Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Baldrian-Dispert Forte

Abcur

Dragerad tablett 125 mg
(Vit, rund tablett, Ø 9,3 mm, med välvd yta)

Sömnmedel och lugnande medel

ATC-kod: N05CM09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-10.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för lindring av tillfälliga insomningsbesvär och tillfällig lindrig oro.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot valeriana eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år:


Tillfälliga insomningsbesvär: 1-4 tabletter en halvtimma före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-4 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-4 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

Tillfällig lindrig oro: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.

Maximalt 8 tabletter per dygn.


Eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad bör Baldrian-Dispert Forte inte ges till barn under 12 år.


Tabletterna bör sväljas hela med vätska och skall inte tuggas.

Varningar och försiktighet

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption, fruktiosintolerans eller sukras-isomaltas-brist.

Interaktioner

Formella interaktionsstudier har inte utförts.

Baldrian-Dispert Forte kan förstärka den hämmande effekten på centrala nervsystemet av alkohol, hypnotika, ångestdämpande, narkotiska, sederande och lugnande medel och skall därför användas med försiktighet vid samtidig behandling med sådana medel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Data från behandling av gravida kvinnor saknas. Djurstudier saknas vad gäller effekter på fosterutvecklingen. Risken för människa är okänd. Baldrian-Dispert Forte skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Baldrian-Dispert Forte skall inte användas av kvinnor som ammar.

Trafik

Intag av valerianapreparat rekommenderas inte omedelbart (upp till 2 timmar) före bilkörning.

Biverkningar

Inga kända biverkningar vid rekommenderad användning.

Överdosering

Cirka 20 g valerianarot motsvarande ca 35 tabletter gav lätta symtom (trötthet, kramper i buken, trånghetskänsla i bröstet, yrsel, handtremor och mydriasis) som försvann inom 24 timmar. Om symtom uppträder bör symtomatisk behandling ges.

Farmakodynamik

Valeriana har länge använts som sedativum. Trots detta är de farmakologiska egenskaperna hos valerianas komponenter relativt okända. Peroralt administrerat torrextrakt av valerianarot har visats förkorta latenstiden till insomning och förbättra sömnkvaliteten hos människa. Den statistiska signifikansen i dessa studier var emellertid tydligare vid subjektiv värdering än vid objektiva mätningar på sömn.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska studier saknas.

Prekliniska uppgifter

Gängse prekliniska säkerhetsdata saknas.

Innehåll

En tablett innehåller:

Valeriana officinalis L. (vänderot), rot, torrt etanolextrakt 70% ( 3-6:1 ) 125 mg, motsvarande ca 560 mg valerianarot.


Hjälpämnen: laktosmonohydrat 22 mg, sackaros 122 mg, dextrin, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, makrogol 4000, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, hypromellos, talk, lätt magnesiumoxid, akaciagummi, sackaros, povidon, makrogol 6000, titandioxid, karmellosnatrium, vax, karnaubavax

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Valeriana officinalis (vänderot) torkad rot; torrt extrakt (3-6:1); etanol 70 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering


3 år. Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett 125 mg Vit, rund tablett, Ø 9,3 mm, med välvd yta
50 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
200 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av