Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cabergoline Teva

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Tablett 0,5 mg
(vit, oval, platt med fasad kant. Ena sidan är slät och den andra sidan är märkt med CBG och 0.5 på varsin sida om brytskåran)

Dopaminagonist/prolaktinhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: G02CB03
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-13.

Indikationer

Hämning av laktation av medicinska skäl.
Hyperprolaktinemiska tillstånd.
Prolaktinproducerande hypofysadenom.
Idiopatisk hyperprolaktinemi.


Behandlingen bör inledas av en lämplig specialist eller efter konsultation med en specialist.

Kontraindikationer

Preeklampsi, eklampsi
Hypertension efter förlossning eller okontrollerad hypertenstion
Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra ergotalkaloider eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.
Anamnes med pulmonella-, perikardiella- och retroperitoneala fibrotiska sjukdomar.
Anamnes med psykos eller risk för postpartum-psykos
Vid långtidsbehandling: bevis på valvulopati i hjärtat fastställd genom ekokardiografi före behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet – Fibros/hjärtklaffpåverkan och möjliga relaterade kliniska tecken).

Dosering

Dosering


Vuxna:


Behandling av hyperprolaktinemiska tillstånd:


Rekommenderad initial dos är 0,5 mg kabergolin per vecka, som engångsdos eller uppdelat på två tillfällen under veckan (t.ex. måndag och torsdag). Veckodosen skall ökas gradvis, företrädesvis med 0,5 mg kabergolin per vecka med intervaller om en månad, tills optimalt terapisvar uppnåtts.


Underhållsdosen ligger vanligtvis på 1 mg kabergolin per vecka men kan variera mellan 0,25 mg till 2 mg kabergolin per vecka. Doser på upp till 4,5 mg kabergolin per vecka har använts till patienter med hyperprolaktinemi.


Beroende på patientens tolerans, ges dosen som en enstaka dos eller delas på två eller flera doseringstillfällen per vecka. Uppdelning av veckodosen på flera doseringstillfällen rekommenderas då högre doser än 1 mg kabergolin per vecka ges, eftersom toleransen av doser som överskrider 1 mg kabergolin som en enstaka veckodos endast har utvärderats hos några få patienter.
Patienten skall utvärderas under doshöjningen för att fastställa den lägsta dos som ger effekt.


Hämning av laktation:
Kabergolin skall administreras inom 24 timmar post-partum. Rekommenderad dos är 1 mg kabergolin som en engångsdos.

Maximal dos om 3 mg kabergolin per dag får ej överskridas.


Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion


Beträffande användning till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Hämning/suppression av fysiologisk laktation:


En engångsdos på 0,25 mg kabergolin ska inte överskridas hos ammande kvinnor som ska erhålla suppressionsbehandling vid redan inledd laktation, för att undvika eventuell postural hypotension.


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt beträffande användning av kabergolin hos patienter under 16 år har inte fastställts.


Äldre personer


Som en följd av de indikationer för vilka kabergolin för närvarande används, är erfarenheten av användning hos äldre ytterst begränsad. Tillgängliga data tyder inte på någon särskild risk.


Administreringssätt

Kabergolin skall administreras peroralt.

För att minska risken för gastrointestinala biverkningar bör kabergolin tas tillsammans med måltid vid samtliga indikationer.

Varningar och försiktighet

Allmänt:
I likhet med andra ergotderivat, bör karbergolin ges med försiktighet till patienter med allvarlig kardiovaskulär sjukdom, hypotension, Raynauds syndrom, magsår eller gastrointestinal blödning eller med en historia av allvarliga, psykiska störningar, särskilt psykotiska sådana.


Effekterna av alkohol när det gäller allmän tolerans av kabergolin är för närvarande okända.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Leverinsufficiens:
Lägre doser bör övervägas hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion som får långvarig behandling med kabergolin. Jämfört med friska frivilliga och patienter med mindre allvarlig leverinsufficiens, har en ökning i AUC setts hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C) som fått en engångsdos om 1 mg kabergolin.


Postural hypotension:
Postural hypotension kan inträffa efter administrering av kabergolin. Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av kabergolin och andra läkemedel som sänker blodtrycket.


Fibros/hjärtklaffpåverkan och möjliga relaterade kliniska tecken:
Fibrotisk och serös inflammatorisk förändring såsom lungsäcksinflammation, pleurautgjutning, pleurafibros, pulmonell fibros, perikardit, perikardiell utgjutning, hjärtklaffpåverkan involverande en eller flera klaffar (aorta, mitral och trikuspidal) eller retroperitoneal fibros har inträffat efter långtidsbehandling med ergotderivat med agonistisk verkan på serotonin 5HT2B receptorn, såsom kabergolin. I vissa fall förbättrades symptom på och manifestationer av hjärtklaffpåverkan efter utsättande av kabergolin.


Onormalt förhöjd SR har observerats vid pleurautgjutning/fibros. Vid onormalt förhöjd SR utan någon klinisk förklaring rekommenderas därför lungröntgenundersökning.


Hjärtklaffpåverkan har sammankopplats med kumulativa doser. Patienter ska därför behandlas med lägsta effektiva dos. Vid varje återbesök bör nyttan av fortsatt behandling vägas mot riskerna för att avgöra lämplighet av fortsatt behandling med kabergolin.


Innan långtidsbehandling påbörjas:


Alla patienter måste genomgå kardiovaskulär utredning, innefattande ekokardiografi, för att utreda om det finns möjlig asymptomatisk klaffsjukdom. Det är även lämpligt att utföra baseline-utredningar av SR eller andra inflammatoriska markörer, lungfunktion/lungröntgen och njurfunktion innan inledning av behandling. Det är inte känt ifall behandling med kabergolin kan försämra underliggande sjukdom hos patienter med asymptomatiskt klaffläckage. Om fibrotisk klaffsjukdom upptäcks skall patienten inte behandlas med kabergolin (se avsnitt Kontraindikationer).


Under långtidsbehandling:


Fibrotiska förändringar kan ha en smygande debut och patienter skall regelbundet följas upp gällande manifestationer på progressiv fibros. Under behandling bör uppmärksamhet göras på följande tecken och symptom:

  • Pleuropulmonell sjukdom såsom dyspné, andfåddhet, ihållande hosta eller bröstsmärta

  • Njurinsufficiens eller förträngning av uretär eller kärl i buken som kan uppträda med smärta i ländryggen/flanken, ödem i nedre extremiteterna, såväl som resistens i buken eller ömhet som kan vara indikation på retroperitoneal fibros

  • Hjärtsvikt, då fall av valvulär och perikardiell fibros ofta har manifesterats som hjärtsvikt. Klaffibros (och konstriktiv perikardit) skall därför uteslutas om sådana symptom uppträder


Lämplig klinisk uppföljning av eventuell fibrotisk förändring är nödvändig. Efter inledning av behandling måste ett nytt ekokardiogram tas inom 3-6 månader. Därefter skall frekvensen av efterföljande undersökning med ekokardiografi anpassas individuellt genom lämplig klinisk utredning med särskild betoning på ovan nämnda tecken och symptom. Ekokardiografi skall dock genomföras åtminstone var sjätte till tolfte månad.


Behandling med kabergolin skall avbrytas om ett ekokardiogram visar nytillkommen eller förvärrat klaffläckage, förtjockning eller stenos av hjärtklaff (se avsnitt Kontraindikationer).


Behovet av annan klinisk utvärdering (t ex kroppsundersökning inklusive hjärtauskultation, röntgenundersökning, datortomografi) bör bestämmas från fall till fall.


Ytterligare undersökningar, såsom mätning av SR och serumkreatinin bör utföras om nödvändigt för att ge stöd vid diagnostik av fibrotiska förändringar.


Hypotension:
Symptomatisk hypotension kan uppkomma inom 6 timmar efter administration av kabergolin: Försiktighet bör iakttas vid administrering av kabergolin tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket. På grund av sin halveringstid för elimination kan dess hypotensiva effekt kvarstå några dagar efter att avslutad behandling. Övervakning av behandlingen med regelbundna kontroller av blodtrycket rekommenderas under de första 3-4 dagarna efter påbörjad behandling.


Hypotension (≥ 20 mmHg systoliskt och ≥ 10 mmHg diastoliskt) har rapporterats under de närmaste 3-4 dagarna efter en engångsdos på 1 mg kabergolin vid post partum-studier.
Biverkningarna uppträder i regel under de två första veckorna för att sedan avta eller försvinna. Hos 3% av patienterna har behandlingen fått avbrytas pga. biverkningar.


Somnolens/plötsliga sömnattacker:
Kabergolin har förknippats med somnolens. Dopaminagonister kan associeras med plötsliga sömnattacker hos patienter med Parkinsons sjukdom. Dosreduktion och/eller utsättande av behandlingen kan övervägas (se avsnitt Trafik).


Psykiska störningar:

Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlats med dopaminagonister såsom kabergolin. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om patienten utvecklar dessa symtom.


Hämning av fysiologisk laktation:
I likhet med andra ergotderivat, bör kabergolin inte ges till kvinnor med graviditets-inducerad hypertoni, till exempel i samband med havandeskapsförgiftning eller post-partum hypertoni.


En engångsdos på 0,25 mg kabergolin ska inte överskridas hos ammande kvinnor som ska erhålla suppressionsbehandling vid redan inledd laktation, för att undvika eventuell postural hypotension (Se avsnitt Dosering - Hämning av fysiologisk laktation och avsnittet - Postural hypotension ovan).


Behandling av hyperprolaktinemiska tillstånd:
Eftersom hyperprolaktinemi med samtidig amenorré/galaktorré och infertilitet kan vara förenat med tumör i hypofysen, är en fullständig utvärdering av hypofysen indicerad innan behandling med kabergolin påbörjas.


Kabergolin återställer ägglossning och fertilitet hos kvinnor med hyperprolaktinemi med hypogonadism.


Före administrering av kabergolin bör graviditet uteslutas. Eftersom klinisk erfarenhet fortfarande är begränsad och produkten har en lång halveringstid rekommenderas, som en försiktighetsåtgärd, att vid återinträdande av regelbunden menstruationscykel, bör kvinnor som önskar bli gravida avbryta behandlingen med kabergolin en månad före avsedd befruktning.


Eftersom graviditet kan förekomma även innan menstruationen kommit tillbaka, rekommenderas ett graviditetstest minst var fjärde vecka under perioden utan menstruation. När menstruationen kommit tillbaka, rekommenderas graviditetstest varje gång menstruationen är försenad med mer än tre dagar. Kvinnor som önskar undvika graviditet bör rekommenderas ett mekaniskt preventivmedel under behandling med kabergolin likväl som efter att behandlingen med kabergolin har upphört, tills att ägglossning upphört. Som en försiktighetsåtgärd, skall kvinnor som önskar bli gravida kontrolleras med avseende på förstoring av hypofysen eftersom förstoring av befintliga hypofystumörer kan förekomma under graviditeten.


Månadsvis kontroll av prolaktin-nivåer i serum rekommenderas när effektiv terapeutisk dosering har uppnåtts. Normalisering av prolaktin-nivåer i serum uppnås vanligtvis inom två till fyra veckor.


Efter utsättning av kabergolin, kan man vanligtvis se en återkomst av hyperprolaktinemi. Dock har man hos vissa patienter sett en ihållande sänkning av prolaktin-nivåer under flera månader.


Njurinsufficiens:
Inga skillnader beträffande farmakokinetiken hos kabergolin observerades vid måttlig till svår njursjukdom. Farmakokinetiken hos kabergolin har inte studerats hos patienter med terminal njursvikt, eller hos patienter som erhåller hemodialys. Dessa patienter bör behandlas med försiktighet.

Interaktioner

Samtidig användning rekommenderas ej:
Eftersom det inte finns någon information angående interaktion mellan kabergolin och andra ergotalkaloider, kan inte samtidig användning med kabergolin rekommenderas vid långtidsbehandling med kabergolin.
Eftersom kabergolin utövar sin terapeutiska effekt genom direkt stimulering av dopaminreceptorer, bör det ej ges samtidigt med läkemedel som har dopaminantagonistisk verkan (t.ex. fentiaziner, butyrofenoner, tioxantener, metoklopramid), då dessa kan minska den prolaktinsänkande effekten av kabergolin.


Liksom för andra ergotderivat, skall kabergolin inte användas tillsammans med makrolid-antibiotika (t.ex. erythromycin) på grund av ökad systemisk biotillgänglighet för kabergolin.


Försiktighet:
Interaktion med andra blodtryckssänkande läkemedel bör beaktas.


Inga farmakokinetiska interaktioner med L-dopa eller selegilin har setts i studier på patienter med Parkinsons sjukdom. Farmakokinetiska interaktioner med andra läkemedel kan inte förutses baserat på tillgänglig kunskap om kabergolins metabolism.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier från användning av kabergolin hos gravida kvinnor. Djurstudier har inte påvisat teratogena effekter, men minskad fertilitet och embryotoxicitet sågs i samband med farmakodynamisk aktivitet (se avsnitt Prekliniska säkerhetsuppgifter).


I en tolv år lång observationsstudie av graviditeter under behandling med kabergolin, finns information från 256 graviditeter. Sjutton av dessa 256 graviditeter (6,6%) resulterade i en allvarlig missbildning eller abort. Information finns tillgänglig för 23/258 spädbarn som hade totalt 27 medfödda missbildningar, både allvarliga och mindre allvarliga. Muskuloskeletala missbildningar var de vanligaste abnormaliteten (10) hos nyfödda, följt av abnormaliteter i hjärta/lunga (5). Det finns ingen information angående perinatala besvär eller långtidsutveckling hos spädbarn som exponerats för kabergolin utanför livmodern. Enligt nyligen publicerade data, är prevalensen för allvarligare missbildningar i den allmänna befolkningen 6,9% eller högre. Frekvensen av missbildningar varierar mellan olika populationer. Det är inte möjligt att exakt bedöma om det finns en ökad risk eftersom ingen kontrollgrupp inkluderades.


Kabergolin ska endast användas under graviditet om det är tydligt indicerat och efter en noggrann nytta-/riskbedömning (se avsnitt Varningar och försiktighet- Behandling av hyperprolaktinemiska tillstånd).

På grund av den långa halveringstiden för läkemedlet och begränsade data angående exponering av fostret, ska kvinnor som planerar att bli gravida avbryta behandlingen med kabergolin en månad före planerad befruktning. Om befruktning inträffar under behandlingens gång, bör behandlingen avbrytas så snart som graviditeten bekräftats för att undvika att fostret exponeras för läkemedlet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Kabergolin och/eller dess metaboliter passerar över i mjölken hos råttor. Ingen information finns angående utsöndring i bröstmjölk. Hos människa, bör dock mödrar instrueras att inte amma om hämning av laktation med kabergolin har misslyckats. Eftersom kabergolin, förhindrar laktation, skall kabergolin inte ges till mödrar med hyperprolaktinemi som önskar amma sina spädbarn.

Fertilitet

Kabergolin återställer ovulation och fertilitet hos kvinnor med hyperprolaktinemi med hypogonadism: eftersom graviditet kan inträffa innan mensen återuppträder, rekommenderas graviditetstest i förekommande fall under den menstruationsfria perioden och, då mensen har återuppträtt, varje gång en menscykel försenas i mer än tre dagar. Kvinnor som inte önskar bli gravida bör rådas att använda effektivt icke-hormonellt antikonceptionsmedel under behandling med kabergolin samt efter utsättandet. På grund av den begränsade erfarenheten av säkerheten beträffande fosterexponering för kabergolin, bör kvinnor som önskar bli gravida inte bli havande förrän tidigast en månad efter utsättande av kabergolin. Som en försiktighetsåtgärd bör kvinnor som blir gravida övervakas för eventuella tecken på hypofysförstoring, eftersom expansion av existerande hypofystumörer kan uppstå under havandeskapet.

Trafik

Patienter ska vara försiktiga när de utför aktiviteter som kräver snabb och korrekt reaktion under behandlingens början.

Patienter som behandlas med kabergolin och uppvisar somnolens och/eller plötsliga sömnattacker måste informeras om att avstå från bilkörning och andra aktiviteter, där sänkt uppmärksamhet kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (tex användande av maskiner) tills dessa attacker och somnolensen har upphört (se avsnitt Varningar och försiktighet- Somnolens/plötsliga sömnattacker).

Biverkningar

Biverkningarna är i regel dosberoende och kan minskas genom att dosen sänks successivt.


Hämning av laktation: Biverkningar uppträder hos cirka 14% av patienterna. Vanligast är hypotension (12%), yrsel (6%) och huvudvärk (5%). Vid långtidsbehandling ökar
biverkningsfrekvensen till cirka 70%.


Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med kabergolin med nedanstående frekvenser:
Mycket vanliga (>1/10); vanliga (>1/100 till <1/10); mindre vanliga (>1/1000 till <1/100); sällsynta (>1/10000 till <1/1000); mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA:s
klassifiering av organsystem

Frekvens

Biverkningar

Hjärtat

Mycket vanliga

Hjärtklaffpåverkan (inklusive klaffläckage) och relaterade förändringar (perikardit, perikardiell utgjutning)

Mindre vanliga

Palpitationer

Ingen känd frekvens

Angina pectoris

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné, pleurautgjutning, fibros (inklusive lungfibros), näsblod

Mycket sällsynta

Pleurafibros

Ingen känd frekvens

Andningsrubbning, andningsinsufficiens, pleurit, bröstsmärta

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk*, yrsel/vertigo*

Vanliga

Somnolens

Mindre vanliga

Övergående hemianopsi, synkope, parestesi

Ingen känd frekvens

Plötsliga sömnattacker, tremor

Ögon

Ingen känd frekvens

Synnedsättning

Psykiska störningar

Vanliga

Depression

Mindre vanliga

Ökad libido

Ingen känd frekvens

Aggression, vanföreställningar, hypersexualitet, patologiskt spelberoende, psykotisk störning, hallucinationer

Blodkärl

Vanliga

Kabergolin utövar i allmänhet en blodtryckssänkande effekt hos patienter som får långtidsbehandling; postural hypotension, blodvallningar**

Mindre vanliga

Vasospasm i fingrar och tår, svimningsanfall

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående*, dyspepsi, gastrit, buksmärta*

Vanliga

Förstoppning, kräkningar**

Sällsynta

Epigastriesmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Mycket vanliga

Asteni***, kraftlöshet

Mindre vanliga

Ödem, perifert ödem

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Onormal leverfunktion

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Ansiktsrodnad

Mindre vanliga

Utslag, alopeci

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Benkramper

Sällsynta

Kramp i fingrar

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Smärtor i brösten

Undersökningar

Vanliga

Asymptomatisk sänkning av blodtrycket (> 20 mmHg systoliskt och > 10 mmHg diastoliskt)

Mindre vanliga

Sänkning av hemoglobinvärden har observerats hos amenorroiska kvinnor under de första månaderna efter menstruation

Ingen känd frekvens

Förhöjt blodkreatininfosfokinas, onormala leverfunktionstester

*Mycket vanliga hos patienter som behandlas för hyperprolaktinemiska tillstånd, vanliga hos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation

** Vanliga hos patienter som behandlats för hyperprolaktinemiska tillstånd, mindre vanliga hos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation

*** Mycket vanliga hos patienter som behandlas för hyperprolaktinemiska tillstånd, mindre vanliga hos patienter som behandlas för hämning/suppression av laktation


Störd impulskontroll


Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom kabergolin (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom på överdos är sannolikt de samma som vid överstimulering av dopaminreceptorer t.ex. illamående, kräkningar, magbesvär, postural hypotension, blodtrycksfall, förvirring/psykos eller hallucinationer.


Stödåtgärder ska vidtagas för att, avlägsna ännu ej absorberat läkemedel och upprätthålla blodtrycket vid behov. Dessutom kan, administrering av en dopaminantagonist vara tillrådigt.

Farmakodynamik

Kabergolin är en syntetisk ergotalkaloid och ett ergolinderivat med långverkande dopaminagonistiska och prolaktinhämmande egenskaper. Central dopaminerg effekt via D2-receptorstimulering erhålls med doser som är högre än de doser som sänker nivåerna av serumprolaktin.


Den prolaktinsänkande effekten är dosberoende, insätter inom 3 timmar och kvarstår i 2-3 veckor. Genom den långvariga effekten är i regel en enda dos tillräcklig för att stoppa igångsättningen av mjölksekretionen. Vid behandling av hyperprolaktinemi normaliseras i regel serumprolaktinnivåerna inom två till fyra veckor efter det att optimal dosering uppnåtts. En betydande prolaktinsänkning kan kvarstå flera månader efter avslutad behandling.


När det gäller endokrina effekter hos kabergolin som inte är relaterade till den prolaktinhämmande effekten, bekräftar tillgängliga data från människor de experimentella resultaten från djurförsök som indikerar att testsubstansen har en mycket selektiv verkan utan effekt på basalutsöndring av andra hypofyshormoner eller kortisol.


De farmakodynamiska effekterna av kabergolin som inte korreleras till behandlingseffekten gäller endast blodtryckssänkning. Maximal blodtryckssänkande effekt av kabergolin som en enstaka dos, uppstår vanligen under de första 6 timmarna efter intag och är dosberoende såväl när det gäller maximal sänkning och frekvens.

Farmakokinetik

Absorption


Efter oral administrering absorberas kabergolin snabbt från magtarmkanalen och maximal plasmakoncentration uppnås inom 0,5 till 4 timmar.


Mat verkar ej påverka absorptionen eller dispositionen av kabergolin.


Distribution
Proteinbindningsgraden in vitro är 41 - 42 % vid koncentrationer på 0,1 till 10 ng/ml.


Biotransformation


I urinen är den huvudsakliga metabolit som identifieras 6-allyl-8ß-karboxi-ergolin, som utgör 4 -6 % av dosen. Tre ytterligare metaboliter identifieras i urinen, vilka totalt utgör mindre 3 % av dosen. Metaboliterna har visats vara mycket mindre effektiva än kabergolin när det gäller hämning av prolaktinutsöndring in vitro.


Eliminering
Halveringstiden för kabergolin är lång: (63 – 68 timmar hos friska frivilliga och 79 – 115 timmar hos patienter med hyperprolaktinemi)


Med utgångspunkt från halveringstiden för eliminering, torde steady-state uppnås efter 4 veckor, vilket bekräftas av genomsnittliga maximala plasmanivåer av kabergolin efter en enstaka dos (37 ± 8 pg/ml) samt efter en 4 veckors regim med flera doser (101 ± 43 pg/ml) för 0,5 mg kabergolindos.


Inom 10  dagar efter administrering återfinns ungefär 18 % och 72 % i urinen respektive feces. Mängden oförändrad kabergolin i urinen utgör ca. 2 -3 % av dosen.


Linjäritet/icke-linjäritet


Den farmakokinetiska profilen är linjär upp till 7 mg per dag.

Prekliniska uppgifter

Nästan alla fynd som noterades under serien med prekliniska säkerhetsstudier är en följd av de centrala dopaminerga effekterna eller den långvariga hämningen av PRL hos arter (gnagare) med en specifik hormonell fysiologi som skiljer sig från människor.
Prekliniska säkerhetsstudier av kabergolin indikerar en stor säkerhetsmarginal för denna substans hos gnagare och apor, samt avsaknad av teratogen, mutagen eller karcinogen potential.

Innehåll

1 tablett innehåller: 0,5 mg kabergolin, 75,8 mg vattenfri laktos, L-leucin, magnesiumstearat (E572).

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Torkkapseln eller påsen med kiselgel får inte avlägsnas ur burken.

Förpackningsinformation

Tablett 0,5 mg (vit, oval, platt med fasad kant. Ena sidan är slät och den andra sidan är märkt med CBG och 0.5 på varsin sida om brytskåran)
8 tablett(er) burk, 232:03, F
2 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av