Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluconazol Hexal

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (transparent, färglös vätska utan synliga partiklar)

Antimykotika för systemisk användning, triazolderivat.

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2012-04-23.

Indikationer

Behandling av mykoser orsakade av jästsvampar (Candida och kryptokocker), i synnerhet:

 • Systematisk candidiasis, inklusive candidemi, candiduri, spridda och andra invasiva candidainfektioner, som kan vara livshotande för riskpatienter, t.ex. infektioner i peritoneum, lungor och urinvägar. Fluconazol Hexal 2 mg/ml infusionsvätska kan användas för patienter med maligniteter, patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, patienter som behandlas med cytostatiska eller som genomgår immunsuppressiv behandling.

 • Återkommande orofaryngeal och esofageal candidiasis.

 • Icke-invasiv bronkopulmonell candidasis

 • Profylax mot djupa (invasiva) candidainfektioner (särskilt Candida albicans) i anslutning till benmärgstransplantation.

 • Kryptokockmeningit. Immunkompetenta patienter och patienter med AIDS, transplanterade eller patienter med andra orsaker till immunsuppression.

 • Fluconazol Hexal infusionsvätska kan också användas som terapeutiskt försök för att förebygga kryptokockmeningit (relapsprofylax) hos AIDS-patienter.


Användning till barn:


 • Fluconazol bör inte användas vid tinea capitis.


Officiella riktlinjer för användning av antimykotika ska tas i beaktande.

Intravenös användning av flukonazol bör begränsas till patienter hos vilka parenteral behandling är nödvändig.


Kontraindikationer

Flukonazol ska inte användas av patienter med känd överkänslighet mot flukonazol, andra azolderivat eller något av hjälpämnena.

Samtidig administrering av terfenadin är kontraindicerat hos patienter som står på flukonazol med multipla doser på 400 mg eller mer, baserat på resultaten från en multipeldos interaktionsstudie. Samtidig administrering av andra läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet och som metaboliseras via enzymet CYP3A4, såsom cisaprid, astemizol, pimozid och kinidin, är kontraindicerade hos patienter som står på flukonazol (se avsnitten Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering

Den dagliga dosen flukonazol bör baseras på svampinfektionens typ och svårighetsgrad. Behandling av infektioner som kräver upprepad administrering bör pågå tills kliniska parametrar och laboratorieundersökningar visar att den aktiva svampinfektionen har försvunnit. Otillräcklig behandlingslängd kan leda till att infektionen recidiverar.

Orala läkemedelsformer och infusionsvätskor (lösningar) finns tillgängliga för behandling. Man bör byta från intravenös till oral administrering så fort som möjligt. Den dagliga dosen behöver inte ändras vid övergång från intravenös till oral tillförsel eller omvänt.

Vuxna:

Systemisk candidiasis

Vanlig startdos är 400-800 mg flukonazol, givet som en engångsdos på behandlingens första dag, därefter fortsatt behandling med 200-400 mg flukonazol en gång dagligen. I de flesta fall kan det vara lämpligt med en boosterdos på 800 mg på första dagen, följt av 400 mg dagligen. Behandlingens längd avgörs av det kliniska svaret men den kan ofta pågå flera veckor.

Svåra fall av candiduri: 100 mg flukonazol en gång dagligen i 14-30 dagar.

Candidiasis i ytlig mukosa

Återkommande orofaryngeal candidiasis

50 mg dagligen, även för patienter med nedsatt immunfunktion. Ges som en engångsdos per dag i 7 till 14 dagar. I vissa fall är en dos på 100 mg nödvändig. Vid behov kan behandlingen fortsätta under en längre period för patienter med allvarligt nedsatt immunsvar.

Återkommande esofageal candidiasis

50 mg dagligen; i vissa fall kan en högre dos på upp till 100 mg behövas. Behandlingsperiodens längd är 14-30 dagar.

Icke-invasiv bronkopulmonell candidiasis

50 mg flukonazol en gång dagligen. I svåra sjukdomsfall kan dosen ökas till 100 mg en gång per dag. Behandlingsperiodens längd är 14-30 dagar.

För att förebygga candidainfektioner hos patienter med neutropeni orsakat av benmärgstransplantation ges 400 mg/dag. Profylax med flukonazol ska påbörjas i tid innan förväntad neutropeni uppkommer. Behandlingen bör fortsätta i 7 dagar efter det att antalet neutrofiler har ökat till > 1x109/ L.

Kryptokockmeningit

Vid behandling av kryptokockmeningit ges vanligen 400 mg under den första dagen, följt av 200-400 mg per dag, administrerat en gång dagligen. Behandlingens längd vid kryptokockmeningit beror på det kliniska och mykologiska svaret men är vanligen minst 6-8 veckor.

Fluconazol Hexal 2 mg/ml infusionsvätska är också indicerad som terapeutisktförsök att förebygga kryptokockmeningit (relapsprofylax) hos AIDS-patienter.

Efter att behandlingen av kryptokockmeningit avslutats för AIDS-patienter (se ovan), kan ett terapeutiskt försök för relapsprofylax vara nödvändig med en dos på 100-200 mg flukonazol en gång per dag medan laboratorieresultaten kontrolleras. Den erfarenhet som finns idag bygger på terapeutiska perioder på upp till 25 månader. Underhållsbehandlingens längd för AIDS-patienter bör vara noggrant utvärderad, eftersom det finns ökad risk för resistens mot flukonazol.

Barn

Liksom vid liknande infektioner hos vuxna baseras behandlingens längd på det kliniska och mykologiska svaret. Flukonazol administreras som en engångsdos en gång per dag. För barn med nedsatt njurfunktion, se dosering vid ”Patienter med nedsatt njurfunktion”.

Barn äldre än fyra veckor:

Den rekommenderade flukonazoldosen vid mukös candidiasis är 3 mg/kg per dag. Under första dagen kan en boosterdos på 6 mg/kg ges för att snabbare uppnå steady state-nivån. För behandling av systemisk candidiasis och kryptokockinfektioner är den rekommenderade dosen är 6-12 mg/kg per dag, beroende på infektionens svårighetsgrad.

Vid förebyggande av svampinfektioner hos immunkomprimerade patienter med risk för neutropeni efter cytotoxisk kemoterapi eller strålning bör dosen vara 3-12 mg/kg per dag, beroende på omfattningen och varaktigheten av den inducerade neutropenin (se dosering för vuxna).

Den maximala dosen på 400 mg per dag bör inte överskridas för barn.

Spädbarn (från födseln upp till en månad)

Under neonatalperioden utsöndrar spädbarn flukonazol långsamt. Under de två första levnadsveckorna ska samma dos i mg/kg administreras som till äldre barn (som mest en dos på 12 mg/kg), men vart tredje dygn (72 timmars intervall). Under vecka 3 och 4 ges samma dos, men vartannat dygn (48 timmars intervall). Det finns få PK-data som stödjer denna dosering för nyfödda barn (se avsnitt Farmakokinetik). Farmakokinetiken för flukonazol har inte studerats hos barn med njurinsufficiens.

Äldre

Om inga tecken på njurinsufficiens finns bör normala dosrekommendationer följas.

Patienter (vuxna och barn) med njurinsufficiens

Till patienter med njurinsufficiens som får multipla doser bör 50-400 mg/dag ges på behandlingens första dag. Därefter bör doseringsintervallen eller den dagliga dosen för den relevanta indikationen justeras efter kreatininclearance enligt nedan:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent av rekommenderad dos

> 50

100 %

11-50 (ingen dialys)

50 % alternativt 100 % med 48 timmars intervall

Normal dialys

100 % efter varje genomgången dialys

Administrering

Endast för intravenös användning genom infusion.

Flukonazol kan administreras genom intravenös infusion med en infusionshastighet som inte bör överstiga 10 ml/min. För barn bör infusionshastigheten inte överstiga 5 ml/min. För prematura barn bör infusionen pågå åtminstone 15 minuter.

Flukonazol kan administreras genom en existerande infusionskanal tillsammans med någon av vätskorna som nämns i avsnitt Anvisningar för användning och hantering samt destruktion. Även om man inte har observerat någon speciell inkompatibilitet rekommenderas inte blandning med annat medel före administreringen.

Varningar och försiktighet

Flukonazol ska administreras med försiktighet till patienter med leverdysfunktion (se även avsnitt Dosering ).

Allvarlig hepatotoxicitet, inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats i sällsynta fall, främst hos patienter som lider av allvarliga bakomliggande sjukdomar. Inget tydligt samband mellan hepatotoxicitet och total daglig dos av flukonazol, behandlingslängd, kön eller ålder har observerats. Hepatotoxicitet är i de flesta fall reversibel om behandlingen avbryts.

Patienter som utvecklar onormala levervärden under behandlingen med flukonazol måste övervakas noga. Flukonazol bör sättas ut om kliniska tecken eller symtom som överensstämmer med leverskada utvecklas och om dessa kan hänföras till flukonazol.

Patienter har i sällsynta fall utvecklat exfoliativa hudreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, under behandling med flukonazol. Patienter med AIDS är mer mottagliga för att utveckla allvarliga hudreaktioner orsakade av olika läkemedel. Om utslag som anses bero på flukonazol utvecklas hos en patient som behandlas för en ytlig svampinfektion, bör behandlingen med detta medel avbrytas. Om patienter med invasiva/systemiska svampinfektioner utvecklar utslag bör de övervakas noga och behandlingen med flukonazol avbrytas om blåsor på huden eller erythema multiforme utvecklas.

Samtidig administrering av flukonazol vid doser under 400 mg dagligen och terfenadin bör kontrolleras noga (se avsnitten Varningar och försiktighet och Interaktioner).

I sällsynta fall, liksom med andra azoler, har anafylaxi rapporterats.

Vissa azoler, däribland flukonazol, har förknippats med förlängda QT-tider. Sällsynta fall av Torsade de pointes under behandling med flukonazol har rapporterats efter marknadsintroduktionen. Dessa rapporter inkluderade allvarligt sjuka patienter med multipla förvirrande riskfaktorer, såsom strukturell hjärtsjukdom, elektrolytstörningar och samtidig annan medicinering vilket kan ha haft bidragande faktorer.

Flukonazol ska administreras med försiktighet till patienter med dessa potentiellt proarytmiska tillstånd.

Flukonazol ska administreras med försiktighet till patienter med njurdysfunktion (se även avsnitt Dosering ).

Flukonazol är en potent hämmare av cytokrom CYP2C9 och en måttlig hämmare av CYP3A4. Patienter som får flukonazol samtidigt med ett läkemedel med ett snävt terapeutiskt intervall och som metaboliseras via CYP2C9 eller CYP3A4 bör övervakas noga (se avsnitt Interaktioner).

Halofantrin har visat sig förlänga QTc-intervallet vid den rekommenderade terapeutiska dosen och är ett substrat av CYP3A4. Samtidig användning av flukonazol och halofantrin rekommenderas därför inte (se avsnitt Interaktioner).

Interaktioner

Följande kombinationer är kontraindicerade:


 • Cisaprid: Det finns rapporter om Torsade de pointes hos patienter som fått samtidig behandling med flukonazol och cisaprid. En kontrollerad studie fann att samtidigt administrerat flukonazol 200 mg en gång dagligen och cisaprid 20 mg fyra gånger dagligen gav en signifikant ökning av plasmanivåerna av cisaprid och en förlängning av QT-intervallet. Samtidig behandling med flukonazol och cisaprid är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).

 • Terfenadin: På grund av fall av allvarliga hjärtrytmrubbningar sekundära till förlängt QTc-intervall hos patienter som behandlas med azolprodukter samtidigt med terfenadin har interaktionsstudier utförts. En studie med 200 mg flukonazol per dag visade ingen förlängning av QTc-intervallet. En annan studie med 400 mg och 800 mg flukonazol per dag visade att 400 mg flukonazol eller mer per dag signifikant ökade terfenadinnivåerna i plasma om de två läkemedlen tas samtidigt. Samtidig behandling med terfenadin och flukonazoldoser på 400 mg eller mer är kontraindicerade (se avsnitt Kontraindikationer). Vid samtidig administrering med flukonazoldoser under 400 mg bör patienten övervakas noga.

 • Astemizol: Samtidig behandling med flukonazol och astemizol kan minska clearance av astemizol. Resultatet av de ökade plasmakoncentrationerna av astemizol kan leda till förlängt QT-intervall och i sällsynta fall till Torsade de pointes. Samtidig administrering av flukonazol och astemizol är kontraindicerad.

 • Pimozid: Även om det inte studerats in vitro eller in vivo kan samtidig administrering av flukonazol och pimozid leda till att pimozidets metabolism hämmas. Ökade plasmakoncentrationer av pimozid kan leda till QT-förlängning och i sällsynta fall till Torsade de pointes. Samtidig administrering av flukonazol och astemizol är kontraindicerad.

Samtidig användning av följande läkemedel kan inte rekommenderas:


 • Erytromycin: Samtidig användning av flukonazol och erytromycin har potential att öka risken för kardiotoxicitet (förlängt QT-intervall, Torsade de pointes) och följaktligen plötslig hjärtdöd. Denna kombination bör undvikas.

 • Halofantrin: Flukonazol kan öka plasmakoncentrationen av halofantrin på grund av en hämmande effekt på CYP3A4 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Samtidig användning av följande läkemedel bör leda till försiktighetsåtgärder och dosanpassning:

Läkemedel som påverkar metabolismen av flukonazol:


 • Hydroklortiazid: I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga som samtidigt fick flukonazol och upprepade doser hydroklortiazid ökade koncentrationerna av flukonazol i plasma med 40 %. En ökning i denna storleksgrad föranleder inte dosjustering för flukonazol hos patienter som behandlas med diuretika, men läkaren bör vara medveten om förhållandet.

 • Rifampicin: Samtidigt intag av flukonazol och rifampicin resulterade i 25 % minskning av AUC och 20 % kortare halveringstid för flukonazol. En ökning av dosen bör beaktas för patienter som samtidigt får rifampicin.


Effekter av flukonazol på andra läkemedels metabolism:

Flukonazol är en potent hämmare av cytokrom P450 (CYP), isoenzym 2C9 och en måttlig hämmare av CYP3A4. Förutom de observerade/dokumenterade interaktionerna som anges nedan finns det risk för ökade plasmakoncentrationer av andra läkemedel som metaboliseras av CYP2C9 eller CYP3A4 när dessa samadministreras med flukonazol. Därför ska försiktighet iakttas vid användning av dessa kombinationer och patienterna bör övervakas noga. Den enzymhämmande effekten av flukonazol kan bestå i 4-5 dagar efter att flukonazolbehandlingen avslutats eftersom flukonazol har en lång halveringstid (se avsnitt Kontraindikationer).


 • Alfentanil: Samtidigt intag av 400 mg flukonazol och 20 µg/kg alfentanil intravenöst hos friska frivilliga ökade AUC10 för alfentanil med 2 gånger och minskade clearance med 55 %, sannolikt genom att CYP3A4 hämmades. När dessa kombinationer används kan dosjustering krävas.

 • Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol ökar effekten av amitriptylin och nortriptylin. 5-nortriptlylin och/eller S-amitriptylin kan mätas vid insättning av kombinationsbehandlingen och sedan efter en vecka. Dosen av amitriptylin/nortriptylin bör anpassas vid behov.

 • Amfotericin B: Samtidig administrering av flukonazol och amfotericin B till infekterade normala och immunsupprimerade möss visade följande resultat: en liten additiv antifungal effekt vid systemiska infektioner med C. albicans, ingen interaktion vid intrakraniell infektion med Cryptococcus neoformans, och antagonism för de två läkemedlen vid systemisk infektion med A. fumigatus. Den kliniska signifikansen av de resultat som nåddes i dessa studier är okänd.

 • Antikoagulantia: Erfarenhet efter marknadsintroduktion, liksom är fallet med andra azolantifungala medel, visar rapporter om blödningar (blåmärken, epistaxis, gastrointestinal blödning, hematuri och melena), i samband med ökningar i protrombintiden hos patienter som erhållit flukonazol samtidigt med warfarin. Under samtidig behandling med flukonazol och warfarin förlängdes protrombintiden upp till 2 gånger, antagligen på grund av hämning av warfarinmetabolismen genom CYP2C9. Patienter som ges antikoagulantia av koumarintyp samtidigt med flukonazol ska kontrollera protrombintiden noga. Dosanpassning av warfarin kan vara nödvändig.

 • Azitromycin: En öppen, randomiserad trevägs crossover studie på 18 friska frivilliga utvärderade den effekt som en oral engångsdos med 1200 mg azitromycin hade på farmakokinetiken för en engångsdos med 800 mg flukonazol, liksom effekterna av flukonazolfarmakokinetiken för azitromycin. Det blev ingen signifikant farmakokinetisk interaktion mellan flukonazol och azitromycin.

 • Bensodiazepiner (korttidsverkande): Samtidigt oralt intag av 400 mg flukonazol och 7,5 mg midazolam ökade AUC för midazolam med 3,7 gånger och halveringstiden med 2,2 gånger. En daglig dos på 100 mg flukonazol som samadministrerades med 0,25 mg triazolam oralt ökade AUC för triazolam med 2,5 gånger och halveringstiden med 1,8 gånger. Förstärkta och förlängda effekter av triazolam har observerats vid samtidig behandling med flukonazol. Om samtidig behandling med flukonazol och en bensodiazepin är nödvändig, bör en minskad dos av bensodiazepinen övervägas och patienten ska övervakas noga.

 • Kalciumantagonister: Vissa kalciumantagonister av dihydropyridintyp, (nifedipin, isradipin, nikardipin, amlodipin och felodipin) metaboliseras via CYP3A4. Flukonazol har potential att öka den systemiska exponeringen av kalciumantagonister. Frekvent övervakning av biverkningar rekommenderas.

 • Karbamazepin: Flukonazol hämmar karbamazepinets metabolism och en ökning i serumkarbamazepin på 30% har observerats. Det finns risk för utveckling av karbamazepintoxicitet. Dosanpassning av karbamazepin kan vara nödvändig beroende på koncentrationsmätningar/effekt.

 • Celecoxib: Samtidig behandling med 200 mg flukonazol per dag och 200 mg celecoxib resulterade i en 68 % ökning av Cmax och en 134 % ökning av AUC för celecoxib. En halvering av Celecoxib-dosen kan vara nödvändig till patienter som samtidigt behandlas med flukonazol.

 • Ciklosporin: Flukonazol ökar signifikant koncentration och AUC av ciklosporin. Denna kombination kan användas om dosen av ciklosporin minskas beroende på ciklosporinkoncentration.

 • Cyklofosfamid: Kombinationsbehandling med cyklofosfamid och flukonazol ger en ökning i serumbilirubin och serumkreatinin. Kombinationen kan användas om man tar i beaktande risken för ökat serumbilirubin och serumkreatinin.

 • Fentanyl: ett dödsfall av möjlig fentanyl-flukonazolinteraktion har rapporterats. Författaren bedömde att patienten dog av fentanylintoxinering. Dessutom visades i en randomiserad crossover studie med 12 friska frivilliga att flukonazol fördröjde elimineringen av fentanyl signifikant. Förhöjd fentanylkoncentration kan leda till nedsatt andningsförmåga.

 • HMG-CoA-reduktashämmare: Risken för myopati och rabdomyolys ökar när flukonazol administreras samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare som metaboliseras via CYP3A4, t.ex. atorvastatin och simvastatin, eller av CYP2C9, t.ex. fluvastatin. Försiktighet bör iakttas om samtidig administrering av flukonazol och HMG-CoA-reduktashämmare bedöms vara nödvändigt. Patienten ska observeras för symtom på myopati och rabdomyolys och kreatininkinas ska kontrolleras HMG-CoA-behandling bör avbrytas om CK-nivåerna ökar markant eller om myopati eller rabdomyolys diagnostiserats eller misstänks.

 • Losartan: Flukonazol hämmar konverteringen av losartan till dess aktiva metabolit (E-3174), som står för en stor del av den angiotensin II-receptor-antagonism som uppstår med losartanbehandling. Patienter som får denna kombination bör övervakas med fortsatt hypertonikontroll.

 • Metadon: Flukonazol kan förhöja serumkoncentrationen av metadon. Dosanpassning av metadon kan vara nödvändig.

 • Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel: Cmax och AUC av flurbiprofen ökade med 23% respektive 81% vid samtidig administrering med flukonazol, jämfört med administrering av enbart flurbiprofen. På liknande sätt ökade Cmax och AUC för den farmakologiskt aktiva isomeren [S-(+)-ibuprofen] med 15% respektive 82% när flukonazol administrerades samtidigt med racemiskt ibuprofen (400 mg) jämfört med administrering av enbart racemiskt ibuprofen. Även om det inte specifikt studerats har flukonazol potential att öka den systemiska exponeringen av andra NSAID som metaboliseras via CYP2C9 (t.ex. naproxen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Frekvent övervakning av biverkningar och toxicitet relaterat till NSAID rekommenderas. Dosanpassning av NSAID kan vara nödvändig.

 • Orala preventivmedel: Två farmakokinetiska studier har utförts med kombinerade p-piller och upprepade doser av flukonazol. 50 mg flukonazol hade ingen inverkan på någon av hormonkoncentrationerna, men en daglig dos på 200 mg ökade AUC för etinylöstradiol med 40 % och för levonorgestrel med 24 %. Därför har upprepad dosering av flukonazol vid dessa doser sannolikt inte någon effekt på kombinerade p-piller.

 • Fenytoin: Flukonazol hämmar levermetabolismen av fenytoin. Vid kombinationsbehandling bör fenytoinkoncentrationen i plasma kontrolleras och dosen eventuellt justeras.

 • Prednison: Det finns en fallrapport med en levertransplanterad patient som stod på prednison. Patienten utvecklade binjurebarksinsufficiens när en tre månaders behandling med flukonazol avslutades. Utsättandet av flukonazol orsakade troligen en ökning av CYP3A4-aktiviteten, viket ledde till en ökad nedbrytning av prednison. Patienter som får långtidsbehandling med flukonazol och prednison bör övervakas noga efter tecken på binjurebarksinsufficiens när flukonazol sätts ut.

 • Rifabutin: Flukonazol ökar serumkoncentrationerna av rifabutin vilket leder till ökning i AUC för rifabutin med upp till 80%. Det förekommer rapporter om uveit hos patienter som behandlas med flukonazol och rifabutin samtidigt. Vid kombinationsbehandling ska symtom på rifabutintoxicitet tas i beaktande.

 • Saquinavir: Flukonazol ökar AUC av saquinavir med cirka 50%, Cmax med cirka 55% och minskar clearance av saquinavir med cirka 50% på grund av hämning av saquinavirets levermetabolism genom CYP3A4 och hämning av P-glykoprotein. Dosanpassning av saquinavir kan vara nödvändig.

 • Sirolimus: Flukonazol ökar plasmakoncentrationer av sirolimus, antagligen genom hämning av sirolimus metabolism via CYP3A4 och P-glykoprotein. Denna kombination kan användas med dosanpassning av sirolimus beroende på effekt/koncentrationsmätningar.

 • Sulfonureider: Det har visat sig att flukonazol förlänger halveringstiden för sulfonureider (klorpropamid, glibenklamid, glipizid och tolbutamid) i plasma när de administreras samtidigt till friska frivilliga personer. Frekvent kontroll av blodsocker och lämplig minskning av sulfonylureadosen rekommenderas vid samadministrering.

 • Takrolimus: Flukonazol kan öka serumkoncentrationerna av oralt administrerat takrolimus upp till 5 gånger på grund av hämning av takrolimusmetabolismen genom CYP3A4 i tarmen. Inga signifikanta farmakokinetiska förändringar har observerats när takrolimus ges intravenöst. Ökade takrolimusnivåer har associerats med nefrotoxicitet. Dosen av oralt administrerat takrolimus bör minskas beroende på takrolimuskoncentrationen.

 • Teofyllin: I en placebokontrollerad interaktionsstudie resulterade administrering av 200 mg flukonazol i 14 dagar i 18 % minskning av genomsnittlig plasmaclearance för teofyllin. Patienter som behandlas med höga doser teofyllin eller som av andra orsaker löper ökad risk för teofyllintoxicitet bör observeras noga under behandlingen med flukonazol och teofyllindosen bör justeras efter behov.

 • Vinkaalkaloider: Även om det inte studerats kan flukonazol öka plasmanivåerna av vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) och leda till nefrotoxicitet, vilket kan bero på en hämmande effekt på CYP3A4.

 • Vitamin A: Baserat på en fallrapport där en patient fick kombinationsbehandlingen med all-trans-retinoidsyra (en syraform av vitamin A) och flukonazol utvecklades CNS-relaterade biverkningar i form av pseudotumörcerebri, vilken försvann efter utsättning av flukonazolbehandlingen. Denna kombination kan användas men incidensen av CNS-relaterade biverkningar ska beaktas.

 • Zidovudin: Flukonazol ökar Cmax och AUC för zidovudin med 85 % respektive 75% på grund av cirka 45% minskning av oral zidovudin clearance. Likaså var halveringstiden för zidovudin förlängd med cirka 128% efter kombinationsbehandling med flukonazol. Patienter som får denna kombination bör övervakas angående utveckling av zidovudinrelaterade biverkningar. Dosminskning av zidovudin kan övervägas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Data från flera hundra gravida kvinnor som behandlats med standarddoser (under 200 mg/dag) av flukonazol, administrerade som en engångsdos eller upprepad dosering under den första trimestern, talar inte för några skadliga effekter på fostret.

Det finns rapporter om multipla medfödda abnormaliteter hos barn till mödrar som behandlats med höga doser flukonazol (400-800 mg/dag) mot koccidioidomykos. Sambandet mellan dessa effekter och flukonazol är oklart.

I studier på försöksdjur har teratogena effekter påvisats (se avsnitt Prekliniska uppgifter.).

Användning under graviditet ska undvikas, förutom till patienter med allvarliga eller potentiellt livshotande svampinfektioner, där flukonazol kan användas om den förväntade vinsten överväger den möjliga risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Flukonazol passerar över i bröstmjölk och når koncentrationer som är liknande de i plasma. Därför rekommenderas inte dess användning av ammande mödrar.

Trafik

Flukonazol har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vid framförande av fordon eller användandet av maskiner bör det dock beaktas att yrsel och krampanfall kan förekomma i enstaka fall.

Biverkningar

Följande behandlingsrelaterade biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med flukonazol och med följande frekvenser: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), inte kända (kan inte uppskattas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket vanliga

>1/10

Vanliga

>1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000,

<1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Blodet och lymfsystemet

  

anemi

agranulocytos, leukopeni, neutropeni, trombocytopeni

 

Immunsystemet

   

anafylaxi (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 

Metabolism och nutrition

  

hypokalemi

hypertriglyceridemi, hyperkolesterolemi

 

Psykiska

störningar

  

insomnia, somnolens

  

Centrala och perifera nervsystemet

 

huvudvärk

kramper, yrsel, parestesi, smakförändring

tremor

 

Öron och balansorgan

  

vertigo

  

Hjärtat

   

Torsade de pointes, QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 

Magtarmkanalen

 

magsmärtor, diarré, illamående, kräkning

dyspepsi, flatulens, anorexi, konstipation, muntorrhet

  

Lever- och gallvägar

 

ökning av ASAT, ALAT och alkaliskt fosfatas

kolestas, gulsot, ökat bilirubin

leversvikt, hepatisk nekros, hepatit, hepatocellulär skada (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 

Hud och subkutan vävnad

 

utslag

pruritus, urtikaria, ökad svettning, läkemedelsutbrott

toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom, akut generaliserad exantematisk pustulos, exfoliativ dermatit, angioödem, ansiktsödem, alopeci (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

  

myalgi

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  

trötthet, malaise, asteni, feber

  

Biverkningar rapporterades oftare hos HIV-infekterade patienter (21 %) än hos icke HIV-infekterade patienter (13 %). Biverkningsmönstret hos HIV-infekterade och icke-HIV-infekterade patienter var dock likartat.

Barn

Mönster och incidens av biverkningar och onormala laboratorievärden som insamlats under kliniska studier på barn är jämförbara med vad som ses för vuxna.

Överdosering

Det finns rapporter om överdosering med flukonazol, och hallucination och ett paranoidt beteende har rapporterats samtidigt.

I händelse av överdosering är behandlingen symtomatisk med stödjande åtgärder och magsköljning, om det behövs.

Flukonazol utsöndras främst i urinen. Forcerad diures ökar troligen eliminationshastigheten. Hemodialys i 3 timmar minskar plasmahalterna med ca 50%.

Farmakodynamik

Flukonazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt, vilket i synnerhet hämmar syntesen av svampens ergosterol, som tros leda till defekter i cellmembranet. Flukonazol är i hög grad specifikt för fungala cytokrom P-450-enzymer. Doser av flukonazol på 50 mg dagligen under 28 dagar har inte visat sig påverka testosteronnivåerna i serum hos män eller steroidkoncentrationen hos fertila kvinnor.

Mikrobiologi

Användningsområdet omfattar ett antal patogener, inklusive Candida albicans och non-Candida albicans-arter, Cryptococcus spp och dermatofyter. Candida krusei är resistent mot flukonazol. Fyrtio procent av Candida glabrata är primärt resistenta mot flukonazol. Infektioner som orsakats av Aspergillus-arter bör inte behandlas med flukonazol.

Sällsynta fall av isolat med flukonazolresistent Candida albicans har rapporterats hos AIDS-patienter som behandlats länge med flukonazol.

Genombrott

Enligt EUCAST har följande genombrott definierats för flukonazol:

Organism

EUCAST

S≤

genombrott

R>

Candida albicans

Candida parapsilosis,

Candida tropicalis

2

4

Icke-artrelaterade

Genombrott

2

4

Effekten av flukonazol vid tinea capitis har studerats i 2 randomiserade kontrollerade studier med totalt 878 patienter, jämförande flukonazol med griseofulvin. Flukonazol 6 mg/kg/dag under 6 veckor var inte överlägset grisefulvin administrerat som 11 mg/kg/dag under 6 veckor. Övergripande success rate vid 6 veckor var låg (flukonazol 6 veckor: 18,3%; flukonazol 3 veckor: 14,7%; grisefulvin: 17,7%) i alla behandlingsgrupper. Dessa fynd är inte inkonsekventa med det naturliga förloppet hos tinea capitis utan behandling.

Farmakokinetik

Absorption

De farmakokinetiska egenskaperna hos flukonazol är desamma såväl efter intravenös som efter oral administrering. Flukonazol absorberas väl efter oral administrering, plasmahalterna (och biotillgängligheten) uppgår till mer än 90% av de värden som uppnås efter intravenös administrering. De maximala serumkoncentrationerna efter upprepade doser på 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg och 400 mg är 2,2 mg/ml, 4,8 mg/ml, 10,1 mg/ml, 16,0 mg/ml respektive 18,9 mg/ml.

Vid dosering en gång/dag uppnås 90% av steady state-nivån inom 4-5 dagar. Om dosen dubbleras första behandlingsdagen uppnås ca 90% av steady state-nivån dag 2. Serumkoncentrationen är proportionell mot dosen.

Distribution

Distributionsvolymen är nästan likvärdig med total kroppsvätska. Plasmaproteinbindningen är låg (12%). Flukonazol penetrerar väl in i all studerad vävnadsvätska. Flukonazolhalterna i saliv och sputum motsvarar plasmahalterna. Hos patienter med svampmeningit är flukonazolhalterna i cerebrospinalvätskan ca 80% av plasmanivån.

Höga flukonazolkoncentrationer som överstiger serumkoncentrationen uppnås i huden i stratum corneum, epidermis-dermis och i exokrint svett. Flukonazol ackumuleras i stratum corneum. Vid doser på 50 mg per dag var flukonazolkoncentrationen 73 mikrogram/g efter 12 dagar och 5,8 mikrogram/g efter 7 dagar efter avslutad behandling. Vid doser på 150 mg en gång per vecka var flukonazolkoncentrationen i stratum corneum 23,4 mikrogram/g på dag 7, och fortfarande 7,1 mikrogram/g 7 dagar efter den andra dosen.

Metabolism

Flukonazol metaboliseras endast till liten del. Endast 11 % av en radioaktivt märkt dos utsöndrades i urinen i förändrad form.

Elimination

Den viktigaste elimineringsvägen är via njurarna. Ca 80% av den administrerade dosen når urinen i oförändrad form. Flukonazolclearance är proportionell till kreatininclearance. Den genomsnittliga plasmahalveringstiden är cirka 30 timmar. Den långa plasmahalveringstiden utgör basen för administrering en gång per dag vid behandlingen av vissa indikationer.

Farmakokinetik hos barn

Farmakokinetiska data utvärderades för 113 barn från 5 studier; 2 singeldosstudier, 2 multipeldosstudier och en studie på prematurt födda spädbarn. Data från en studie gick inte att tolka på grund av förändringar i läkemedelsformen under studien. Ytterligare data var tillgängliga från en ”compassionate use”-studie.

Efter administrering av 2-8 mg/kg flukonazol till barn mellan 9 månader och 15 år gamla, fann man AUC på cirka 38µg.h/ml då dosen var 1 mg/kg. Den genomsnittliga plasmahalveringstiden för flukonazol varierade mellan 15 och 18 timmar och distributionsvolymen var cirka 880 ml/kg efter upprepade doser. Man fann en högre plasmahalveringstid för flukonazol, på cirka 24 timmar, efter en engångsdos. Detta är jämförbart med plasmaelimineringshalveringstiden för flukonazol efter en enda administrering på 3 mg/kg i.v. till barn i åldern 11 dagar – 11 månader. Distributionsvolymen i denna åldersgrupp var cirka 950 ml/kg.

Erfarenhet med flukonazol hos nyfödda är begränsad till farmakokinetiska studier på prematura nyfödda. Den genomsnittliga åldern vid första dosen var 24 timmar (mellan 9 och 36 timmar) och den genomsnittliga födelsevikten var 0,9 kg (mellan 0,75 och 1,10 kg) för 12 för tidigt födda nyfödda, födda runt vecka 28. Sju patienter fullföljde protokollet; högst fem 6 mg/kg intravenös infusion med flukonazol administrerades var 72 timme. Genomsnittlig halveringstid var 74 timmar (mellan 44 och 185 timmar) på dag 1, vilket minskade över tiden till ett genomsnitt på 53 timmar (mellan 30 och 131 timmar) på dag 7, och 47 timmar (mellan 27 och 68 timmar) på dag 13. AUC (mikrogram.h/ml) var 271 (mellan 173 och 385) på dag 1, och ökade till i genomsnitt 490 (mellan 292 och 734) på dag 7, och minskade till i genomsnitt 360 (mellan 167 och 566) på dag 13. Distributionsvolymen (ml/kg) var 1183 (mellan 1070 och 1470) på dag 1, och ökade över tiden till i genomsnitt 1184 (mellan 510 och 2130) på dag 7, och till i genomsnitt 1328 (mellan 1040 och 1680) på dag 13.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet har inte visat på några särskilda risker för människa som inte redan beaktats i andra delar av produktresumén.

I reproduktionstoxicitetsstudier utförda på råtta rapporterades en ökad incidens av hydronefros och utvidgning av pelvis renalis och en ökning av den embryonala dödligheten. En ökning i anatomiska variationer och fördröjd förbening noterades liksom utdragen förlossning och dystoki, effekter som är förenliga med hämning av östrogensyntesen hos råtta. I reproduktionstoxicitetsstudier på kanin registrerades spontana aborter. Effekterna noterades endast vid exponeringar som signifikant överstiger den maximala mänskliga exponeringen.

Innehåll

1 ml infusionsvätska innehåller 2 mg flukonazol.

1 flaska à 50 ml innehåller 100 mg flukonazol.

1 flaska à 100 ml innehåller 200 mg flukonazol.

1 flaska à 200 ml innehåller 400 mg flukonazol.

Hjälpämne:

1 dos med 50 ml infusionsvätska innehåller 7,7 mmol (177 mg) natrium, natriumklorid, saltsyra 25% för pH-justering, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Infusionsvätskan får inte blandas med andra läkemedel än de som anges i avsnitt ”Anvisningar för användning och hantering samt destruktion”.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Oöppnad flaska: 4 år.

Utspädd produkt:

Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har visats under 48 timmar i rumstemperatur för varje infusionslösning som listas i avsnitt Anvisningar för användning och hantering samt destruktion.

Ur mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid förvaring under 25°C eller i 2 till 8°C, om inte spädning ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Vid användning av Ringerlösning rekommenderas förvaring under 25°C (se avsnitt Anvisningar för användning och hantering samt destruktion). Spädningar med Ringerlösning bör inte kylförvaras.

Oöppnad flaska:

Förvaras i skydd mot kyla. Får inte frysas.

För utspädd lösning, se avsnitt Hållbarhet.

Endast för intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Oanvänd lösning ska kasseras.

Endast klara lösningar, fria från partiklar får användas.

Flukonazol infusionsvätska kan blandas med följande infusionslösningar:

 • glukos 20%

 • Ringerlösning

 • Hartmanns lösning

 • kaliumklorid i glukos

 • natriumbikarbonat 4,2%

 • fysiologisk koksaltlösning (0,9%).

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml (transparent, färglös vätska utan synliga partiklar)
1 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1 x 200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av