Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Kalcidon

Förmånsstatus
Abigo

Tuggtablett 500 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Vit till svagt gråfläckig, svagt kupad tablett med skåra, Ø 16 mm. )

Kalciumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12AA04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2015-03-09

Indikationer

Kalciumtillskott vid förebyggande och behandling av osteoporos. Kalciumbrist. Ökat kalciumbehov t ex under graviditet, amning och tillväxt samt hos äldre. Som fosfatbindare vid hyperfosfatemi.

Kontraindikationer

Sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi och/eller hyperkalcuri. Njursten. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vid ökat kalciumbehov och kalciumbrist:

Vuxna och ungdomar från 12 år: 500-1500 mg dagligen.

Barn upp till 12 år: 500-1000 mg dagligen.

Vid osteoporos:

Vuxna: 500-1500 mg dagligen.

Vid hyperfosfatemi: Individuell dosering. Ofta behövs 2-8 g dagligen uppdelat på 2-4 dostillfällen.

Tabletterna intas lämpligen i samband med måltid för att binda fosfat i födan.


Tabletterna är avsedda att tuggas, men kan även smälta i munnen. Tabletterna är försedda med skåra, vilket tillåter att de kan delas.

Varningar och försiktighet

Vid njurinsuffiens får tabletterna endast ges under kontrollerade former vid indikation hyperfosfatemi. Försiktighet skall iakttas hos patienter med anamnesnjursten.

Vid högdosbehandling och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D-preparat föreligger risk för hyperkalcemi med åtföljande njurfunktionsnedsättning. Hos dessa patienter bör serumkalcium följas och njurfunktionen kontrolleras regelbundet.

Mjölk-alkali syndrom (hyperkalcemi), alkalos och nedsatt njurfunktion kan utvecklas vid intag av stora mängder kalcium tillsammans med absorberbara alkaliska ämnen.

Kalcidon innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi bör serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika.

Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin vid samtidig administrering. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter oralt intag av kalcium.

Absorptionen av kinolonantibiotika kan försämras om de ges samtidigt med kalcium. Kinolonantibiotika bör tas två timmar före eller 6 timmar efter intag av kalcium.

Systemisk behandling med kortikosteroider minskar kalciumabsorptionen. Vid samtidig behandling kan det vara nödvändigt att höja dosen Kalcidon.

Vid behandling med kalcium kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter bör följas med elektrokardiogram (EKG) med avseende på serumkalciumnivåer.

Vid samtidig behandling med bisfosfonater eller natriumflourid bör dessa preparat tas minst tre timmar före Kalcidon på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.

Oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsflingor) kan hämma kalciumabsorptionen genom att bilda olösliga föreningar med kalciumjoner. Patienten bör inte ta kalciumprodukter inom 2 timmar efter att ha ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra.

Effekten av levotyroxin kan minska vid samtidig behandling med kalcium, på grund av minskad absorption av levotyroxin. Minst fyra timmar bör gå mellan intag av kalcium och levotyroxin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Lämpligt dagligt intag för gravida och ammande kvinnor är normalt 1000-1300 mg kalcium (vid föda och kalciumtillägg). Vid graviditet bör det dagliga intaget av kalcium inte överstiga 1500 mg. Kalcidon kan tas under graviditet, om kalciumbrist föreligger.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Lämpligt dagligt intag för gravida och ammande kvinnor är normalt 1000-1300 mg kalcium (vid föda och kalciumtillägg). Signifikanta mängder kalcium utsöndras i bröstmjölk.

Trafik

Kalcidon har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningen anges i organsystem och frekvens. Frekvens definieras som:

Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, < 1/1000) eller mycket sällsynta (<1/10 000).

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi med åtföljande njurfunktionsnedsättning, hyperkalciuri

Mycket sällsynta: ses vanligen enbart vid överdosering (se Överdosering), mjölk-alkalisyndrom

Magtarmkanalen

Sällsynta: Förstoppning, flatulens, illamående, buksmärtor och diarré.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Klåda, utslag och urtikariaRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till hypervitaminos och hyperkalcemi. Symtom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.

Mjölk-alkalisyndrom kan förekomma hos patienter som intar stora mängder kalcium och absorberbara alkaliska ämnen. Symtomen är frekventa urinträngningar, ihållande huvudvärk, kontinuerlig aptitförlust, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet, hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion.

Behandling: Behandling med kalcium måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D och hjärtglykosider måste också upphöra. Ventrikeltömning av patienter med sänkt medvetandegrad. Rehydrering och beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. Vid allvarlig förgiftning bör EKG och CVP följas.

Farmakodynamik

Kalcium är väsentligt för funktionen av nervsystemet, musklerna, hjärtat, cellens membraner samt blodets koagulationsförmåga. Kalcium är också mediator för den intracellulära aktiviteten av många hormoner. Kalcium finns bundet huvudsakligen i skelettet men finns också i mindre kvantitet dels i det extracellulära rummet och dels i cellernas strukturer och cytoplasma. Behovet av kalcium regleras genom att upprätthålla en balans mellan dietärt intag, intestinal absorption, utsöndring via njurarna och tillgänglighet av kalcium från depån i skelettet. Kalciumbrist uppstår då obalans föreligger i kalciumomsättningen som t ex under uppväxttiden, vid graviditet, amning och hos äldre. Hos postmenopausala kvinnor har visats att tillförsel av kalcium i höga doser kan fördröja benmineralförlusterna.

Farmakokinetik

En tredjedel av kalcium som intas absorberas i joniserad form från tarmkanalen. Av kroppens kalcium finns 99% lagrat i skelettet. Plasmakoncentrationen av kalcium är ganska konstant 0,1 mg/ml (2,5 mM) och därav är 40% proteinbundet, ca 10% bundet i komplex med anjoner och resten föreligger som fritt joniserat kalcium. Utsöndring av fritt kalcium sker via njurarna medan komplext bundet kalcium utsöndras i feces.

Prekliniska uppgifter

Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

Innehåll

En tuggtablett innehåller:

Kalciumkarbonat 1250 mg (motsvarande 500 mg kalcium).

Hjälpämnen: sorbitol 200 mg


Xylitol, sorbitol, hydrogenerad vegetabilisk olja, pregelatiniserad majsstärkelse, polysorbat 80, polydextros, sackarinnatrium , smakämne (pepparmint)

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år. Förvaras vid högst 25 °C. Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 500 mg Vit till svagt gråfläckig, svagt kupad tablett med skåra, Ø 16 mm.
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av