Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Husk

Växtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Orkla Care

Oralt pulver
Avregistreringsdatum: 2018-01-22 (Tillhandahålls ej) (Ljust pulver)

A06 AC01 (ispaghula) och C10 AX (övriga medel som påverkar serumlipidnivåerna)

ATC-kod: A06AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-09.

Indikationer

  • Växtbaserat läkemedel vid tillfällig förstoppning och trög mage.

  • Växtbaserat läkemedel vid tillstånd där mjuk avföring är önskvärd, till exempel vid smärtsam tarmtömning efter rektal- eller analkirurgi, analfissurer, hemorrojder eller graviditet.

  • Växtbaserat läkemedel för sänkning av måttligt förhöjt kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi), som komplement till kostbehandling. Behandling bör ske i samråd med läkare.

  • Växtbaserat läkemedel vid behov av ökat fiberintag, t. ex som adjuvans för lindring av diarré och/eller förstoppning i samband med IBS (irriterad tjocktarm), när andra orsaker till symtomen är uteslutna.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot ispagulafrö (loppfrö, psylliumfrö) (se Varningar och försiktighet).

  • Passagehinder eller nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen inklusive matstrupen.

  • Hastigt påkommen förändring i tarmtömningsvanor som kvarstått i mer än 2 veckor.

  • Ej diagnostiserad rektal blödning.

  • Odiagnostiserade symtom såsom buksmärta, illamående och kräkningar, eftersom sådana symtom kan vara tecken på tarmvred (ileus).

Dosering

Dosering

Vid förstoppning eller för mjukgörning av avföring:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 2-3 teskedar (3-5 g) morgon och kväll.

Barn över 6 år: 1 tesked (1,5 g) morgon och kväll.

Rekommenderas ej till barn under 6 år.


Vid behov av ökat fiberintag (hyperkolesterolemi eller IBS):

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 3 teskedar (5 g) morgon och kväll.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Administreringssätt

Blandas väl i minst 2 dl vatten, juice eller liknande per 3 teskedar (5 g) fröskal. Intas direkt efter blandning. Drick därefter ytterligare 1 dl vätska.


Kan också strös på filmjölk eller liknande. Drick därefter alltid minst 2,5 dl vätska till.


Vid beredning av produkten inför administrering/intag, är det viktigt att försöka undvika inandning av pulvret för att minimera risken för sensibilisering för det aktiva innehållsämnet.


Bör ej intas omedelbart före sänggående. Effekt förväntas efter 12-24 timmar.

Bör ej tas samtidigt med andra läkemedel (se Interaktioner).

Varningar och försiktighet

Intas med riklig mängd vätska för att undvika esophagusobstruktion och obstipation.

Om förstoppning fortsätter i mer än 3 dagar, bör annan behandling övervägas.


Varning för överkänslighetsreaktioner

Hos individer med kontinuerlig yrkesmässig kontakt med pulver från Plantago ovata-frön (dvs vårdpersonal, vårdgivare) kan allergi eller överkänslighet uppstå på grund av inhalation. Detta är vanligare hos atopiker. Sensibiliseringen leder vanligtvis till överkänslighetsreaktioner som kan vara allvarliga (se Biverkningar).

Det rekommenderas att kliniskt bedöma möjlig sensibilisering hos personer i riskzonen och, om motiverat, utföra specifika diagnostiska tester.

I händelse av konstaterad allergi, som kan leda till överkänslighetsreaktioner, skall exponering för produkten omedelbart avbrytas och undvikas i framtiden (se Kontraindikationer).

Interaktioner

Tarmabsorptionen av samtidigt givna läkemedel såsom mineraler, vitaminer (B 12), hjärtglykosider, kumarinderivat, karbamazepin och litium kan fördröjas. Av detta skäl bör produkten inte intas inom en halvtimme–timme före eller efter intag av andra läkemedel.


Diabetespatienter bör ta Husk endast under medicinsk övervakning eftersom justering av deras diabetesbehandling kan vara nödvändig.


Vid användning av ispagulafröskal samtidigt med tyreoideahormoner kan dosen tyreoideahormoner behöva justeras.


För att minska risken för gastrointestinal obstruktion (ileus) bör samtidig användning av ispagula­fröskal med läkemedel som hämmar peristaltiken (t.ex. opioider, loperamid) endast ske efter att läkare konsulterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kan användas under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Husk har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Uppblåsthet de första dagarna som vanligtvis försvinner vid fortsatt behandling.


Ispagulafröskal innehåller potenta allergener. Exponering för dessa allergener är möjlig genom oralt intag, hudkontakt och i pulverform även genom inhalation.

Som en konsekvens av denna allergena potential, kan individer som exponeras för produkten utveckla överkänslighetsreaktioner såsom rinit, konjunktivit, bronkospasm och i vissa fall anafylaxi. Kutana symtom såsom exantem och/eller klåda har också rapporterats. Särskild försiktighet bör iakttas av individer som hanterar pulverberedning rutinmässigt (se Varningar och försiktighet).


Risk för intestinal eller esofagal obstruktion och fekal impaktion föreligger, i synnerhet om läkemedlet sväljs med otillräcklig mängd vätska.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering med Husk kan orsaka magbesvär, gasbildning och tarmobstruktion. Adekvat vätskeintag ska bibehållas och behandlingen ska vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Ispagulafröskal binder vatten och sväller till en gel i tarmen. Fröskalen utövar därmed

bulkeffekt. Ispagulafröskal är rika på kostfibrer och slem. Ispagulafröskal kan absorbera upp till 40 gånger sin egen vikt av vatten. Ispagulafröskal består av 85 % vattenlösliga fibrer; det är delvis fermenterbart och verkar genom att binda vatten i tarmen. Tarmmotilitet och passagehastighet modifieras av ispagulafröskal genom mekanisk stimulering av tarmväggen som ett resultat av ökningen av tarmfyllnaden med vatten och minskningen i viskositet av tarminnehållet. När ispagulafröskal intas med tillräcklig mängd vätska åstadkommer det en ökad volym av tarminnehållet tack vare dess starka bulkegenskaper och ger därigenom ett sträckningsstimulus som stimulerar tarmtömning; samtidigt bildar det uppsvällda slemmet ett smörjande lager som underlättar passagen av tarminnehåll.


Ispagulafröskal har vanligen en laxerande effekt inom 12 till 24 timmar efter intag. Ibland erhålls maximal effekt efter 2 till 3 dagar.


Vid mild till måttlig hyperkolesterolemi har en minskning av LDL-kolesterol med ca 7 % rapporterats. Det finns inga undersökningar tillgängliga där effekten av ispagulafröskal på incidensen av kardiovaskulära händelser och totalmortalitet studerats.

Farmakokinetik

Ispagulafröskalens vegetabiliska fibrer absorberas inte, då de är resistenta mot nedbrytning i den övre tarmkanalen.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g oralt pulver innehåller 1 g Plantago ovata Forssk., seminis tegumentum (ispagulafröskal), motsvarande 1 g torkade ispagulafröskal.

Blandbarhet

Se Dosering.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Oralt pulver Ljust pulver
200 gram påse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1000 gram påse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av