Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Octanate®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Octapharma

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 IE/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vitt till benvitt smuligt pulver + vatten för injektionsvätskor, en klar färglös vätska)

Hemostatika: blodkoagulationsfaktor VIII

ATC-kod: B02BD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Octapharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Octanate® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 IE/ml och 100 IE/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-10.

Indikationer

Behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII).

Preparatet innehåller inte von Willebrandfaktor i farmakologiskt effektiva mängder och är därför inte indicerat vid von Willebrands sjukdom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Dosering

Behandlingen ska ske under övervakning av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili.

Dosering

Dosering och substitutionsbehandlingens längd beror på graden av brist på faktor VIII, blödningens lokalisering och omfattning, samt på patientens kliniska tillstånd.

Mängden faktor VIII som administreras uttrycks i internationella enheter (IE), i enlighet med aktuell WHO-standard för faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktivitet i plasma uttrycks antingen som en procentandel (relaterad till normal humanplasma) eller i internationella enheter (relaterade till en internationell standard för faktor VIII i plasma).

Behovsmedicinering

En internationell enhet (IE) av faktor VIII motsvarar mängden faktor VIII i en milliliter normal humanplasma. Beräkningen av erforderlig dos faktor VIII bygger på det empiriska fyndet att 1 IE av faktor VIII per kg kroppsvikt ökar aktiviteten av faktor VIII i plasma med 1,5 % - 2 % av den normala aktiviteten. Erforderlig dos bestäms med hjälp av följande formel:

Erforderligt antal enheter = kroppsvikt (kg) x önskad ökning av faktor VIII (%)(IE/dl) x 0,5

Administrerad mängd och doseringsfrekvens skall alltid justeras med utgångspunkt från den kliniska effekten hos den enskilda patienten..

Vid följande blödningshändelser ska faktor VIII-aktiviteten i plasma under behandlingstiden inte sjunka under den givna nivån (i % av normalvärdet). Tabellen kan användas som doseringsguide vid blödningsepisoder och kirurgiska ingrepp:

Blödningshändelser

Blödningens svårighetsgrad/
Typ av kirurgiskt ingrepp

Erforderlig faktor VIII-nivå (%)(IE/dl)

Doseringsintervall (timmar) /Behandlingstid (dygn)

Blödning
Tidig hemartros, muskelblödning eller blödning i munhåla

20 - 40

Upprepa var 12:e till var 24:e timme. Minst 1 dygn till dess att den smärta som indikerar att blödningsepisoden har upphört eller läkning har uppnåtts.

Mer omfattande hemartros, muskelblödning eller hematom

30 - 60

Upprepa infusionen var 12:e till var 24:e timme i 3–4 dygn eller längre, till dess att smärtan och funktionsnedsättningen har upphört.

Livshotande blödningar

60 - 100

Upprepa infusionen var 8:e till var 24:e timme till dess blödningen är under kontroll.

Kirurgiskt ingrepp

  


Mindre
inklusive tandextraktion

30 - 60

Var 24:e timme i minst 1 dygn till dess att läkning har uppnåtts.

Större

80 - 100
(pre- och postoperativt)

Upprepa infusionen var 8:e till var 24:e timme till dess att adekvat läkning har uppnåtts och fortsätt därefter behandlingen i minst 7 dagar till för att upprätthålla en faktor VIII-nivå av

30–60 %.

Profylax

Vid långtidsprofylax mot blödning hos patienter med svår hemofili A är den vanliga dosen 20–40 IE faktor VIII per kg kroppsvikt med doseringsintervall om 2 till 3 dagar. I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan kortare doseringsintervall eller högre doser vara nödvändigt.

Kontinuerlig infusion

Före kirurgi bör en farmakokinetisk analys göras för att få en uppskattning av clearance.

Den initiala infusionshastigheten kan beräknas enligt följande: clearance x önskad steady state-nivå = infusionshastighet (IE/kg/timme).

Efter de första 24 timmarna med kontinuerlig infusion bör clearance beräknas dagligen med hjälp av jämviktsekvationen med uppmätt nivå och känd infusionshastighet.

Under behandlingen bör adekvat bestämning av faktor VIII-nivån utföras för att fastställa dosstorlek och doseringsintervall. I synnerhet vid stora kirurgiska ingrepp är det absolut nödvändigt att noggrant övervaka substitutionsbehandlingen med hjälp av koagulationsanalys (faktor VIII-aktivitet i plasma). Svaret på faktor VIII kan variera mellan enskilda patienter, med olika halveringstider och in vivo recovery.

Tidigare obehandlade patienter

Kliniska data från användning av Octanate hos tidigare obehandlade patienter är begränsade.

Pediatrisk population

En klinisk studie på 15 patienter som var 6 år eller yngre visade inte på några särskilda doseringsbehov hos barn.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Administrationshastigheten bör inte överstiga 2–3 ml per minut.

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Allergiliknande överkänslighetsreaktioner kan förekomma med Octanat. Läkemedlet innehåller spår av andra humana proteiner än faktor VIII. P. Om symtom på överkänslighet uppträder bör patienten uppmanas att omedelbart avbryta behandlingen och kontakta sin läkare. Patienterna bör informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner, bl.a. nässelutslag, allmän urtikaria, tryck över bröstet, väsande andning, hypotoni och anafylaktiska reaktioner.

I händelse av chock ska riktlinjer för chockbehandling följas.

Hämmare

Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en välkänd komplikation vid behandling av patienter med hemofili A. Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG-immunglobuliner mot faktor VIII, som mäts i Bethesda-enheter (BU) per ml plasma vid användning av den modifierade testmetoden. Risken att utveckla inhibitorer är korrelerad till exponering för faktor VIII. Denna risk är störst inom de första 20 behandlingsdagarna. I sällsynta fall kan inhibitorer utvecklas efter 100 behandlingsdagar.

Fall av återkommande inhibitorer (låg titer) har observerats efter byte från en faktor VIII-produkt till en annan hos tidigare behandlade patienter med mer än 100 behandlingsdagar med inhibitorutveckling i anamnesen. Därför bör alla patienter övervakas noga med avseende på inhibitorer efter läkemedelsbyte.

Vid behandling med koagulationsfaktor VIII bör därför klinisk effekt och faktor VIII-halt i allmänhet kontrolleras noggrant med avseende på inhibitorer.

Om den förväntade faktor VIII-aktiviteten i plasma inte uppnås eller om blödningen inte kan kontrolleras med adekvat dos bör analys utföras för att undersöka om inhibitorer mot faktor VIII har utvecklats. Hos patienter med höga inhibitornivåer kan behandling med faktor VIII vara ineffektiv och andra behandlingsalternativ bör övervägas. Behandling av sådana patienter ska skötas av läkare med erfarenhet av vård av patienter med störningar i hemostasen.

Kateterrelaterade komplikationer

Om en central venkateter (CVK) behövs ska risken för kateterrelaterade komplikationer inklusive lokala infektioner, bakteriemi och trombos vid kateterstället övervägas.

Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) och för det icke höljeförsedda viruset hepatit A-virus (HAV). Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Parvovirus B 19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t ex vid hemolytisk anemi).

 • Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet behandlas med plasmaderiverade faktor VIII-koncentrat.

 • Det rekommenderas bestämt att varje gång Octanate ges till en patient skall produktnamn och batchnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens batchnummer

 • Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill natriumfritt för 250 IE och innehåller upp till 1,75 mmol natrium (40 mg) per dos för 500 IE. Detta bör beaktas av patienter som irdinerats saltfattig kost.

Pediatrisk population

Angivna varningar och försiktighetsåtgärder gäller för både vuxna och barn.

Interaktioner

Inga interaktioner mellan humana faktor VIII-produkter och andra läkemedel har rapporterats.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med faktor VIII. Eftersom hemofili A är sällsynt hos kvinnor finns ingen erfarenhet av användning av faktor VIII under graviditet och amning. Faktor VIII bör därför endast användas under graviditet och amning på mycket klara indikationer.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Reproduktionsstudier på djur har inte genomförts med faktor VIII. Eftersom hemofili A är sällsynt hos kvinnor, finns ingen dokumenterad erfarenhet av behandling med faktor VIII under amning. Därför bör faktor VIII endast användas vid amning när det är klart indicerat.

Trafik

Octanate har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

 • Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan inkludera angioödem, sveda vid injektionsstället, hudrodnad, allmän urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, stickningar, kräkningar och väsande andning) har i sällsynta fall observerats hos patienter som behandlats med faktor VIII-preparat. I undantagsfall kan dessa reaktioner övergå till svår anafylaxi (inklusive chock).

 • Feber har observerats vid sällsynta tillfällen.

 • Patienter med hemofili A kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII. Produktion av antikroppar kan resultera i terapisvikt. I sådana fall rekommenderas kontakt med hemofilimottagning.


Biverkningar i tabellform

Tabellen som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet (klassificering av organsystem samt fördragen term).

Frekvenser har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedIDRA organsystemklass

Sällsynt

Mycket sällsynt

Immunsystemet

överkänslighet

anafylaktisk chock

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi

-

Undersökningar

Positiv för faktor VIII-antikroppar i blodet

-

Pediatrisk population

Biverkningar hos barn förväntas vara av samma frekvens, typ och svårighetsgrad som hos vuxna.

Tidigare obehandlade patienter

I en pågående klinisk studie av tidigare obehandlade patienter utvecklade 3 av 39 patienter (7,6 %), som behandlades med Octanate vid blödning, inhiberande antikroppar med en titer över 5 Bethesda-enheter (BE). En patient utvecklade inhiberande antikroppar med en titer under 5 BE. Två av fallen (5,1 %) var kliniskt relevanta. Hos de andra två patienterna försvann antikropparna spontant utan någon förändring av Octanatedosen. Alla inhibitorer utvecklades i samband med behovsmedicinering och före exponeringsdag 50.

Trettiofem tidigare obehandlade patienter hade en faktor VIII-aktivitet före terapistart på <1% och fyra en aktivitet på < 2%. Vid tidpunkten för interimanalysen hade 34 patienter redan 20 eller fler exponeringsdagar med Octanate och 30 patienter hade 50 eller fler exponeringsdagar med Octanate. Inga antikroppar observerades hos de tidigare obehandlade patienterna som fick profylaktisk behandling med Octanate. Under studien genomgick 12 tidigare obehandlade patienter 14 kirurgiska ingrepp. Den genomsnittliga åldern vid första exponeringen var 7 månader (intervall 3 dagar till 67 månader). Det genomsnittliga antalet exponeringsdagar i den kliniska studien var 100 (intervall 1‑553).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Faktor VIII/ von Willebrandfaktor-komplex består av två molekyler (FVIII och vWF) med olika fysiologiska funktioner. Vid infusion till en hemofilipatient binds faktor VIII till von Willebrandfaktorn i patientens cirkulerande blod.

Aktiverad faktor VIII fungerar som kofaktor till aktiverad faktor IX och påskyndar aktiveringen av faktor X. Aktiverad faktor X omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar i sin tur fibrinogen till fibrin och ett koagel kan bildas.

Hemofili A är en könsbunden ärftlig koagulationsrubbning som orsakas av låga nivåer av faktor VIII:C och som leder till riklig blödning i leder, muskler och inre organ antingen spontant eller till följd av olyckshändelse eller kirurgi . Genom substitutionsbehandling höjs plasmanivån av faktor VIII, vilket resulterar i att faktor VIII-bristen korrigeras temporärt och blödningsbenägenheten motverkas.

I en pågående observationsstudie utvärderas Octanate för immuntoleransinduktion (ITI). Vid en interimanalys av de 69 patienter som hittills behandlats med Octanate vid ITI, hade 49 patienter avslutat studien. Hos de patienter där inhibitorerna eliminerades minskade den månatliga blödningsfrekvensen signifikant.

Farmakokinetik

Human koagulationsfaktor VIII (i koncentratet) förekommer normalt i human plasma och fungerar som endogent faktor VIII. Efter injektion av produkten stannar ungefär 2/3 till 3/4 av tillförd faktor VIII i cirkulationen. Erhållen faktor VIII-aktivitet i plasma bör vara 80 - 120 % av förväntad aktivitet.

Faktor VIII-aktivitet i plasma avtar exponentiellt i två faser. Vid den initiala fasen sker distribution mellan det intravaskulära och andra kompartment med 3 till 6 timmars halveringstid i plasma. I den därpå följande långsammare fasen (som sannolikt återspeglar förbrukningen av faktor VIII), varierar halveringstiden mellan 8-20 timmar, med ett medelvärde på 12 timmar, vilket överensstämmer med den biologiska halveringstiden.

För Octanate erhölls följande resultat vid två farmakokinetiska studier med 10 respektive 14 patienter med hemofili A:

Studie

Recovery
(% x IE-1 x kg)

AUC*norm
(% x t x IE-1 x kg)

Halveringstid
(t)

MRT*
(t)

Clearance
(ml x t-1 x kg)

Studie 1, n=10 Mean ± SD*

2.4 ± 0.36

45.5 ± 17.2

14.3 ± 4.01

19.6 ± 6.05

2.6 ± 1.21

Studie 2, n=14 Mean ± SD*

2.4 ± 0.25

33.4 ± 8.50

12.6 ± 3.03

16.6 ± 3.73

3.2 ± 0.88

AUC* = yta under kurvan
MRT* = mean residence time
SD* = standardavvikelse

Prekliniska uppgifter

Toxikologiska data, som finns för tri(n-butyl)fosfat (TNBP) och i begränsad omfattning för polysorbat 80 (Tween 80), solvent/detergent-råvaror, som används i S/D-metoden för virusinaktivering vid tillverkning av Octanate, tyder på att det är osannolikt med biverkningar vid beräknad exponering. Även doser, åtskilliga gånger högre än den rekommenderade dosen per kilogram kroppsvikt av nämnda råvaror, visar ej toxikologiska effekter på försöksdjur. Inte för någon av substanserna påvisades mutagen effekt.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Octanate innehåller nominellt antingen 250 IE, 500 IE eller 1000 IE human koagulationsfaktor VIII per injektionsflaska.

Octanate 250 IE och Octanate 500 IE innehåller ca 50 IE* human koagulationsfaktor VIII per ml när den har beretts med medföljande vätska (5 ml till injektionsflaskan med 250 IE och 10 ml till injektionsfslaskan med 500 IE). Framställt av plasma från humana donatorer.

Octanate 1000 IE innehåller cirka 100 IE human koagulationsfaktor VIII per ml när den beretts med medföljande vätska (10 ml).

Octanate 250 IE och 500 IE innehåller ≤ 30 IE von Willebrand-faktor (VWF:RCo) per ml. Octanate 1000 IE innehåller ≤ 60 IE von Willebrand-faktor (VWF:RCo) per ml.

Hjälpämne med känd effekt: 250 IE/injektionsflaska innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är i princip ”natriumfritt”. 500 IE/injektionsflaska innehåller upp till 1,75 mmol natrium (40 mg) per dos. Natriumkoncentration efter rekonstituering: 125-175 mmol/l.


*Styrkan (IE) bestäms med kromogen analys enligt Europeiska farmakopén. Octanates genomsnittliga specifika aktivitet är ca ≥ 100 IE/mg protein.

Förteckning över hjälpämnen

Pulver

 • Natriumcitrat

 • Natriumklorid

 • Kalciumklorid

 • Glycin

Vätska: vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas, får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Endast de bipackade injektionshjälpmedlen, godkända för ändamålet, ska användas eftersom det finns risk för utebliven behandlingseffekt på grund av att human koagulationsfaktor VIII adsorberas på vissa injektion-/infusionshjälpmedels innerväggar (ytor).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Koagulationsfaktor VIII, human

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år
Den färdigberedda lösningen måste användas omedelbart och är endast avsedd för engångsbruk.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).
Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar för det beredda läkemedelet, se avsnitt 6.3.

Särskilda anvisningar för destruktion

- Läs alla instruktioner och följ dem noggrant!

- Använd inte Octanate efter utgångsdatum på etiketten.

- Sterilitet måste upprätthållas under förfarandet som beskrivs nedan.

- Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlskimrande. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller utfällningar.

- Använd den rekonstituerade lösningen omedelbart för att förhindra mikrobiell kontamination.

- Använd endast bipackade injektionshjälpmedel. Användningen av andra injektions/infusionsset kan medföra ökade risker och att behandlingen misslyckas.Anvisningar för rekonstituering (upplösning)

 1. Använd inte produkten direkt efter att den tagits ut ur kylskåpet. Låt spädningsvätskan och pulvret i de oöppnade injektionsflaskorna anta rumstemperatur.

 2. Ta bort kapsylerna från båda flaskorna och tvätta gummipropparna med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

 3. Mix2Vial™ avbildas i Fig. 1. Placera injektionsflaskan med spädningsvätska på en plan yta och håll den stadigt. Ta överföringssetet Mix2Vial™ och vänd det upp och ned. Sätt den blå delen av Mix2Vial™ på flaskan med spädningsvätska och tryck bestämt tills det klickar (Fig. 2+3).

  Mix2VialSått på den blå delen av Mix2VialDen blå delen av Mix2Vial på flaskan med spädningsvätska

 4. Placera injektionsflaskan med pulvret på en plan yta och håll den stadigt. Ta injektionsflaskan med spädningsvätska med den anslutna Mix2Vial™ och vänd den upp och ned. Sätt den genomskinliga delen på pulverflaskans propp och tryck bestämt tills det klickar (Fig. 4). Vätskan rinner automatiskt över till pulverflaskan.

  Sätt den genomskinliga delen på pulverflaskans propp.

 5. Rotera pulverflaskan långsamt med båda flaskorna anslutna tills pulvret löst sig.

  Pulvret löser sig på mindre än 10 minuter vid rumstemperatur. Lätt skumbildning kan förekomma under upplösningen. Skruva isär Mix2Vial™ i två delar (Fig. 5). Då försvinner skummet.

  Skruva isär Mix2Vial i två delar.

  Kassera vätskeflaskan med den blå delen av Mix2Vial™ fastsatt.

Anvisningar för injektion

Som en försiktighetsåtgärd ska patientens puls mätas före och under faktor VIII-injektionen. Om pulsen stiger markant ska injektionshastigheten reduceras eller adminstrationen tillfälligt avbrytas.

 1. Anslut sprutan till den genomskinliga delen av överföringssetet Mix2Vial™. Vänd flaskan upp och ned och drag upp lösningen i sprutan (Fig 6).

  Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlskimrande.

  När lösningen har överförts, håll stadigt i sprutans kolv (med kolven nedåt) och avlägsna sprutan från Mix2Vial™ (Fig. 7). Kassera Mix2Vial™ och den tomma flaskan.

 2. Rengör det valda injektionsstället med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

 3. Anslut den bipackade injektionsnålen till sprutan.

 4. Stick in injektionsnålen i den valda venen. Om du har använt stasband för att lättare se venen, bör detta öppnas innan du påbörjar injektionen. Blod får inte komma in i sprutan på grund av risken för koagelbildning.

 5. Injicera lösningen långsamt i venen, ej mer än 2-3 ml per minut.

Anslut sprutan till Mix2Vial.

Avlägsna sprutan från Mix2Vial.

Om du använder mer än en flaska Octanatepulver vid samma behandlingstillfälle kan samma injektionsnål och spruta användas. Överföringssetet Mix2Vial™ är endast för engångsbruk.

Icke använd produkt eller avfallsmaterial skall förstöras i enlighet med lokala föreskrifter.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 50 IE/ml Vitt till benvitt smuligt pulver + vatten för injektionsvätskor, en klar färglös vätska
250 IE injektionsflaska (endast för sjukhusbruk), tillhandahålls för närvarande ej
500 IE injektionsflaska (endast för sjukhusbruk), tillhandahålls för närvarande ej
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 IE/ml klar eller svagt opaliserande
1000 IE kombinationsförpackning (endast för sjukhusbruk), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av