Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pepcid Duo

Förmånsstatus
McNeil

Tuggtablett
(Tillhandahålls för närvarande ej) (rosa, rund, plan 17,6 x 17,6 mm utan skåra, märkt P)

Kombination av syrahämmande (H2-antagonist) och syrabindande medel

ATC-kod: A02BA53
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-12.

Indikationer

Symtomatisk korttidsbehandling vid halsbränna och sura uppstötningar för vuxna och ungdomar från 16 år.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller till något av ingående hjälpämnen listade under Innehåll.

 • Svår njursvikt.

 • Korskänslighet i H2-receptorantagonister har observerats. Kombination av famotidin/antacida bör inte ges till patienter med anamnes på överkänslighet mot andra H2-receptorantagonister.

Dosering

Vuxna och ungdomar från 16 år

En tablett tuggas väl när symtom uppträder, och nedsväljs gärna med ett glas vatten.

Högst 2 tabletter per dygn. Behandlingen är begränsad till 2 veckor (se även Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Pepcid Duo säkerhet och effekt hos barn under 16 år har inte fastställts (inga data finns tillgängliga).


Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre.


Nedsatt njurfunktion

Pepcid Duo är kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (se Kontraindikationer).

Patienter med nedsatt njurfunktion bör rådgöra med sin läkare före användning av kombination famotidin/antacida (se avsnitt Varningar och försiktighet vid användning).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för kombination av famotidin/antacida vid nedsatt leverfunktion (se Farmakokinetik)

Varningar och försiktighet

Varningar:

 • Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion bör konsultera en läkare före användning av Pepcid Duo. Vid njursvikt bör kontroll av serummagnesium och -kalcium genomföras

 • Pepcid Duo är kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (se Kontraindikationer).

 • Då några allvarliga bakomliggande tillstånd kan ha symtom gemensamt med enkla matsmältningsbesvär, rekommenderas att patienter söker läkare vid: matsmältningsbesvär symptom åtföljt av oavsiktlig viktminskning, svårigheter att svälja, ihållande magbesvär, halsbränna som uppträder för första gången eller om dessa symtom har nyligen ändrats.

 • Patienter med befintlig känd hyperkalcemi (eftersom denna produkt innehåller kalcium), hypermagnesemi, hypofosfatemi (eftersom denna produkt kan förvärra detta tillstånd), hyperkalcuri, en historia av njursten eller nefrokalcinos bör rådfråga en läkare före användning av kombination av famotidin/antacida.

 • Eftersom produkten innehåller laktos, glukos och sackaros:

  • patienter med sällsynta, ärftliga problem med galaktosintolerans, laktasbrist eller glukos-galaktos malabsorption ska inte använda detta läkemedel.

  • patienter med sällsynta, ärftliga problem med fruktosintolerans eller sukras-isomaltasbrist ska inte använda detta läkemedel.

 • Vid långtidsbehandling, särskilt vid samtidig behandling med andra kalciumprodukter och/eller vitamin D-produkter, finns risk för hyperkalcemi med påföljande njurfunktionsnedsättning.


 • Patienter bör sluta använda och rådfråga en läkare om symptomen kvarstår eller förvärras, nya symtom utvecklas eller om de upplever dysfagi (sväljsvårigheter), odynofagi (smärta vid sväljning), svåra kräkningar, melena (svart avföring), kvävningskänsla eller bröstsmärta.

Försiktighet vid användning

Om symtomen kvarstår efter två veckors kontinuerlig behandling eller om de förvärras, ska orsaken härtill utredas, och behandlingen omprövas.

Interaktioner

Antacida interagerar med flera andra orala läkemedel.


Interaktioner relaterade till antacida (magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat)

Kombinationer som kräver försiktighet vid användning:

Antacida interagerar med flera andra läkemedel som intas peroralt. Minskad absorption har observerats för vissa läkemedel som intagits samtidigt.


Som försiktighetsåtgärd rekommenderas att antacida inte tas samtidigt med andra läkemedel som:

Antibiotika (clindamycin, cykliner, kinoloner och fluorokinoloner, penicillaminer, etambutol, isoniazid), betablockerare, bisfosfonater, glukokortikoider, integrashämmare (dolutegravir, elvitegravir), fenotiazin neuroleptika, tyroideahormoner, salicylater, klorokin, diflunisal, digoxin, estramustin, fexofenadin, fluor, indometasin, järn, ledipasvir, proguanil, rosuvastatin, strontium, zink, natrium- och kalciumpolystyrensulfonat, sulpirid, teriflunomid

Sprid ut doserna med minst 2 timmar mellan Pepcid Duo och läkemedel enligt listan.


Interaktioner relaterade till famotidin

På grund av H2-antagonist effekten kan famotidin reducera absorptionen av följande läkemedel:

Atazanavir, rilpivirin, cyanokobalamin samt de flesta tyrosinkinashämmare (med undantag av vandetanib, imatinib).


Risk för att kalciumkarbonat förlorar effekt vid samtidig administrering såsom fosfatbindare med famotidin till hemodialyspatienter.


Interaktioner relaterade till både famotidin och antacida

Famotidin och antacida kan reducera absorptionen av följande läkemedel:

Antimykotika (ketokonazol, itraconazole, posaconazole) och ulipristal.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Famotidin:

Data från mer än 1000 exponerade gravida kvinnor indikerar inga missbildningar eller foster-/neonatal toxicitet.


Magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat:

Det finns endast begränsade data tillgängliga från djurstudier.

Hos gravida kvinnor har inga missbildningar eller fostertoxiska effekter setts vid rekommenderade doser men tillgängliga data på graviditeter är för begränsad för att kunna utesluta någon risk.


Iaktta närvaron av:

 • magnesiumsalter med risk för diarré

 • kalciumsalter, som efter långvarig behandling med höga doser, kan utgöra en risk för hyperkalcemi med kalcinos av olika organ, speciellt en nefrokalcinos.

Pepcid Duo rekommenderas inte under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Famotidin har identifierats hos ammade nyfödda/spädbarn där mamman behandlats. Effektter av famotidin hos nyfödda/spädbarn är otillräcklig. Ett beslut måste tas om amningen skall avbrytas eller om behandlingen med kombinationen famotidin/antacida skall avbrytas med hänsyn till fördelen av amning för spädbarnet eller fördelen av behandling för mamman.

Trafik

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om yrsel inträffar så skall patienten inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Frekvenskategorierna för biverkningar definieras enligt följande:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000 till <1/100

Sällsynta ≥1/10 000 till <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000 inklusive isolerade rapporter

Ingen känd frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data


Biverkningar per organsystem (rapporterade för kombinationen famotidin/antacida)

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Hypersensivitet

Anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig

Huvudvärk.

Mindre vanlig

Oro

Parastesier

Yrsel.

Magtarmkanalen

Mindre vanlig

Illamående

Diarré

Flatulens

Dyspepsi

Rapningar

Dysgeusi

Orofaryngealt obehag och smärta

Muntorrhet

Törst

Kräkningar

Ingen känd frekvens

Smärtor i övre delen av magen

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Klåda

Utslag

Urtikaria

Angioödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Ingen känd frekvens

Asteni

Trötthet


Andra biverkningar som har rapporterats i enstaka fall vid högre dosering och i princip inte kan uteslutas:

 • Kutan: som med andra H2-antagonister, allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys).

 • Överkänslighetsreaktioner: Anafylaxi, angioödem, bronkospasm.

 • Leverstörningar inkluderande leverkolestas, förhöjda laboratorievärden för transaminaser, gamma-GT, alkaliska fosfataser och bilirubin.

 • Neurologiska störningar såsom hallucinationer, desorientering, konfusion, sömnlöshet, epileptiska anfall, dåsighet, rastlöshet, depressionsliknande tillstånd. Dessa symtom har rapporterats vara reversibla om medicineringen upphör.

 • Blodstörningar såsom trombocytopeni, leukopeni, agranulocytos, pancytopeni.

 • Muskuloskeletala störningar såsom muskelkramper.

 • Övrigt såsom impotens, minskad libido, bröstspänning.

 • Alopeci, sjukdomskänsla

Följande biverkningar hänförs vanligen till antacida innehållande kalcium- och magnesiumsalter: Förändring av avföringsfrekvens och konsistens, flatulens, mättnadskänsla.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Patienter har tolererat doser upp till 800 mg famotidin/dag i mer än ett år utan att några betydande biverkningar uppträtt.
Inga specifika symtom på överdosering har identifierats med just denna kombination av substanser.

Farmakodynamik

Famotidin minskar såväl produktionen av saltsyra och pepsin, som volym av basal, nattlig och stimulerad magsaftsekretion.

Magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat har syraneutraliserande egenskaper.

1 tablett binder ca 21 mekv HCl.


I en klinisk studie med 23 patienter där pH mättes i ventrikeln och esofagus, visades att kombinationen 10 mg famotidin/antacida 21 mekv tillsammans med 60 ml vatten en timme efter en fettrik kvällsmåltid omedelbart höjer pH i esofagus.

pH-höjningen i ventrikeln, utöver den höjning som observerats med placebo och antacida ensamt, kvarstår i 12 timmar.

Farmakokinetik

Famotidins farmakokinetiska egenskaper ändras inte signifikant i kombinationen med magnesiumhydroxid 165 mg och kalciumkarbonat 800 mg.


Famotidin

Kinetiken är linjär. Famotidin absorberas snabbt, absorptionen är dosberoende, maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-3 timmar. Biologiska tillgängligheten är 40-45% och påverkas ej av samtidigt intag av föda. Första-passage metabolismen är minimal. Upprepade doser leder inte till ackumulation. Proteinbindningsgraden är relativt låg (15-20%). Halveringstiden i plasma efter en oral singeldos eller upprepad dosering (under 5 dagar) är cirka 3 timmar. Metabolism sker i levern under bildning av en inaktiv sulfoxid metabolit. Urinutsöndringen efter oral administrering är 65-70% av den absorberade dosen, varav 25-30% sker i oförändrad form. Renalt clearance är 250-450 ml/min, vilket tyder på viss tubulär utsöndring. En mindre mängd kan utsöndras som sulfoxiden.

Vid nedsatt njurfunktion förlängs plasmahalveringstiden.


Kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid omvandlas till lösliga klorider av magsaften. Cirka 10% av kalcium och 15-20% av magnesium absorberas, och återstoden av de lösliga kloriderna återomvandlas till olösliga salter som elimineras via feces. De små mängderna av kalcium och magnesium som absorberas vid normal njurfunktion utsöndras snabbt via njurarna.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data för famotidin har inte påvisat några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, genotoxicitet, cancerogenicitet eller reproduktionstoxicitet.

Endast begränsade toxikologiska data finns tillgängliga för magnesiumhydroxid och kalciumkarbonat.


Dessa data tyder inte på några särskilda risker för människa vid normal användning. Benbildningsabnormalitet har beskrivits hos djur som behandlats med kalciumkarbonat i höga doser eller under lång tid.

Innehåll

En tuggtablett innehåller:

Famotidin 10 mg

Magnesiumhydroxid 165 mg

Kalciumkarbonat 800 mg


Hjälpämnen med känd effekt: laktosmonohydrat, sackaros och glukos


Förteckning över hjälpämnen

Hydrolyserad stärkelse, sackaros 158 mg, majsstärkelse, laktosmonohydrat 62 mg, cellulosaacetat, magnesiumstearat, hypromellos (E464), hyprolos (E463), natriumlaurilsulfat, pregelatiniserad majsstärkelse, pepparmintarom (pepparmyntolja, modifierad stärkelse, maltodextrin, citronsyra (E330), natriumaskorbat (E301), vatten), gräddarom (innehåller glukos), röd järnoxid (E172).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Blisterförpackning (PVC/ACLAR): 3 år.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tuggtablett (rosa, rund, plan 17,6 x 17,6 mm utan skåra, märkt P)
6 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
24 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av