Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cetirizin Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 10 mg
(vit, avlång, brytskåra, ca 10 mm x 4 mm, höjd ca 2,8 mm)

Piperazinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AE07
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-04.

Indikationer

Cetirizin Sandoz är indicerat för vuxna och barn från 6 år:

  • för lindring av nasala symtom och ögonsymtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit.

  • för lindring av symtom på kronisk idiopatisk urtikaria.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, hydroxizin, något piperazinderivat eller något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 10 ml/min.

Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år

10 mg (1 tablett) 1 gång dagligen.


Pediatrisk population

Tablettformuleringen ska inte användas till barn under sex år eftersom nödvändiga dosjusteringar inte är möjliga.


Barn 6 till 12 år

5 mg två gånger dagligen (en halv tablett två gånger dagligen).


Äldre

Data indikerar inte att minskning av dosen är nödvändig för äldre med normal njurfunktion.


Nedsatt njurfunktion

Det finns inga data för att dokumentera effekt/säkerhets-förhållandet hos patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom cetirizin huvudsakligen utsöndras via njurarna (se avsnitt Farmakokinetik), ska doseringsintervallen justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion i de fall där ingen alternativ behandling kan ges. Justera dosen i enlighet med tabellen nedan. För att använda doseringstabellen behövs en beräkning av patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. CLcr (ml/min) kan beräknas från serumkreatinin (mg/dl) med hjälp av följande formel:


              [140-ålder (år)] x vikt (kg)

CLcr = ——————————————— (x 0,85 för kvinnor)

              72 x serumkreatinin (mg/dl)


Dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance (ml/min)

Dos och frekvens

Normal

≥80

10 mg en gång dagligen

Lätt

50 – 79

10 mg en gång dagligen

Måttligt

30 – 49

5 mg en gång dagligen

Allvarligt

<30

5 mg varannan dag

Njursjukdom i slutstadiet – Patienter som genomgår dialys

<10

Kontraindicerat

För barn med nedsatt njurfunktion justeras dosen individuellt med hänsyn till patientens renala clearance, ålder och kroppsvikt.


Nedsatt leverfunktion 

Dosjustering behövs inte för patienter med enbart nedsatt leverfunktion.

Patienter med nedsättning av både lever- och njurfunktion rekommenderas dosjustering (se ovan; Nedsatt njurfunktion).


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.

Varningar och försiktighet

Vid terapeutiska doser har inga kliniskt signifikanta interaktioner visats med alkohol (blodalkoholnivå 0,5 g/l). Försiktighet rekommenderas ändå vid samtidigt intag av alkohol.


Försiktighet ska iakttas hos patienter med faktorer som predisponerar för urinretention (t.ex. ryggmärgslesion, prostatahyperplasi) eftersom cetirizin kan öka risken för urinretention.


Försiktighet rekommenderas hos patienter med epilepsi och risk för konvulsioner.


Resultatet för allergitester på hud kan påverkas av antihistaminer och ett behandlingsuppehåll på 3 dagar krävs innan testet utförs.


Pruritus och/eller urtikaria kan uppstå när cetirizinbehandling avslutas, även om dessa symtom inte var närvarande före behandlingsstart. I vissa fall kan symtomen vara intensiva och kräva att behandlingen återstartas. Symtomen bör försvinna när behandlingen återstartas.


Pediatrisk population

De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna formulering inte är anpassad för nödvändig dosjustering. En barnanpassad formulering av cetirizin rekommenderas.


Hjälpämne

Detta läkemedel innehåller 77,7 mg laktos per tablett. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

På grund av cetirizins profil beträffande farmakokinetik, farmakodynamik och tolerans förväntas inga interaktioner med detta antihistamin. Varken farmakodynamiska eller signifikanta farmakokinetiska interaktioner har rapporterats i läkemedelsinteraktionsstudier, i synnerhet inte med pseudoefedrin eller teofyllin (400 mg/dag).


Graden av absorption av cetirizin minskas inte av mat även om absorptionshastigheten minskas.


Hos känsliga patienter kan ett samtidigt alkoholintag eller intag av andra CNS-dämpande medel orsaka ytterligare nedsättning av uppmärksamhet och prestationsförmåga, trots att cetirizin inte potentierar effekten av alkohol (0,5 g/l i blodet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Insamlade data från gravida som använt cetirizin tyder inte på ökad risk för toxicitet för modern eller embryo-/fosterutvecklingen. Djurstudier tyder inte på direkt eller indirekt skadlig verkan på graviditet, embryo/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling. Försiktighet ska iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Cetirizin utsöndras i bröstmjölk vid koncentrationer motsvarande 25‑90 % av de som uppmätts i plasma, beroende på intervallet mellan provtagning och läkemedelstillförsel. Försiktighet ska därför iakttas vid förskrivning av cetirizin till ammande kvinnor.

Fertilitet

Begränsade data för påverkan på fertilitet hos människa finns tillgängliga, men inga problem med säkerheten har identifierats.

Djurexperimentella data visar inte på säkerhetsproblem vid mänsklig reproduktion.

Trafik

Objektiva mätningar av körförmåga, sömnlatens och monteringsprestation har inte visat några kliniskt relevanta effekter vid rekommenderad dos på 10 mg.


Patienter som känner sig sömniga bör undvika att köra bil, deltaga i potentiellt farliga aktiviteter eller använda maskiner. De bör inte överskrida rekommenderad dos och bör beakta sin respons på läkemedlet. 

Biverkningar

Kliniska studier


Översikt 

Kliniska studier har visat att cetirizin vid rekommenderad dos har mindre biverkningar på CNS, inklusive dåsighet, trötthet, yrsel och huvudvärk. I vissa fall har paradoxal CNS‑stimulering rapporterats.


Även om cetirizin är en selektiv antagonist till perifera H1receptorer och är relativt fritt från antikolinerg aktivitet, har enstaka fall av urineringssvårigheter, ackommodationsstörningar i ögonen och muntorrhet rapporterats.


Fall av nedsatt leverfunktion med förhöjda leverenzymer åtföljt av förhöjt bilirubin har rapporterats. Detta upphör oftast vid avbrytande av behandlingen med cetirizindihydroklorid.


Lista över biverkningar

Dubbelblinda kontrollerade kliniska studier som jämfört cetirizin med placebo eller andra antihistaminer i rekommenderad dos (10 mg dagligen för cetirizin), för vilka kvantifierade säkerhetsdata finns tillgängliga, inkluderade mer än 3 200 personer

som exponerats för cetirizin.


Från dessa poolade data rapporterades följande biverkningar för cetirizin 10 mg i de placebokontrollerade studierna med frekvenser på 1,0 % eller mer:

Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 3 260)

Placebo

(n = 3 061)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

1,63 %

0,95 %

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

1,10 %

7,42 %

0,98 %

8,07 %

Magtarmkanalen

Buksmärta

Muntorrhet

Illamående

0,98 %

2,09 %

1,07 %

1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psykiska störningar

Sömnighet

9,63 %

5,00 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Faryngit

1,29 %

1,34 %

Sömnighet, som visserligen förekom statistiskt sett oftare i cetirizingruppen än i placebogruppen, var mild till måttlig i de flesta fallen. Objektiva tester i andra studier har visat att normala dagliga aktiviteter inte påverkas av den rekommenderade dagliga dosen hos friska, unga frivilliga.


Pediatrisk population 

Biverkningar med frekvenser på 1% eller mer hos barn i åldern 6 månader till 12 år som ingått i placebokontrollerade kliniska studier är:

Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 1 656)

Placebo

(n = 1 294)

Magtarmkanalen

Diarré

1,0 %

0,6 %

Psykiska störningar

Sömnighet

1,8 %

1,4 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rinit

1,4 %

1,1 %

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

1,0 %

0,3 %

Erfarenhet efter att läkemedlet kommit ut på marknaden

Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska studier och som angetts ovan har följande biverkningar rapporterats efter att läkemedlet kommit ut på marknaden.

Biverkningar är listade enligt MedDRA organklassystem och efter estimerad frekvens baserat på erfarenhet sedan preparatet godkänts för försäljning.


Frekvensen definieras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Trombocytopeni


Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighet

Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock


Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens: Ökad aptit


Psykiska störningar

Mindre vanliga: Agitation

Sällsynta: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, insomnia

Mycket sällsynta: Tics

Ingen känd frekvens: Självmordstankar, mardröm


Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Parestesi

Sällsynta: Konvulsioner

Mycket sällsynta: Dysgeusi, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi

Ingen känd frekvens: amnesi, nedsatt minnesförmåga


Ögon

Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okulogyr kris


Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens: Yrsel


Hjärtat

Sällsynta: Takykardi


Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Diarré


Lever och gallvägar

Sällsynta: Avvikande leverfunktion (ökade transaminaser, alkaliskt fosfatas, γ-GT och bilirubin)

Ingen känd frekvens: Hepatit


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Klåda, utslag

Sällsynta: Urtikaria

Mycket sällsynta: Angioneurotiskt ödem, fixt läkemedelsutslag

Ingen känd frekvens: Akut generaliserad exantematös pustulos


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens: Artralgi


Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta: Dysuri, enures

Ingen känd frekvens: Urinretention


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Asteni, sjukdomskänsla

Sällsynta: Ödem


Undersökningar

Sällsynta: Viktökning


Beskrivning av utvalda biverkningar

Pruritus (intensiv klåda) och/eller urtikaria har rapporterats efter cetirizinbehandling avslutats.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Symtom som observerats efter en överdos av cetirizin är huvudsakligen kopplade till CNS-effekter eller till effekter som tyder på en antikolinerg effekt.


Biverkningar som observerats efter intag av minst fem gånger rekommenderad dos är konfusion, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, mydriasis, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stupor, takykardi, tremor och urinretention.


Behandling

Det finns inget känt motgift mot cetirizin.


Vid överdos rekommenderas symtomatisk och understödjande behandling. Ventrikeltömning bör övervägas om intaget skett nyligen.


Cetirizin elimineras inte effektivt vid dialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism 

Cetirizin, en human metabolit av hydroxizin, är en potent och selektiv antagonist till perifera H1receptorer. Receptorbindningsstudier in vitro har inte visat någon mätbar affinitet till annat än H1receptorer.


Farmakodynamiska effekter 

Förutom anti‑H1‑effekt har cetirizin visat anti‑allergisk aktivitet; vid en dos på 10 mg en eller två gånger dagligen hämmas senfasrekryteringen av eosinofiler i huden och i bindhinnan hos atopiska personer utsatta för allergenstimulering.


Klinisk effekt och säkerhet 

Studier med friska frivilliga visar att cetirizin vid doser på 5 och 10 mg kraftigt hämmar hudrodnad med kvaddelbildning inducerad av mycket höga histaminkoncentrationer i huden men sambandet med effekt är inte säkerställt.


I en sex‑veckors placebokontrollerad studie med 186 patienter med allergisk rinit och samtidig mild till måttlig astma, förbättrade cetirizin 10 mg en gång dagligen rinitsymtomen utan förändring av lungfunktionen. Denna studie stödjer säkerheten av administrering av cetirizin till patienter med mild till måttlig astma.


I en placebokontrollerad studie orsakade cetirizin som gavs i en hög daglig dos på 60 mg i sju dagar ingen statistiskt signifikant ökning av QT‑intervallet.


Vid rekommederad dosering har det visats att cetirizin förbättrar livskvaliten för patienter med perenn och säsongsbunden allergisk rinit.


Pediatrisk population

I en 35-dagarsstudie på barn i åldern 5–12 år hittades ingen tolerans för cetirizins antihistamineffekt (dämpning av hudrodnad med kvaddelbildning). När behandling med cetirizin avslutas efter upprepad dosering, återfår huden sin normala histaminreaktivitet inom 3 dagar.

Farmakokinetik

Absorption 

Maximal plasmakoncentration vid steady-state är ca 300 ng/ml och uppnås inom 1,0 ± 0,5 h.


Distributionen av farmakokinetikparametrar som maximal plasmakoncentration (Cmax) och AUC är unimodal hos friska frivilliga.


Absorptionen av cetirizin minskar inte med mat även om absorptionshastigheten minskar. Biotillgängligheten är liknande vid administrering av cetirizin som lösningar, kapslar eller tabletter.


Distribution 

Den skenbara distributionsvolymen är 0,50 l/kg. Plasmaproteinbindningen av cetirizin är 93 ± 0,3%. Cetirizin ändrar inte proteinbindningen av warfarin.


Metabolism

Cetirizin genomgår ingen större first-pass-metabolisering.


Eliminering

Den terminala halveringstiden är ungefär 10 timmar och ingen ackumulering har observerats för cetirizin efter 10 mg dagligen i 10 dagar. Omkring två tredjedelar av dosen utsöndras oförändrad i urin.


Linjäritet/Icke-linjäritet 

Cetirizin visar linjär kinetik i intervallet 5‑60 mg.


Särskilda patientgrupper


Äldre

Efter en enda oral dos på 10 mg ökade halveringstiden med 50 % och clearance minskade med 40 % hos 16 äldre frivilliga jämfört med yngre. Minskningen i cetirizinclearance hos dessa äldre försökspersoner verkade ha samband med nedsatt njurfunktion.


Pediatrisk population

Halveringstiden för cetirizin var omkring 6 timmar hos barn i åldern 6‑12 år och 5 timmar hos barn i åldern 2‑6 år. Hos barn i åldern 6‑24 månader är den reducerad till 3,1 timmar.


Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för läkemedlet var liknande hos patienter med lätt nedsättning (kreatininclearance >40 ml/min) och friska frivilliga. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70 % minskning av clearance jämfört med friska personer.


Patienter som genomgår hemodialys (kreatininclearance <7 ml/min) som gavs en enstaka oral dos på 10 mg cetirizin hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70 % minskning av clearance jämfört med friska personer.


Cetirizin eliminerades dåligt vid hemodialys. Dosjustering är nödvändig hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Nedsatt leverfunktion

Patienter med kronisk leversjukdom (hepatocellulär, kolestatisk och gallcirros) som gavs 10 eller 20 mg cetirizin som en engångsdos hade 50 % ökad halveringstid och 40 % minskning i clearance jämfört med friska personer.


Dosjustering är endast nödvändigt hos patienter med nedsatt leverfunktion om nedsatt njurfunktion förekommer samtidigt.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.


Hjälpämne med känd effekt

En filmdragerad tablett innehåller 77,71 mg laktos (som laktosmonohydrat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

cellulosa, mikrokristallin

laktosmonohydrat

magnesiumstearat

kiseldioxid, kolloidal, vattenfri


Filmdragering:

hypromellos

laktosmonohydrat

makrogol 4000

färgämnet titandioxid

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg (vit, avlång, brytskåra, ca 10 mm x 4 mm, höjd ca 2,8 mm)
30 styck blister, receptfri, 79:08, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 styck blister, 67:49, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
7 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
14 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av