Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gamunex®

ReceptstatusFörmånsstatus
Grifols Nordic

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.)

Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-22.

Indikationer

Substitutionsbehandling för vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primära immunbristsyndrom med nedsatt antikroppsproduktion (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt myelom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering

 • hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

 • medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner.


Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primär immuntrombocytopeni (ITP), hos patienter med stor blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom

 • kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, som anges i Innehåll, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA.

Dosering

Substitutionsbehandling ska inledas och övervakas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.Dos och doseringsregim beror på indikationen.


Vid substitutionsbehandling kan dosen behöva anpassas efter varje patient beroende på farmakokinetik och klinisk respons. Följande dosregimer anges som riktlinjer.


Substitutionsbehandling vid primära immunbristsyndrom:

Doseringsregimen ska ge en lägsta IgG-nivå (mätt före nästföljande infusion) på minst 5 till 6 g/l. Det tar tre till sex månader från behandlingsstart innan jämvikt uppnås. Rekommenderad startdos är 0,4–0,8 g/kg och ges en gång, följt av minst 0,2 g/kg som ges var tredje eller var fjärde vecka.


Den dos som krävs för att uppnå ett lägsta värde på 5–6 g/l är i storleksordningen 0,2–0,8 g/kg/månad. Doseringsintervallet när steady state har uppnåtts varierar mellan 3 och 4 veckor. Lägsta nivåer ska mätas och bedömas tillsammans med infektionsfrekvensen. För att minska infektionsfrekvensen kan det bli nödvändigt att öka dosen och sikta på högre lägsta nivåer.


Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats; hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt myelom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering; medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner


Rekommenderad dos är 0,2–0,4 g/kg var tredje eller var fjärde vecka.


Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation


Rekommenderad dos är 0,2–0,4 g/kg var tredje eller var fjärde vecka. Den lägsta IgG-nivån ska hållas över 5 g/l.


Primär immuntrombocytopeni

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

• 0,8–1 g/kg dag 1. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

• 0,4 g/kg dagligen i två till fem dagar


Behandlingen kan upprepas vid återfall.


Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg dagligen i 5 dagar.


Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

2 g/kg (20 ml/kg) i uppdelade doser i 2–4 dagar i följd som laddningsdos. Underhållsdos på 1 g/kg administrerad under 1 dag (10 ml/kg) eller uppdelad på två doser på 0,5 g/kg (5 ml/kg) givet två dagar i följd, var 3:e vecka.

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av intravenösa immunglobuliner hos barn med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati.

Kliniska studier på Gamunex omfattade inte tillräckligt många patienter som var 65 år och äldre för att kunna fastställa exakt behandlingseffekt.


Kawasakis sjukdom:

1,6–2 g/kg ska ges i uppdelade doser under 2–5 dagar eller 2,0 g/kg som en engångsdos. Patienterna ska få samtidig behandling med acetylsalicylsyra.


Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell:

Indikation

Dos

Administreringsfrekvens

Substitutionsbehandling vid primär immunbrist

startdos:

0,4–0,8 g/kg


-därefter:

0,2–0,8 g/kg
var 3:e till var 4:e vecka för att erhålla en lägsta

serumnivå av IgG på minst 5-6 g/l

Substitutionsbehandling vid sekundär immunbrist

0,2–0,4 g/kg

var 3:e till var 4:e vecka för att erhålla en lägsta serumnivå av IgG på minst 5–6 g/l

Medfödd AIDS

0,2–0,4 g/kg

var 3:e till var 4:e vecka

Hypogammaglobulinemi (< 4 g/l) hos patienter efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

0,2–0,4 g/kg

var 3:e till var 4:e vecka för att erhålla en lägsta serumnivå av IgG som överstiger 5 g/l

Immunmodulering

  

- primär immuntrombocytopeni

0,8–1 g/kg

eller

0,4 g/kg/dygn

dag 1, kan upprepas en gång inom 3 dagar i 2–5 dagar

- Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dygn

i 5 dagar

- Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati*

laddningsdos

2 g/kg


underhållsdos

1 g/kg

i uppdelade doser i 2–4 dagar i följd


administrerat under 1 dag eller uppdelat på två doser på 0,5 g/kg (5 ml/kg) givna 2 dagar i följd, var 3:e vecka

- Kawasakis sjukdom

1,6–2 g/kg

eller


2 g/kg

i uppdelade doser under 2–5 dagar tillsammans med acetylsalicylsyra

som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

*Dosen baseras på den dos som användes i den kliniska studie som genomförts med Gamunex

Behandling under längre tid än 48 veckor skall ske enligt läkarens bedömning, baserat på patientens behandlingssvar och svar på underhållsbehandling på lång sikt.

Dosering och intervall kan behöva anpassas efter det individuella sjukdomsförloppet.


Pediatrisk population

Dosering till barn och ungdomar (0–18 år) är inte annorlunda än till vuxna eftersom dosering för varje indikation ges enligt kroppsvikt och justeras utefter det kliniska utfallet för ovan nämnda tillstånd.


Administreringssätt

För intravenös användning.

Humant normalt immunglobulin ska ges som en intravenös infusion med en initial hastighet på 0,6–1,2 ml/kg/timme under 30 minuter. Om detta tolereras väl (se avsnitt Varningar och försiktighet) kan administreringshastigheten gradvis ökas till max 4,8–8,4 ml/kg/timme.

Varningar och försiktighet

Alla patienter ska kontrolleras noga när höga infusionshastigheter (8,4 ml/kg kroppsvikt per timme) används. Hos barn eller patienter med risk för njursvikt ska högsta infusionshastighet inte överstiga 4,8 ml/kg kroppsvikt per timme.


Gamunex får inte blandas med andra infusionsvätskor (t.ex. koksaltlösning) eller andra läkemedel. Om spädning är nödvändig före infusion kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål.

Hos patienter med latent diabetes (där övergående glukosuri kan förekomma), diabetes eller hos patienter som står på en låg sockerdiet skall användningen av 50 mg/ml glukoslösning noga kontrolleras. Se varning nedan om akut njursvikt.


Gamunex och heparin skall inte administreras samtidigt i samma infusionssystem.


Vissa allvarliga biverkningar kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten som anges i avsnitt Dosering måste följas noga. Patienter måste övervakas och observeras noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden.


Vissa allvarliga biverkningar kan förekomma oftare:

 • vid hög infusionshastighet

 • hos patienter som får humant, normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när man byter humant normalt immunglobulinpreparat eller om det varit ett långt uppehåll sedan den senaste infusionen.


Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna:

 • inte är känsliga för humant, normalt immunglobulin genom att initialt infundera läkemedlet långsamt (0,1 ml/kg kroppsvikt per timme)

 • övervakas noggrant med avseende på eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som är naiva för humant immunglobulin, patienter som har bytt från ett annat IVIg-läkemedel eller om det varit ett långt uppehåll sedan den senaste infusionen, ska övervakas under den första infusionen och i en timme därefter, för att upptäcka eventuella tecken på biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst tjugo minuter efter administrering.


Vid biverkningar måste antingen administreringshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningens typ och svårighetsgrad. Vid chock ska sedvanlig behandling mot chock sättas in.


Hos alla patienter kräver IVIg-administrering:

 • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusionen startar

 • övervakning av urinmängd

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • att loopdiuretika inte används samtidigt.


Överkänslighet

Äkta överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan förekomma hos patienter med anti-IgA-antikroppar.


IVIg är inte indicerat för patienter med selektiv IgA-brist där IgA-bristen utgör den enda abnormiteten av betydelse.


I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin orsaka ett blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med humant normalt immunglobulin.


Tromboemboli

Det finns kliniska belägg för ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser såsom hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive stroke), lungemboli och djupa ventromboser, vilka antas ha samband med en relativ ökning i blodviskositet genom det höga inflödet av immunglobulin hos riskpatienter. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg till överviktiga patienter och patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (såsom hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus, och kärlsjukdom eller trombotiska episoder i anamnesen, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långa perioder av orörlighet, svårt hypovolemiska patienter och patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).


Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.


Akut njursvikt

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som får IVIg-behandling. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats såsom preexisterande njurinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidig behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65 år.


Vid nedsatt njurfunktion ska avbrytande av IVIg övervägas. Även om dessa rapporter om njurdysfunktion och akut njursvikt har haft samband med användning av många av de godkända immunglobulinprodukterna som innehåller olika hjälpämnen t.ex. sackaros, glukos och maltos, står de som innehåller sackaros som stabiliseringsmedel för en oproportionerligt stor andel av det totala antalet. Hos riskpatienter kan användning av IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen övervägas. Gamunex innehåller inte sackaros, maltos eller glukos. Hos patienter som löper risk för akut njursvikt ska IVIg-produkter administreras med lägsta möjliga infusionshastighet och dos.


Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

Aseptiskt meningitsyndrom har rapporterats i samband med IVIg-behandling. Avbrytande av IVIg-behandlingen har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdverkningar. Syndromet uppträder vanligen inom några timmar upp till 2 dagar efter IVIg-behandling. Undersökning av cerebrospinalvätska är ofta positiv med pleocytos upp till flera tusen celler per mm3, framförallt granulocyter, och förhöjda proteinvärden upp till flera hundra mg/dl. AMS kan uppträda mer frekvent vid högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).


Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera beläggning av immunglobulin på röda blodkroppar in vivo, vilket leder till en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall till hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling till följd av ökad sekvestrering av röda blodkroppar. Patienter som får IVIg ska övervakas avseende kliniska tecken och symtom på hemolys (se avsnitt Biverkningar).

Följande riskfaktorer är förenade med utvecklandet av hemolys: höga doser, antingen givna som en enda administrering eller uppdelat på flera dygn; icke-0 blodgrupp; och underliggande inflammatoriskt tillstånd. Ökad vaksamhet rekommenderas för icke-0 blodgruppspatienter som får höga doser vid icke- PID-indikationer. Hemolys har sällan rapporterats hos patienter som fått ersättningsterapi för PID.


Enstaka fall av hemolysrelaterad njurinsufficiens/njursvikt med dödlig utgång har inträffat.


Interferens med serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till falskt positiva resultat i serologiska tester. Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D, kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar val av donatorer, screening av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt inklusion av effektiva tillverkningssteg för att inaktivera/avlägsna virus. Trots detta kan risken för överföring av smittämnen inte helt uteslutas, när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma administreras. Detta gäller även okända eller nya virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, HBV och HCV. De vidtagna åtgärderna kan vara av begränsat värde när det gäller icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.


Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och det antas också att antikroppsinnehållet ger ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Det rekommenderas starkt att varje gång Gamunex administreras till en patient skall produktens namn och tillverkningssatsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens tillverkningssats.


Pediatrisk population

Även om det föreligger begränsade data, förväntas det att samma varningar, försiktighetsåtgärder och riskfaktorer tillämpas för den pediatriska populationen. I rapporter efter godkännandet observeras att IVIg-högdosindikationer hos barn, speciellt Kawasakis sjukdom, är förenade med en ökad rapportering av hemolytiska reaktioner jämfört med andra IVIg-indikationer hos barn.


Läkare måste allvarligt överväga att följa hemoglobinnivåerna 24 till 48 timmar efter avslutad IVIg om hemolys misstänks. Om förnyad behandling erfordras rekommenderas starkt att man följer hemoglobinnivåerna i en vecka efter den följande IVIg-dosen om hemolys befaras. Familjer ska instrueras att återvända om deras barn utvecklar symtom på hemolys, såsom blekhet, trötthet, mörkfärgad urin, andnöd och hjärtklappning.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobuliner kan försämra effekten av levande försvagade virusvacciner mot t.ex. mässling, påssjuka, röda hund eller vattkoppor under minst 6 veckor och upp till 3 månader. Efter administrering av denna produkt, bör ett intervall på tre månader förflyta före vaccination med levande, försvagade virusvacciner. När det gäller mässling kan försämringen kvarstå i upp till ett år. Därför bör patienter som får mässlingvaccin få sin antikroppsstatus kontrollerad.


Pediatrisk population

Även om specifika interaktionsstudier inte har utförts i pediatrisk population förväntas inga skillnader mellan vuxna och barn.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten hos detta läkemedel vid användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Gamunex skall därför endast ges med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-produkter har visats passera placenta, i ökande grad under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditeten eller på fostret och det nyfödda barnet kan förväntas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som infekterar via slemhinnor.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på fertiliteten kan förväntas.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som är förknippade med Gamunex. Patienter som upplevt biverkningar under behandlingen bör vänta tills dessa avklingat innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar som t.ex. frossbrytningar, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig ländryggsmärta kan förekomma emellanåt.


I sällsynta fall kan humana normala immunglobuliner orsaka ett plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även då patienten inte har visat någon överkänslighet vid tidigare administrering.


Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus - ingen känd frekvens) har observerats med humant normalt immunglobulin. Reversibla hemolytiska reaktioner har observerats hos patienter, särskilt personer med blodgrupp A, B och AB. I sällsynta fall kan hemolytisk anemi som kräver transfusion utvecklas efter högdosbehandling med IVIg (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Förhöjda serumkreatininnivåer och/eller akut njursvikt har observerats.


Mycket sällsynta: Tromboemboliska reaktioner, såsom hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och djupa ventromboser.


För säkerhet med avseende på överförbara agens, se Varningar och försiktighet.


Förteckningöver biverkningar i tabellform

Den tabell som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet (klassificering av organsystem och föredragen term). Frekvenserna har utvärderats enligt följande princip: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Gamunex

MedDRA

organsystem

MedDRA-term

Biverknings-frekvens-kategori

Infektioner och infestationer

Sinusit

Sällsynta

Blod-och lymfsystemet

Hemolytisk anemi

Sällsynta

Psykiska störningar

Ångest

Sällsynta

Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk

Vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Afoni

Sällsynta

Hjärtat

Smärta i bröstkorgen

Mindre vanliga

Blodkärl


Hypertoni, hypotoni

Mindre vanliga

Rodnad

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum


Faryngit, hosta, nästäppa, väsande andning

Mindre vanliga

Dyspné

Sällsynta

Magtarmkanalen


Buksmärta, diarré, illamående, kräkningar

Mindre vanliga

Dyspepsi

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad


Urtikaria, dermatit, klåda, utslag

Mindre vanliga

Hudexfoliation, palmarerytem

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Artralgi, ryggsmärta, nacksmärta, skuldersmärta

Mindre vanliga

Myalgi, muskuloskeletal stelhet

Sällsynta


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi

Vanliga

Influensaliknande sjukdom, sjukdomskänsla, trötthet, frossbrytningar, asteni, reaktioner på injektionsstället

Mindre vanliga

Undersökningar


Minskat antal vita blodkroppar

Mindre vanliga

Sänkt hemoglobinnivå

Sällsynta

Skada, förgiftning och komplikationer efter ingrepp/undersökningar

Kontusion

Sällsynta


Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara desamma som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till vätskeöverskott och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, t.ex. äldre patienter eller patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller oförändrat immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot olika infektiösa agens.


Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns hos normalpopulationen. Det framställs från plasma från minst 1000 donationer. Det har en fördelning av immunglobulin G-subklasser som till stor del liknar den i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av immunglobulin G till normala nivåer. Verkningsmekanismen för andra indikationer än substitutionsbehandling är ännu inte helt klarlagd, men inkluderar immunmodulerande effekter.


Kliniska prövningar genomförda med Gamunex på patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP):


Effektprövningen IVIG-C CIDP (ICE-studien), en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie, undersökte effekt och säkerhet med Gamunex vid behandling av CIDP. Totalt 117 CIDP-patienter randomiserades till att få antingen Gamunex eller placebo var tredje vecka. Laddningsdos var 2 g/kg kroppsvikt; underhållsdos var 1 g/kg kroppsvikt.


Frekvenserna av patienter som svarade på behandling (fastställt genom förbättrad INCAT-poäng och bibehållen förbättring på ≥1 under effektperioden på 24 veckor) var signifikant högre i gruppen som fick Gamunex (54 %) jämfört med placebogruppen (21 %, p=0,0002). Muskelstyrkan mätt med MRC-poäng och gripstyrka, samt känsel mätt med ISS-poäng förbättrades signifikant mer i gruppen som fick Gamunex jämfört med placebo.


På grund av det begränsade antalet patienter ≥65 år som inkluderades i studien, kunde exakt behandlingseffekt inte fastställas med avseende på INCAT-poängen. När det gällde gripstyrka visades en statistiskt signifikant behandlingseffekt till fördel för Gamunex.


Av de som svarade på behandling, svarade mindre än hälften efter laddningsdosen (vid vecka 3), men de flesta svarade efter den andra dosen (vid vecka 6). De som inte svarade på behandling fick gå över till den alternativa behandlingen, för att på nytt erhålla upp till högst 24 veckors behandling.


Alla som svarade på behandling randomiserades på nytt i en förlängningsfas för ännu en 6-månadersperiod av underhållsbehandling med antingen Gamunex eller placebo. Av de som tidigare svarade på Gamunex, var den verkliga relapsfrekvensen signifikant högre hos de patienter som randomiserats till att få placebo (42 %) än hos dem som randomiserats till att få Gamunex (13 %, p=0,012).


ICE-studien har visat korttids- och långtidseffekt av Gamunex vid behandling av CIDP. Resultaten sammanfattas i följande tabell.


Primärt resultatmått och andra resultat av ICE-studien

Gamunex

Placebo

p

Frekvens av patienter som svarade på behandling under effektperioden (primärt resultatmått)

54 %

21 %

0,0002

Sannolikhet för relaps under förlängningsperioden

13 %

45 %

0,013

Gripstyrka (kPA)1 (förändring från utgångsvärde)

   

Dominant hand

13,2

1,5

0,0008

Icke-dominant hand

13,3

4,3

0,005

Muskelstyrka (MRC3 summapoäng)1 (förändring från utgångsvärde)

3,3

0,2

0,001

Känslighet (ISS4-poäng)2 (förändring från utgångsvärde)

-1,2

0,2

0,021

1 Förbättring indikeras med positiv siffra

2 Förbättring indikeras med negativ siffra

3 MRC: Medical Research Council

4 ISS: INCAT sensorisk summapoäng


Den patentskyddade produkten är justerad till ett svagt surt pH. Eftersom Gamunex har en svag buffertkapacitet, neutraliseras det snabbt av blodet under infusion. Även efter administrering av höga doser av Gamunex registrerades ingen förändring av blodets pH. Osmolaliteten är 258 mOsmol/kg lösning och närmar sig alltså normalområdet (285–295 mOsmol/kg).

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullt biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska och efter ungefär 3–5 dagar uppnås jämvikt mellan de intravaskulära och extravaskulära rummen.


Humant normalt immunglobulin har en halveringstid på cirka 35 dagar, fastställd hos patienter med primär antikroppsbrist och överstiger därför de 21 dagar hos friska försökspersoner som beskrivs i litteraturen. Denna halveringstid kan dock variera från patient till patient, särskilt vid primär immunbrist.


IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemets celler.


Pediatrisk population

Inga skillnader i farmakokinetiska egenskaper förväntas i den pediatriska populationen.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala komponenter i människokroppen. Eftersom administrering av immunglobuliner i djurstudier kan leda till bildning av antikroppar, finns det begränsade prekliniska säkerhetsdata. I de akuta och subakuta djurstudier som genomfördes visade Gamunex inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Humant, normalt immunglobulin (IVIg).


En ml innehåller: 100 mg humant normalt immunoglobulin

(renhet minst 98 % IgG)


En injektionsflaska à 10 ml innehåller: 1 g humant, normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 50 ml innehåller: 5 g humant, normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 100 ml innehåller: 10 g humant, normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 200 ml innehåller: 20 g humant, normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 400 ml innehåller: 40 g humant, normalt immunglobulin


Fördelning av IgG-subklasser (genomsnittliga värden):

IgG1 .................... 62,8 %

IgG2 .................... 29,7 %

IgG3 ...................... 4,8 %

IgG4 .................. ....2,7 %


Maximalt IgA-innehåll: 84 mikrogram/ml.


Framställd ur human plasma från blodgivare.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per upp till 2 g/kg per engångsdos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


Förteckning över hjälpämnen

Glycin, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Om spädning är nödvändig före infusion, kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål. Gamunex får inte blandas med koksaltlösning.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.

Läkemedlet kan förvaras i ytterkartongen under en engångsperiod på upp till 6 månader i rumstemperatur (högst 25 °C). I detta fall går läkemedlets hållbarhetstid ut i slutet av denna 6-månadersperiod. Det nya utgångsdatumet måste noteras på ytterkartongen. Det nya utgångsdatumet får inte vara ett senare datum än det tryckta utgångsdatumet. Därefter måste läkemedlet användas omgående eller destrueras. Förvaring i kylskåp eller frys efter detta datum är inte möjlig.


Särskilda anvisningar för destruktion

Före infusion måste Gamunex värmas till rums- eller kroppstemperatur. Lösningen ska vara klar eller något opaliserande och färglös eller svagt gul. Lösningar som är grumliga eller innehller partiklar skall inte användas. Kvarvarande produkt eller avfall skall kasseras enligt gällande lokala krav.

När behållaren har öppnats skall innehållet infunderas omedelbart. Efterföljande förvaring, även i kylskåp, är inte tillåtet på grund av möjlig mikrobiell kolonisering.


Om spädning är nödvändig före infusion, kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål. Gamunex får inte blandas med koksaltlösning.


Gamunex och heparin får inte administreras samtidigt i samma infusionssystem.


Infusionsslangarna kan spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller med natrtiumkloridlösning (9 mg/ml) och skall inte spolas med heparin.


Heparin Lock genom vilken Gamunex har administrerats skall spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller natriumkloridlösning (9 mg/ml) och skall inte spolas med heparin.


Bruksanvisning för injektionsflaskor (endast injektionsflaskor på 50 ml, 100 ml, 200 ml och 400 ml)

Injektionsflaskorna levereras med en hängetikett (fig. 1). Efter isättning av givarsetet (fig. 2), vänds injektionsflaskan upp och ned och etikettens ögla viks bakåt (fig. 3). Tryck hårt med fingrarna för att skapa ett veck på vardera sidan av öglan där den sitter ihop med resten av etiketten (fig. 4). Häng upp injektionsflaskan på infusionsstativet i den ögla som bildats (fig. 5).


gamunex_fig

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.
10 milliliter flaska (fri prissättning), EF
50 milliliter flaska (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
200 milliliter flaska (fri prissättning), EF
400 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av