Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kloramfenikol Santen

ReceptstatusFörmånsstatus
Santen

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös till svagt gulaktig lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, antibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Santen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Kloramfenikol Santen ögondroppar, lösning 5 mg/ml; ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml; ögonsalva 10 mg/g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-11-26 (ögondroppar, lösning och ögondroppar, lösning i endosbehållare), 2017-05-09 (ögonsalva).

Indikationer

Bakteriella ögoninfektioner hos vuxna och barn, såsom konjunktivit, blefarit, dakryocystit och keratit. För att förebygga infektioner efter ögonskador och ögonoperationer och efter avlägsnande av främmande föremål.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. Patienter med känd anamnes av bloddyskrasi eller med bloddyskrasi i familjen, inklusive aplastisk anemi.

Dosering

Dosering


Vuxna och barn

Ögondroppar, lösning och ögondroppar, lösning i endosbehållare: Doseringen beror på infektionens typ och svårighetsgrad och är inledningsvis vanligen 1 droppe 6–8 gånger dagligen. När symtomen lindrats kan installationsfrekvensen minskas. För att förebygga recidiv av ögoninfektionen ska behandlingen pågå i ytterligare 2 dygn efter symtomfrihet.


En endosbehållare innehåller tillräckligt med lösning för behandling av båda ögonen. En öppnad endosbehållare måste användas genast och sedan kasseras. Vid varje administrering ska en ny endosbehållare användas.


Ögonsalva: 1 cm salva appliceras i konjunktivalsäcken flera gånger dagligen, inledningsvis t.ex. var tredje timme.


Pediatrisk population

För nyfödda spädbarn kan en justering av dosen vara nödvändig, eftersom den outvecklade metabolismen hos nyfödda kan leda till minskad systemisk eliminering och risk för dosrelaterade biverkningar. Behandlingen ska pågå i högst 10–14 dagar.


Administreringssätt 


Okulär användning.

Avlägsna eventuellt sekret från ögat före administrering.

Varningar och försiktighet

Lokala riktlinjer för korrekt användning av antibiotika ska följas.


Behandlingen ska pågå i högst 2 veckor p.g.a. risken för utveckling av bakterieresistens och biverkningar.


Lokal användning av läkemedel som innehåller kloramfenikol under flera månader kan orsaka förändringar i blodstatus i mycket sällsynta fall och hos patienter som tidigare haft benmärgsrubbningar. Nedsatt benmärgsfunktion med oralt kloramfenikol anses förekomma i två olika former. Den ena formen är en dosrelaterad, reversibel funktionsnedsättning i benmärgen och omfattar morfologiska förändringar i benmärgen, minskat utnyttjande av järn, retikulocytopeni, anemi, leukopeni och trombocytopeni. Den andra formen består av svår, irreversibel aplastisk anemi, vilket är sällsynt och anses vara oberoende av dosen. Aplastisk anemi utvecklas vanligen efter en latent period på veckor till månader och tros uppkomma hos patienter med genetisk eller kemisk benägenhet. De flesta fall har rapporterats efter oral administrering av kloramfenikol, med det finns dock även ett fåtal fall som rapporterats efter intravenös och okulär administrering. Bevisen för ett samband mellan bloddyskrasi och lokalt kloramfenikol är emellertid motstridiga.


Kontaktlinser får inte användas i ett infekterat öga.

Kloramfenikol Santen ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid som konserveringsmedel, vilket kan orsaka ögonirritation. Bensalkoniumklorid kan ge utfällning på mjuka kontaktlinser.

Interaktioner

Använd inte Kloramfenikol Santen-preparat samtidigt med läkemedel som kan försämra benmärgsfunktionen.


Om ytterligare okulära preparat används, ska dessa appliceras med ungefär 5 minuters intervall. Ögonsalva ska alltid administreras sist.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

En liten mängd kloramfenikol kan absorberas i blodcirkulationen efter lokal okulär administrering. Koncentrationen av kloramfenikol i plasma är dock mycket liten. Kloramfenikol passerar placentan.


Det finns en risk för s.k. gray baby-syndrom, med cyanos, hypotermi, cirkulationssvikt och död hos nyfödda som exponerats för kloramfenikol in utero. Prospektiva och retrospektiva studier på gravida kvinnor som behandlats med systemiskt kloramfenikol under den första trimestern har inte påvisat ökad förekomst av medfödda missbildningar hos barnen. Systemisk exponering för kloramfenikol efter användning av ögondroppar eller ögonsalva anses vara för liten för att ge upphov till gray baby-syndromet. Man vet emellertid inte ifall en sällsynt biverkning, benmärgssyndrom (vilket kan leda till aplastisk anemi och agranulocytos), eventuellt kan uppstå till följd av att fostret exponerats för kloramfenikol i livmodern.


Kloramfenikol ska användas med försiktighet under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Kloramfenikol utsöndras i bröstmjölken. Utsöndring av kloramfenikol hos nyfödda är mycket långsammare än hos vuxna. Kloramfenikol ska användas med försiktighet under amning.

Trafik

Kloramfenikol har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Liksom vid andra behandlingar av ögat kan övergående dimsyn förekomma efter appliceringen. Patienten ska inte köra eller använda maskiner innan synen normaliserats.

Biverkningar

Kloramfenikol tolereras i allmänhet väl när läkemedlet ges lokalt i ögat.


Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta (<1/10 000): Två typer av nedsatt benmärgsfunktion:

  1. Dosrelaterad, reversibel funktionsnedsättning i benmärgen, inklusive morfologiska förändringar i benmärgen

  2. Svår, irreversibel aplastisk anemi (inte dosrelaterad)


Immunsystemet

Mindre vanliga (≥1/1 000, ≤1/100): Allergiska reaktioner

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Anafylaktiska reaktioner


Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000): Perifer neuropati


Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, ≤1/100): Övergående ögonirritation, såsom klåda, brännande känsla, sveda eller konjunktival hyperemi, superinfektioner

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000): Optikusneurit

Mycket sällsynta (<1/10 000): Allergisk konjunktivit


Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Angioneurotiskt ödem, urtikaria, vesikulär och makulopapulär dermatit


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid lokal användning orsakar en överdos sannolikt inte biverkningar.

Farmakodynamik

Kloramfenikol binder till bakteriernas 50S-ribosomsubenhet och inhiberar transpeptideringsreaktionen under bakteriernas proteinsyntes. Kloramfenikol är ett bredspektrumantibiotikum och fungerar mot de flesta grampositiva och gramnegativa patogener som orsakar utvärtes ögoninfektioner. Anaeroba bakterier, klamydia och mykoplasma är också känsliga för läkemedlet. Kloramfenikol är främst ett bakteriostatiskt medel, med det kan även ha baktericid effekt mot haemophilus-bakterier, meningokocker och pneumokocker. Förvärvad resistens är sällsynt och endast 6 % av ögonpatogenerna, t.ex. Pseudomonas aeruginosa, är resistenta mot kloramfenikol.

Farmakokinetik

Kloramfenikol är ett fettlösligt ämne och penetrerar därmed väl till ögonvävnad och kammarvatten efter lokal administrering. Efter lokal administrering kan en del av läkemedlet absorberas systemiskt via tårkanalerna, nässlemhinnan, näsa-svalg och magtarmkanalen. Ingen signifikant ökning i koncentrationen av kloramfenikol i serum har emellertid observerats vid lokal administrering. 75–90 % av den totala mängd kloramfenikol som återabsorberas i blodcirkulationen metaboliseras av levern till inaktiva glukuronidkonjugat och utsöndras via urinen. Eliminations­halveringstiden är 1,5–4 timmar. Halveringstiden är längre hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion och också mycket längre hos nyfödda.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska uppgifter av relevans till förskrivaren utöver det som redan finns inkluderat i andra avsnitt av denna produktresumé.

Innehåll

Ögondroppar, endosbehållare

1 ml ögondroppar, lösning innehåller 5 mg kloramfenikol.

En endosbehållare innehåller 0,25 ml lösning.

Övriga innehållsämnen är borsyra, borax, vatten för injektionsvätskor.

Ögondroppar, flaska

1 ml ögondroppar, lösning innehåller 5 mg kloramfenikol.

Hjälpämne med känd effekt: bensalkoniumklorid 0,04 mg/ml

Övriga innehållsämnen är borsyra, borax, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor

Ögonsalva, tub

1 g ögonsalva innehåller 10 mg kloramfenikol

Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering


Ögondroppar, endosbehållare

2 år.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Öppnad påse: 28 dagar när produkten förvaras vid högst 25°C i originalpåsen. Ljuskänsligt.

Ögondroppar, flaska

2 år.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Öppnad flaska: 28 dagar när produkten förvaras vid högst 25°C.

Ögonsalva, tub

2 år.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

Öppnad tub: 28 dagar vid förvaring vid högst 25 °C.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml Klar, färglös till svagt gulaktig lösning
10 milliliter flaska, 103:77, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml Klar, färglös till svagt gulaktig lösning
30 styck endosbehållare, 78:04, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Ögonsalva 10 mg/g Ljusfärgad, mjuk och genomskinlig salva
3,5 gram tub, 62:04, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av