Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Betametason Trimb

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Trimb Healthcare

Kräm 0,1 %
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (Vit kräm)

Glukokortikoider, starkt verkande

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-01.

Indikationer

Psoriasis, eksem och andra steroidkänsliga dermatoser.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Rosacea och perioral dermatit. Vid infektioner orsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter, skall lokalt verkande glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges. Används ej på öppna sår.

Dosering

Betametason Trimb appliceras tunt på affekterade hudpartier 1-2 gånger dagligen tills förbättring inträder. Applikationsfrekvensen trappas därefter ned successivt. Behandlingen alterneras lämpligen med en mjukgörande terapi.

För användning på huden.

Varningar och försiktighet

Undvik att behandla barn utan att först rådgöra med specialist. Barn under 1 år bör behandlas endast i undantagsfall.

Ocklusionsbehandling bör undvikas vid infekterade eksem.

Kontakt med ögonen skall undvikas. Axiller, ljumskar och andra intertriginösa områden samt ögonregionen bör ej behandlas annat än kortvarigt med starka glukokortikoider.

Glukokortikoider kan maskera, aktivera eller förvärra hudinfektioner.

Betametason Trimb innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Reproduktionstoxikologiska effekter har visats i djurförsök för kortikosteroider, även topikala. Relevansen för människa är okänd. Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarkssuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför med beaktande av ovanstående, vid behandling av större kroppsytor under längre tid, i första hand lågpotenta steroider förskrivas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Betametasonvalerat passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 0000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


MedDRA Organsystem

Frekvens

Biverkningar (MedDRA terminologi)

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner (sensibilisering, betametason). Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

Endokrina systemet

Mycket sällsynta

Binjurebarkshämning

Blodkärl

Mindre vanliga

Kapillärskörhet (echymoser)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Klåda. Lokalt brännande känsla.

Mindre vanliga

Atrofi. Striae. Papulös rosacealiknande dermatit (ansiktshud).

Sällsynta

Hypertrikos. Hypopigmentering. Hyperpigmentering.

Mycket sällsynta

Allergisk kontaktdermatit. Exacerbation av dermatosen. Pustulös psoriasis.

Ökad risk för systemeffekter och lokala biverkningar föreligger vid frekvent dosering, vid behandling av stora ytor eller under lång tid liksom vid behandling av intertriginösa områden eller med ocklusionsförband.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akut överdosering med Betametason Trimb är osannolik, men i fall av kronisk överdosering eller missbruk kan binjurebarkshämning förekomma. Då skall glukokortikoider för utvärtes bruk sättas ut gradvis under läkares överinseende på grund av risk för adrenal insufficiens.

Farmakodynamik

Betametason Trimb innehåller steroiden betametasonvalerat, som är ett fluorerat prednisolonderivat i esterform. Betametasonvalerat verkar antiinflammatoriskt, antipruritiskt och har en mitoshämmande effekt. I likhet med övriga starka glukokortikoider kan behandling med Betametason Trimb på stora ytor ge upphov till systemeffekt.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska uppgifter saknas.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Innehåll

1 g kräm innehåller betametasonvalerat motsvarande betametason 1 mg.


Hjälpämne med känd effekt: cetostearylalkohol.


Hjälpämnen:

Vaselin, vitt

Hydrerad rapsolja

Isopropylisostearat

Myristylmyristat

Glycerolmonostearat

Cetostearylalkohol

Makrogolstearat

Citronsyra, vattenfri

Natriumcitrat

Butylenglykol

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Kräm 0,1 % Vit kräm
30 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av