Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pascoflair

Unimedic Pharma

Dragerad tablett
(Ljusgula, runda, dragerade tabletter)

Övriga sömnmedel och lugnande medel

ATC-kod: N05CM
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-03-04.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot passionsblomma eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.

Dosering

DoseringVuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid lindrig oro: 2 – 3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen.

Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggående.

Maximalt antal tabletter: 3 tabletter per dygn.

Läkare bör kontaktas om symtomen kvarstår eller har förvärrats efter 2 veckors behandling.


Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Administreringssätt

Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska.

Varningar och försiktighet

Pascoflair innehåller glukos och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data

Interaktioner

Trots att kliniska data från interaktioner med syntetiska sedativa läkemedel saknas, rekommenderas inte samtidig användning av sedativa läkemedel (såsom bensodiazepiner) såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Trafik

Pascoflair kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade av detta läkemedel ska inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Enstaka fall av illamående har rapporterats. Frekvensen är inte känd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

-

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av extraktet har iakttagits i Ames test (med och utan metabolisk aktivering). Studier avseende reproduktionseffekter och karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En dragerad tablett innehåller:

425 mg torrt extrakt av Passiflora incarnata L., herba (passionsblomma) motsvarande

ca 2 - 3 g torkad ört av passionsblomma.

Extraktionsmedel etanol 50 % (v/v).

Förteckning över hjälpämnen

Hjälpämnen med känd effekt:

5,1 mg glukos, 187 mg sackaros.

Sackaros, maltodextrin, talk, kalciumkarbonat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, cellulosapulver, stearinsyra, hypromellos, akaciagummi, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), flytande spraytorkad glukos, dragant, shellack, vitt vax, karnaubavax, järnoxid gul (E 172).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30ºC.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett Ljusgula, runda, dragerade tabletter
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
100 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av