständigt.


Feber i avsaknad av infektion och utan samtidig svår neutropeni förekom hos 12 % av patienterna som fick monoterapi och hos 6,2 % av patienterna som fick kombinationsterapi.


Laboratorietester

Övergående förhöjningar av serumnivåer (grad 1 och 2) av ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas eller bilirubin observerades hos 15 %, 11 %, 11 % respektive 10 % av patienterna utan progredierande levermetastaser. Övergående förhöjningar av grad 3 observerades hos 0 %, 0 %, 0 % respektive 1 % av patienterna. Ingen förhöjning av grad 4 observerades.

Ökningar av amylas och/eller lipas rapporterades i mycket sällsynta fall.

Sällsynta fall av hypokalemi och hyponatremi, oftast i samband med diarré, har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering med dödlig utgång har rapporterats. Detta har inträffat när man gett behandling med ungefär upp till två gånger den terapeutiska dosen. De viktigaste biverkningarna som rapporterades var svår neutropeni och svår diarré. Det finns ingen känd antidot mot Irinotecan Accord. Maximalt understödjande behandling bör sättas in för att förebygga uttorkning orsakad av diarré och för att behandla infektiösa komplikationer.

Farmakodynamik

Prekliniska data

Irinotekan är ett semisyntetiskt derivat av kamptotecin. Det är ett medel mot cancer som verkar som specifik hämmare på DNA topoisomeras I. Det metaboliseras av karboxylesteras i de flesta vävnader till metaboliten SN‑38, som har visat sig vara mer aktiv än irinotekan mot renat topoisomeras I och mer cytotoxiskt än irinotekan mot många murina och humana tumörcellslinjer. Hämningen av DNA topoisomeras I av irinotekan eller SN‑38 förorsakar enkelsträngbrott på DNA, vilket blockerar DNAreplikationen och är anledningen till den cytotoxiska aktiviteten. Denna cytotoxiska aktivitet är tidsberoende och specifik för S‑fasen.


In vitro påverkas inte irinotekan och SN‑38 signifikant av P‑glykoprotein MDR och visar cytotoxisk aktivitet mot doxorubicin- och vinblastinresistenta cellinjer.


Dessutom har irinotekan en bred tumörhämmande effekt in vivo i murina tumörmodeller på råtta (P03‑adenokarcinom i pankreas, MA16/C‑mammar‑adenokarcinom, C38- och C51‑kolonadenokarcinom), och på humana xenografter (Co‑4 kolonadenokarcinom, Mx‑1 mammar‑adenokarcinom, ST‑15 och SC‑16 ventrikeladenokarcinom). Irinotekan är också aktivt mot tumörer som uttrycker P‑glykoprotein MDR (vinkristin- och doxorubicinresistenta P388‑leukemier).


Utöver irinotekans tumörhämmande effekt är den mest relevanta farmakologiska effekten hämning av acetylkolinesteras.


Kliniska data

Vid kombinationsbehandling för första linjen‑behandling av metastaserande kolorektalcancer


Vid kombinationsbehandling med folinsyra och 5‑fluorouracil

En fas III‑studie genomfördes med 385 tidigare obehandlade patienter med metastaserande kolorektalcancer som behandlades antingen med dosering varannan vecka eller med dosering varje vecka. Patienter som behandlades med dosering varannan vecka fick 180mg/m2 irinotekan dag 1 varannan vecka, följt samma dag av infusion med folinsyra (200 mg/m2 under en intravenös infusion under 2 timmar) samt 5‑fluorouracil (400 mg/m2 som intravenös bolus följt av 600 mg/m2 infunderat intravenöst under 22 timmar). Dag 2 gavs folinsyra och 5‑fluorouracil i samma doser och på samma sätt. Vid behandling varje vecka gavs 80 mg/m2 irinotekan följt av folinsyra (500 mg/m2 som intravenös infusion under 2 timmar) och sedan 5‑fluorouracil (2 300 mg/m2 som intravenös infusion under 24 timmar) under 6 veckor.


I studien av kombinationsbehandling med de två ovanstående regimerna utvärderades effekten av irinotekan hos 198 behandlade patienter:



Samtliga patienter

(n=198)

Behandling varje vecka

(n=50)

Behandling varannan vecka

behandling (n=148)


irinotekan+5FU/

folinsyra

5FU/

folinsyra

irinotekan+ 5FU/

folinsyra

5FU/

folinsyra

irinotekan

+5FU/

folinsyra

5FU/

folinsyra

Responsfrekvens (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

p‑värde

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediantid till progress (mån)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

p‑värde

p<0,001

NS

p=0,001

Median responsduration (mån)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

p‑värde

NS

p=0,043

NS

Medianduration

av respons och stabilisering (mån)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

p‑värde

p<0,001

NS

p=0,003

Mediantid till

behandlingssvikt (mån)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

p‑värde

p=0,0014

NS

p<0,001

Medianöverlevnad (mån)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

p‑värde

p=0,028

NS

p=0,041

5FU: 5‑fluorouracil

NS: icke‑signifikant

*: Enligt analys per‑protokoll


I gruppen med behandling varje vecka var incidensen svår diarré 44,4 % hos patienter som fått irinotekan i kombination med 5‑FU/folinsyra och 25,6 % hos patienter som enbart fått 5‑FU/folinsyra. Incidensen av svår neutropeni (<500 celler/mm3) var 5,8 % hos patienter behandlats med irinotekan i kombination med 5‑FU/folinsyra och 2,4 % hos patienter som enbart fick 5‑FU/folinsyra.


Dessutom var mediantiden till försämrat allmäntillstånd signifikant längre i gruppen som fick kombinationsbehandling med irinotekan jämfört med den som fått enbart 5‑FU/folinsyra (p=0,046).


Livskvalitet utvärderades i denna fas III‑studie med hjälp av formuläret EORTC QLQ‑C30. Tid till definitiv försämring kom konsekvent senare i de grupper som behandlats med irinotekan. Utvecklingen av ”Global Health Status/Quality of life” var något bättre i gruppen som fått irinotekan, även om skillnaden inte var statistiskt signifikant. Den kliniska effekten av kombinationsbehandling med irinotekan kunde således uppnås utan försämring av livskvaliteten.


Vid kombinationsbehandling med bevacizumab

En randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad klinisk fas III‑studie utvärderade bevacizumab i kombination med irinotekan/5‑FU/folinsyra som förstahandsbehandling vid metastaserande kolorektalcancer (studie AVF2107g). Tillägg av bevacizumab till kombinationen irinotekan/5‑FU/folinsyra resulterade i en statistiskt signifikant ökning av överlevnaden. Den kliniska fördelen mätt som överlevnad noterades i alla fördefinierade undergrupper av patienter, inkluderande de som definierats via ålder, kön, allmäntillstånd, lokalisering av primärtumör, antal involverade organ och den metastaserande sjukdomens varaktighet. Se även produktresumén för bevacizumab. Effektdata för studie AVF2107g sammanfattas i tabellen nedan.


AVF2107g 

Arm 1 

irinotekan/5FU/folinsyra +Placebo 

Arm 2

irinotekan/5FU/folinsyra +Avastina 

Antal patienter

411

402

Överlevnad



Mediantid (månader)

15,6

20,3

95 % konfidensintervall

14,29–16,99

18,46–24,18

Riskkvotb 


0,660

p‑värde


0,00004

Progressionsfri överlevnad



Mediantid (månader)

6,2

10,6

Riskkvot


0,54

p‑värde


<0,0001

Responsfrekvens



Frekvens (%)

34,8

44,8

95 % konfidensintervall

30,2–39,6

39,9–49,8

p‑värde


0,0036

Responsduration



Mediantid (månader)

7,1

10,4

25–75 percentil (månader)

4,7–11,8

6,7–15,0

a5 mg/kg varannan vecka

brelativt till kontrollarmen


Vid kombinationsbehandling med cetuximab

EMR 62 202‑013: Den här randomiserade studien på patienter med metastaserande kolorektalcancer som tidigare inte hade fått någon behandling för sin metastaserande sjukdom jämförde kombinationen av cetuximab och irinotekan plus infusion av 5‑fluorouracil/folinsyra (5‑FU/FA) (599 patienter) med patienter som fick samma kemoterapi ensamt (599 patienter). Förhållandet mellan patienter med KRAS vildtyp‑tumörer från patientpopulationen med utvärderingsbar KRAS‑status omfattade 64 %.


Effektdata för sammanfattas i tabellen nedan.


Hela populationen

KRAS vildtyp-population

Variabel/statistik

Cetuximab plus FOLFIRI (N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuximab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)


ORR





% (95 % KI)

46,9 (42,9, 51.0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

p‑värde

0,0038

0,0025

PFS





Riskkvot (95 % KI)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934)

p‑värde

0,0479


0,0167


KI = konfidensintervall, FOLFIRI = irinotekan plus infusion av 5‑FU/FA, ORR = objektiv hastighetsrespons (patienter med fullständig eller viss respons), PFS = progressionsfri överlevnadstid

Vid kombinationsbehandling med kapecitabin

Data från en randomiserad, kontrollerad fas III‑studie (CAIRO) stödjer användning av kapecitabin med en startdos på 1 000 mg/m2 under 2 veckor var tredje vecka i kombination med irinotekan som förstahandsbehandling för patienter med metastaserande kolorektalcancer. 820 patienter randomiserades till antingen sekvensbehandling (n=410) eller kombinationsbehandling (n=410). Sekvensbehandlingen bestod av första linjen‑behandling med kapecitabin (1 250 mg/m2 2 gånger dagligen under 14 dagar), andra linjen‑behandling med irinotekan (350mg/m2 dag 1) och tredje linjen‑behandling med en kombination av kapecitabin (1 000 mg/m2 2 gånger dagligen under 14 dagar) plus oxaliplatin (130 mg/m2 dag 1). Kombinationsbehandlingen bestod av första linjen‑behandling kapecitabin (1 000 mg/m2 2 gånger dagligen under 14 dagar) i kombination med irinotekan (250 mg/m2 dag 1) (XELIRI) och andra linjen‑behandling kapecitabin (1 000 mg/m2 2 gånger dagligen under 14 dagar) plus oxaliplatin (130 mg/m2 dag 1). Alla behandlingscykler administrerades i intervall om 3 veckor. För första linjen‑behandlingen var medianen för progressionsfri överlevnad i intent-to-treat-populationen 5,8 månader (95 % KI, 5,1‑6,2 månader) för monoterapi med kapecitabin och 7,8 månader (95 % KI, 7,0‑8,3 månader) för XELIRI (p=0,0002).


Data från en interimsanalys av en randomiserad, kontrollerad fas II multicenterstudie (AIO KRK 0604) stödjer användningen av kapecitabin med en startdos på 800 mg/m2 under 2 veckor var tredje vecka i kombination med irinotekan och bevacizumab som första linjen‑behandling för patienter med metastaserande kolorektalcancer. 115 patienter randomiserades till behandling med kapecitabin i kombination med irinotekan (XELIRI) och bevacizumab: kapecitabin (800 mg/m2 2 gånger dagligen under 2 veckor följt av en vilofas på 7 dagar), irinotekan (200 mg/m2 som en infusion under 30 minuter dag 1 var tredje vecka) och bevacizumab (7,5mg/kg som en infusion under 30‑90 minuters dag 1 var tredje vecka). Totalt randomiserades 118 patienter till behandling med kapecitabin i kombination med oxaliplatin plus bevacizumab: kapecitabin (1 000 mg/m² 2 gånger dagligen under 2 veckor följt av en viloperiod på 7 dagar), oxaliplatin (130 mg/m2 som en infusion under 2 timmar dag 1 var tredje vecka) och bevacizumab (7,5 mg/kg som en infusion under 30-90 minuters på dag 1 var tredje vecka). Progressionsfri överlevnad vid 6 månader i intent‑to‑treat‑populationen var 80 % (XELIRI plus bevacizumab) jämfört med 74 % (XELOX plus bevacizumab). Den sammantagna svarsfrekvensen (fullständig respons plus viss respons) var 45 % (XELOX plus bevacizumab) jämfört med 47 % (XELIRI plus bevacizumab).


Vid monoterapi för andra linjens behandling av metastaseraden kolorektalcancer

Kliniska fas II/III‑studier har genomförts med irinotekan doserad var 3:e vecka till mer än 980 patienter med metastaserande kolorektalcancer med behandlingssvikt på tidigare 5‑FU‑behandling. Effekten av irinotekan har utvärderats hos 765 patienter som hade dokumenterad progression på 5‑FU när de inkluderades i studien.


Fas III


Irinotekan jämfört med understödjande behandling

Irinotekan jämfört med 5‑FU


Irinotekan

n=183

Understödjande vård

n=90

p‑värden

Irinotekan

n=127

5‑FU

n=129

p‑värden

Överlevnad utan progression vid 6 månader (%)

NA

NA


33,5 *

26,7

p=0,03

Överlevnad vid 12 månader (%)

36,2 *

13,8

p=0,0001

44,8 *

32,4

p=0,0351

Median överlevnad (månader)

9,2*

6,5

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

NA: Ej tillämpligt

*: Statistiskt signifikant skillnad


I fas II‑studier utförda hos 455 patienter som behandlats med dosering var 3:e vecka var progressionsfri överlevnad vid 6 månader 30 % och medianöverlevnad 9 månader. Mediantid till progress var 18 veckor.


Därutöver har icke jämförande fas II‑studier genomförts med dosering varje vecka till 304 patienter, som behandlats med 125 mg/m2 som intravenös infusion under 90 minuter under 4 på varandra följande veckor följt av viloperiod på 2 veckor. I dessa studier var mediantiden till progress 17 veckor, och medianöverlevnaden var 10 månader. Liknande biverkningsprofil har observerats vid veckovis dosering hos 193 patienter med startdosen 125 mg/m2 jämfört med patienter som behandlats med en dos var 3:e vecka. Mediantiden till den första flytande avföringen var 11 dagar.


Vid kombination med cetuximab efter behandlingssvikt med irinotekan inklusive cytotoxisk behandling

Effekten vid behandling med cetuximab i kombination med irinotekan undersöktes i två kliniska studier. Totalt 356 patienter med metastaserande kolorektalcancer som uttryckte EGFR och där cytostatikabehandling med irinotekan nyligen sviktat behandlades med kombinationsterapi. Patienterna hade ett Karnofsky‑index på minst 60, majoriteten hade Karnofsky‑index ≥80.


EMR 62 202‑007: Denna randomiserade studie jämförde kombinationen cetuximab och irinotekan (218 patienter) med monoterapi med cetuximab (111 patienter).


IMCL CP02‑9923: Denna öppna studie med en arm undersökte kombinationsbehandling hos 138 patienter.


Effektdata från dessa studier sammanfattas i tabellen nedan:

Studie 

N 

ORR 

DCR 

PFS (mån.) 

OS (mån. ) 



n (%) 

95 % KI 

n (%) 

95 % KI 

Median 

95 % KI 

Median 

95 % KI 

Cetuximab + irinotekan 

EMR 62 202‑007

218

50 (22,9)

17,5; 29,1

121 (55,5)

48,6; 62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCL CP02‑9923

138

21 (15,2)

9,7; 22,3

84 (60,9)

52,2; 69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2; 10,3

Cetuximab 

EMR 62 202‑007

111

12 (10,8)

5,7; 18,1

36 (32,4)

23,9; 42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

KI=Konfidensintervall, DCR=Disease Control Rate (patienter med komplett respons, partiell respons eller stabil sjukdom i minst 6 veckor), ORR=objektiv responsfrekvens (patienter med komplett respons eller partiell respons), OS=Överlevnad, PFS=progressionsfri överlevnad.


Effekten var bättre med kombinationsterapi än med monoterapi med cetuximab, avseende objektiv respons (ORR), Disease Control Rate (DCR) och progressionsfri överlevnad (PFS). Den randomiserade studien påvisade ingen effekt på total överlevnad (riskkvot 0,91, p=0,48).


Farmakokinetiska/farmakodynamiska data

Intensiteten av de huvudsakliga biverkningarna som ses med irinotekan (t ex leukoneutropeni och diarré) är relaterade till exponeringen (AUC) för modersubstansen och för metaboliten SN‑38. Signifikanta korrelationer observerades mellan hematologisk toxicitet (minskat antal vita blodkroppar och neutrofiler vid nadir) samt diarréintensitet och AUC‑värden för både irinotekan och metaboliten SN‑38 vid monoterapi.


Patienter med nedsatt UGT1A1‑aktivitet

Uridindifosfatglukuronosyltransferas 1A1 (UGT1A1) är inblandat i den metabola inaktiveringen av SN‑38, den aktiva metaboliten av SN‑38, till den inaktiva metaboliten SN‑38‑glukuronid (SN‑38G). UGT1A1‑genen är starkt polymorfisk, vilket leder till att olika individer har olika metabolisk kapacitet. En specifik variation av UGT1A1‑genen omfattar en polymorfism i promotorregionen som kallas UGT1A1*28‑varianten. Denna variant och andra medfödda brister på UGT1A1 (t ex Crigler‑Najjars och Gilberts syndrom) associeras med nedsatt aktivitet av detta enzym. Data från en metaanalys tyder på att individer som har Crigler‑Najjars syndrom (typ 1 och 2) eller är homozygota för UGT1A1*28‑allelen (Gilberts syndrom) löper ökad risk för hematologisk toxicitet (grad III‑IV) efter administrering av irinotekan i måttliga eller höga doser (> 150 mg/m2). Ett förhållande mellan genotyp UGT1A1 och förekomsten av irinotekaninducerad diarré har inte bekräftats.


Om irinotekan ges till patienter med vetskap om att de är homozygota för UGT1A1*28, ska den normala startdosen användas. Dessa patienter ska dock följas upp avseende hematologisk toxicitet. Hos patienter som har haft hematologisk toxicitet vid tidigare behandling bör en lägre startdos dos övervägas. Den exakta minskningen av startdosen för den här populationen har inte fastställts, och efterföljande dosjusteringar bör därför övervägas baserat på den individuella toleransen för behandlingen.


Data är för närvarande otillräckliga för att fastställa den kliniska nyttan av UGT1A1‑gentypning.

Farmakokinetik

I en fas I‑studie hos 60 patienter där dosen 100 till 750 mg/m2 gavs som intravenös infusion under 30 minuter var tredje vecka, visade irinotekan en elimineringsprofil som antingen var bifasisk eller trifasisk. Medelvärdet för clearance i plasma var 15 liter/timme/m2 och distributionsvolymen vid steady state (VSS): 157 liter/m2.

Medelvärdet för halveringstiden i plasma var 12 minuter för den första fasen av den trifasiska modellen, 2,5 timmar för den andra fasen och den terminala halveringstiden av 14,2 timmar. SN‑38 visade en bifasisk elimineringsprofil med ett medelvärde på 13,8 timmar för den terminala halveringstiden. Medelvärdet för de högsta koncentrationerna av irinotekan och SN‑38 i plasma som uppnåddes i slutet av infusionen av den rekommenderade dosen av 350 mg/m2 var 7,7 mikrogram/ml respektive 56 ng/ml, och medelvärdet för arean under kurvan (AUC) var 34 mikrogram x timme/ml respektive 451 ng x timme/ml. Stora interindividuella skillnader av farmakokinetiska parametrar observerades, framför allt för SN‑38.


Hos 148 patienter med metastaserande kolorektalcancer, ingående i fas II‑studier, som behandlats med olika scheman och med olika doser, har man gjort en farmakokinetisk analys av irinotekan. Farmakokinetiska parametrar som uppskattades med en trekompartmentsmodell liknade de som observerades i fas I‑studier. Alla studier har visat att expositionen för irinotekan (CPT‑11) och SN‑38 ökar proportionellt med den administrerade dosen CPT‑11; farmakokinetiken är oberoende av antal tidigare cykler och av administreringsschemat.


In vitro var plasmaproteinbindningen för irinotekan och SN‑38 cirka 65 % respektive 95 %.


Massbalans och metabolismstudier med 14C‑märkt läkemedel har visat att mer än 50 % av en intravenöst administrerad dos av irinotekan utsöndras som oförändrat läkemedel, varav 33 % i feces främst via gallan och 22 % via urinen.

Två metabola huvudvägar svarar vardera för åtminstone 12 % av dosen:

 • Hydrolys med karboxylesteras till den aktiva metaboliten SN‑38, vilken elimineras främst via glukuronidering och vidare med biliär och renal utsöndring (mindre än 0,5 % av irinotekanmängden). Glukuroniden, SN‑38, hydrolyseras troligen sedan i tarmen.

 • Cytokrom P450 3A‑beroende oxidationer som resulterar i öppnandet av den yttersta piperadinringen vid bildning av APC (aminopentansyraderivat) och NPC (primära aminderivat).


I plasma förekommer främst oförändrat irinotekan, följt av APC, SN‑38‑glukuronid och SN‑38. Av metaboliterna har endast SN‑38 signifikant cytotoxisk aktivitet.


Clearance av irinotekan sjunker med ungefär 40 % hos patienter med hyperbilirubinemi med ett bilirubinvärde mellan 1,5 och 3 gånger det övre normalvärdet. Hos dessa patienter leder en dos på 200 mg/m2 till en exponering som är jämförbar med 350 mg/m2 hos cancerpatienter med normala levervärden.

Prekliniska uppgifter

Irinotekan och SN‑38 har visats vara mutagena både in vitro i kromosomaberrationstest på CHO‑celler och in vivo i mikrokärntest på möss.


Ingen mutagenicitet har dock påvisats i Ames test.


Hos råttor, som behandlades en gång i veckan under 13 veckor med den maximala dosen 150 mg/m2 (vilket är mindre än hälften av den rekommenderade dosen till människa), hade inga behandlingsrelaterade tumörer rapporterats 91 veckor efter avslutad behandling.


Toxicitetsstudier av enkeldos och upprepade doser av irinotekan har genomförts på möss, råttor och hundar. De viktigaste toxiska effekterna sågs i de blodbildande och lymfatiska systemen. På hundar rapporterades fördröjd diarré i samband med atrofi och fokal nekros av tarmslemhinnan. Alopeci observerades också hos hundar.


Svårighetsgraden av dessa effekter var dosrelaterad och reversibel.


Reproduktion

Irinotekan var teratogent hos råttor och kaniner vid doser som var lägre än den terapeutiska dosen för människor. Råttungar vars moder hade behandlats med irinotekan och som hade yttre avvikelser uppvisade nedsatt fertilitet. Detta sågs inte hos morfologiskt normala ungar. Hos dräktiga råttor sågs minskad placentavikt och hos avkomman minskad livsduglighet hos foster och ökade beteendeavvikelser.


Innehåll

En ml koncentrat innehåller 20 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat motsvarande 17,33 mg irinotekan.


En injektionsflaska à 2 ml innehåller 40 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat (40 mg/2 ml)

En injektionsflaska à 5 ml innehåller 100 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat (100 mg/5 ml)

En injektionsflaska à 15 ml innehåller 300 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat (300 mg/15 ml)

En injektionsflaska à 25 ml innehåller 500 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat (500 mg/25 ml)


Hjälpämnen: sorbitol (E420), mjölksyra, natriumhydroxid (för pH‑justering), saltsyra (för pH‑justering), vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för irinotekan är framtagen av företaget Teva för Irinosor, Irinotecan Actavis, Irinotecan Teva

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av irinotekan kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att irinotekan är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att irinotekan kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Irinotekanlösning är fysikaliskt och kemiskt stabil med infusionslösningar (9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning) i upp till 28 dagar vid förvaring i LDPE- eller PVC‑behållare vid 5 °C eller 25 °C och skyddad mot ljus. Vid exponering för ljus har fysikalisk‑kemisk stabilitet påvisats i upp till 3 dagar.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas direkt efter spädning. Om den inte används direkt är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2‑8 ºC, om inte spädningen har utförts under kontrollerade och validerade sterila förhållanden.


Förvarning

Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt. Får ej frysas.


Hantering

Liksom andra cytostatika, måste Irinotecan Accord beredas och hanteras med försiktighet. Dragskåp ska användas, liksom skyddshandskar och skyddsdräkt. Om det inte finns något dragskåp tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon användas.


Skölj omedelbart och noggrant med tvål och vatten om irinotekanlösning eller infusionslösning kommer i kontakt med huden. Skölj omedelbart med vatten om irinotekanlösning eller infusionslösning kommer i kontakt med slemhinnorna.


Beredning för administrering av intravenös infusion

Liksom andra injicerbara läkemedel måste irinotekanlösningen beredas sterilt.

Om det observeras någon fällning i injektionsflaskorna eller efter spädning, ska läkemedlet kasseras enligt standardprocedurer för kassering av cytostatika.

Sug under sterila förhållanden upp önskad mängd irinotekanlösning från injektionsflaskan med hjälp av en kalibrerad spruta och injicera i en 250 ml infusionspåse eller flaska innehållande antingen 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning. Infusionen ska sedan blandas noggrant genom manuell rotation.


Destruktion

Endast för engångsbruk.

Allt material som använts vid spädning och administrering ska kasseras enligt gällande sjukhusanvisningar för cytotoxiska läkemedel.


Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml ljusgul klar lösning
5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
25 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av