Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Recikalc-D forte

ReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tuggtablett 500 mg/800 IE
(Vit till benvit, rund, präglad R152 på en sida, diameter 17 mm)

Kalcium, kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel

ATC-kod: A12AX
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-04.

Indikationer

Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre.

Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.


Recikalc-D forte tuggtablett är avsedd för vuxna över 18 år.

Kontraindikationer

  • Hypercalciuri och hyperkalcemia och sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi eller hyperkalciuri.

  • Njursten.

  • Nefrokalcinos

  • Hypervitaminos D.

  • Kraftigt nedsatt njurfunktion eller njursvikt.

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Vuxna och äldre

1 tuggtablett (500 mg/800 IE) dagligen.


Kalciummängden i Recikalc-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Recikalc-D forte är således i första hand avsett för individer med behov av D-vitaminsubstitution men med ett intag av kalcium via kosten på 500 mg-1000 mg per dag. Patientens intag av kalcium via kosten bör beräknas av förskrivande läkare.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjustering behövs inte.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Recikalc-D forte skall ej ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se Kontraindikationer).


Pediatrisk population

Recikalc-D forte är inte avsett för behandling av barn och ungdomar.


Administreringssätt

Tabletten tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Varningar och försiktighet

Recikalc-D forte bör förskrivas med försiktighet till patienter som lider av sarkoidos på grund av risk för ökad metabolism av vitamin D till dess aktiva form. Dessa patienter bör kontrolleras med avseende på kalciumhalten i serum och urin.


Vid långtidsbehandling bör kalciumnivåerna i serum följas, och njurfunktion kontrolleras genom mätningar av serumkreatinin. Kontinuerliga kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se Interaktioner) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning. Vid hyperkalciuri (kalciummängden i urinen överskrider 300 mg (7,5 mmol/24 timmar)) eller tecken på nedsatt njurfunktion skall dosen minskas eller behandlingen utsättas.


Vitamin D ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion och effekterna på kalcium- och fosfatnivåerna bör kontrolleras. Risken för kalkinlagring i mjukdelar bör beaktas. Vid grav njurinsufficiens är metabolismen av vitamin D i form av kolekalciferol störd och andra former av vitamin D bör användas (se Kontraindikationer).


Recikalc-D forte skall ges med försiktighet till immobiliserade patienter med osteoporos på grund av risk för hyperkalcemi.


Innehållet av vitamin D (800 IE) i Recikalc-D forte skall beaktas vid förskrivning av andra läkemedel som innehåller vitamin D. Ytterligare dosering av kalcium eller vitamin D bör ske under strikt medicinsk övervakning. I dessa fall krävs täta kontroller av serumkalciumnivåer och kalciumutsöndring i urinen.


Mjölk-alkalisyndromet (Burnett’s syndrom), d.v.s. hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion, kan uppkomma när stora mängder kalcium intas med absorberbara alkaliska ämnen.


Samtidig behandling med tetracykliner eller quinoloner är vanligtvis inte rekommenderat, eller måste utföras med försiktighet (se Interaktioner).


Recikalc-D forte tuggtabletter innehåller glukos och 1,8 mg sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


Innehållet av glukos kan vara skadligt för tänderna.


Interaktioner

Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi bör serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika.


Samtidig behandling med fenytoin eller barbiturater kan minska effekten av Vitamin D3 eftersom metabolismen ökar.


Systemisk behandling med kortikosteroider minskar kalciumabsorptionen. Vid samtidig behandling kan det vara nödvändigt att höja dosen av Recikalc-D forte.


Vid behandling med kalcium och vitamin D kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter bör följas med elektrokardiogram (EKG) och med avseende på serumkalciumnivåer.


Effekten av levotyroxin kan reduceras genom samtidig användning av kalcium p g a minskad levotyroxinabsorption. Administreringen av kalcium och levotyroxin bör åtskiljas med minst fyra timmar.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Recikalc-D forte.


Vid samtidig behandling med bisfosfonater bör dessa preparat tas minst en timme före Recikalc-D forte på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.


Kalcium kan också minska absorptionen av natriumfluorid, och dessa preparat bör intas minst tre timmar innan intaget av Recikalc-D forte.


Samtidig behandling med orlistat, jonbytarresiner såsom kolestyramin eller laxermedel såsom paraffinolja kan reducera den gastrointestinala absorptionen av vitamin D.


Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av kalcium.


Vid behandling med orlistat kan absorptionen av fettlösliga vitaminer påverkas (t ex vitamin D3)


Absorptionen av kinolonantibiotika kan minska om de tas samtidigt med kalcium. Kinolonantibiotika bör intas två timmar före eller sex timmar efter intaget av kalcium.


Oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsprodukter) kan hämma kalciumabsorptionen genom att bilda olösliga föreningar med kalciumjoner. Patienten bör inte ta kalciumprodukter inom två timmar efter att ha ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

I djurstudier har höga doser av vitamin D givit reproduktionstoxiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Gravida kvinnor skall undvika överdosering av kalcium och vitamin D, eftersom permanent hyperkalcemi har satts i samband med negativa effekter på fostrets utveckling. Hos friska gravida kvinnor ska det dagliga intaget av kalcium- och vitamin D-tillskott inte överskrida 1500 mg kalcium och 600 IE vitamin D.


Recikalc-D forte rekommenderas därför inte som rutinprofylax mot kalcium- och vitamin D-brist under graviditet, men kan användas av gravida kvinnor som har hög risk att utveckla hypokalcemi, eller som redan har brist på kalcium-och vitamin D.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Recikalc-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Fertilitet

Normala endogena halter av kalcium och vitamin D anses inte ha några negativa effekter på fertiliteten.

Trafik

Recikalc-D forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens – Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller inte kända (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


Immunsystemet

Inte kända (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data): Överkänslighetsreaktioner som angioödem eller laryngealödem.


Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi och hyperkalciuri.


Magtarmkanalen

Sällsynta: Förstoppning, flatulens, illamående, buksmärtor och diarré.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Klåda, utslag och urtikaria.


Särskild population

Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för hyperfosfatemi, njursten och nefrokalcinos.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till hypervitaminos och hyperkalcemi. Symptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.


Behandling av hyperkalcemi: Behandling med kalcium och vitamin D måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D och hjärtglykosider måste också upphöra. Rehydrering och, beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. Vid allvarlig förgiftning bör EKG och CVP följas.

Farmakodynamik

Vitamin D ökar den intestinala absorptionen av kalcium.


Administrering av kalcium och vitamin D3 motverkar den ökning av paratyroidhormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad benresorption.


En klinisk studie på inneliggande patienter med D-vitaminbrist tydde på att dagligt intag av 1000 mg kalcium och 800 IE vitamin D under 6 månader normaliserade värdet av den 25-hydroxylerade metaboliten av vitamin D3, reducerade sekundär hyperparatyreoidism samt sänkte alkaliska fosfataser.


En 18 månaders lång dubbelblind, placebokontrollerad studie som omfattade 3270 institutionaliserade 84-åriga (+6 år) kvinnor som fick tillägg av vitamin D (800 IE/dag) och kalciumfosfat (motsvarande 1 200 mg kalcium/dag) visade en signifikant minskning av PTH-utsöndring. Efter 18 månader utfördes en ”intention-to-treat”-analys som visade 80 höftfrakturer i kalcium/vitamin D-gruppen och 110 höftfrakturer i placebogruppen (p=0,004).

Farmakokinetik

Kalcium

Absorption:

Ca 30% av oral dos absorberas via mag-tarmkanalen. Biotillgängligheten av kalcium kan ökas något om det tas i samband med måltid.


Distribution:

99% av mängden kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1% återfinns i den intra- och extracellulära vätskan.


Metabolism:

Ungefär 50% av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i den fysiologiskt aktiva joniserade formen, med ca 10% komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40% bundet till proteiner, huvudsakligen albumin.


Elimination:

Kalcium elimineras via faeces, urin och svett. Den renala utsöndringen är beroende av glomerulär filtrering och tubulär återabsorption av kalcium.


Vitamin D

Absorption:

Vitamin D absorberas lätt i tunntarmen.


Distribution:

Kolecalciferol och dess metaboliter cirkulerar i blodet bundet till ett specifikt globulin.

Ometaboliserat vitamin D lagras i fett- och muskelvävnad.


Metabolism: 

Kolecalciferol metaboliseras via hydroxylering i levern till den aktiva formen 25-hydroxykolekalciferol, som sedan metaboliseras vidare i njurarna till 1,25‑ dihydroxykolekalciferol. 1,25-dihydroxykolekalciferol är den metabolit som ger en ökad kalciumabsorption.


Elimination:

Vitamin D utsöndras via faeces och urin.

Prekliniska uppgifter

Teratogena effekter har iakttagits i djurstudier vid doser avsevärt högre än det terapeutiska dosintervallet till människa.

Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av texten.

Innehåll

1 tuggtablett innehåller kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium, kolekalciferol (vitamin D3) 800 IE (20 mikrogram), glukos 200 mg (flytande spraytorkad), sackaros 1,8 mg, magnesiumstearat, natriumdivätecitrat, xylitol, all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurilsulfat, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450), kiseldioxid och natriumaskorbat.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Ljus- och fuktkänsligt.

Hållbarheten efter första öppnandet av behållaren är 6 månader.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 500 mg/800 IE Vit till benvit, rund, präglad R152 på en sida, diameter 17 mm
90 tablett(er) burk, 182:24, F

Hitta direkt i texten
Av