Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Wilate

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Octapharma

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE VWF/500 IE FVIII
(Lösningen är klar till svagt opaliserande)

von Willebrandfaktor och koagulationsfaktor VIII i kombination

ATC-kod: B02BD06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Octapharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Wilate pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE VWF/1000 IE FVIII och 500 IE VWF/500 IE FVIII

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-01.

Indikationer

von Willebrands sjukdom

Profylax och behandling av blödningsepisod eller kirurgisk blödning vid von Willebrands sjukdom (VWS), när behandling med desmopressin (DDAVP) inte ger önskad effekt eller är kontraindicerad.


Hemofili A

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A (medfödd faktor VIII-brist)

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Behandling ska påbörjas under överinseende av läkare med erfarenhet av koagulationssjukdomar. Produkten är avsedd för engångsbruk och hela innehållet i flaskan bör injiceras. Eventuellt överblivet innehåll ska destrueras enligt lokala föreskrifter.


von Willebrands sjukdom

Kvoten mellan VWF:Rco och FVIII:C är 1:1. I allmänhet ger en dos om 1 IE/kg kroppsvikt av VWF:RCo och FVIII:C en ökning av plasmanivån med 1,5-2% av den normala aktiviteten för respektive protein. Vanligen behövs 20-50 IE Wilate/kg kroppsvikt för att uppnå adekvat hemostas. Nivåerna av VWF:RCo och FVIII:C hos patienterna ökar därmed med cirka 30-100%.


En initial dos om 50-80 IE Wilate/kg kroppsvikt kan erfordras, särskilt hos patienter med von Willebrands sjukdom av typ 3, där högre doser än vid andra typer av von Willebrands sjukdom kan krävas för att upprätthålla adekvata plasmanivåer.


Pediatrisk population

Det finns inte tillräckliga data för att rekommendera användningen av Wilate till barn yngre än 6 år.


Profylax mot blödning vid kirurgiska ingrepp eller svårt trauma:

För profylax mot blödning i samband med kirurgiska ingrepp ska Wilate ges 1-2 timmar före ingreppets början. Nivåer för VWF:RCo på ≥ 60 IE/dl (≥ 60%) och FVIII:C-nivåer på ≥ 40 IE/dl (≥ 40%) bör uppnås.


Lämplig dos ska ges var 12:e till 24:e timme under behandlingen. Dosstorleken och behandlingens längd är beroende av patientens kliniska status, blödningens typ och svårighetsgrad och nivåerna av såväl VWF:RCo som FVIII:C.


Patienter som får faktor VIII-innehållande VWF-produkter bör kontrolleras fortlöpande för att upptäcka varaktigt höga nivåer av FVIII:C, vilket kan öka risken för trombotiska händelser, särskilt hos patienter med kända kliniska eller laboratoriemässiga riskfaktorer. Om höga plasmanivåer av FVIII observeras, bör man överväga att minska dosen och/eller förlänga dosintervallet eller använda en VWF-produkt med lägre FVIII-nivåer.


Profylax:

För långtidsprofylax mot blödningar hos VWS-patienter bör doser om 20-40 IE/kg ges 2 eller 3 gånger per vecka. I några fall, såsom hos patienter med gastrointestinala blödningar, kan högre doser bli nödvändiga.


Hemofili A

Dosens och substitutionsbehandlingens längd är beroende av svårighetsgraden av faktor VIII-brist, blödningens lokalisation och omfattning och patientens kliniska tillstånd.


Mängden faktor VIII som administreras anges i internationella enheter (IE), i enlighet med aktuell WHO-standard för faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktivitet i plasma uttrycks antingen i procent (i relation till normal humanplasma) eller i IE (i förhållande till en internationell standard för faktor VIII i plasma).


En IE faktor VIII-aktivitet motsvarar mängden faktor VIII i 1 ml normal humanplasma.


Behandling vid behov:

Beräkning av erforderlig dos faktor VIII baseras på den empiriska kunskapen att 1 IE FVIII:C/kg kroppsvikt höjer plasmanivån med 1,5-2 % av den normala aktiviteten. Erforderlig dos beräknas med hjälp av följande formel:


Erforderligt antal IE = kroppsvikt (kg) x önskad ökning av faktor VIII (%) (IE/dl) x 0,5 IE/kg


Dos och doseringsintervall ska alltid baseras på individuell klinisk effekt.

Vid nedanstående blödningstillstånd ska faktor VIII-aktiviteten i plasma under behandlingstiden inte sjunka under den angivna nivån (% av normalvärde eller IE/dl).


Nedanstående tabell kan användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgi.


Behandlingsschema för blödningar och kirurgi

Blödningens svårighetsgrad/Typ av operation

Erforderlig faktor VIII-nivå (%) (IE/dl)

Doseringsfrekvens (timmar)/ Behandlingstid (dygn)

Blödning

Tidig hemartros, muskelblödning eller blödning i munnen

20 - 40

Upprepa var 12:e till 24:e timme, minst 1 dygn till dess att blödningsepisoden, skattad med hjälp av smärta, har upphört eller läkning erhålls.

Mer uttalad hemartros, muskelblödning eller hematom

30-60

Upprepa infusionen var 12:e till 24:e timme under 3-4 dygn eller mer till dess smärta och funktionsnedsättning har upphört.

Lishotande blödningar

60 - 100

Upprepa infusionen var 8:e till 24:e timme till dess faran är över.

Operation

Mindre kirurgiskt ingrepp inkl. tandextraktion

30 - 60

Doseringsintervall 24 timmar, under minst 1 dygn till dess läkning uppnåtts.

Större kirurgiskt ingrepp

80 - 100 (pre- och postoperativt)

Upprepa infusionen var 8:e till 24:e timme till dess adekvat sårläkning erhålls. Fortsätt med behandlingen under minst 7 dygn för att bibehålla en faktor VIII-aktivitet på 30-60% (IE/dl).

Profylax:

För långtidsprofylax mot blödning hos patienter med svår hemofili A rekommenderas doser om 20-40 IE Wilate/kg kroppsvikt varannan till var tredje dag. I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan kortare doseringsintervall eller högre doser krävas.


Kontinuerlig infusion:

Före kirurgi bör en farmakokinetisk analys göras för att få ett uppskattat värde på clearence. Den initiala infusionshastigheten kan beräknas enligt följande formel:


Infusionshastighet (IE/kg/h) = clearence (ml/kg/h) x önskad jämviktsnivå (IE/dl).


Efter de första 24 timmarna med kontinuerlig infusion bör clearence beräknas varje dag med användande av jämviktsekvationen med uppmätt jämviktsnivå och känd infusionshastighet.


Under pågående behandling bör bestämning av faktor VIII-nivån (FVIII:C) utföras för att fastställa dosering och doseringsintervall. Detta är särskilt viktigt vid större kirurgiska ingrepp då mycket noggrann övervakning av substitutionsbehandlingen med hjälp av koagulationsanalys (FVIII:C) är nödvändig. Enskilda patienter kan variera i svaret på behandling med faktor VIII, erhålla olika halveringstider och ha olika recoveries.


Tidigare obehandlade patienter

Läs mer under avsnitt biverkningar.


Pediatrisk population

Det finns inte tillräckliga data för att rekommendera användningen av Wilate vid hemofili A till barn som är yngre än 6 år.


Administreringssätt

Intravenös användning.

Injektions/infusionshastigheten bör inte överskrida 2-3 ml per minut.

Varningar och försiktighet

Liksom vid intravenös administrering av andra plasmaderiverade proteiner kan allergiliknande överkänslighetsreaktioner förekomma. Patienterna ska övervakas och observeras noga under infusionen för eventuella symtom. Patienterna bör informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktion, bl.a. nässelutslag, allmän urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotoni och anafylaktiska reaktioner. Om sådana symtom uppträder bör patienten uppmanas att omedelbart avbryta administreringen och kontakta sin läkare.


I händelse av chock ska riktlinjer för chockbehandling följas.


Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, HBV och HCV samt det icke höljeförsedda HAV-viruset Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.


Parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t ex vid hemolytisk anemi).


Det rekommenderas bestämt att varje gång Wilate ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Adekvat vaccinering (hepatit A och B) bör övervägas för patienter som får regelbunden/upprepad tillförsel av plasmaderiverade faktor VIII/VWF-koncentrat.


von Willebrands sjukdom

Behandlande läkare ska vara medveten om att kontinuerlig behandling med VWF-produkter som innehåller faktor VIII kan ge upphov till kraftig ökning av FVIII:C. Hos patienter som får faktor VIII-innehållande von Willebrandfaktorkoncentrat bör plasmanivåerna av FVIII:C övervakas för att undvika förhöjda nivåer av FVIII:C i plasma under längre tid, eftersom detta kan öka risken för trombotiska händelser.


Risk för trombotiska händelser föreligger när faktor VIII-innehållande VWF-koncentrat används, särskilt hos patienter med kända kliniska eller laboratoriemässiga riskfaktorer. Patienter med sådan risk ska därför övervakas noga för tidiga tecken på trombos. Profylax mot venös tromboembolism ska påbörjas enligt gällande rekommendationer.


Patienter med von Willebrands sjukdom, särskilt typ 3, kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot von Willebrandfaktorn. Om den förväntade VWF:RCo-aktiviteten i plasma inte uppnås eller om blödningen inte kan kontrolleras med adekvat dos bör analys utföras för att undersöka om inhibitorer mot VWF har utvecklats. Hos patienter med höga inhibitornivåer kan behandling med VWF vara ineffektiv och andra behandlingsalternativ bör övervägas. Behandling av sådana patienter ska skötas av läkare med erfarenhet av vård av patienter med störningar i hemostasen.


Hemofili A


Överkänslighet

Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma för Wilate. Wilate innehåller spår av andra humana värdcellsproteiner än faktor VIII. Om symtom på överkänslighet uppträder bör patienten rådas att omedelbart avbryta användning av läkemedlet och kontakta sin läkare. Patienter ska informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner inklusive nässelutslag, generaliserad urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotoni och anafylaxi.

Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock tillämpas.


Inhibitorer

Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en välkänd komplikation vid behandling av patienter med hemofili A. Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG-immunglobuliner, riktade mot faktor VIIIs prokoagulantaktivitet, som mäts i Bethesda-enheter (BU) per ml plasma vid användning av den modifierade testmetoden. Risken för att utveckla inhibitorer är korrelerad till exponering för faktor VIII. Denna risk är störst inom de 20 första behandlingsdagarna. I sällsynta fall kan inhibitorer utvecklas efter 100 behandlingsdagar.


Återkommande inhibitorer (låg titer) har observerats efter byte från ett faktor VIII-preparat till ett annat hos tidigare behandlade patienter med mer än 100 behandlingsdagar, som tidigare utvecklat inhibitorer. Det rekommenderas därför att patienter övervakas noga med avseende på inhibitorer efter alla preparatbyten.


Generellt ska alla patienter som behandlas med faktor VIII-läkemedel övervakas noggrant med avseende på utveckling av inhibitorer genom lämpliga kliniska observationer och laboratorietester. Om de förväntade plasmanivåerna av faktor VIII-aktivitet inte uppnås eller om blödningen inte kontrolleras med en lämplig dos, ska tester genomföras med avseende på förekomst av faktor VIII-inhibitorer. Behandling med faktor VIII är kanske inte effektiv för patienter med höga nivåer av inhibitorer, och andra behandlingsalternativ bör övervägas. Övervakning av sådana patienter ska ske under ledning av läkare med erfarenhet av vård av hemofili och faktor VIII-inhibitorer.


Detta läkemedel innehåller upp till 2,55 mmol natrium (58,7 mg) per dos av 500 IE VWF och FVIII/flaska och upp till 5,1 mmol natrium (117,3 mg) per dos av 1000 IE VWF och FVIII/flaska. Detta bör beaktas hos patienter som ordinerats saltfattig kost.


Interaktioner

Inga kända interaktioner med andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Reproduktionsstudier på djur har inte genomförts med VWF/FVIII.


von Willebrands sjukdom

Erfarenhet av behandling av gravida eller ammande kvinnor saknas.


Wilate ska endast ges till gravida kvinnor med VWF-brist på klar indikation och med beaktande av den ökade risken för blödningskomplikation i samband med förlossning.


Hemofili A

Eftersom hemofili A är sällsynt hos kvinnor saknas erfarenhet av behandling under graviditet. Wilate ska därför endast användas under graviditet när klar indikation föreligger.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

von Willebrands sjukdom


Erfarenhet av behandling av ammande kvinnor saknas.

Wilate ska endast ges till ammande kvinnor med VWF-brist på klar indikation.


Hemofili A

Eftersom hemofili A är sällsynt hos kvinnor saknas erfarenhet av behandling under amning. Wilate ska därför endast användas under amning när klar indikation föreligger.

Fertilitet

Reproduktionsstudier på djur har inte genomförts med VWF/FVIII.

Trafik

Wilate har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet och allergiska reaktioner (som kan inkludera angioödem, sveda och stickande känsla vid infusionsstället, frossa, hudrodnad, allmän urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, sveda, kräkningar, väsande andning) har observerats sällan och kan i vissa fall övergå till svår anafylaxi (inkluderande chock).

Feber har observerats vid sällsynta tillfällen.


von Willebrands sjukdom

Patienter med von Willebrands sjukdom, särskilt typ 3, kan i sällsynta fall utveckla neutraliserande antikroppar mot VWF. Om sådana inhibitorer utvecklas manifesteras tillståndet som inadekvat kliniskt svar. Antikropparna kan uppträda i nära association med anafylaktiska reaktioner. Patienter som drabbas av en anafylaktisk reaktion ska därför utvärderas med avseende på förekomst av inhibitorer.


Vid alla sådana fall rekommenderas kontakt med specialiserat hemofilicenter.


Inga fall av inhibitorer mot von Willebrandfaktorn har hittills rapporterats från kliniska studier eller post-marketinguppföljning av Wilate.


Risk för trombotiska händelser föreligger, särskilt hos patienter med kända kliniska och laboratoriemässiga riskfaktorer. Profylax mot venös tromboembolism ska påbörjas enligt gällande rekommendationer.


Hos patienter som får VWF-koncentrat som innehåller faktor VIII kan kraftigt förhöjda nivåer av FVIII:C i plasma öka risken för trombotiska händelser.


Hemofili A

Patienter med hemofili A kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII. Om sådana inhibitorer utvecklas manifesteras tillståndet vanligtvis som inadekvat kliniskt svar. Vid sådana fall rekommenderas kontakt med specialiserat hemofilicenter.


Erfarenheten av Wilate till tidigare obehandlade patienter (PUPs) är begränsad. I en klinisk studie som omfattade 24 PUPs med minimum 50 behandlingsdagar med Wilate, hade endast tre patienter bestående och kliniskt manifesta inhibitorer över 5 BU/ml. Tre patienter utvecklade lågtitriga övergående inhibitorer utan kliniska manifestationer och två patienter hade vardera en lågtitrig inhibitor vid ett enstaka tillfälle.


Ingen inhibitorutveckling observerades hos tidigare behandlade patienter.


Biverkningar i tabellform

Tabell 1 nedan presenteras enligt MedDRA:s klassificering av organsystem (SOC och Preferred Term Level).

Frekvenserna har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar

MedDRA-klassificering av organsystem

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Immunförsvaret

Överkänslighetsreaktioner

 

Anafylaktisk chock

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Feber

 

Undersökningar

 

Faktor VIII-inhibitorer

VWF-inhibitorer

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Inga symtom på överdos av VWF eller FVIII eller har rapporterats. Trombotiska händelser kan förekomma efter kraftig överdosering.

Farmakodynamik

von Willebrands sjukdom

von Willebrandfaktorn (från koncentratet) är en normal beståndsdel i humanplasma och uppträder på samma sätt som endogen VWF.


Genom tillförsel av VWF kan de hemostatiska abnormiteter som uppträder hos patienter med VWF-brist (von Willebrands sjukdom) korrigeras på två nivåer:


  • VWF återupprättar adhesionen mellan trombocyter och det vaskulära subendotelet vid stället för en kärlskada (eftersom det binds både till det vaskulära subendotelet och till trombocytens membran), och ger därigenom upphov till primär hemostas vilket visas genom förkortad blödningstid. Denna effekt uppträder omedelbart och beror till stor del på nivån av polymerisering av proteinet.
  • VWF ger fördröjd korrektion av den associerade faktor VIII-bristen. När VWF ges intravenöst binder den endogen faktor VIII (som normalt produceras av patienten) och genom att stabilisera denna faktor undviks dess snabba nedbrytning. Tillförsel av ren VWF (VWF-produkt med låg faktor VIII-nivå) återställer därigenom nivåerna av FVIII:C till normala nivåer som en sekundär effekt efter första infusionen. Administrering av ett VWF-koncentrat som innehåller faktor VIII återställer omedelbart nivån av FVIII:C till den normala efter första infusionen.

    Förutom rollen som faktor VIII-skyddande protein medierar VWF trombocytadhesion till stället för kärlskada och spelar också en roll för trombocytaggregation.


Hemofili A

Faktor VIII/VWF-komplexet består av två molekyler (faktor VIII och von Willebrandfaktorn) med olika fysiologiska funktioner. Vid infusion till en hemofilipatient binds FVIII till VWF i patientens cirkulation. Aktiverad faktor VIII (FVIIIa) fungerar som en kofaktor för aktiverad faktor IX (FIXa), och påskyndar därmed omvandlingen av faktor X till aktiverad faktor X (FXa). FXa omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar därefter fibrinogen till fibrin och ett koagel kan bildas.


Hemofili A är en könsbunden ärftlig koagulationsstörning som orsakas av låga nivåer av FVIII:C och leder till riklig blödning i leder, muskler eller inre organ, antingen spontant eller till följd av trauma eller kirurgi. Genom substitutionsbehandling höjs plasmanivån av faktor VIII, vilket resulterar i att faktor VIII-bristen korrigeras temporärt och blödningsbenägenheten motverkas.

Farmakokinetik

von Willebrands sjukdom

von Willebrandfaktorn (från koncentratet) är en normal beståndsdel i humanplasma och uppträder på samma sätt som endogen VWF.

Baserat på en metaanalys av tre farmakokinetiska studier, som omfattade 24 utvärderingsbara patienter med alla typer av von Willebrands sjukdom erhölls följande resultat:


VWS alla typer

VWS typ 1

WVS typ 2

VWS typ 3

Para-meter

N

Medel

SD

MIN

Max.

N

Medel

SD

Min.

Max.

N

Medel

SD

Min.

Max.

N

Medel

SD

Min.

Max.

Recovery (%/IE/kg)

24

1.56

0.48

0.90

2.93

2

1.19

0.07

1.14

1.24

5

1.83

0.86

0.98

2.93

17

1.52

0.32

0.90

2.24

AUC (0-inf) (t*%)

23

1981

960

593

4831

2

2062

510

1701

2423

5

2971

1383

1511

4831

16

1662

622

593

2606

T 1/2 (t)

24

23.3

12.6

7.4

58.4

2

39.7

18.3

26.7

52.7

5

34.9

16

17.5

58.4

17

18

6.2

7.4

30.5

MRT (t)

24

33.1

19

10.1

89.7

2

53.6

25.9

35.3

71.9

5

53.5

24.6

27.8

89.7

17

24.7

8.5

10.1

37.7

Clearance (mL/t/kg)

24

3.29

1.67

0.91

7.41

2

2.66

0.85

2.06

3.27

5

1.95

1.02

0.91

3.31

17

3.76

1.69

1.83

7.41

AUC = Area under the curve, MRT = Mean residence time


Hemofili A

Faktor VIII (från koncentratet) är en normal beståndsdel i humanplasma och fungerar som endogen faktor VIII. Efter injektion av produkten stannar ungefär 2/3-3/4 av faktor VIII i cirkulationen. Den uppnådda nivån av FVIII:C i plasma skall vara mellan 80 och 120% av förväntad aktivitet.


Faktor VIII-aktiviteten i plasma avtar exponentiellt i två faser. I den initiala fasen sker distribution mellan det intravaskulära och andra kompartment (kroppsvätskor) med 3-6 timmars halveringstid i plasma. I den därpå följande långsammare fasen varierar halveringstiden mellan 8-18 timmar med ett genomsnitt på 15 timmar, vilket överensstämmer med den biologiska halveringstiden.


Följande resultat observerades i en klinisk studie på 12 patienter (kromogen substratmetod, dubbla mätningar):

Parameter

Initiala värden

6-månadersvärden

Medel

SD

Medel

SD

Recovery %/IE/kg

FVIII:C 2.27

1.20

FVIII:C 2.26

1.19

AUCnorm %*t/IE/kg

FVIII:C 31.3

7.31

FVIII:C 33.8

10.9

Halveringstid (t)

FVIII:C 11.2

2.85

FVIII:C 11.8

3.37

MRT (t)

FVIII:C 15.3

3.5

FVIII:C 16.3

4.6

Clearance mL/t/kg

FVIII:C 3.37

0.86

FVIII:C 3.24

1.04

AUC = area under the curve, MRT = Mean residence time, SD = standardavvikelse


Prekliniska uppgifter

VWF och FVIII i Wilate är normala beståndsdelar i humanplasma och uppträder på samma sätt som endogen VWF/FVIII.


Sedvanlig säkerhetstestning av dessa substanser i laboratoriedjur skulle inte tillföra någon användbar information till existerande kliniska erfarenheter och krävs därför ej.

Innehåll

Wilate, som tillverkas ur human blodplasma, tillhandahålls som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. En injektionsflaska innehåller nominellt 500 IE/1000 IE human von Willebrand-faktor (VWF) och human koagulationsfaktor VIII (faktor VIII).


Den rekonstituerade lösningen, som bereds med 5 ml/10 ml vatten för injektionsvätskor med 0,1% polysorbat 80, innehåller cirka
100 IE/ml von Willebrandfaktor.


Wilates specifika aktivitet är ≥ 67 IE VWF:RCo/mg protein.


VWF-aktiviteten (IE) bestäms som ristocetin kofaktoraktivitet (VWF:RCo) i jämförelse med den internationella standarden för VWF-koncentrat (WHO).


Den rekonstituerade lösningen, som bereds med 5 ml/10 ml vatten för injektionsvätskor med 0,1% polysorbat 80, innehåller cirka 100 IE/ml faktor VIII.


Faktor VIII-aktiviteten (IE) bestäms enligt den europeiska farmakopéns kromogena assay. Wilates specifika aktivitet är ≥ 67 IE faktor VIII:C/mg protein.


Hjälpämnen: natriumklorid, glycin, sackaros, natriumcitrat och kalciumklorid

Spädningsvätska: Vatten för injektionsvätskor med 0,1% polysorbat 80.

Blandbarhet

Wilate får inte blandas med andra läkemedel eller administreras samtidigt som andra intravenösa beredningar i samma infusionsset.


Endast de bipackade injektions-/infusionshjälpmedlen får användas, eftersom det finns risk för utebliven behandlingseffekt på grund av att human koagulationsfaktor VIII adsorberas på vissa injektions-/infusionshjälpmedels innerväggar (ytor).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Koagulationsfaktor VIII, human

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Von Willebrandfaktor, human

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Stabiliteten av produkten efter upplösning har visats under 4 timmar vid rumstemperatur (under 25°C). Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, ska dock produkten användas omedelbart efter upplösning.

Förvara pulver och vätska till injektionsvätska i kylskåp (2°C-8°C).

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Produkten kan förvaras under 2 månader vid rumstemperatur (under 25°C). I sådant fall utgår hållbarhetstiden 2 månader efter att produkten första gången togs ut ur kylskåpet. Patienten ska anteckna det nya utgångsdatumet på ytterkartongen.

Den beredda lösningen ska endast användas vid ett tillfälle. Eventuellt oanvänd lösning ska kasseras.


• Läs alla instruktioner och följ dem noggrant!

• Använd inte Wilate efter utgångsdatum på etiketten.

• Sterilitet måste upprätthållas under förfarandet som beskrivs nedan.

• Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlskimrande. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller utfällningar.

• Använd den rekonstituerade lösningen omedelbart för att förhindra mikrobakteriell kontamination.

• Använd endast bipackade injektionshjälpmedel. Användningen av andra injektions/infusionsset kan medföra ökade risker och att behandlingen misslyckas.


Anvisningar för rekonstituering

1. Använd inte produkten direkt efter att den tagits ut ur kylskåpet. Låt spädningsvätskan och pulvret i de oöppnade injektionsflaskorna anta rumstemperatur.

2. Ta bort kapsylerna från båda flaskorna och tvätta gummipropparna med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Mix2Vial™ avbildas i bild 1. Placera injektionsflaskan med spädningsvätska på en plan yta och håll den stadigt. Ta Mix2Vial™ och vänd den upp och ned. Sätt den blå delen av Mix2Vial™ på flaskan med spädningsvätska och tryck bestämt tills det klickar (bild 2+3).

Mix2VialSätt Mix2Vial på flaskanTryck tills det klickar

4. Placera injektionsflaskan med pulvret på en plan yta och håll den stadigt. Ta injektionsflaskan med spädningsvätska med den anslutna Mix2Vial™ och vänd den upp och ned. Sätt den genomskinliga delen på pulverflaskans propp och tryck bestämt tills det klickar (bild 4). Vätskan rinner automatiskt över till pulverflaskan. Vänd flaskan med vätska upp och ned


5. Rotera pulverflaskan långsamt med båda flaskorna anslutna tills pulvret löst sig. Pulvret löser sig på mindre än 10 minuter vid rumstemperatur. Lätt skumbildning kan förekomma under upplösningen. Skruva isär Mix2Vial™ i två delar (bild 5). Då försvinner skummet.Rotera pulverflaskan långsamt

Kassera vätskeflaskan med den blå delen av Mix2Vial™ fastsatt.


Anvisningar för injektion:

Som en försiktighetsåtgärd ska din puls tas före och under injektionen. Om pulsen stiger markant ska injektionshastigheten reduceras eller administrationen tillfälligt avbrytas.


1. Anslut sprutan till den genomskinliga delen av Mix2Vial™. Vänd flaskan upp och ned och drag upp lösningen i sprutan (bild 6).

Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlskimrande. När lösningen har överförts, håll stadigt i sprutans kolv (med kolven nedåt) och avlägsna sprutan från Mix2Vial™ (bild 7). Kassera Mix2Vial™ och den tomma flaskan.

Drag upp lösningen i sprutanAvläsgna sprutan från Mix2Vial

2. Rengör det valda injektionsstället med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Anslut den bipackade injektionsnålen till sprutan.

4. Stick in injektionsnålen i den valda venen. Om du har använt stasband för att lättare se venen, bör detta öppnas innan du påbörjar injektionen. Blod får inte komma in i sprutan på grund av risken för koagelbildning.

5. Injicera lösningen långsamt i venen, ej mer än 2-3 ml per minut.


Om du använder mer än en flaska Wilatepulver vid samma behandlingstillfälle kan samma injektionsnål och spruta användas. Mix2Vial™ är endast för engångsbruk.


Oanvänd produkt eller avfallsmaterial ska förstöras i enlighet med lokala föreskrifter.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Frystorkat pulver: vitt eller svagt gult pulver eller smulig kaka.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000 IE VWF/1000 IE FVIII Lösningen är klar till svagt opaliserande
1 styck injektionsflaska, 6433:75, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE VWF/500 IE FVIII Lösningen är klar till svagt opaliserande
1 styck injektionsflaska, 3240:-, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av