Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kaliumklorid Orifarm

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Depottablett 750 mg
(Vit, oval, bikonvex depottablett (15,2 x 8,2 x 6,9 mm))

Kaliumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12BA01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06.

Indikationer

Hypokalemi.

Profylaktiskt vid behandling med diuretika.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


Allvarlig elektrolytobalans inklusive hyperkalcemi, hyperkloremi, hyperkalemi eller några omständigheter som kan leda till hyperkalemi.


Njurinsufficiens.


Obehandlad Addisons sjukdom.


Esofagusstriktur eller obstruerande förändringar i mag-tarmkanalen.

Dosering

Dosering

Vuxna;


Profylaktiskt:

1-2 depottabletter 2-3 gånger dagligen.

Terapeutiskt:

Dosen individanpassas utifrån kaliumvärden i serum.


Pediatrisk population;

Läkemedlet ska inte användas av barn eftersom data saknas.


Äldre;

Dosanpassning är ej nödvändig.


Nedsatt njurfunktion;

Dosreduktion är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Serumkalium ska mätas regelbundet för att anpassa dosen i relation till effekt.


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten och kan tas med mat.

Patienten ska vara i upprätt position och inte ligga ner.


Kaliumklorid Orifarm innehåller en vit kärna som lämnar kroppen med avföringen.

Varningar och försiktighet

Kaliumklorid bör administreras med försiktighet till patienter med hjärtsjukdom eller vid tillstånd som kan leda till hyperkalemi, så som njur- eller binjurebarksinsufficiens, akut dehydrering eller omfattande vävnadsskador i samband med allvarliga brännskador. Serumkalium bör monitoreras hos patienter med hjärt- eller njursjukdomar.


Dosreduktion för patienter med njurinsufficiens, se avsnitt Dosering.


Kaliumklorid bör administreras med försiktighet till patienter där passagen genom mag-tarmkanalen kan vara fördröjd. Behandlingen bör stoppas vid kraftigt illamående, kräkningar eller magsmärtor.


Antikolinergika/antimuskarina läkemedel fördröjer magtömning och kan därmed öka risken för mag-tarmbiverkningar hos patienter som använder kaliumklorid.


Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare och ciklosporin. Serumkalium bör mätas frekvent under behandling.

Interaktioner

Samtidig behandling med ACE-hämmare, kaliumsparande diuretika eller ciklosporin ökar risken för hyperkalemi, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Samtidig behandling med takrolimus ökar risken för hyperkalemi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kaliumklorid kan användas av gravida kvinnor.

Bör ges med försiktighet till gravida kvinnor där passage genom mag-tarmkanalen kan vara fördröjd, se avsnitt Kontraindikationer.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kaliumklorid kan användas vid amning.

Trafik

Kaliumklorid Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta och inkluderar hyperkalemi, magtarmbiverkningar och hudreaktioner.

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Hematologiska förändringar på leukocyter (leukopeni, neutropeni och agranulocytos) och trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hyperkalemi

Magtarmkanalen

Sällsynta – mycket sällsynta (<1/1000)

Illamående, kräkningar, gasbildning, buksmärtor, magkramper, förstoppning, diarré, esophagus ulcus*, ventrikelulcus*, duodenalt ulcus*, intestinal perforation

Hud och sukutan vävnad

Sällsynta – mycket sällsynta (<1/1000)

Klåda, exantem, urtikaria

*) Förträngningar i övre och nedre delen av mag-tarmkanalen, intestinal blödning, ulceration och perforation kan uppstå, särskilt när kaliumklorid intas med för lite vatten eller hos patienter där passage genom mag-tarmkanalen kan vara fördröjd hos sängliggande patienter och hos gravida kvinnor.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdos av kalium kan leda till hyperkalemi, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Symptom utgörs av svaghet, förvirring, parestesier i extremiteter, muskelsvaghet, paralys, hypotension, arytmier, hjärtblock och hjärtinfarkt. EKG-förändringar.


Förgiftningsdos:

168 mmol. Hjärtstillestånd kan uppstå hos små barn vid 60 mmol.

Allvarliga symptom uppträder vid oral dos omkring 3 mmol/kg kroppsvikt och letal dos omkring 4-13 mmol/kg.


Behandling:

Ventrikeltömning. Insulin och glukos följt av oral eller rektal administrering av natriumpolystyrensulfonat (Resonium). Intravenös infusion av natriumbikarbonat eller intravenös injektion av kalciumkloriddihydrat eller kalciumglukonat. Kontinuerlig EKG-monitorering, täta kontroller av elektrolyt- och syrabas-status.

Farmakodynamik

Används för att kompensera låga kaliumnivåer. Depottabletten avger kaliumklorid mycket långsamt under hela tunntarmspassagen. Härigenom minskar risken för biverkningar i form av ospecifika tunntarmsulcerationer. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som kan sönderfalla och lämna kroppen med feces. Tabletten kan ej utgöra hinder för tarmpassagen. Den är överdragen med en sammanhängande film, vilket underlättar nedsväljningen och eliminerar den bittra smaken.

Farmakokinetik

Kalium absorberas lätt från mag-tarmkanalen. Utsöndringen sker övervägande genom njurarna.

Depottabletterna är framställda på sådant sätt att kaliumklorid frigörs långsamt i mag-tarmkanalen under loppet av 6-8 timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska uppgifter som är relevanta för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan nämnts i andra avsnitt av produktresumén.

Innehåll

En depottablett innehåller 750 mg kaliumklorid.


Stearylalkohol

Etylcellulosa 100

Glycerol 85 %

Magnesiumstearat

Talk

Hypromellos E5

Titandioxid

Sackarinnatrium

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för kaliumklorid är framtagen av företaget B. Braun för Addens-Kaliumklorid B. Braun, Duosol Kalium 2 mmol/l, Duosol Kalium 4 mmol/l, Gelaspan, Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20, Glukos-El, Glukosel, Ringer-Acetat Braun, Ringer-Dextran 60, Ringerfundin®, Tetraspan

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Depottablett 750 mg Vit, oval, bikonvex depottablett (15,2 x 8,2 x 6,9 mm)
100 styck burk, 130:80, F
250 styck burk, 236:10, F

Hitta direkt i texten
Av