Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Centyl® K

ReceptstatusFörmånsstatus
Karo Pharma

Filmdragerad tablett 2,5 mg/573 mg
(Grön, ovalformad, filmdragerad tablett.)

Diuretikum och blodtryckssänkande medel

ATC-kod: C03AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-11.

Indikationer

Hypertoni. Ödem i samband med hjärtinsufficiens. Ödem av annan genes. Profylaktisk behandling av patienter med recidiverande idiopatisk njurstenssjukdom.

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll

Addisons sjukdom

• Svår njurinsufficiens eller anuri

• Svår leverinsufficiens

Manifest gikt

• Svår dehydrering och elektrolytobalans inklusive hyperkalcemi, hyponatremi, hyperkloremi, hyperkalemi eller en situation som kan leda till hyperkalemi

Obstruktion i magtarmkanalen eller akut magsår.

Dosering

Dosering

Hypertoni: Vid långtidsbehandling som regel 1,25–5 mg bendroflumetiazid dagligen som engångsdos på morgonen. Med ledning av effekten på blodtrycket inställs patienten på lägsta möjliga underhållsdos. Bendroflumetiazid kan med fördel kombineras med betablockerare och andra blodtryckssänkande medel. Den vanligen rekommenderade dosen av dessa medel bör därvid reduceras.

Ödem: 2,5–10 mg bendroflumetiazid. Lämplig initialdos 5 mg bendroflumetiazid dagligen. I vissa fall kan en högre initialdos (10 mg bendroflumetiazid) vara nödvändig. Underhållsdos: 2,5–5 mg bendroflumetiazid dagligen kontinuerligt eller intermittent med 2–4 behandlingsfria dagar per vecka. Hela dagsdosen ges i allmänhet på morgonen.

Premenstruella ödem: 2,5 mg bendroflumetiazid dagligen 7–10 dagar premenstruellt.

Njurstenssjukdom: 2,5 mg bendroflumetiazid morgon och kväll.


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela med minst 1 glas vatten.


Behandlingskontroll:

Serumvärderna på kalium och urinsyra bör bestämmas före behandlingens insättande. Vid njurinsufficiens bör serumkreatinin och serumelektrolyter följas.

Om lägre doser än 2,5 mg behövs, finns andra produkter tillgängliga.

Varningar och försiktighet

Tiaziddiuretika ska användas med försiktighet hos patienter med mild eller måttlig njur- eller lever-insufficiens och hos patienter med potentiell obstruktion av urinvägarna.


Vid långvarig behandling ska kaliumnivåerna i blodet övervakas och hänsyn tas till vätske och elektrolytstatus speciellt hos äldre patienter. Beroende på resultaten kan kaliumrik kost eller extra kaliumtillskott rekommenderas.


Tiazider kan minska urinutsöndringen av kalcium och orsaka tillfällig och lätt ökning av kalciumnivåer i serum. Tydlig hyperkalcemi kan vara tecken på latent hyperparatyreos. Tiazidbehandling ska sättas ut innan test avseende paratyroideafunktion utförs.


Tiazider kan inducera hyperglykemi och glykosuri hos diabetiker och andra känsliga patienter. Justering av dosen antidiabetika kan vara nödvändig (se avsnitt interaktioner).


Thiaziddiuretics bör användas med försiktighet hos hypotensiva patienter.


Tiazider kan orsaka hyperurikemi och utlösa eller förvärra attacker av gikt.


Tiazider kan förvärra eller utlösa systemisk lupus erythematosus.


Samtidig användning av tiazider och litium bör undvikas (se avsnitt interaktioner). Samtidig behandling kräver noggrann övervakning av serumlitiumnivåer. Lägre litiumdoser kan krävas.


Kaliumklorid ska administreras med stor försiktighet till patienter med hjärtsjukdomar eller tillstånd som predisponerar för hyperkalemi som njur-eller binjurebarks-insufficiens, akut dehydrering eller omfattande vävnadsskador som vid svåra brännskador. Serumkalium bör kontrolleras hos patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion.


Tabletterna ska tas i samband med eller efter måltider och med minst 1 glas vatten eller annan vätska eftersom kaliumklorid kan orsaka sårbildning i esofagus och resten av mag-tarmkanalen, i synnerhet i tunntarmen. Kaliumklorid bör ges med försiktighet till patienter där passage genom mag-tarmkanalen kan vara fördröjd. Behandlingen bör avbrytas om kraftigt illamående, kräkningar eller obehag i buken uppstår.

Interaktioner

Litium

Bendroflumetiazid minskar litiumutsöndringen vilket resulterar i ökade serumlitiumkoncentrationer och ökad risk för litiumtoxicitet (svaghet, darrningar, ökad törst, förvirring) (se avsnitt varningar och försiktighet). Samtidig behandling kräver noggrann övervakning av serumlitiumnivåerna. Lägre litium doser krävas.


NSAID

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) motverkar den diuretiska effekten av bendroflumetiazid genom att minska njurarnas produktion av prostaglandiner. Effekterna av samtidig användning bör övervakas (t.ex. blodtryck, tecken på njursvikt) och dosen av bendroflumetiazid ändras om det behövs. Diuretika kan öka nefrotoxicitet av NSAID.


Antiarytmika

Samtidig användning av bendroflumetiazid och klass Ic och III antiarytmika kan resultera i ökad risk för elektrolytrubbningar och efterföljande kardiotoxicitet (QT-förlängning, torsades de pointes, hjärtstillestånd). Patienter bör övervakas med avseende på elektrolyter och symtom på arytmier.


Digitalisglykosider

Den hypokalemiska effekten av bendroflumetiazid kan öka digitalisglykosiders inhibering av Na +-K +-ATPase. Samtidig behandling kan resultera i digitalistoxicitet (illamående, kräkningar, arytmier). Patienter bör övervakas med avseende på tecken på hypokalemia. Kaliumtillskott och lägre dos av digitalisglykosid bör övervägas.


Icke-depolariserande neuromuskulärt blockerande medel

Den hypokalemisk effekt bendroflumetiazid kan öka aktiviteten hos neuromuskulärt blockerande icke-depolariserande muskelavslappnande medel.


Beta-2-adrenerga agonister

Den hypokalemisk effekten av bendroflumetiazid kan förstärkas av beta-2-adrenerga agonister.


Antihypertensiva medel och läkemedel som inducerar postural hypotension

Bendroflumetiazid kan förstärka effekten av blodtryckssänkande medel och läkemedel som inducerar postural hypotoni, t.ex. tricykliska antidepressiva medel.


Läkemedel som ökar kaliumnivåerna

På grund av innehållet av kaliumklorid ökar risken för hyperkalemi vid samtidig behandling med kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister.


Antidiabetika

Bendroflumetiazid kan minska effekten av antidiabetika och försämra kontrollen av diabetes genom att höja blodsockernivån (se avsnitt varningar och försiktighet). Denna effekt tycks vara dosrelaterad.


Kalciumsalter och läkemedel som höjer kalciumnivåer

Bendroflumetiazid kan orsaka kalciumretention genom att minska dess utsöndring i urinen. Samtidig administrering av kalcium eller andra läkemedel som höjer kalciumnivåerna kan leda till hyperkalcemi.


Fotosensibiliserande medel

Samtidig administrering av bendroflumetiazid och andra läkemedel som är kända för att orsaka fotosensitivitetsreaktioner kan förvärra dessa reaktioner.


Gallsyrebindande resiner

Kolestyramin och liknande läkemedel minskar absorptionen av bendroflumetiazid. Medlen bör tas med flera timmars mellanrum


SSRI-preparat

Vid samtidig behandling med SSRI-preparat och tiazider kan risken för hyponatremi öka.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av bendroflumetiazid med kaliumklorid i gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekten på graviditet.

Tiazider passerar moderkakan och det har förekommit rapporter om neonatal gulsot, trombocytopeni och elektrolytrubbningar då modern använt tiazider. Minskning av moderns blodvolym kan också påverka placentaperfusionen negativt.


Bendroflumetiazid ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt


Amning

Bendroflumetiazid utsöndras i bröstmjölk. Tiazider i höga doser som orsakar intensiv diures kan hämma mjölkproduktionen. Användning av bendroflumetiazid under amning rekommenderas inte.


Fertilitet

Det finns inga kliniska eller prekliniska studier med bendroflumetiazid vad gäller fertilitet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Bendroflumetiazid utsöndras i bröstmjölk. Tiazider i höga doser som orsakar intensiv diures kan hämma mjölkproduktionen. Användning av bendroflumetiazid under amning rekommenderas inte.

Fertilitet

Det finns inga kliniska eller prekliniska studier med bendroflumetiazid vad gäller fertilitet.

Trafik

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienten bör informeras om att yrsel kan uppträda under behandlingen och ta hänsyn till detta vid bilkörning eller vid användande av maskiner.

Biverkningar

Uppskattningen av frekvensen av biverkningar baseras på analys av sammanslagna data från kliniska prövningar och spontanrapportering.


Baserat på sammanslagna data från kliniska prövningar med mer än 250 patienter behandlade med bendroflumetiazid, kan cirka 12% av patienterna förväntas uppleva en biverkning.


De vanligaste rapporterade biverkningarna under behandling är yrsel (inklusive ortostatisk hypotension och yrsel) och huvudvärk, båda förekommer hos cirka 5% av patienterna och trötthet förekommer hos cirka 4% av patienterna. Hypokalemi och elektrolytrubbningar kan uppträda speciellt vid långtidsbehandling.


Njursvikt har förekommit i spontana rapporter efter godkännandet för försäljning.

Biverkningar är listade enligt MedDRA SOC och de enskilda biverkningarna börjar med de vanligast rapporterade. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Endokrina systemet

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Hyperparatyreoidism

Metabolism och nutrition

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Hypokalaemia

Hyperurikemi och gikt

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Diabetes mellitus

Abnormal syra- basbalans

Dehydrering

Hypokloremi

Hyponatremi

Hypokalcemi

Hypomagnesemi

Viktökning

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hyperkalcemi

Centrala och perifera nervsystemet

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Yrsel (inklusive ortostatisk hypotension och svindel)

Huvudvärk

Trötthet

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Synkope

Ataxi

Parestesi

Dysgeusi

Psykiska störningar

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Depression

Förvirring

Sömnstörningar

Ögon

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Synrubbning och dimsyn

Hjärtat

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Palpitationer och kardiovaskulär rubbning

Blodkärl

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Hypotension

Blodvallning

Perifer algor

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Andningsbesvär

Dyspné och väsande andning

Magtarmkanalen

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Gastrointestinala störningar

Illamående

Muntorrhet och törst

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Diarré

Kräkningar

Förstoppning

Buksmärtor och obehag

Hud och subkutan vävnad

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Hudsjukdom (inklusive utslag, urtikaria och eksem)

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Fotosensibilisering

Pruritus

Hyperhidros

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Smärta (inklusive ledvärk och myalgi)

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Muskelspasmer och ryckningar

Njurar och urinvägar

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt)

Ökning av kreatinin i urin

Polyuri och nokturi

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

 

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Erektil dysfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Vanliga ≥1/100, <1/10

Influensaliknande symtom (inklusive hosta och snuva)

Mindre vanliga ≥1/1,000, <1/100

Ödem (inklusive perifert ödem och ansiktsödem)

Bloddyskrasi inklusive trombocytopeni, leukopeni och granulocytopeni har observerats som klass effekter för tiazider.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Symtom

I höga doser kan tiaziddiuretika orsaka elektrolytrubbningar, uttorkning och polyuri. Symtom på elektrolytrubbningar är muntorrhet, törst, svaghet, letargi, dåsighet, gastrointestinala störningar, rastlöshet, muskelvärk och kramp, och krampanfall.


Behandling är justering av vätske-och elektrolytbalansen.


Höga doser av kalium kan orsaka symtom på hyperkalemi och påverkan på hjärtat som hypotension, bradykardi, hjärtblock och hjärtarytmi. Andningsdepression och gastriska symtom orsakade av korrosion och acidos kan utvecklas.


Behandling

Behandlingen bör vara symtomatisk och justering av vätske och elektrolytbalans krävs.

Om befogat ventrikeltömning, kol. EKG-övervakning påbörjas. Glukosinsulininfusion samt oral eller rektal administrering av natriumpolystyrensulfonat .

Intravenös infusion av natriumbikarbonat eller intravenös injektion av kalciumklorid eller kalciumglukonat.

Farmakodynamik

Centyl K innehåller bendroflumetiazid och kaliumklorid. Bendroflumetiazid är ett tiaziddiuretikum som ger en ökad diures och natrium- och kloridjonutsöndring genom att resorptionen av natrium- och kloridjoner i njurtubuli hämmas. Utsöndringen av kalium och bikarbonat påverkas i mindre grad än den av natrium och klorid, medan utsöndringen av kalcium i urin minskar till hälften. Behandling med tiaziddiuretika kan även leda till ökad urinutsöndring av magnesium. I de flesta fall medför inte detta att de intracellulära magnesiumnivåerna sjunker. Vid sänkt intracellulärt magnesium försvåras kaliumupptaget, varför magnesium kan behöva tillföras vid terapiresistent kaliumbrist. Den antihypertensiva effekten av tiazidderivat är vid långtidsbehandling troligen beroende av ett minskat perifert motstånd. Centyl K kan vid hypertonibehandling antingen ges ensamt eller i kombination med andra blodtryckssänkande medel. Den profylaktiska effekten av Centyl K på idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom har sin grund i att tiazidderivat signifikant sänker kalciumutsöndringen i urinen. Denna sänkning innebär minskad benägenhet för kristallisation (av i första hand kalciumoxalat och -fosfat), aggregation och stentillväxt.

Egenskaper: Den blodtryckssänkande substansen frigörs snabbt i ventrikeln. Tablettkärnan innehåller kaliumklorid inbakad i ett lipidskelett, vilket medför en långsam och gradvis utlösning av kaliumsaltet över ett långt tarmavsnitt, s.k. slow release. Härigenom minskar riskerna för gastrointestinala biverkningar. Kaliumtillskottet gör Centyl K speciellt lämpligt för långtidsbehandling.

Farmakokinetik

Bendroflumetiazid absorberas fullständigt och utsöndras genom njurarna. Den biologiska tillgängligheten påverkas ej av föda. Den diuretiska effekten är av medellång duration. Den uppträder inom ca 1 timme och har i stort sett avklingat efter 12 timmar. Metaboliseringen hos människa är ofullständigt känd. Plasmahalveringstiden för bendroflumetiazid är 9 timmar.

Prekliniska uppgifter

Akuta och kroniska toxicitetsstudier har inte visat några kliniskt signifikanta hematologiska eller patologiska förändringar.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller: bendroflumetiazid 2,5 mg och kaliumklorid 573 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se innehåll


Förteckning över hjälpämnen

Etylcellulosa

Stearylalkohol

Magnesiumstearat

Glycerol

Talk

Hypromellos

Polysorbat 20

Citronsyramonohydrat

Sackarinnatrium

Titandioxid (E 171)

Kinolingult (E 104)

Patentblått (E 131)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30ºC. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 2,5 mg/573 mg Grön, ovalformad, filmdragerad tablett.
100 tablett(er) burk, 174:73, F
25 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej
100 styck burk, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av