Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propyderm®

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 %
(vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09-14.

Indikationer

Torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

Propyderm skall ej användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. Det har huvudsakligen setts vid behandling av utbredda brännskador. Barn förefaller vara mer känsliga än vuxna. För Propyderm har inga fall av toxicitet rapporterats.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.

Propyderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

För att barnet inte i onödan skall exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyderm inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad.

Allergiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Propyderm innehåller 20% propylenglykol i en mjukgörande krämbas med 24% fett. Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, (framför allt Pityrosporum ovale) har rapporterats. Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Farmakokinetik

Ej studerat.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data saknas.

Innehåll

1 g kräm innehåller propylenglykol 200 mg.

Hjälpämnen: Hydrerad rapsolja, kolesterol, stearoylmakrogolglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, propylparahydroxibensoat (E 216), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Kräm 20 % (vit kräm)
100 gram tub, receptfri, 58:81, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
700 gram behållare med dospump, receptfri, 240:66, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av