Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Desivon

ÄndringsmarkeringFörmånsstatus
Orkla Care

Kutan lösning 0,5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Klar lösning)

Antiseptika och sårmedel, klorhexidin, ATC-kod: D08 AC02

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-24.

Indikationer

Desinfektion av små sår.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klorhexidin.

Ska ej användas i öronen.

Ska ej användas på nyfödda barn (se avsnitt Biverkningar).

Dosering

Sårrengöring:

Tvätta först området kring sårytan med en bomullstuss indränkt med Desivon. Byt därefter till en ny bomullstuss indränkt med Desivon och rengör själva sårytan. Skölj sedan såret med några droppar Desivon.


Pediatrisk population:

Ska ej användas på nyfödda barn (se avsnitt Biverkningar).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med andra utvärtes läkemedel.

Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska föreningar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kan användas under graviditet och amning

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

-

Fertilitet

Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats

Biverkningar

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Hud och subkutan vävnad

Sveda, kontaktdermatit, urtikariaKemiska brännskador på nyfödda barn
(har rapporterats i samband med kirurgiska ingrepp)

Sällsynt (> 1/10000 -<1 av 1000)Okänd

Immunsystemet

Överkänslighet/Anafylaktiska reaktioner

Sällsynt (> 1/10000 - <1 av 1000)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Klorhexidindiglukonat är antiseptiskt med ett brett verkningsspektrum. Klorhexidindiglukonat är effektivt mot både grampositiva som gramnegativa bakterier, för den sistnämnda gruppen dock svagare effekt.

Effekten reduceras vid kontakt med tvål.

Farmakokinetik

Inga data tyder på någon topikal eller mucosal resorption.

Innehåll

1 ml innehåller: 0,5 mg klorhexidindiglukonat (motsvarande ca 0,28  mg klorhexidin). Hjälpämnen är renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

18 månader i bruten förpackning.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 0,5 mg/ml Klar lösning
125 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av