Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salonpas Comp

Förmånsstatus
Nordic Drugs

Medicinskt plåster
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Mått: 6,5 cm x 4,2 cm)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor, salicylsyraderivat

ATC-kod: M02AC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-10.

Indikationer

För att öka den lokala blodcirkulationen i huden för lindring av tillfällig muskelvärk.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.


På grund av risken för korsreaktion ska Salonpas Comp inte användas av patienter som fått överkänslighetsreaktioner såsom symtom på astma, allergisk rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra icke-steroidala antiinflammatoriska medel (NSAID).


Salonpas Comp ska ej appliceras på öppna sår eller på irriterad hud.


På grund av innehållet av metylsalicylat ska Salonpas Comp inte användas under graviditet.

Dosering

För applicering på huden.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Plåstret appliceras högst 3 gånger dagligen i 7 dagar. Högst 2 plåster kan användas åt gången.


Rengör och torka det område som ska behandlas.

Avlägsna den silikonbehandlade skyddsfilmen från Salonpas Comp och applicera plåstret på det område som ska behandlas.

Byt plåstret 1 eller 2 gånger om dagen.


Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Kontakt med slemhinnor, utslag, sår eller skadad hud bör undvikas. Användningen ska avbrytas om alltför stor hudirritation uppstår.


Kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Bör provas på en liten yta innan behandlingen påbörjas.


Plåstret innehåller latex, som kan ge allvarliga allergiska reaktioner.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Eftersom tillräckliga data saknas ska Salonpas Comp inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Eftersom tillräckliga data saknas ska Salonpas Comp inte användas under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella effekter på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Salonpas Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Hudirritation, t.ex. rodnad, utslag, klåda och torrhet har rapporterats. Fall av kontaktallergi, svullnad och fotosensitivitet har också rapporterats. Frekvensen är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, mentol och metylsalicylat. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet överdoseras eller av misstag intas oralt. Om medlet av misstag intas oralt eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vid kraftig överdosering framträder toxiciteten hos kamfer, mentol och metylsalicylat. Detta kan ge symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper. Patienter med allvarliga gastrointestinala eller neurologiska förgiftningssymtom bör observeras och behandlas symtomatiskt. Framkalla inte kräkning.

Farmakodynamik

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor, salicylsyraderivat

Farmakokinetik

Den systemiska absorptionen vid topikal applicering är ringa.

Prekliniska uppgifter

Inga uppgifter tillgängliga.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Ett plåster med ytan 27,3 cm2 innehåller metylsalicylat 36,1 mg, levomentol 32,7 mg och dl-kamfer 7,1 mg.


Hjälpämne med känd effekt: Naturgummi (Latex)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Övriga ingredienser

Polyisobuten

All-rac-α-tokoferylacetat

Naturgummi (Latex)

Glycerylestrar av hydrogenerad kolofonium

Glycerylestrar av maleatsubstituerad kolofonium

Polybuten

Zinkoxid

Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad

Stärkelse-akrylatsampolymer 1000

Butylhydroxitoluen

Titandioxid (E 171)

Parfym


Skyddsskikt

Silikoniserat papper


Baksidesskikt

Tyg (Rayon)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Medicinskt plåster Mått: 6,5 cm x 4,2 cm
10 styck plåster, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av