Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Feiba

ReceptstatusFörmånsstatus
Shire Sweden

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 E/ml
(Pulvret är vitt till mörkvitt eller blekgrönt. Den bruksfärdiga lösningens pH-värde är mellan 6,8 och 7,6.)

Blodkoagulationsfaktorer

ATC-kod: B02BD03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Shire Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Feiba pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 25 E/ml och 50 E/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-21

Indikationer

 • Behandling av blödning hos hemofili A-patienter med inhibitorer.

 • Behandling av blödning hos hemofili B-patienter med inhibitorer, om ingen annan specifik behandling finns tillgänglig (se Farmakodynamik).

 • Behandling av blödning hos icke-hemofilipatienter med förvärvade inhibitorer av faktor VIII.

 • Profylaxbehandling hos hemofili A-patienter med inhibitorer som har upplevt en större blödning eller löper hög risk för en större blödning.

Kontraindikationer

Feiba får inte användas i följande situationer om behandlingsalternativ till Feiba finns tillgängliga:

 • Överkänslighet mot produkten eller mot något hjälpämne.

 • Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC).

 • Akut trombos eller emboli (inklusive hjärtinfarkt).

Se Varningar och försiktighet.

Dosering

Behandling ska inledas och övervakas av erfaren läkare vid behandling av koagulationssjukdomar.


Dosering

Behandlingens dos och behandlingens längd beror på hur allvarlig hemostasstörningen är, blödningens lokalisering och omfattning, samt på patientens kliniska tillstånd.


Dosering och administreringsfrekvens bör alltid bestämmas av den kliniska effekten i varje individuellt fall.


Generellt rekommenderas en dos om 50–100 enheter (E) Feiba per kg kroppsvikt. En engångsdos på 100 enheter/kg kroppsvikt och en daglig dos på 200 enheter/kg kroppsvikt bör inte överskridas såvida inte blödningens allvarlighetsgrad kräver och rättfärdigar användningen av högre doser. Se Varningar och försiktighet.


Pediatrisk användning (barn)

Erfarenheten hos barn under 6 år är begränsad. Samma dosregim som för vuxna ska anpassas efter barnets kliniska tillstånd.


1) Spontan blödning

Blödning i led, muskel och mjukdelsvävnad

Vid mindre till medelsvåra blödningar rekommenderas en dos om 50–75 enheter/kg kroppsvikt given med 12 timmars intervall. Behandlingen bör pågå tills tydliga tecken på kliniska symtom såsom minskad smärta, minskad svullnad eller ökad rörlighet i leden.


Vid större muskelblödningar och blödningar i mjukdelsvävnad, som t.ex. retroperitoneala blödningar, rekommenderas en dos om 100 enheter/kg kroppsvikt givna med 12 timmars intervall.


Blödning i slemhinna

En dos om 50 enheter/kg kroppsvikt att ges med 6 timmars intervall under noggrann övervakning av patienten (synlig kontroll av blödning, upprepad bestämning av hematokrit) rekommenderas. Om blödningen inte stoppar kan dosen ökas till 100 enheter/kg kroppsvikt. En daglig dos på 200 E/kg kroppsvikt får dock inte överskridas.


Andra allvarliga blödningar

Vid kraftig blödning, t.ex. blödning i CNS, rekommenderas en dos på 100 enheter/kg kroppsvikt med 12 timmars mellanrum. I enskilda fall kan Feiba administreras med 6 timmars intervall tills en tydlig förbättring av det kliniska tillståndet uppnås. (Den dagliga maxdosen på 200 enheter/kg kroppsvikt får inte överskridas!)


2) Kirurgiska ingrepp

Vid kirurgiska ingrepp kan en initial dos på 100 enheter/kg kroppsvikt administreras preoperativt och en ytterligare dos på 50–100 enheter/kg kroppsvikt administreras efter 6–12 timmar. Som postoperativ underhållsdos kan 50–100 enheter/kg kroppsvikt administreras med 6–12 timmars intervall. Dosering, doseringsintervall och varaktigheten på peri- och postoperativ behandling vägleds av det kirurgiska ingreppet, patientens allmänna tillstånd samt den kliniska effekten i varje enskilt fall. (Den dagliga maxdosen på 200 enheter/kg kroppsvikt får inte överskridas!)


3) Blödningsprofylax för hemofili A-patienter med inhibitorer

Blödningsprofylax för patienter med inhibitorer och med frekventa blödningar där immuntoleransterapi (ITT) har misslyckats eller inte anses lämpligt:

Feiba rekommenderas att ges i doser mellan 70 enheter och 100 enheter/kg kroppsvikt varannan dag. Denna dos kan vid behov ökas upp till 100 enheter/kg kroppsvikt per dag. Dosen kan även sänkas om detta anses lämpligt.


Blödningsprofylax för patienter med inhibitorer under en immuntoleransterapi (ITT):

Feiba kan ges efter faktor VIII-koncentratet i doser mellan 50 enheter och 100 enheter/kg kroppsvikt två gånger om dagen tills faktor VIII-inhibitorn har sjunkit till under 2 B.E.*


1 Bethesda-enhet definieras som den mängd antikroppar som inhiberar 50 % av faktor VIII-aktiviteten i färsl normal humanplasma efter inkubation i 2 timmar vid 37 °C.


4) Användning av Feiba på särskilda patientgrupper

Se Farmakodynamik för information rörande hemofili B-patienter med faktor IX-hämmare.


I kombination med faktor VIII-koncentrat används Feiba även för långtidsbehandling för att uppnå fullständig och permanent eliminering av faktor VIII-hämmaren.


Övervakning

Vid otillräcklig respons på behandlingen med produkten rekommenderas att trombocytvärdet fastställs, eftersom ett tillräckligt antal intakta trombocyter bedöms vara nödvändigt för att Feiba ska ha full effekt.

På grund av den komplexa verkningsmekanismen går det inte att övervaka de aktiva substanserna direkt. Koagulationstester som helblodskoagulationstid (WBCT), tromboelastogram (TEG, r‑värde) och aPTT visar vanligen endast en mindre minskning och överensstämmer inte nödvändigtvis med klinisk förbättring. Därför har dessa tester endast mycket begränsat värde vid monitorering av behandling med Feiba. Se Varningar och försiktighet.


Administreringssätt

Rekonstituera produkten enligt beskrivningen i Hantering, hållbarhet och förvaring och infundera den långsamt intravenöst. En infusionshastighet på 2 enheter/kg kroppsvikt per minut får inte överskridas.

Varningar och försiktighet

VARNINGAR


Överkänslighetsreaktioner

Feiba kan orsaka allergiliknande överkänslighetsreaktioner som har inkluderat urtikaria, angioödem, gastrointestinala manifestationer, bronkospasm och hypotoni. Reaktionerna kan vara allvarliga och systemiska (t.ex. anafylax med urtikaria och angioödem, bronkospasm och cirkulatorisk chock). Andra infusionsreaktioner, t.ex. frossa, pyrexi och hypertoni har också rapporterats.

Patienterna ska informeras om tidiga tecken en överkänslighetsreaktioner, t.ex. erytem, hudutslag, generaliserad urtikaria, pruritus, andningssvårigheter/dyspné, tryck över bröstet, allmän sjukdomskänsla, yrsel blodtrycksfall och allergisk chock.

Vid de första tecken eller symptom på överkänslighetsreaktioner ska infusion avbrytas och lämplig medicinsk åtgärd vidtas.

Vid övervägande att åter behandla en patient med misstänkt överkänslighet mot produkten, eller mot något hjälpämne måste förväntad nytta noga vägas mot eventuell risk. Känd eller misstänkt typ av överkänslighet (allergisk eller icke allergisk), potentiell behandling och/eller förebyggande behandling samt alternativa behandlingar ska då tas i beaktning.


Trombotiska och tromboemboliska händelser

Trombotiska och tromboemboliska händelser, inklusive disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ventrombos, lungemboli, hjärtinfarkt och stroke har inträffat under behandling med Feiba.


Några av dessa händelser har inträffat vid doser högre än 200 enheter/kg dag eller hos patienter med andra riskfaktorer (inkluderande DIC, avancerad aterosklerotisk sjukdom, krosskada eller blodförgiftning). Samtidig behandling med rekombinant faktor VIIa kan öka risken för att utveckla en tromboembolisk händelse. Höga doser av Feiba kan öka risken för trombotiska och tromboemboliska händelser. Eventuell förekomst av sådana riskfaktorer ska beaktas hos patienter med medfödd eller förvärvad hemofili.


Feiba ska användas med särskild försiktighet och endast om det inte finns några alternativa behandlingar på patienter med ökad risk för tromboemboliska komplikationer. Dessa inkluderar, men begränsas inte till patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, DIC, artär- eller venös trombos, postoperativ immobilisering i anamnesen, äldre patienter och nyfödda.


Trombotisk mikroangiopati (TMA) har inte rapporterats i kliniska studier av Feiba. Fall av TMA rapporterades i en klinisk prövning av emicizumab där patienter fick Feiba som en del av en behandlingsregim för genombrottsblödning (se den kliniska diskussionen i det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för emicizumab; se även Oldenburg et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med 2017:377:809-818). Säkerhet och effekt av Feiba vad gäller genombrottsblödning hos patienter som får emicizumab har inte fastställts. Därför måste en nytta-riskbedömning av Feiba göras när det ska ges till patienter som får emicizumab. Patienterna måste övervakas noga av sin läkare (se även avsnitt Interaktioner).


Om tecken eller symptom på trombotiska och tromboemboliska händelser observeras ska infusionen avbrytas omedelbart och lämpliga diagnostiska och terapeutiska åtgärdar sättas in.


En engångsdos på 100 enheter/kg kroppsvikt och en dagsdos på högst 200 enheter/kg kroppsvikt bör inte överskridas om inte svårighetsgraden av blödningen motiverar och berättigar användningen av högre doser. Vid användning för att stoppa blödning ska produkten endast ges endast så länge som det absolut nödvändigt för att uppnå terapeutiskt mål.


Monitorering av behandlingen

Engångsdoser på 100 enheter/kg kroppsvikt och dagsdoser på 200 enheter/kg kroppsvikt ska inte överskridas. Patienter som ges mer än 100 enheter/kg kroppsvikt måste kontrolleras avseende utveckling av DIC och/eller akut koronarischemi samt symptom på andra trombotiska eller tromboemboliska händelser. Höga doser Feiba ska endast ges så länge det är absolut nödvändigt för att stoppa en blödning.


Vid kliniskt signifikant förändring av blodtryck eller pulsfrekvens, andningssvårigheter, hosta eller bröstsmärta inträffar, ska infusionen avbrytas omedelbart och lämpliga diagnostiska och terapeutiska åtgärder vidtagas. Viktiga laboratorieparametrar för DIC är minskat fibrinogen, minskat antal trombocyter och/eller närvaro av fibrin-/fibrinogennedbrytningsprodukter (FDP). Andra parametrar för DIC är en tydligt förlängd trombintid, protrombintid eller aPTT. Hos patienter med inhibitorhemofili eller med förvärvade inhibitorer av faktor VIII, IX och/eller XI förlängs aPTT av den underliggande sjukdomen.


Patienter med inhibitorhemofili eller med förvärvade inhibitorer av koagulationsfaktorer som behandlas med Feiba kan ha ökad blödningstendens samt ökad risk för trombos samtidigt.


Laboratorieprov och klinisk effekt

In vitro-analyser för att kontrollera effekten, t.ex. aPTT, helblodskoagulationstid (WBCT) och tromboelastogram (TEG) överensstämmer inte nödvändigtvis med klinisk förbättring. Därför kan försök att normalisera dessa värden genom att öka dosen av Feiba misslyckas och avråds därför starkt på grund av den potentiella risken att DIC förorsakas genom överdosering.


Betydelse av trombocytvärde

Vid otillräckligt eller nedsatt respons på behandlingen med Feiba rekommenderas att trombocytvärdet fastställs, eftersom ett tillräckligt antal intakta trombocyter bedöms nödvändigt för att Feiba ska ha full effekt.


FÖRSIKTIGHET


Trombotiska och tromboemboliska komplikationer

I följande situationer ska Feiba endast användas om inget behandlingssvar kan förväntas med lämpligt koagulationsfaktorkoncentrat t.ex. p.g.a mycket hög inhibitortiter och livshotande blödning eller risk för blödning (t.ex. posttraumatisk eller postoperativ):

 • Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC): Laboratorietester och/eller kliniska symptom

 • Leverskada: På grund av fördröjd clearance av aktiverade koagulationsfaktorer löper patienter med nedsatt leverfunktion högre risk att utveckla DIC.

 • Hjärt-kärlsjukdom, akut trombos och/eller emboli.


Patienter som får Feiba eller mer måste övervakas för utveckling av DIC, akut koronarischemi samt tecken och symptom på andra trombotiska eller tromboemboliska händelser. Vid första tecken eller symptom på trombotisk och tromboembolisk händelse ska infusionen avbrytas omedelbart och lämpliga diagnostisk och terapeutisk behandling initieras.


Avvikande behandlingssvar på koagulationsfaktorkoncentrat

På grund av individuell variation hos patienter kan behandlingssvar på koagulationsfaktorkoncentrat variera och vid en given blödningssituation kan en patient som får otillräckligt svar på ett läkemedel, få ett tillfredsställande svar på ett annat läkemedel. Därför kan man överväga att pröva ett annat läkemedel vid otillräckligt behandlingssvar.


Anamnestiskt svar

Administrering av Feiba till patienter med inhibitorer kan leda till en initial "anamnestisk" ökning av inhibitorhalten. Vid fortsatt administrering av Feiba kan halten inhibitorer minska med tiden. Kliniska och publicerade data tyder på att effekten av Feiba inte minskar.


Interferens med laboratorietester

Efter administrering av höga doser av Feiba kan den tillfälliga ökningen av passivt överförda hepatit B-antikroppar resultera i missledande tolkning av positiva resultat i serologiska tester.


Feiba innehåller isohemagglutininer (anti-A och anti-B). Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener t.ex. A, B eller D, kan interferera med vissa serologiska tester för erytrocytantikroppar, t.ex. antiglobulintest (Coombs test).


Pediatrisk population

Fallrapporter och begränsade data från kliniska studier tyder på att Feiba kan användas hos barn yngre än 6 år. Samma dosregim som för vuxna ska anpassas efter barnets kliniska tillstånd.


Äldre

Det finns endast begränsade data från kliniska studier med Feiba hos äldre patienter.


Profylaxbehandling av hemofili B-patienter med hämmare

På grund av att sjukdomen är så sällsynt finns endast begränsade kliniska data om blödningsprofylax hos hemofili B-patienter (fallrapporter i litteraturen n=4, kliniska data i profylaxstudie 090701, n=1).


Överföring av infektiösa agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del avtillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkas av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus, t.ex. HIV, HBV och HCV och för icke höljeförsedda viruset HAV. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som parvovirus B19. Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t.ex. hemolytisk anemi).


Det rekommenderas bestämt att varje gång Feiba ges till patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade produkter, inklusive Feiba.


Överväganden i samband med hjälpämnen

Feiba 25 enheter/ml innehåller cirka 4 mg natrium (beräknat) per ml; det är cirka 80 mg natrium för formuleringen 500 enheter Feiba. Feiba 50 enheter/ml innehåller cirka 4 mg natrium (beräknat) per ml; det är cirka 40 mg natrium för formuleringen 500 enheter Feiba, cirka 80 mg natrium för formuleringen 1000 enheter Feiba och cirka 200 mg natrium för formuleringen 2500 enheter Feiba.


Detta ska tas i beaktande för patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Inga adekvata och välkontrollerade studier av kombinerad eller sekventiell användning av Feiba NF och rekombinant faktor VIIa, antifibrinolytika eller emicizumab har genomförts. Risken för tromboemboliska händelser ska beaktas när systemiska fibrinolyshämmande medel(t.ex. tranexamsyra och aminokapronsyra) används samtidigt som Feiba. Därför bör fibrinolyshämmande medel inte användas under cirka 6 till 12 timmar efter administrering av Feiba:

Enligt tillgängliga in vitro-data och kliniska observationer kan det vid samtidig rFVIIa användning förekomma en potentiell läkemedelsinteraktion (vilket kan resultera i biverkningar såsom en tromboembolisk händelse.)

Klinisk erfarenhet från en klinisk prövning med emicizumab tyder på att det kan finnas en potentiell läkemedelsinteraktion med emicizumab när Feiba används i en behandlingsregim för genombrottsblödning, vilket kan resultera i tromboemboliska händelser och trombotisk mikroangiopati (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga adekvata data från användning av Feiba hos gravida kvinnor. Läkaren bör överväga de potentiella riskerna och endast förskriva Feiba till gravida kvinnor då särskilt behov föreligger, med beaktande av att graviditet och perioden efter förlossning innebär en ökad risk för tromboemboliska komplikationer och ett flertal andra graviditetskomplikationer som associeras med en ökad risk för DIC. Se avsnitt Varningar och försiktighet för information om parvovirus B19 infektion.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inga adekvata data från användning av Feiba hos ammande kvinnor. Läkaren bör överväga de potentiella riskerna och endast förskriva Feiba till ammande kvinnor då särskilt behov föreligger.

Fertilitet

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts av Feiba. Effekterna av Feiba på fertiliteten har inte fastställts vid kontrollerade kliniska prövningar.

Trafik

Feiba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Feiba kan orsaka allergiliknande reaktioner som har inkluderat urtikaria, angioödem, gastrointestinala symtom, bronkospasm och hypotoni. Reaktionerna kan vara allvarliga och systemiska (t.ex. anafylaxi med urtikaria, angioödem, bronkospasm och cirkulatorisk chock). Även andra infusionsreaktioner, t.ex. frossa, pyrexi och hypertoni, har rapporterats.

Se även Varningar och försiktighet - Överkänslighetsreaktioner.


De biverkningar som presenteras i detta avsnitt har rapporterats efter marknadsintroduktion samt från två studier med Feiba för behandling av blödningsepisoder hos barn och vuxna patienter med hemofili A eller B och inhibitorer till faktor VIII eller IX. En studie innefattade även patienter med förvärvad hemofili med faktor VIII-inhibitorer (2 av 49 patienter). Biverkningarna från en tredje studie som jämförde profylax med on-demand behandling har lagts till.


Följande frekvenskategorier används:

mycket vanliga

≥ 1/10

vanliga

(≥1/100, ≤1/10)

mindre vanliga

≥1/1 000, ≤1/100

sällsynta

≥1/10 000, ≤1/1 000

mycket sällsynta

< 1/10 000

inga kända

kan inte beräknas från tillgängliga data


Biverkningar

Organklass (SOC)

Föredragen gällande MedDRA‑term

Frekvenskategori*

Blodet och lymfsystemet

Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC)

Ökning av inhibitor-titer (anamnestisk respons)a

Inga kända

Inga kända

Immunsystemet

Överkänslighet c

Urtikaria

Anafylaktisk reaktion

Vanliga

Inga kända

Inga kända

Centrala och perifera nervsystemet

Parestesi

Hypestesi

Trombotisk stroke

Embolisk stroke

Huvudvärkc

Somnolens

Yrselb

Dysgeusi

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Vanliga

Inga kända

Vanliga

Inga kända

Hjärtat

Hjärtinfarkt

Takykardi

Inga kända

Inga kända

Blodkärl

Trombos,

Venös trombos

Arteriell trombos

Embolism (tromboemboliska komplikationer)

Hypotonic

Hypertoni

Värmevallningar

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Vanliga

Inga kända

Inga kända

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Lungemboli

Bronkospasm

Väsande andning

Hosta

Dyspné

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Magtarmkanalen

Kräkning

Diarré

Obehagskänsla i magen

Illamående

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Hud och subkutan vävnad

Känsla av domningar i ansiktet

Angioödem

Urtikaria

Pruritus

Hudutslagc

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta vid injektionsstället

Sjukdomskänsla

Värmekänsla

Frossa

Pyrexi

Bröstsmärta

Tryck över bröstet

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Inga kända

Undersökningar

Minskat blodtryck

Hepatit B-ytantikropp positivtc

Inga kända

Vanliga

* En exakt uppskattning av dessa biverkningsfrekvenser är inte möjlig från tillgängliga data.

a Ökning av inhibitortiter (anamnestiskt svar) ingen föredragen MedDRA-term och innebären ökning av tidigare existerande inhibitortitrer som inträffar efter administrering av Feiba. Se Varningar och försiktighet.

b Biverkningrapporterad i de originala profylaxstudierna. Frekvensen som presenteras är endast från profylaxstudien.

c Biverkning rapporterad profylaxstudien. Frekvensen som presenteras är från profylaxstudien.


Klasseffekter

Andra symptom på överkänslighetsreaktioner mot plasmaderiverade produkter inkluderar letargi och rastlöshet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Risken för trombotiska och tromboemboliska händelser, inklusive DIC, myokardiell infarkt, venös rombos och lungemboli) kan öka vid höga doser av Feiba. En del av de rapporterade tromboemboliska fallen har skett vid doser över 200 enheter/kg dag eller hos patienter med andra riskfaktorer för tromboemboliska händelser. Om tecken eller symptom på trombotiska och tromboemboliska händelser uppkommer ska infusionen omedelbart avbrytas och lämplig diagnostisk och behandling vidtas. Se Varningar och försiktighet.

Farmakodynamik

Även om Feiba utvecklades i början av sjuttiotalet och dess faktor VIII inhibitor bypassing activity har bevisats såväl in vitro som in vivo, är dess verkningsmekanism fortfarande föremål för vetenskaplig diskussion. Feiba, vilket visats i aktivitetsanalyser, består av protrombinkomplexzymogener som är både prokoagulerande (protrombin FVII, FIX, FX) och antikoagulerande (protein C) i relativt lika mängder jämfört med den godtyckliga Feiba-potensenheten. Men dess innehåll av prokoagulerande enzym är relativt lågt. Feiba innehåller därmed protrombinkomplexfaktorernas proenzymer men endast mycket små mängder av deras aktiveringsprodukter, där innehållet av FVIIa är högst. [Turecek PL and Schwarz HP. Chapter 4: Factor Eight Inhibitor bypassing Activity, in Production of Plasma Proteins for Therapeutic Use, eds. Joseph Bertolini, Neil Goss, John Curling, Wiley 2013, ISBN: 978-0-470-92431-0].


Nuvarande vetenskapliga arbeten pekar på vissa komponenter i det aktiverade protrombinkomplexet, protrombin (F II) och aktiverad faktor X (FXa) roll för Feibas verkningsmekanism. [Turecek PL, Varadi K, Gritsch H, et al. Factor Xa and Prothrombin: Mechanism of Action of Feiba. Vox Sang. 77: 72-79, 1999]

Feiba kontrollerar blödning genom att inducera och underlätta bildandet av trombin, en process för vilken bildandet av protrombinkomplex är avgörande. Ett antal biokemiska studier in vitro och in vivo har visat att FXa och protrombin spelar en viktig roll för Feibas aktivitet. Protrombinaskomplexet har visat sig vara en viktig måltavla för Feiba. Utöver protrombin och FXa innehåller Feiba andra proteiner från protrombinkomplexet som också kan underlätta hemostas hos hemofilipatienter med inhibitorer.


Behandling av hemofili B-patienter med inhibitorer

Erfarenheten av hemofili B-patienter med faktor IX-inhibitorer är begränsad på grund av att sjukdomen är så sällsynt. Fem hemofili B-patienter med inhibitorer behandlades med Feiba under de kliniska prövningarna, antingen vid behov, som profylax eller inför kirurgiska ingrepp:


I en prospektiv, öppen, randomiserad klinisk studie med parallella grupper på hemofili A- eller B-patienter med höga nivåer av hämmare (090701, PROOF) randomiserades 36 patienter till antingen 12 månader ±14 dagar profylaktisk behandling eller behandling vid behov. De 17 patienterna i profylaxgrenen fick 85 ± 15 enheter/kg Feiba administrerat varannan dag och de 19 patienterna i vid behov-grenen behandlades individuellt enligt läkarens anvisningar. Två hemofili B-patienter med inhibitorer behandlades i vid behov-grenen och en hemofili B-patient behandlades i profylaxgrenen.

Median-ABR (annualiserad blödningsfrekvens) för alla typer av blödningsepisoder hos patienterna i profylaxgrenen (median-ABR = 7,9) var mindre än den för patienterna i vid behov-grenen (median-ABR = 28,7), vilket motsvarar 72,5 % minskning av median-ABR mellan behandlingsgrenarna.


I en annan slutförd prospektiv, icke interventionell övervakningsstudie av perioperativ användning av Feiba (PASS-INT-003, SURF) genomfördes sammanlagt 34 kirurgiska ingrepp på 23 patienter. De flesta patienterna (18) var patienter med medfödd hemofili A med inhibitorer, två var hemofili B-patienter med inhibitorer och tre var patienter med förvärvad hemofili A med inhibitorer. Varaktigheten på Feiba-exponeringen varierade mellan 1 och 28 dagar med ett medelvärde på 9 dagar och ett medianvärde på 8 dagar. Den genomsnittliga ackumulerade dosen var 88 347 E och mediandosen var 59 000 E. För hemofili B-patienter med inhibitorer var den längsta exponeringen för Feiba 21 dagar och given max dos var 7 324 E.
Dessutom finns 36 fallrapporter tillgängliga där Feiba har använts för behandling och prevention av blödningsepisoder hos hemofili B-patienter med faktor IX-inhibitorer (24 hemofili B-patienter med inhibitorer behandlades vid behov, fyra hemofili B-patienter med hämmare behandlades förebyggande och åtta hemofili B-patienter med inhibitorer behandlades i samband med kirurgiska ingrepp).


Det finns också enstaka rapporter om användning av Feiba för behandling av patienter med förvärvade inhibitorer av faktor X, XI och XIII.

Farmakokinetik

Då Feibas verkningsmekanism fortfarande är under diskussion är det inte möjligt att göra något definitivt uttalande om de farmakokinetiska uppgifterna.

Prekliniska uppgifter

Baserat på akut toxicitet hos faktor VIII ”knockout”-möss och hos normala möss och råttor med doser överstigande maximala dagsdosen för människa (>200 enheter/kg kroppsvikt) kan slutsatsen dras att biverkningar som är relateradetill Feiba primärt är resultat av hyperkoagulation som inducerats av produktens farmakologiska egenskaper.


Toxicitetsstudier vid upprepad dosering är svåra att genomföra på grund av interaktion med utvecklade antikroppar mot heterologa proteiner.


Eftersom klinisk erfarenhet inte tyder på tumörframkallande eller mutagen effekt av humana plasmaproteiner bedöms inte experimentella studier, särskilt i heterologa arter, som nödvändiga.

Innehåll

Feiba 25 E/ml:

1 ml innehåller 25 enheter* faktor VIII inhibitor bypassing activity.

1 injektionsflaska Feiba 25 enheter/ml innehåller 500 enheter faktor VIII inhibitor bypassing activity, humant plasmaprotein 200–600 mg, faktor II, IX och X, huvudsakligen i icke-aktiverad form, samt aktiverad faktor VII, faktor VIII koagulationsantigen (F VIII C:Ag) finns närvarande i en koncentration på upp till 0,1 enheter/1 enhet Feiba, faktorerna i kallikreinkininsystemet är endast närvarande i spårbara mängder, om över huvud taget, natriumklorid, natriumcitrat, sterilt vatten för injektionsvätskor.


Feiba 50 E/ml:

1 ml innehåller 50 enheter* faktor VIII inhibitor bypassing activity, 500 enheter faktor VIII inhibitor bypassing activity och humant plasmaprotein 200-600 mg (förpackningen med 500 enheter), 1000 enheter faktor VIII inhibitor bypassing activity och humant plasmaprotein 400 – 1200 mg (förpackningen med 1000 enheter), 2500 enheter faktor VIII inhibitor bypassing activity och humant plasmaprotein 1000-3000 mg (förpackningen med 2500 enheter), faktor II, IX och X, huvudsakligen i icke-aktiverad form, samt aktiverad faktor VII, faktor VIII koagulationsantigen (F VIII C:Ag) finns närvarande i en koncentration på upp till 0,1 enheter/1 enhet Feiba, faktorerna i kallikreinkininsystemet är endast närvarande i spårbara mängder, om över huvud taget, natriumklorid, natriumcitrat, sterilt vatten för injektionsvätskor.


Hjälpämnen med känd effekt:

25 enheter/ml

3.6 mmol natrium (80 mg) per injektionsflaska för 500 enheter Feiba.


50 enheter/ml:

1.8 mmol natrium (40 mg) per injektionsflaska för 500 enheter Feiba.

3.6 mmol natrium (80 mg) per injektionsflaska för 1000 enheter Feiba.

8.9 mmol natrium (200 mg) per injektionsflaska för 2500 enheter Feiba.


* 1 enhet Feiba förkortar den aktiverade partiella tromboplastintiden (aPTT) för en faktor VIII-inhibitor i plasma med 50 % av buffertvärdet (blankvärde).

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom spädningsvätskan som nämns i Hantering, hållbarhet och förvaring.

I likhet med alla blodkoagulationsberedningar kan läkemedlets effekt och tolerans försämras om det blandas med andra läkemedel. Det rekommenderas att en gemensam ven åtkomst spolas med lämplig lösning, t.ex. isoton saltlösning, före och efter administrering av Feiba.

Koagulationsfaktorer som härstammar från human plasma kan adsorberas av insidan av vissa typer av injektions-/infusionshjälpmedel. Om det skulle ske kan det orsaka uteblivet behandlingssvar. Därför får endast godkända infusionshjälpmedel av plast användas med Feiba.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Kemisk och fysikalisk data visar att Feiba koncentrat är stabilt i tre timmar vid rumstemperatur (upp till 25 °C). Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte beredningssättet utesluter mikrobiell kontaminering (kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden). Om den inte används direkt ansvarar användaren för förvaringstider- och förhållanden under användningen.


Rekonstituerad produkt får inte placeras i kylskåp.


Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns ovan.


Hantering

Feiba ska beredas omedelbart före administreringen. Lösningen bör sedan användas omgående (eftersom preparatet inte innehåller konserveringsmedel).


Snurra flaskan försiktigt tills allt pulvret är fullständigt upplöst. Säkerställ att pulvret är helt upplöst eftersom den aktiva substansen annars inte kan passera filtret igenom anordningens filter.

Efter beredning ska lösningen inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösning som är grumlig eller innehåller fällning ska inte användas.


Öppnade behållare får inte återanvändas.


Använd inte produkten om den sterila barriären har brutits, förpackningen är skadad eller om den visar tecken på försämring.


Använd endast det vatten för injektionsvätskor och det tillbehör som medföljer i förpackningen för beredning. Om andra tillbehör än de som medföljer används, måste användaren säkerställa att ett adekvat filter med minst 149 µm i porstorlek används.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Rekonstitution av pulvret för att bereda en infusionslösning med kanyler:

 1. Värm den oöppnade injektionsflaskan med spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor) till rumstemperatur eller högst +37 °C om det behövs.

 2. Avlägsna hättorna från injektionsflaskorna med pulver och vatten (bild A) och desinficera båda gummipropparna.

 3. Ta bort skyddet från den ena nålen på den medföljande överföringskanylen genom att vrida och dra. Stick in den fria nålen genom gummiproppen på vattenflaskan (Bild B och C).

 4. Avlägsna skyddet från den andra nålen på överföringskanylen utan att vidröra den exponerade änden!

 5. Vänd vattenflaskan över flaskan med pulver och stick in den fria kanylen på överföringskanylen genom gummiproppen på flaskan med pulver (Bild D). Vattnet sugs in i flaskan med pulver genom vakuum.

 6. Ta isär de två flaskorna genom att ta bort kanylen från flaskan med pulver och vatten. (Bild E). Rotera försiktigt pulverflaskan för att snabba på upplösningen.

 7. När pulvret är fullständigt upplöst, stick in den medföljande luftningskanylen (bild F) så eventuellt skum försvinner. Ta bort luftningskanylen.


Infusion:

 1. Avlägsna skyddshylsan från den medföljande filterkanylen genom att vrida och dra. Sätt fast kanylen på en steril engångsspruta. Dra upp lösningen i sprutan (Bild G).

 2. Ta bort filterkanylen från sprutan och administrera lösningen långsamt intravenöst med medföljande infusionsset (eller engångskanyl).


Bild 1


Bild 2

Bild A

Bild B

Bild C

Bild D

Bild E

Bild F

Bild G


Rekonstitution av pulvret för att bereda en infusionslösning med BAXJECT II Hi-Flow:

 1. Värm den oöppnade injektionsflaskan med spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor) till rumstemperatur eller högst +37 °C) om det behövs, t.ex i vattenbad i några minuter.

 2. Ta bort hättorna från flaskorna med pulver och vatten och desinficera gummipropparna. Placera flaskorna på en plan yta.

 3. Öppna förpackningen med BAXJECT II Hi-Flow genom att dra bort skyddsfolien utan att vidröra förpackningens innehåll (Bild a). Ta inte ut tillbehöret ur förpackningen.

 4. Vänd på förpackningen och tryck den klara plastspetsen genom vattenflaskans gummipropp (Bild B). Ta tag i förpackningens kanter och dra bort förpackningen från BAXJECT II Hi-Flow (Bild c). Ta inte bort det blå skyddet från BAXJECT II Hi-Flow.

 5. Vänd på hela systemet med BaxJect ii Hi-Flow fastsatt vid vattenflaskan så att vattenflaskan hamnar överst. Tryck den lila plastspetsen genom gummiproppen på flaskan med pulver. Vattnet kommer att sugas in i Feiba-flaskan genom vakuum (Bild d som finns under informationen för ”Infusion”).

 6. Rotera flaskan försiktigt, (skaka inte), tills allt pulver är helt upplöst. Kontrollera att Feiba är helt upplöst annars kan aktiv substans fastna i filtret.


Bild a

Bild b

Bild c

Bild 3

Bild 4

Bild 5


Infusion


 1. Ta bort det blå skyddet från BAXJECT II Hi-Flow. Ta sprutan och koppla den till BAXJECT II Hi-Flow. DRA INTE IN LUFT I SPRUTAN. (Bild e). Användning av en luerlock-spruta rekommenderas för att försäkra en tät koppling mellan sprutan och Baxject II Hi-Flow (vrid sprutan medsols tills det tar stopp).

 2. Vänd på systemet upp och ner så att flaskan med upplöst Feiba hamnar överst. Dra LÅNGSAMT in lösningen i sprutan genom att försiktigt dra utsprutkolven och se till att en ordentlig anslutning mellan BAXJECT II Hi-Flow och sprutan bibehålls under hela uppdragningsprocessen (Bild f).

 3. Ta loss sprutan.

 4. Om skumbildning sker, avvakta tills skummet försvunnit. Administrera lösningen långsamt intravenöst med det medföljande infusionssetet (eller en engångskanyl).


Bild d

Bild e

Bild f

Bild 6

Bild 7

Bild 8Överskrid inte en infusionshastighet av 2 enheter Feiba/kg kroppsvikt per minut.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 25 E/ml Pulvret är vitt till mörkvitt eller blekgrönt. Den bruksfärdiga lösningens pH-värde är mellan 6,8 och 7,6.
1 styck injektionsflaska, tillhandahålls för närvarande ej
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 E/ml Pulvret är vitt till mörkvitt eller blekgrönt. Den bruksfärdiga lösningens pH-värde är mellan 6,8 och 7,6.
1 styck injektionsflaska, 7327:01, F, Övriga förskrivare: tandläkare
1 styck injektionsflaska, 3961:01, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av