Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Boostrix®

GlaxoSmithKline

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Grumlig vit suspension)

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (acellulärt, komponent), adsorberat, med reducerat antigeninnehåll

ATC-kod: J07AJ52
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-06-19.

Indikationer

Boostrix är indicerat för boostervaccination mot difteri, stelkramp (tetanus) och kikhosta (pertussis) av individer från 4 års ålder och uppåt (se Dosering).


Administrering av Boostrix ska ske enligt officiella riktlinjer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Överkänslighet efter tidigare vaccination mot difteri, stelkramp eller kikhosta.


Boostrix är kontraindicerat hos personer som har fått encefalopati av okänd etiologi inom 7 dagar efter en tidigare vaccination med vaccin mot kikhosta. Under dessa omständigheter ska vaccinationen mot kikhosta avbrytas och vaccinationskuren fortsättas med vacciner mot difteri och stelkramp.


Boostrix ska inte ges till personer som upplevt övergående trombocytopeni eller neurologiska komplikationer (angående kramper och hypotoniska-hyporesponsiva episoder se Varningar och försiktighet) efter tidigare immunisering mot difteri och/eller stelkramp.


Som för andra vacciner ska vaccination med Boostrix uppskjutas vid akut svår infektionssjukdom med feber. Lindrig infektion utgör inte en kontraindikation.

Dosering

En dos om 0,5 ml av vaccinet rekommenderas.


Boostrix kan ges från och med 4 års ålder.


Användning av Boostrix kan övervägas under graviditetens tredje trimester. För användning av Boostrix före tredje trimestern, se avsnitt Graviditet.


Administrering av Boostrix ska ske enligt officiella rekommendationer och/eller enligt lokal praxis för vaccin som innehåller reducerad halt av difteri-, tetanus- och pertussisantigen.


Boostrix kan ges till ungdomar och vuxna med okänd vaccinationsstatus eller ofullständig vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta, som en del av en vaccinationsserie mot difteri, stelkramp och kikhosta. Baserat på data hos vuxna rekommenderas ytterligare två doser av ett difteri- och stelkrampsvaccin, en och sex månader efter den första dosen, för att maximera vaccinsvaret mot difteri och stelkramp (se Farmakodynamik).


Boostrix kan användas vid behandling av skada med risk för tetanussmitta om personen tidigare är primärvaccinerad med tetanustoxoid och om en booster mot difteri och kikhosta är indicerad. Tetanus-immunglobulin kan ges samtidigt i enlighet med officiella rekommendationer.


Ytterligare vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör utföras enligt intervall som fastslås enligt officiella rekommendationer (generellt var 10:e år).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Boostrix för barn under 4 års ålder har inte fastställts.


Administreringssätt

Boostrix är avsett för djup intramuskulär injektion företrädesvis i deltoideusregionen (se Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Vaccination ska föregås av anamnes (särskilt vad det gäller tidigare vaccination och förekomst av eventuella oönskade reaktioner).


Om något av följande har inträffat i anslutning till vaccination mot kikhosta bör beslutet att ge fler doser av vaccin mot kikhosta noggrant övervägas:

  • Feber ≥ 40,0 °C inom 48 timmar efter vaccination, utan annan identifierbar orsak.

  • Kollaps eller chockliknande tillstånd (hypotonisk-hyporesponsiv episod) inom 48 timmar efter vaccination.

  • Ihållande, otröstlig gråt som varar ≥ 3 timmar och som inträffar inom 48 timmar efter vaccination.

  • Kramper med eller utan feber inom 3 dagar efter vaccination.

I vissa fall, som vid hög incidens av kikhosta, kan dock fördelarna med vaccination överväga riskerna.


Som för alla vaccinationer ska risk och nytta av immunisering med Boostrix eller uppskjutande av denna vaccination noggrant övervägas hos barn som har en nydebuterande eller progressiv allvarlig neurologisk störning.


Som för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Boostrix bör ges med försiktighet till personer med trombocytopeni (se Kontraindikationer) eller blödningssjukdom, eftersom en intramuskulär injektion kan ge en blödning hos dessa personer. Håll ett fast tryck (utan att gnida) på injektionsstället under minst två minuter.


Boostrix ska under inga omständigheter ges intravaskulärt.


Tidigare kramper, förekomst av kramper inom familjen och förekomst av en oönskad händelse/biverkan inom familjen efter tidigare DTP-vaccination utgör ingen kontraindikation.


Infektion med humant immunbristvirus (HIV) anses inte vara en kontraindikation. Dock uppnås eventuellt inte förväntat immunologiskt svar efter vaccination av patienter med nedsatt immunförsvar.


Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framför allt hos ungdomar, som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symptom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.


Som för alla vacciner uppnås eventuellt inte ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade.

Interaktioner


Användning tillsammans med andra vacciner eller immunglobuliner

Boostrix kan ges samtidigt med vaccin mot humant papillomvirus utan någon kliniskt relevant påverkan på ingående komponenters antikroppssvar.


Boostrix kan ges samtidigt med konjugerat vaccin mot meningokockinfektion, serogrupper A, C, W-135 och Y (MenACWY). Kliniska studier på individer i åldrarna 9 till 25 år visade att immunsvaret mot tetanus-, difteri- och meningokock-antigen var opåverkat. Lägre geometriska medelkoncentrationer (GMC) observerades för pertussisantigenen, dessa data tyder dock inte på någon klinisk relevant interferens.


Samtidig administrering av Boostrix och andra inaktiverade vacciner eller immunglobuliner har inte studerats.

Det är dock inte troligt att samtidig administrering interagerar med immunsvaret.


Om samtidig användning av Boostrix och andra vacciner eller immunoglobuliner anses nödvändigt, ska de, enligt allmän vaccinationspraxis och rekommendationer ges vid olika injektionsställen.


Användning tillsammans med immunsuppressiva läkemedel

Som med andra vacciner kan ett adekvat immunsvar inte alltid uppnås hos patienter som erhåller immunsuppressiv behandling eller hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Användning av Boostrix kan övervägas under graviditetens tredje trimester.


För data om förebyggande av kikhosta hos spädbarn födda av kvinnor som vaccinerats under graviditeten, se avsnitt Farmakodynamik.


Säkerhetsdata från en prospektiv observationell studie där Boostrix gavs till gravida kvinnor under den tredje trimestern (793 graviditeter) liksom data från passiv övervakning där gravida kvinnor exponerades för Boostrix eller Boostrix Polio (dTpa-IPV-vaccin) under den tredje och andra trimestern har inte visat några vaccinrelaterade biverkningar på graviditeten eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa.


Humandata från användning av Boostrix i prospektiva kliniska studier under graviditetens första och andra trimester saknas. Som med andra inaktiverade vacciner, är det dock inte troligt att vaccination med Boostrix skadar fostret under någon trimester av graviditeten. Fördelarna jämfört med riskerna vid användning av Boostrix bör noga utvärderas.


Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryonal-/ fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se Prekliniska uppgifter).


Begränsade data tyder på att maternella antikroppar kan minska storleken på immunsvaret av vissa vacciner hos spädbarn vars mor vaccinerades med Boostrix under graviditeten. Den kliniska betydelsen av denna observation är inte känd.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Effekten av administrering av Boostrix under amning har inte utvärderats men eftersom Boostrix innehåller toxoider och inaktiverade antigen förväntas ingen risk för barnet. Läkare ska dock noga väga fördelarna mot riskerna vid administrering av Boostrix till kvinnor som ammar.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga humandata från prospektiva kliniska studier. Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter på kvinnlig fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Det är inte troligt att vaccinet skulle ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Den säkerhetsprofil som presenteras nedan baseras på uppgifter från kliniska prövningar varvid Boostrix administrerades till 839 barn (från 4 till 8 års ålder) och 1931 vuxna, tonåringar och barn (från 10 till 76 års ålder) (Tabell 1).


Den vanligaste förekommande händelsen efter vaccination med Boostrix i båda grupperna var lokala reaktioner vid injektionsstället (smärta, rodnad och svullnad) vilket rapporterades hos 23,7–80,6 % av de vaccinerade i varje klinisk prövning. Vanligtvis inträffade dessa reaktioner inom 48 timmar efter vaccination och alla reaktioner försvann utan sviter.


Tabell över biverkningar


De rapporterade biverkningarna anges enligt följande frekvens:

Mycket vanlig:

(≥ 1/10)

Vanlig:

(≥ 1/100 till < 1/10)

Mindre vanlig:

(≥ 1/1000 till < 1/100)

Sällsynt:

(≥ 1/10 000 till < 1/1000)

Mycket sällsynt:

(< 1/10 000)


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


  • Kliniska studier

Tabell 1: Biverkningar rapporterade i kliniska studier med Boostrix

Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Försökspersoner

i åldern 4‑8 år

(N=839)

Försökspersoner i åldern 10‑76 år

(N = 1931)

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

övre luftvägsinfektion

övre luftvägsinfektion, faryngit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga


lymfadenopati

Metabolism och nutrition

Vanliga

anorexi


Psykiska störningar

Mycket vanliga

irritabilitet


Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

somnolens

huvudvärk

Vanliga

huvudvärk

yrsel

Mindre vanliga

uppmärksamhetsstörningar

synkope

Ögon

Mindre vanliga

konjunktivit


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga


hosta

Magtarmkanalen

Vanliga

diarré, kräkning, mag-tarmbesvär

illamående, mag-tarmbesvär

Mindre vanliga


diarré, kräkning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

utslag

hyperhidros, klåda, utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga


artralgi, myalgi, ledstelhet, muskuloskeletal stelhet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad och/eller svullnad), smärta vid injektionsstället, trötthet

reaktioner vid injektionsstället (såsom rodnad och/eller svullnad), allmän sjukdomskänsla, trötthet, smärta vid injektionsstället

Vanliga

feber ≥37,5 °C inklusive feber >39,0 °C, kraftig svullnad av den vaccinerade kroppsdelen (ibland även intilliggande led)

feber ≥37,5 °C, reaktioner vid injektionsstället (såsom knöl vid injektionsstället och steril abscess vid injektionsstället)

Mindre vanliga

andra reaktioner vid injektionsstället (såsom induration), smärta

feber >39,0 °C, influensaliknande sjukdom, smärta

Reaktogenicitet efter upprepad dos


Data från 146 individer tyder på att en liten ökning av lokal reaktogenicitet (smärta, rodnad och svullnad) kan förekomma vid upprepad vaccination enligt ett 0, 1, 6 -månadersschema till vuxna (> 40 års ålder).


Data visar på att individer som primärvaccinerats mot DTP som barn kan få en ökning av lokal reaktogenicitet efter andra boosterdosen.


  • Uppföljningsstudier efter lansering


Eftersom dessa händelser rapporterats frivilligt går det inte att med säkerhet beräkna frekvensen.


Tabell 2: Biverkningar rapporterade för Boostrix efter lansering

Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

ingen känd

allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

ingen känd

hypotoniska-hyporesponsiva episoder, kramper (med eller utan feber)

Hud och subkutan vävnad

ingen känd

urtikaria, angiödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

ingen känd

asteni


Efter administrering av vacciner innehållande tetanustoxoid har det förekommit mycket sällsynta rapporter om biverkningar i centrala eller perifera nervsystemet inkluderande uppåtgående paralys och även respiratorisk paralys (t.ex. Guillain-Barrés syndrom).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Fall av överdosering har rapporterats under uppföljningsstudier efter lansering. Biverkningarna efter överdosering, när sådana rapporterades, liknade de som rapporteras vid normal vaccinadministrering.

Farmakodynamik

Immunsvar

Omkring en månad efter boostervaccination med Boostrix iakttogs följande frekvenser för seroprotektion/seropositivitet (Tabell 3).


Tabell 3: Immunsvar hos barn, ungdomar och vuxna

Antigen

Respons(1)

Vuxna och ungdomar från 10 års ålder och uppåt

ATP(2)

N=1694

(% vaccinerade)

Barn från 4 års ålder

ATP(2)

N=415

(% vaccinerade)

Difteri

≥0,1 IE/ml

97,2 %

99,8 %

Tetanus

≥0,1 IE/ml

99,0 %

100,0 %

Pertussis:

  • Pertussistoxoid

  • Filamentöst hemagglutinin

  • Pertaktin≥5 ELISA enheter/ml


97,8 %

99,9 %


99,4 %


99,0 %

100,0 %


99,8 %

(1)Respons: varvid, vid den angivna tidpunkten, en koncentration av antikroppar mot difteri och tetanus ≥0,1 IE/ml ansågs som seroprotektion och en koncentration av antikroppar mot pertussis ≥5 ELISA enheter/ml ansågs som seropositivitet.

(2)ATP: Enligt protokoll – omfattar alla individer som fått en boosterdos av Boostrix, för vilka immunogenicitetsdata var tillgängliga för minst ett antigen vid den specifika tidpunkten.

N: minsta antalet personer med tillgängliga data för vardera antigen.


Hos vuxna och ungdomar visade jämförande studier att difteri-antikroppstitrar en månad efter vaccination var liknande dem för Td-vacciner avsedda för vuxna med samma antigeninnehåll som Boostrix. Lägre tetanus-antikroppstitrar sågs jämfört med hos Td-vacciner avsedda för vuxna.


Som med andra Td-vacciner avsedda för vuxna inducerar Boostrix högre titrar både för anti-D- och anti-T-antikroppar hos barn och ungdomar än hos vuxna.


Varaktighet av immunsvaret

Tre till 3,5 år, 5 till 6 år och 10 år efter första vaccinationen med Boostrix observerades följande seroprotektion/seropositivitet hos individer vaccinerade i enlighet med protokoll (ATP1) (Tabell 4).


Tabell 4: Varaktighet av immunsvar hos barn, ungdomar och vuxna

Antigen

Respons(2)

Vuxna och ungdomar från 10 års ålder och uppåt

(% vaccinerade)

Barn från 4 års ålder och uppåt

(% vaccinerade)

3-3,5 års varaktighet

5 års varaktighet

10 års

varaktighet

3-3,5 års varaktighet

5-6 års varaktighetVuxen(3)

(N=309)

Ung-

dom(3)

(N=261)

Vuxen(3)

(N=232)

Ungdom(3)

(N=250)

Vuxen(3)

(N=158)

Ungdom(3)

(N=74)

(N=118)

(N=68)

Difteri

≥ 0,1 IE/ml

71,2 %

91,6 %

84,1 %

86,8 %

64,6 %

82,4 %

97,5 %

94,2 %


≥ 0,016 IE/ml(4) 

97,4 %

100 %

94,4 %

99,2 %

89,9 %

98,6 %

100 %

Inte fastställt

Tetanus

≥ 0,1 IE/ml

94,8 %

100 %

96,2 %

100 %

95,0 %

97,3 %

98,4 %

98,5 %

Pertussis

Pertussis-

toxoid

Filamentöst

haemagglutinin

Pertaktin

≥ 5 ELISA-

enheter/ml90,6 %100 %94,8 %81,6 %100 %99,2 %89,5 %100 %95,0 %76,8 %100 %98,1 %85,6 %99,4 %95,0 %61,3 %100 %96,0 %58,7 %100 %99,2 %51,5 %100 %100 %

(1)ATP: Enligt protokoll - omfattar alla individer som fått en boosterdos av Boostrix, för vilka immunogenicitetsdata var tillgängliga för minst ett antigen vid den specifika tidpunkten.

(2)Respons: Den nivå, vid specifik tidpunkt, där koncentrationen av antikroppar mot difteri och tetanus ≥0,1IE/ml bedömdes som seroprotektion och en koncentration av antikroppar mot kikhosta >5 ELISA-enheter/ml bedömdes som seropositivitet.

(3)Begreppen ”vuxen” och ”ungdomar” avser åldrar där individer fick sin första vaccination med Boostrix.

(4)Andelen i procent av de vaccinerade med antikroppsnivå förknippad med skydd mot sjukdom (≥ 0,1 IE/ml med ELISA-test eller ≥0,016 IE/ml med in vitro Vero-cell neutraliseringstest).

N= minsta antalet individer med tillgänglig data för vardera antigen.


Skyddseffekt mot kikhosta


De pertussisantigen som Boostrix innehåller ingår i det kombinerade acellulära barnvaccinet (Infanrix), för vilket effekt efter primärvaccination har påvisats i en studie av individer i samma hushåll. Antikroppstitrarna för alla tre pertussiskomponenterna efter vaccination med Boostrix är åtminstone lika höga eller högre än de som påvisats i studien. Baserat på dessa jämförelser ger Boostrix ett skydd mot pertussis även om graden och varaktigheten av skyddet inte är fastställd.


Skyddseffektivitet mot kikhosta hos spädbarn födda av kvinnor som vaccinerats under graviditeten


Vaccineffektiviteten för Boostrix eller Boostrix Polio utvärderades i tre observationsstudier, i Storbritannien, Spanien och Australien. Vaccination skedde under den tredje trimestern av graviditeten för att skydda spädbarn under tre månaders ålder mot kikhosta, som en del av ett maternellt vaccinationsprogram.


Uppgifter om respektive studiedesign samt resultat finns i tabell 5.


Tabell 5: Vaccineffektiviteten mot kikhosta hos spädbarn under tre månaders ålder födda av kvinnor som vaccinerats under den tredje trimestern av graviditeten med Boostrix/Boostrix Polio:

Studieland

Vaccin

Studiedesign

Vaccineffektivitet

Storbritannien

Boostrix Polio

Retrospektiv, screeningmetod

88 % (95 % KI: 79, 93)


Spanien

Boostrix

Prospektiv, matchad fall-kontroll

90.9 % (95 % KI: 56.6, 98.1)


Australien

Boostrix

Prospektiv, matchad fall-kontroll

69 % (95 % KI: 13, 89)


KI: Konfidensintervall


Om maternell vaccination sker inom två veckor före födsel kan vaccineffektiviteten hos barnet vara lägre än siffrorna i tabellen.


Immunsvar efter upprepad dos av Boostrix


Immunogeniciteten av Boostrix administrerat 10 år efter en tidigare boosterdos med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta med reducerat antigeninnehåll har utvärderats. En månad efter vaccination var ≥ 99 % av individerna serologiskt skyddade mot difteri och stelkramp och seropositiva mot kikhosta.


Immunsvar hos individer utan tidigare eller med okänd vaccinationshistorik


Efter administrering av en dos av Boostrix till 83 ungdomar i åldrarna 11 till 18 år, utan tidigare vaccination mot kikhosta och ingen vaccination mot difteri och stelkramp under de senaste 5 åren, hade alla individer seroprotektion mot stelkramp och difteri. Seropositiviteten efter en dos varierade mellan 87 % och 100 % för de olika pertussisantigenen.


Efter administrering av en dos av Boostrix till 139 vuxna ≥ 40 års ålder som inte fått något vaccin mot difteri och stelkramp de senaste 20 åren var mer än 98,5 % seropositiva mot alla tre pertussisantigenerna och 81,5 % respektive 93,4 % hade serologiskt skydd mot difteri respektive stelkramp. Efter administrering av ytterligare två doser en och sex månader efter den första dosen var graden av seropositivitet 100 % mot alla tre pertussisantigenerna och graden av seroprotektion mot difteri och stelkramp nådde 99,3 % respektive 100 %.

Farmakokinetik

Utvärdering av farmakokinetik krävs inte för vacciner.

Prekliniska uppgifter


Reproduktionstoxikologi


Fertilitet: Icke-kliniska data som erhållits med Boostrix visade inte på några särskilda risker av kvinnlig fertilitet hos människa baserat på konventionella studier som gjorts på råtta och kanin.


Graviditet: Icke-kliniska data som erhållits med Boostrix visade inte på några särskilda risker för graviditet hos människa baserat på konventionella studier av embryo-fosterutveckling som gjorts på råtta och kanin. Även konventionella studier på råtta med avseende på förlossning och postnatal toxicitet (fram till slutet av digivningsperioden) visade inte på några särskilda risker för graviditet hos människa.


Djurtoxikologi och/eller farmakologi

Prekliniska data visar inga särskilda risker för människa baserat på konventionella studier avseende säkerhet och toxicitet.

Innehåll

1 dos (0,5 ml) innehåller: Difteritoxoid1 inte mindre än 2 IE (2,5 Lf), tetanustoxoid1 inte mindre än 20 IE (5 Lf), Bordetella pertussis-antigen (pertussistoxoid1 8 mikrogram, filamentöst hemagglutinin1 8 mikrogram, pertaktin1 2,5 mikrogram, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.


1
adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid (Al(OH)3) 0,3 milligram Al3+och

aluminiumfosfat (AlPO4) 0,2 milligram Al3+

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Bordetella pertussistoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Clostridium tetanitoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Corynebacterium diphtheriae toxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Pertaktin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Före användning ska vaccinet uppnå rumstemperatur och omskakas väl till en homogen grumlig vit suspension. Före administrering ska vaccinet inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Kassera vaccinet om något avvikande observeras. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). När vaccinet tagits ut ur kylskåpet är det stabilt i 8 timmar vid 21 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Grumlig vit suspension
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
1 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av