Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Plendil

(Parallellimporterat)
MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Medartuum AB

Depottablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2005-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Kalciumantagonister, dihydropyridinderivat

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Texten nedan gäller för:
Plendil® depottablett 2,5 mg, 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-15.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Plendil®, AstraZeneca, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Plendil, Medartuum AB.

Indikationer

Hypertoni.


Stabil angina pectoris.

Kontraindikationer

 • Graviditet

 • Överkänslighet mot felodipin eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll

 • Obehandlad hjärtsvikt

 • Akut hjärtinfarkt

 • Instabil angina pectoris

 • Hemodynamiskt signifikant hjärtklaffsobstruktion

 • Dynamisk kardiell utflödesobstruktion

Dosering


Dosering


Hypertoni

Dosen ska justeras individuellt. Behandlingen kan inledas med 5 mg en gång dagligen. Beroende på hur patienten svarar kan doseringen i lämpliga fall sänkas till 2,5 mg eller ökas till 10 mg dagligen. Vid behov kan ett annat blodtryckssänkande läkemedel läggas till. Normal underhållsdos är 5 mg en gång dagligen.


Angina pectoris

Dosen ska justeras individuellt. Som startdos rekommenderas 5 mg en gång dagligen, vilket vid behov kan ökas till 10 mg en gång dagligen.


Äldre

Initial behandling med lägsta tillgängliga dos bör övervägas.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion kan få förhöjda plasmakoncentrationer av felodipin och kan svara på behandling vid lägre doser (se Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Det finns endast begränsade erfarenheter av kliniska prövningar där felodipin använts till pediatriska patienter med hypertoni (se Farmakodynamik och Farmakokinetik).


Administreringssätt


Tabletterna ska tas på morgonen och sväljas med vatten. För att depotegenskaperna ska bibehållas får tabletterna inte delas, krossas eller tuggas. Tabletterna kan tas utan föda eller efter en lättare måltid med lågt fett- och kolhydratinnehåll.

Varningar och försiktighet

Effekten och säkerheten för felodipin vid behandling av hypertensiva kriser har inte studerats.


Felodipin kan orsaka betydande hypotoni med efterföljande takykardi. Detta kan leda till myokardischemi hos känsliga patienter.


Felodipin elimineras via levern. Därför kan högre terapeutiska koncentrationer och kraftigare behandlingssvar förväntas hos patienter med klart nedsatt leverfunktion (se Dosering).


Samtidig administrering av läkemedel som kraftigt inducerar eller hämmar CYP3 A4-enzymer leder till påtagligt sänkta respektive höjda plasmanivåer av felodipin. Sådana kombinationer bör därför undvikas (se Interaktioner).


Plendil innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga problem som galaktosintolerans eller glukos-galaktosmalabsorption ska inte använda läkemedlet.


Plendil innehåller ricinolja, som kan ge orolig mage och diarré.


Lättare gingival hyperplasi har rapporterats hos patienter med uttalad gingivit/parodontit. Svullnaden kan undvikas eller hävas genom noggrann munhygien.

Interaktioner

Felodipin metaboliseras i levern av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Samtidig administrering av substanser som interfererar med CYP3A4-enzymer kan påverka plasmakoncentrationen av felodipin.


Enzyminteraktioner


Substanser som hämmar eller inducerar cytokrom P450-isoenzym 3A4 kan påverka plasmanivåerna av felodipin.


Interaktioner som leder till ökade plasmakoncentrationer av felodipin

CYP3A4-enzymhämmare har visat sig öka plasmakoncentrationen av felodipin. Vid samtidig administrering av felodipin och den kraftiga CYP3A4-hämmaren itrakonazol ökade Cmax och AUC för felodipin 8 gånger respektive 6 gånger. Vid samtidig administrering av felodipin och erytromycin ökade Cmax och AUC för felodipin ungefär 2,5 gånger. Cimetidin ökade Cmax och AUC för felodipin med cirka 55 %. Kombination med starka CYP3A4-hämmare bör undvikas.


Vid kliniskt signifikanta biverkningar orsakade av förhöjd felodipinexponering när läkemedlet kombineras med starka CYP3A4-hämmare bör justering av felodipindosen och/eller utsättning av CYP3A4-hämmaren övervägas.


Exempel:

 • Cimetidin

 • Erytromycin

 • Itrakonazol

 • Ketokonazol

 • Läkemedel mot HIV/proteashämmare (t.ex. ritonavir)

 • Vissa flavonoider som finns i grapefruktjuice


Felodipintabletter får inte tas tillsammans med grapefruktjuice.


Interaktioner som leder till lägre plasmakoncentrationer av felodipin

Inducerare av enzymsystemet P450 3A4 har visat sig sänka plasmakoncentrationen av felodipin. Vid samtidig administrering av felodipin och karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital sjönk Cmax och AUC för felodipin med 82 % respektive 96 %. Kombination med starka CYP3A4-hämmare bör undvikas.


Vid förlorad behandlingseffekt orsakad av sänkt felodipinexponering när läkemedlet kombineras med starka CYP3A4-inducerare bör justering av felodipindosen och/eller utsättning av CYP3A4-hämmaren övervägas.


Exempel:

 • Fenytoin

 • Karbamazepin

 • Rifampicin

 • Barbiturater

 • Efavirenz

 • Nevirapin

 • Hypericum perforatum (Johannesört)


Övriga interaktioner


Takrolimus: Felodipin kan öka takrolimuskoncentrationen. Vid samtidig användning ska serumkoncentrationen av takrolimus följas och takrolimusdosen kan eventuellt behöva justeras.


Ciklosporin: Felodipin har ingen inverkan på plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  IVb.


Felodipin ska inte användas under graviditet. I icke-kliniska reproduktionstoxicitetsstudier sågs effekter på fosterutvecklingen, vilka anses vara orsakade av felodipins farmakologiska egenskaper.Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  C.

Felodipin har påvisats i bröstmjölk. På grund av otillräckliga data om den potentiella effekten på barnet rekommenderas inte behandling under amning.

Trafik

Felodipin har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om patienter som tar felodipin drabbas av huvudvärk, illamående, yrsel eller trötthet kan reaktionsförmågan vara nedsatt. Försiktighet rekommenderas, i synnerhet i början av behandlingen.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Felodipin kan orsaka rodnad, huvudvärk, palpitationer, yrsel och trötthet. De flesta av dessa reaktioner är dosberoende och uppträder vid behandlingsstarten eller efter en dosökning. Om sådana reaktioner förekommer är de vanligtvis kortvariga och avtar med tiden.


En dosrelaterad ankelsvullnad kan förekomma hos patienter som behandlas med felodipin. Detta är en följd av prekapillär vasodilatation och är inte relaterat till någon generell vätskeretention.


Lättare gingivahyperplasi har rapporterats hos patienter med uttalad gingivit/parodontit. Hyperplasin kan undvikas eller hävas genom noggrann munhygien.


Tabell över biverkningar


Biverkningarna som anges nedan har identifierats under kliniska prövningar och under övervakning efter godkännandet för försäljning.


Frekvenserna definieras enligt följande:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000


Tabell 1 Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Yrsel, parestesi

Hjärtat

Mindre vanliga

Takykardi, palpitationer

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Rodnad

Hypotoni

Synkope

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Illamående, buksmärtor

Kräkningar

Gingivahyperplasi, gingivit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad


Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Utslag, klåda

Urtikaria

Fotosensitivitetsreaktioner, leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Artralgi, myalgi

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Pollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta

Impotens/sexuell dysfunktion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Perifert ödem

Trötthet

Överkänslighetsreaktioner, t.ex. angioödem, feber


Överdosering

Symtom

Överdosering kan orsaka kraftig perifer vasodilatation med uttalad hypotoni och ibland bradykardi.


Behandling

Vid behov: aktivt kol, ventrikeltömning inom en timme efter intaget.


Vid svår hypotoni ska symtomatisk behandling sättas in.


Patienten ska placeras i ryggläge med benen högt. Vid åtföljande bradykardi bör 0,5-1 mg atropin ges intravenöst. Om detta inte är tillräckligt bör plasmavolymen ökas genom infusion av t.ex. glukos, koksaltlösning eller dextran. Sympatomimetika med huvudsaklig effekt på α1-adrenoceptorn kan ges om ovan nämnda åtgärder inte är tillräckliga.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Felodipin är en selektiv kalciumantagonist med vaskulär effekt, som sänker det arteriella blodtrycket genom att minska det systemiska kärlmotståndet. Genom att felodipin är starkt selektivt för glatt muskulatur i arteriolerna har det i terapeutiska doser ingen direkt effekt på hjärtats kontraktilitet eller retledningsförmåga. Felodipin orsakar inte ortostatisk hypotoni eftersom det inte påverkar den venösa glatta muskulturen eller adrenerga vasomotoriska kontrollmekanismer.


Felodipin har en lätt natriuretisk/diuretisk effekt och orsakar ingen vätskeretention.


Farmakodynamisk effekt


Felodipin har effekt vid alla grader av hypertoni. Det kan användas som monoterapi eller i kombination med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, diuretika eller ACE-hämmare, för att få en förstärkt blodtryckssänkande effekt. Felodipin sänker både det systoliska och det diastoliska blodtrycket och kan användas vid isolerad systolisk hypertoni.


Felodipin har såväl antianginös som antiischemisk verkan genom att det förbättrar balansen mellan myokardiets syretillförsel och syrebehov. Motståndet i kranskärlen minskar och genomblödning i kranskärlen samt syretillförsel till myokardiet ökar av felodipin, tack vare dilatationen av både epikardiella artärer och arterioler. Det lägre systemiska blodtrycket orsakat av felodipin leder till lägre vänsterkammarafterload och minskat syrebehov i myokardiet.


Felodipin ökar arbetsförmågan och minskar antalet attacker hos patienter med stabil ansträngningsutlöst angina. Felodipin kan användas som monoterapi eller i kombination med betablockerare till patienter med stabil angina pectoris.


Hemodynamiska effekter

Den främsta hemodynamiska effekten av felodipin är sänkt totalt perifert kärlmotstånd, vilket leder till lägre blodtryck. Effekterna är dosberoende. Blodtryckssänkningen är vanligen märkbar två timmar efter den första perorala dosen och varar i minst 24 timmar. Kvoten dal/topp-värde ligger vanligen väl över 50 %.


Plasmakoncentrationen av felodipin har ett positivt samband med sänkningen av totalt perifert motstånd och blodtryck.


Kardiella effekter

Felodipin har i terapeutiska doser ingen effekt på hjärtats kontraktilitet eller atrioventrikulära överledning eller refraktäritet.


Blodtryckssänkande behandling med felodipin ger signifikant regress av befintlig vänsterkammarhypertrofi.


Renala effekter

Felodipin har natriuretisk och diuretisk effekt på grund av minskad tubulär återresorption av utfiltrerat natrium. Felodipin påverkar inte dygnsmängden kalium som utsöndras. Felodipin minskar den renala kärlresistensen. Felodipin påverkar inte albuminutsöndring via urinen.


Hos mottagare av njurtransplantat som behandlas med ciklosporin sänker felodipin blodtrycket och förbättrar såväl renalt blodflöde som glomerulär filtrationshastighet. Felodipin kan också förbättra den tidiga funktionen hos ett njurtransplantat.


Klinisk effekt


I den s.k. HOT-studien (Hypertension Optimal Treatment), studerades effekten på viktiga kardiovaskulära händelser (t.ex. akut hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död) i relation till ett målblodtryck (diastoliskt) på < 90 mmHg, < 85 mmHg och < 80 mmHg och uppnått blodtryck, med felodipin som utgångsbehandling.


Totalt 18 790 patienter med hypertoni (DBT 100-115 mmHg i åldern 50-80 år följdes under i genomsnitt 3,8 år (3,3-4,9 år). Felodipin gavs som monoterapi eller i kombination med en betablockerare, och/eller en ACE-hämmare och/eller diuretikum. I studien sjönk SBT och DBT ner till 139 respektive 83 mmHg.


I STOP-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2), där 6 614 patienter i åldern 70-84 år deltog, visades att kalciumantagonister av dihydropyridintyp (felodipin och isradipin) hade samma förebyggande effekt på kardiovaskulär mortalitet och morbiditet som andra ofta använda blodtryckssänkande medel – ACE-hämmare, betablockerare och diuretika.


Pediatrisk population


Det finns endast begränsade erfarenheter av kliniska prövningar där felodipin använts till barn med hypertoni. I en randomiserad, dubbelblind 3 veckors-studie med parallella grupper studerades den blodtryckssänkande effekten av felodipin givet en gång dagligen till barn mellan 6 och 16 år med primär hypertoni. De behandlades med 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33), 10 mg (n=31) eller placebo (n=35). Studien kunde inte påvisa någon blodtryckssänkande effekt av felodipin hos barn mellan 6 och 16 år (se Dosering).


Långtidseffekterna av felodipin på tillväxt, pubertet och allmän utveckling har inte studerats. Långtidseffekten av blodtryckssänkande behandling under barndomen i syfte att reducera kardiovaskulär morbiditet och mortalitet i vuxen ålder har inte heller fastställts.

Farmakokinetik

Absorption


Felodipin administreras som depottabletter och absorberas fullständigt i magtarmkanalen. Den systemiska tillgängligheten för felodipin är cirka 15 % och är oberoende av dosen i det terapeutiska dosintervallet. Depottabletterna ger en förlängd absorptionsfas, som resulterar i en jämn plasmakoncentration av felodipin inom det terapetiska intervallet under 24 timmar. Maximal plasmakoncentration (tmax) vid användning av depottabletter uppnås efter 3-5 timmar. Absorptionshastigheten, dock ej absorptionsgraden, för felodipin ökar vid samtidigt intag av fettrik föda.


Distribution


Felodipin binds till plasmaproteiner till cirka 99 %. Det binds främst till albuminfraktionen. Distributionsvolym vid steady state är 10 l/kg.


Metabolism


Felodipin genomgår en omfattande metabolism i levern av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Samtliga identifierade metaboliter är inaktiva. Felodipin är ett läkemedel med hög clearance – genomsnittlig blodclearance är 1 200 ml/min. Ingen signifikant ackumulering sker under långtidsbehandling.


Äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion har högre plasmakoncentrationer av felodipin än yngre patienter. Felodipins farmakokinetiken förändras inte hos patienter med nedsatt njurfunktion. Detta gäller även patienter som står på hemodialys.


Eliminering


Halveringstiden för felodipin i elimineringsfasen är cirka 25 timmar och steady state uppnås efter 5 dygn. Det finns ingen risk för ackumulering under långtidsbehandling. Omkring 70 % av en given dos utsöndras som metaboliter via urinen och återstoden via feces. Mindre än 0,5 % av en given dos återfinns i oförändrad form i urinen.


Linjäritet/icke-linjäritet


Plasmakoncentrationen är direkt proportionell mot dosen inom det terapeutiska dosintervallet 2,5-10 mg.


Pediatrisk population


En farmakokinetikstudie med en singeldos felodipin 5 mg depottablett omfattande ett begränsat antal barn mellan 6 och 16 år (n=12) visade inget uppenbart samband mellan ålder och AUC, Cmax eller halveringstid för felodipin.

Prekliniska uppgifter

Reproduktionstoxicitet

I en studie av fertilitet och allmän reproduktionsförmåga hos råttor som behandlats med felodipin, sågs förlängd dräktighet med svåra förlossningar, ökad fosterdöd och tidig postnatal död i de grupper som fick medelhöga och höga doser. Effekterna ansågs bero på den hämmande effekten på uterus kontraktilitet som är följden av höga doser felodipin. När doser inom det terapeutiska intervallet gavs till råttor sågs ingen störning på fertiliteten.


Reproduktionsstudier på kanin har visat en dosrelaterad reversibel förstoring av bröstkörtlarna hos moderdjuren och dosrelaterade anomalier i distala falanger hos fostren. Anomalierna hos fostren inducerades när felodipin gavs tidigt under fosterutvecklingen (före den 15:e dräktighetsdagen). I en reproduktionsstudie på apa sågs onormal position hos en eller flera distala falanger.


Inga andra prekliniska fynd gav upphov till några betänkligheter och vad gäller resultaten från reproduktionsstudierna anses de vara relaterade till felodipins farmakologiska verkan, när det ges till djur med normalt blodtryck. Huruvida dessa fynd är relevanta för patienter som får felodipin är okänt. Dock har inga rapporter om kliniska fall av missbildade falanger hos foster/nyfödda barn som exponerats för felodipin in utero förekommit, i den information som finns i de interna databaserna över patientsäkerhet.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Depottablett 5 mg
Visa läkemedlets innehåll

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för felodipin är framtagen av företaget AstraZeneca för Felodipin AstraZeneca, Logimax®, Logimax® forte, Plendil®, Unimax, Unimax mite

Miljörisk: Användning av felodipin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Felodipin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Felodipin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.035 μg/L /0.050 μg/L = 0.70

0.1 < PEC/PNEC ≤ 1


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA (former IMS Health and Quintiles).

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 460.8 kg

R = 50% (adsorption to sludge)*


*The removal during sewage treatment (50%) is estimated using the EUSES model, Simple Treat, described in the ECHA Guidance Document (Ref. 1) where the following assumptions have been made: not readily biodegradable, vapour pressure

(VP) <1*10-6 Pa, water solubility 0.5 mg/L and Kdsludge = 2800 L/kg. Felodipin is an involatile solid with negliable VP at ambient conditions, a measured VP is not available, the nominal value used in this calculation assumes no losses to the atmosphere. Water solubility was measured at 22 – 25oC and may therefore lead to an over estimation of PEC, since at environmentally relevant temperatures water solubility may be lower.


PEC = 1.5 * 10-6 * 460.8* (100-50) = 0.035 μg/L


Metabolism

Felodipine is extensively metabolised in humans. In healthy volunteers about 62% of an orally given dose of felodipine was excreted into the urine. No parent compound was found in the urine and the identified metabolites (accounting for about 23% of the dose) are known to be less pharmacologically active than the parent compound. The remaining metabolites in urine (i.e. 39% of the dose) were unidentified polar compounds. Approximately 10% of the given oral dose was excreted in faeces, however the identity or pharmacological activity of these excreted products is not known (Ref 2 and 3).


Ecotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref.

EbC50- Based on Biomass

Pseudokirchneriella subcapitata (formerly known as Selenastrum capri-cornutum)

Green Alga

OECD 201

92/69/EEC

72 h

>0.322 mg/L

4

ErC50- Based on Average Specific Growth Rate

>0.322 mg/L

LC50

Daphnia magna

Giant Water Flea

US EPA 1985

48 h

0.62 mg/L

5

LC50

Oncorhynchus mykiss

Rainbow Trout

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.05 mg/L

6

NOEC - Based on Mortality & Symptoms of Toxicity

<0.016 mg/L

LC50

>0.2 mg/L

7

NOEC

0.2 mg/L

LC50

Pimephales promelas

Fathead Minnow

US EPA 1985

96 h

0.39 mg/L

5

LC50

Lepomis macrochirus

Bluegill Sunfish

US FDA Technical Assistance Document 4.11

96 h

0.66 mg/L

8

NOEC - Based on Mortality & Symptoms of Toxicity

0.22 mg/L

EC50 - Based on Respiration Inhibition

-

-

OECD 209

3 h

>10 mg/L

5


PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Short-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. The PNEC is based on the acute toxicity to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the most sensitive species, and an assessment factor of 1000 is applied, in accordance with ECHA guidance (Ref. 1).


PNEC = 50 µg/L/1000 = 0.050 µg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.035 µg/L /0.050 µg/L = 0.70, which justifies the phrase "Use of felodipine has been considered to result in low environmental risk".


In Swedish: ”Användning av felodipin har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Reference

Percentage Biodegradation

OECD 301B

92/69/EEC

26.75 mg/L

28 d

< 5% ThCO2

9

Percentage Hydrolysis

US FDA Technical Assistance Document 3.09

10 mg/L

5 d

< 10 %

10

Photolysis Rate Constant

US FDA Technical Assistance Document 3.10

10 mg/L

6 h

0.318 h-1 @ pH 5

11

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.2 h @ pH 5

Photolysis Rate Constant

10 mg/L

0.335 h-1 @ pH 7

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.1 h @ pH7

Photolysis Rate Constant

10 mg/L

0.268 h-1 @ pH 9

Photolysis Half-life

10 mg/L

T1/2 = 2.6 h @ pH 9

Partition Coefficient Octanol Water

Experimental – method unknown

-

-

Log P = 3.86

12

Biotic degradation

Felodipine is not readily biodegradable. There are no further studies available regarding degradation of felodipine. Therefore, the substance has been assigned the risk phrase: "Felodipin is potentially persistent".


In Swedish: “Felodipin är potentiellt persistent” under the heading “Nedbrytning”.


Abiotic degradation

Felodipine is photodegradable ( = 2.1 h at pH 7).


Bioaccumulation

Since Log P < 4 the phrase "Felodipine has low potential for bioaccumulation" is assigned.


In Swedish: ”Felodipin har låg potential att bioackumuleras” under the heading ”Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Reference

Solubility Water


22 – 25oC

0.5 mg/L

13

Activated Sludge Adsorption Coefficient

OPPTS 835.1110

0.25 mg/L

Kd = 2800

L/kg

14

References


 1. [ECHA], European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment (Table R10.4). May 2008


 2. Edgar B, Regårdh C G, Johnsson G, Johansson L, Lundborg P, Löfberg I and Rönn, O. Felodipine kinetics in healthy men. Clinical Pharmacology and Therapeutics 38: 205-211. 1985.

 3. Hoffman, K-J and Andersson L. Metabolism of [14C] felodipine, a new vasodilating drug, in healthy volunteers. Drugs 34: 43-52. 1987.

 4. H154/82: Inhibition of growth to the alga Selenastrum capricornutum.

  Covance, USA. Report No. 265/55-D2145. June 1999 (Brixham Environmental Laboratory Report BD3977).

 5. Ecotoxicological characterisation of felodipine, MK0218.

  Environmental Engineering Laboratory (EEL), UK.

  (Brixham Environmental Laboratory Report BD4166). March 1994.

 6. Felodipine: Acute toxicity to Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, under static test conditions. Toxikon Environmental Sciences, USA. May 1994. (Brixham Environmental Laboratory Report BD4165).

 7. Photodegradates of felodipine: Acute toxicity to rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, under static conditions. Toxikon Environmental Sciences, USA. Report No J9410003b, USA, April 1995.

 8. Felodipine: Acute Toxicity to Bluegill, Lepomis macrochirus, under Static Test Conditions. Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9312003a. May 1994. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4190).

 9. H154/82: Assessment of ready biodegradability by measurement of carbon dioxide evolution. Covance, USA. Report No: 98095-1 265/57-1018 Sept 1997. (Brixham Environmental Laboratory Report BD3971).

 10. Felodipine (MK-218): Determination of the Rate of Hydrolysis as a Function of pH at 50C. Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9307008b.December 1993. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4188).

 11. Felodipine (MK-218): Determination of Aqueous Photolysis.

  Toxicon Environmental Sciences, USA. Report No: J9307008a July 1994. (Brixham Environmental Laboratory Report BD4189)

 12. Sangster, J., Log KOW Databank, Montreal, Quebec, Canada, Sangster Research Laboratories, 1994

 13. General Properties for Felodipine. AstraZeneca, June 2006. (Brixham Environmental Laboratory, Report BD4182).

 14. Felodipine: Adsorption and desorption to activated sludge.

  Brixham Environmental Laboratory, AstraZeneca, UK, Report BL7813

  October 2004

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.

Förpackningsinformation

MT-nummer 13491
Parallellimporteras från Storbritannien och Nordirland
PLENDIL
Depottablett 5 mg
28 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

MT-nummer 15842
Parallellimporteras från Italien
PLENDIL
Depottablett 5 mg
28 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

MT-nummer 17026
Parallellimporteras från Spanien
PLENDIL
Depottablett 5 mg
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
105 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

MT-nummer 17402
Parallellimporteras från Grekland
PLENDIL
Depottablett 5 mg
28 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av