Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propysal

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 20 %
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit eller gulvit lotion)

Propysal används till torr hud av olika genes

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09.

Indikationer

Torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Propysal smörjes in vid behov. Den kan smörjas in flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

För användning på huden.

Varningar och försiktighet

Propysal skall inte användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. De har huvudsakligen setts vid behandling av utbredda brännskador. Barn förefaller vara mer känsliga än vuxna. Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.

Propysal innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Propysal innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier har inte utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

För att barnet inte i onödan skall exponeras för propylenglykol peroralt bör Propysal inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propysal påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga (>1/100, <1/10)

Hud och subkutan vävnad: Övergående hudirritation i form av värmekänsla och sveda. Allergiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Propysal innehåller 20% propylenglykol i en mjukgörande krämbas med 17,5% fett. Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar (framförallt Pityrosporum ovale) har rapporterats.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande egenskaper.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller 200 mg propylenglykol.


Hjälpämnen;

Triglycerider, medellångkjedjiga,

glycerol,

cetostearylalkohol,

raffinerad rapsolja,

makrogolcetosteraryleter,

hårdfett, natriumcitrat (E331),

citronsyramonohydrat (E330),

metylparahydroxibensoat (E218),

propylparahydroxibensoat (E216),

renat vatten

Förpackningsinformation

Kutan emulsion 20 % Vit eller gulvit lotion
100 gram flaska, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
500 gram behållare med dospump, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av