Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Edronax

(Parallellimporterat)
Orifarm

Tablett 4 mg

Inga avvikelser.

Antidepressivt läkemedel

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX18
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Edronax® tablett 4 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-11-04.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Edronax®, Pfizer, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Edronax, Orifarm.

Indikationer

Edronax är avsett för akut behandling av egentlig depression och för att bibehålla den kliniska förbättringen hos patienter som initialt svarat på behandlingen.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot reboxetin eller något hjälpämne.

Dosering

Edronax tabletter ska intas oralt. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Vuxna

Rekommenderad dos är 4 mg 2 gånger dagligen (8 mg/dag). Behandlingen kan inledas med full dos. Efter 3-4 veckor kan dosen ökas till 10 mg/dag om full effekt ej uppnåtts. Maximal dygndos ska inte överskrida 12 mg. Lägsta effektiva dygnsdos är ännu inte fastställd.


Äldre

Äldre patienter har studerats med doser på 2 mg 2 gånger dagligen. Säkerhet och effekt har dock inte utvärderats i placebo-kontrollerade studier. På grund av detta rekommenderas inte reboxetin till äldre patienter. Samma förhållanden gäller för andra antidepressiva läkemedel där placebo-kontrollerade studier inte genomförts.


Barn och ungdomar under 18 år.

Edronax rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Initial dos till patienter med njur- eller leversjukdom är 2 mg 2 gånger dagligen. Dosen kan ökas beroende på patientens tolerans.

Varningar och försiktighet

Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Edronax bör inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo. Om man på grundval av kliniska behov ändå beslutar att behandla en patient under 18 år, skall patienten noggrant övervakas med avseende på eventuella självmordssymtom.

Dessutom saknas uppgifter om säkerhet på lång sikt hos barn och ungdomar beträffande tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling.


Mot bakgrund av att enstaka krampanfall har rapporterats i kliniska studier och att reboxetin inte har studerats på patienter med krampsjukdomar, ska Edronax ges under noggrann övervakning till patienter med krampsjukdom i anamnesen och behandlingen avbrytas om patienten drabbas av anfall.


Samtidig användning av MAO-hämmare (inkluderat linezolid (ett antibiotikum som är en reversibel, icke-selektiv MAO hämmare) och metylenblått) och Edronax skall undvikas p g a den potentiella risken (tyraminliknande effekt) baserat på verkningsmekanismen.


Samtidig användning av Edronax och andra antidepressiva läkemedel (tricyklika, MAO-hämmare, SSRI och litium) har inte studerats i kliniska prövningar.


I likhet med övriga antidepressiva läkemedel har övergång till mani/hypomani inträffat i kliniska studier. Noggrann uppföljning av patienter med bipolär sjukdom rekommenderas därför.


Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring

Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid. Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna.


Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras noga under behandlingen. En meta-analys baserad på placebo-kontrollerade kliniska studier av antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter yngre än 25 år.


Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för suicidalt beteende, skall följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar. Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt beteende/suicidtankar eller andra beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana tecken uppkommer.


Klinisk erfarenhet av behandling av patienter med allvarlig, systemisk sjukdom är begränsad. Noggrann övervakning rekommenderas vid behandling av patienter med urinretention, prostatahypertrofi, glaukom och hjärtsjukdom.


Ortostatisk hypotension har iakttagits i högre frekvens hos patienter som behandlats med doser över de rekommenderade jämfört med de patienter som behandlats med rekommenderad dos. Särskild uppmärksamhet ska iakttagas när Edronax ges tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket.


Den kliniska erfarenheten av långtidsbehandling med reboxetin till äldre är för närvarande begränsad. En sänkning av den genomsnittliga serumnivån av kalium från och med behandlingsvecka 14 har iakttagits hos dessa patienter. Sänkningen översteg inte 0,8 mmol/l och kaliumnivån sjönk aldrig under den nedre normalgränsen.


Mydriasis har rapporterats i samband med reboxetinbehandling och därför ska reboxetin förskrivas med försiktighet till patienter med ökat intraokulärt tryck eller hos dem med risk för akut trångvikelsglaukom.

Interaktioner

In vitro metabolismstudier indikerar att reboxetin främst metaboliseras via CYP 3A4, ett cytokrom P450 isoenzym. Reboxetin metaboliseras inte via CYP 2D6. Läkemedel som hämmar CYP 3A4 t ex azolsvampmedel (t ex ketokonazol), makrolidantibiotika (t ex erytromycin) eller nefazodon och fluvoxamin kan förväntas öka plasmakoncentrationen av reboxetin. Ketokonazol, en potent CYP 3A4-hämmare, ökade plasmakoncentrationen av reboxetin-enantiomerer med ca 50 % i en studie på friska frivilliga. På grund av reboxetins snäva terapeutiska intervall kan en hämning av eliminationen vara av stor betydelse. Edronax ska därför inte ges tillsammans med läkemedel som hämmar CYP 3A4.


Låga serumnivåer av reboxetin har rapporterats vid samtidig administrering av CYP3A4-inducerare såsom fenobarbital och karbamazepin. Exempel på andra CYP3A4-inducerare som kan minska serumnivåerna av reboxetin inkluderar, men är inte begränsade till fenytoin, rifampicin och johannesört.


In vitro studier har visat att reboxetin inte hämmar följande P450 isoenzymer: CYP 1A2, 2C9, 2C19 och 2E1. Farmakokinetiska interaktioner med läkemedel som metaboliseras via dessa enzymer förväntas därför inte. Vid plasmakoncentrationer överstigande kliniska doser hämmar reboxetin CYP 3A4 och 2D6. Resultat från in vivo studier tyder dock på att interaktioner med andra läkemedel som metaboliseras av dessa enzymer inte är troliga.


Ingen signifikant farmakokinetisk interaktion föreligger mellan reboxetin och lorazepam.

Vid samtidig medicinering hos friska frivilliga har lätt till måttlig dåsighet och kortvarig ortostatisk hjärtfrekvensstegring observerats.


Edronax förefaller inte förstärka effekten av alkohol på kognitiva funktioner hos friska frivilliga.


Samtidig användning av MAO-hämmare (inkluderat linezolid (ett antibiotikum som är en icke-selektiv MAO hämmare) och metylenblått) och reboxetin ska undvikas pga. den potentiella risken (tyraminliknande effekt) baserat på deras verkningsmekanism.


Samtidig användning av Edronax och andra antidepressiva läkemedel (tricyklika, MAO-hämmare, SSRI och litium) har inte utvärderats i kliniska studier.


Samtidig användning av ergot-derivat och reboxetin kan eventuellt orsaka förhöjt blodtryck.


Födointag fördröjer absorptionen av reboxetin, men påverkar inte signifikant absorptionsgraden.


Data från kliniska studier saknas och risk för att hypokalemi kan uppstå vid samtidig användning av Edronax och kaliumsparande diuretika bör beaktas.


I en in vivo studie med upprepad dosering på friska frivilliga observerades ingen kliniskt signifikant interaktion mellan fluoxetin och reboxetin. Man kan inte utesluta att en annan effekt och säkerhetsprofil kan fås hos patienter vid kombination av reboxetin och fluoxetin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  IVb.

Inga klinisk prövningsdata finns tillgängliga gällande exponering för reboxetin under graviditet. Efter marknadsintroduktion finns dock uppgifter om ett mycket begränsat antal kvinnor som använt reboxetin under graviditet vilket inte visar någon ökad risk för biverkningar under graviditet eller påverkan på hälsan hos fostret/det nyfödda barnet. Djurstudier visar generellt inte direkt eller indirekt på någon skadlig effekt med avseende på dräktighet, embryonal/fetal utveckling eller nedkomst. Viss nedsättning i tillväxt och utveckling har påträffats hos neonatala råttor (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Edronax ska endast ges under graviditet om den potentiella nyttan av behandling av modern överväger den möjliga risken för det utvecklande fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  B:1.

Reboxetin utsöndras i bröstmjölk. Nivån av aktiv substans som överförs till bröstmjölken förväntas vara mycket låg, dock saknas tillräcklig information för att utesluta risk för barnet. Användning av reboxetin under amning kan övervägas om den potentiella nyttan överväger risken för barnet.

Trafik

Även om Edronax har uppvisat obetydlig inverkan på psykomotorisk förmåga hos friska frivilliga bör det belysas att omdöme och motorisk förmåga kan försämras av psykoaktiva läkemedel. Patienter bör uppmanas till försiktighet vid framförande av fordon och användande av maskiner tills att de känner sig säkra på att deras motoriska förmåga inte har påverkats.

Biverkningar

I kliniska studier har drygt 2 100 patienter behandlats med Edronax, varav ca 250 i minst 1 år.


Resultat i tabell 1 är en sammanställning av biverkningar som observerats hos patienter som behandlas med reboxetin i placebo-kontrollerade studier som pågått 8 veckor eller kortare.

Denna tabell innehåller även biverkningar som rapporterats efter marknadsföring (Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)) .


Tabell 1: Biverkningar

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10000,

<1/1000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Metabolism och nutrition

 

Minskad aptit

  

Hyponatremi

Psykiska störningar

Insomnia

Agitation*, ångest*

  

Aggressivt beteende, hallucinationer, suicidtankar/sucidalt beteende**

Centrala och perifera nervsystemet

yrsel

Huvudvärk, paraestesier*, akatisi, dysguesi

   

Ögon

 

Ackommodations-

störningar

Mydriasis *

Glaukom*

Ökat intraokulärt tryck

Öron och balansorgan

  

Vertigo

  

Hjärtat

 

Takykardi, palpitationer

   

Blodkärl

 

Vasodilatation, hypotension, hypertension*

  

Perifer kyla, Raynauds fenomen

Magtarmkanalen

Muntorrhet, Förstoppning, Illamående*

Kräkning*

   

Hud och subkutan vävnad

Hyperhidrosis

Utslag*

  

Allergisk dermatit

Njurar och urinvägar

 

Känsla av ofullständig blåstömning, urinvägsinfektion, dysuri, urinretention

   

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

 

Erektil dysfunktion, smärta vid ejakulation, försenad ejakulation

  

Testikelsmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Frossa

  

Irritabilitet

*dessa biverkningar förekom även i observationer efter marknadsföring

**Fall av suicidtankar och suicidalt beteende har rapporterats under behandling med reboxetin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I placebokontrollerade studier på 8 veckor eller kortare rapporterades biverkningar hos cirka 80 % av de reboxetinbehandlade patienterna och hos cirka 70 % av de placebehandlade patienterna. Behandlingsavbrott på grund av biverkningar var ca 9 % respektive 5 % för reboxetin- och placebobehandlade patienter.


Tolerans vid långtidsbehandling har undersökts i en studie med 143 vuxna patienter behandlade med reboxetin och 140 med placebo. Nytillkomna biverkningar vid långtidsbehandling sågs hos 28 % av patienterna som behandlats med reboxetin och 23 % av de som fått placebo. Dessa biverkningar orsakade behandlingsavbrott i 4 % respektive 1 % av fallen. Risken för biverkningar var jämförbar för reboxetin och placebo. I långtidsstudier sågs inga biverkningar som inte observerats i korttidsstudier.


I kontrollerade korttidsstudier av patienter med depression sågs inga kliniskt signifikanta könsskillnader i biverkningsfrekvens, förutom urologiska biverkningar ( t ex känsla av ofullständig blåstömning, dysuri och täta urintömningar). Dessa biverkningar var vanligare hos män som fått reboxetin (31,4 % [143/456]) än hos kvinnor (7,0 % [59/847]). Hos män och kvinnor som fått placebo var dock frekvensen av urologiska biverkningar likartad; 5,0 % [15/302] resp 8,4 % [37/440].


Den totala biverkningsfrekvensen, liksom den individuella, var inte högre hos äldre än vad som rapporterats ovan.


I studier som genomförts före introduktion på marknaden förekom tecken och symtom till följd av avslutad behandling hos cirka 5 % av patienter som behandlades med reboxetin och hos cirka (4 %) av de patienter som behandlades med placebo. I studier som genomförts efter lansering av Edronax har det förekommit rapporter om utsättningssymtom inkluderande huvudvärk, yrsel, nervositet och illamående. Dock kunde inget genomgående mönster uttydas av de reaktioner som uppvisades vid utsättning av Edronax i dessa rapporter.


I de korttidsstudier vid depression där hjärtfrekvensen utvärderades med EKG visade reboxetin en ökad hjärtfrekvens med 6-12 slag per minut jämfört med placebo.


I kontrollerade korttidsstudier vid depression var medelvärdet på förändringen i puls (slag per minut) 3,0 i stående, 6,4 i sittande och 2,9 i liggande ställning för reboxetinbehandlade patienter, jämfört med 0, 0 resp –0,5 för placebo. I dessa studier förekom behandlingsavbrott pga takykardi hos 0,8 % av de patienter som fått reboxetin jämfört med 0,1 % av de som fått placebo.

Överdosering

Akuta toxicitetsstudier på djur tyder på mycket låg toxicitet med bred säkerhetsmarginal vid farmakologiskt aktiva doser. Kliniska symtom och dödsorsaker var relaterade till CNS-stimulering (i huvudsak kramptillstånd).


I några få fall, där doser över de rekommenderade har givits till patienter (12 mg-20 mg dagligen) under en period från några få dagar till några veckor, har nydebuterade besvär i form av postural hypotension, ångest och hypertension rapporterats. Äldre kan vara särskilt känsliga för överdosering.


Fem fall av överdosering med reboxetin, i monoterapi eller i kombination med andra substanser, rapporterades under de kliniska studierna. En patient intog 52 mg reboxetin. En annan patient intog 20 mg reboxetin i kombination med andra läkemedel. Övriga tre patienter intog okända mängder reboxetin. Alla fem återhämtade sig fullständigt. EKG-avvikelser, koma eller konvulsioner efter överdosering av reboxetin i monoterapi har inte rapporterats.


I klinisk användning efter godkännande har få fall av överdosering med enbart reboxetin rapporterats. Inga av dessa har haft fatal utgång. Intag av upp till 240 mg reboxetin har rapporterats utan fatal utgång. En fatal överdos har rapporterats för en patient som intog reboxetin i kombination med amitriptylin (doser okända).


Vid överdosering ska hjärtfunktion och vitala tecken övervakas. Symtomatisk och/eller kräkningsframkallande behandling kan erfordras.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Reboxetin är en högselektiv och potent noradrenalinåterupptagshämmare. Den har endast svag effekt på 5-HT återupptaget och påverkar inte upptaget av dopamin.


Återupptagshämning av noradrenalin med åtföljande ökning av koncentrationen av noradrenalin i synapsen och modifiering av noradrenerg transmission är bland de mest relevanta verkningsmekanismerna för antidepressiva läkemedel.


Studier in vitro har visat att reboxetin inte har någon signifikant affinitet till adrenerga (alfa-1, alfa-2, beta) och muskarina receptorer. Antagonism av dessa receptorer har beskrivits ge upphov till kardiovaskulära, antikolinerga och sedativa biverkningar vid behandling med andra antidepressiva läkemedel. Reboxetine har inte affinitet till alfa-1 eller alfa-2 adrenoceptorer in vitro, men en funktionell påverkan av alfa-adrenoceptorer vid höga doser kan inte uteslutas.


I en post hoc stratifierad analys av data från 11 placebokontrollerade studier med 2400

patienter, fann man ingen statistisk skillnad i svarsfrekvens på den primära effektvariabeln

(HAM -D21 skattningsskala) för reboxetin jämfört med placebo hos patienter med mild till

måttlig depression. Effekten var bara tydlig hos patienter med svår eller mycket svår

depression. Från dessa studier finns begränsad effektdata tillgänglig för användning av

reboxetin till patienter med mild till måttlig depression.

Farmakokinetik

Efter peroral tillförsel av en singeldos på 4 mg reboxetin till friska frivilliga uppmättes Cmax i plasma till ca 130 ng/ml inom 2 timmar. Data tyder på att biotillgängligheten är minst 60 %.

Plasmanivåerna av reboxetin sjunker monoexponentiellt med en halveringstid på cirka 13 timmar. Steady state erhålls inom 5 dagar. Linjär farmakokinetik har påvisats efter tillförsel av en peroral singeldos inom det kliniskt rekommenderade dosintervallet.


Läkemedlet förefaller distribueras i totala kroppsvattnet. Proteinbindningsgraden i människa är 97 % hos unga och 92 % hos äldre (med avsevärt högre affinitet för surt alfa-1-glykoprotein än för albumin). Bindningsgraden påverkas inte av koncentrationen av läkemedlet.


In vitro studier visar att reboxetin främst metaboliseras via cytokrom P450 3A (CYP 3A4).

In vitro studier har visat att reboxetin inte hämmar följande isoenzymer till cytokrom P450: CYP 1A2, 2C9, 2C19 och 2E1. Reboxetin hämmar både CYP 2D6 och 3A4 med låg bindningsaffinitet, men har inte visat någon effekt på in vivo clearance för läkemedel som metaboliseras av dessa enzym. Förskrivning av Edronax tillsammans med läkemedel som är potenta CYP 3A4-hämmare ska ske först efter särskilt övervägande.


Vid studier med radioaktivt märkt reboxetin utsöndras 78 % i urinen. Trots att läkemedlet i huvudsak förekommer i ometaboliserad form i den systemiska cirkulationen (70 % av total radioaktivitet uttryckt som AUC), utsöndras endast 10 % i oförändrad form i urinen. Dessa fynd tyder på att biotransformering står för huvuddelen av elimineringen av reboxetin samt att utsöndringen av metaboliter begränsas av bildningen av dessa. De huvudsakliga metaboliseringsvägarna är 2-O-dealkylering, hydroxylering av etoxyfenoxyringen och oxidering av morfolinringen, följt av partiell eller fullständig glukuro- eller sulfokonjugering.


Reboxetin föreligger som racemat (där båda enantiomererna är aktiva i experimentella modeller): ingen kiral inversion eller farmakokinetisk interferens har observerats mellan enantiomererna. Plasmanivåerna av den mer potenta SS-enantiomeren är ca hälften så låg och urinexkretionen dubbelt så hög som för den andra enantiomeren. Ingen signifikant skillnad har iakttagits avseende halveringstiderna.


En fördubbling av systemisk exponering och halveringstid har observerats hos patienter med nedsatt njur- och leverfunktion. Liknande eller något högre (3-faldig) ökning har iakttagits hos äldre patienter jämfört med yngre friska frivilliga.

Prekliniska uppgifter

Reboxetin framkallade inte genmutationer i bakterier eller däggdjursceller in vitro, men substansen framkallade kromosomavvikelser i humanlymfocyter in vitro. Reboxetin orsakade ingen skada på DNA i jästceller eller i leverceller från råtta in vitro. Reboxetin orsakade ingen kromosomskada i mikrokärntest på mus in vivo, ej heller ökade tumörincidensen i karcinogenicitetsstudier på mus och råtta.

Hemosideros har endast rapporterats i toxicitetsstudier på råtta.


Djurstudier har inte visat någon teratogen effekt eller påverkan på reproduktionen.

I fertilitetsstudier på råtta, visades att reboxetin inte förändrade parningsbeteende, fertilitet eller den totala reproduktiva förmågan vid orala doser upp till 90 mg/kg/dag.


Doser som gav plasmakoncentrationer inom det för människa terapeutiska intervallet orsakade försämrad tillväxt och utveckling samt beteendeförändringar som kvarstod lång tid hos avkomman till råtta.


Reboxetin utsöndras i modersmjölk hos råtta.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Tablett 4 mg
Visa läkemedlets innehåll

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

MT-nummer 26874
Parallellimporteras från Österrike
EDRONAX
Tablett 4 mg
60 tablett(er) blister, 313:76, F

MT-nummer 27087
Parallellimporteras från Italien
EDRONAX
Tablett 4 mg
60 tablett(er) blister, 313:76, F

MT-nummer 47931
Parallellimporteras från Bulgarien
EDRONAX
Tablett 4 mg
60 tablett(er) blister, 313:76, F

MT-nummer 47934
Parallellimporteras från Polen
Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av