Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clinimix N17G35E

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Baxter

Infusionsvätska, lösning
(Klar och färglös eller svagt gul lösning)

Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer.

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Clinimix N17G35E infusionsvätska, lösning ;

Clinimix N9G15E infusionsvätska, lösning

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-06-30.

Indikationer


Parenteral nutrition när oral eller enteral näringstillförsel är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad. För patienter som genomgår lång­varig parenteral näringstillförsel kan lipidemulsion tillsättas CLINIMIX för att tillföra både kalorier och essentiella fettsyror.

Kontraindikationer

- Känd överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnena som listas i avsnitt Innehåll eller mot komponenterna i påsen.

- Rubbningar av aminosyrametabolismen

- Allvarlig hyperglykemi

- Metabolisk acidos, laktatacidos

- CLINIMIX med elektrolyter skall inte användas vid hyperkalemi eller hypernatremi eller hos patienter med patologiskt förhöjda plasmakoncentrationer av magnesium, kalcium och/eller fosfor.

- Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium är samtidig behandling med ceftriaxon kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp). Se avsnitt Interaktioner och Blandbarhet om samtidig behandling hos äldre patienter.

Dosering


Dosering

Doseringen väljs med hänsyn till det metaboliska behovet, energiförbrukningen och patientens kliniska status.


För vuxna varierar behovet från 0,16 g kväve/kg/dag (cirka 1 g amino­syror/kg/dag) till 0,35 g kväve/kg/dag (cirka 2 g aminosyror/kg/dag).
För barn varierar behovet från 0,35 g kväve/kg/dag (cirka 2 g amino­syror/kg/dag) till 0,45 g kväve/kg/dag (cirka 3 g aminosyror/kg/dag).


Kaloribehovet varierar mellan 25 kcal/kg/dag och 40 kcal/kg/dag, beroende på patientens nutritionsstatus och graden av katabolism.


De maximala dagliga doserna av varje beståndsdel i CLINIMIX (dvs aminosyror och glukos) bör baseras på individuella totala nutritionsbehov och tolerans hos patienten.


CLINIMIX N9G15E: Maximal infusionshastighet är 3 ml/kg/timme eller 180 ml/timme till 210 ml/timme (för en patient som väger 60 - 70 kg).

Den maximala dagliga dosen är 40 ml/kg t ex 2400 till 2800 ml (för en patient som väger 60 - 70 kg).

CLINIMIX N17G35E: Maximal infusionshastighet är 1,4 ml/kg/timme eller 85 ml/timme till 100 ml/timme (för en patient som väger 60 - 70 kg).

Den maximala dagliga dosen är 30 ml/kg t ex 1800 till 2100 ml (för en patient som väger 60 - 70 kg).


Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Endast för engångsbruk.


När påsen har öppnats bör innehållet användas omedelbart och får inte sparas för en senare infusion.


Administrera endast läkemedlet efter att först ha brutit förslutningen och blandat innehållet i de båda sektionerna. Utseende på lösningen efter blandning: klar och färglös eller svagt gul lösning. För instruktioner om blandning och hantering av lösningen se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


När perifer administrering övervägs måste den specifika infusionslösningens osmolaritet beaktas. Lösningar eller mixturer med en osmolaritet som överstiger 800 mosm/l skall infunderas via en central ven (se även Varningar och försiktighet).

På individuell basis kan vitaminer och spårämnen och andra komponenter (inklusive lipider) tillsättas nutritionsregimen för att förebygga att brister och komplikationer utvecklas (se avsnitt Blandbarhet).


Infusionshastigheten skall ökas gradvis under den första timmen.


Administreringshastigheten skall anpassas till doseringen, infusionslösningens egenskaper, totalt tillförd volym under 24 timmar och infusionens varaktighet. Infusionstiden bör överstiga 8 timmar. För att minska risken för hypoglykemi efter utsättning, skall en gradvis minskning av flödeshastigheten övervägas under den sista timmen av administreringen.

Varningar och försiktighet


VARNINGAR

- Överkänslighets- infusionsreaktioner inkluderande hypotoni, hypertoni, perifer cyanos, takykardi, dyspné, kräkningar, illamående, urtikaria, hudutslag, pruritus, erytem, hyperhidros, pyrexi och frossa har rapporterats med Clinimix.


- Anafylaxi har rapporterats med andra produkter för parenteral nutrition.


- Initialt krävs särskild klinisk övervakning vid all intravenös infusion. Uppträder onormala tecken eller symtom på t ex överkänslighets- eller infusionsreaktion, skall infusionen avbrytas omedelbart.


- Lösningar som innehåller glukos skall användas med försiktighet, om överhuvudtaget, hos patienter med känd allergi mot majs eller produkter som innehåller majs.


- Pulmonära vaskulära utfällningar har rapporterats hos patienter som får parenteral nutrition. I vissa fall med fatala utfall. Överdriven tillsats av kalcium och fosfat ökar risken för utfällning av kalciumfosfat. Utfällningar har även rapporterats vid frånvaro av fosfatsalt i lösningen. Utfällningar distalt från inline-filtret och misstänkta utfällningar in vivo har också rapporterats. Vid tecken på andningssvårigheter ska infusionen avbrytas och medicinsk utvärdering påbörjas. Utöver inspektion av lösningen, ska även infusionsaggregatet och katetern kontrolleras avseende utfällningar med jämna mellanrum.


- Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna) får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang (t.ex. via Y-koppling) samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix. Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna.


- Infektion och sepsis kan uppkomma till följd av användning av intravenösa katetrar för administrering av parenterala lösningar, vid dålig skötsel av katetern eller kontaminerade lösningar. Immunsuppression och andra faktorer som hyperglykemi, undernäring och/eller underliggande sjukdomstillstånd kan göra patienten predisponerad för infektionskomplikationer. Noggrann övervakning av symtom och laboratorietester för feber/frossa, leukocytos, tekniska komplikationer med infartsanordningen och hypergkykemi kan bidra till tidig upptäckt av infektioner. Förekomsten av septiska komplikationer kan minskas med hjälp av ökad tonvikt på aseptiska tekniker vid placering och underhåll av katetern samt genom tillämpning av aseptiska tekniker vid beredning av näringslösningen.


- Att börja ge näring till svårt undernärda patienter kan leda till återmatningssyndrom som kännetecknas av intracellulära balansförändringar av kalium, fosfor och magnesium eftersom patienten blir anabol. Tiaminbrist och vätskeretention kan också utvecklas. Dessa komplikationer kan förebyggas genom att näringsintaget övervakas noggrant och ökas långsamt, utan att man övermatar.


- Hypertona lösningar kan orsaka venirritation om de infunderas i en perifer ven. Valet av perifer eller central ven beror på mixturens slutliga osmolaritet. Den allmänt accepterade gränsen för perifer infusion är ca 800 mosm/l, men denna varierar betydligt med åldern, patientens allmänna status och de perifera venernas tillstånd.


- Seriekoppla inte påsarna. Risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av luftrester i den primära påsen.


FÖRSIKTIGHET

- Allvarliga rubbningar av vätske- och elektrolytbalansen, svår vätskeöverbelastning och svåra ämnesomsättningsrubbningar skall korrigeras innan infusionen påbörjas. Metabola komplikationer kan inträffa om näringsintaget inte anpassas efter patientens behov eller om förmågan att metabolisera något näringsämne inte utvärderas tillräckligt. Oönskade metabola effekter kan uppstå på grund av inadekvat eller överdriven näringstillförsel eller olämplig sammansättning av en blandning för en viss patients behov.


- Frekvent klinisk bedömning och laboratorieundersökningar krävs för en korrekt kontroll under administreringen. Dessa bör omfatta jonogram samt njur- och leverfunktionstest.


- Elektrolytbehovet hos de patienter som behandlas med lösningarna måste noga bedömas och övervakas, i synnerhet vid behandling med elektrolytfria lösningar. Clinimix utan elektrolyter bör inte användas vid hypokalemi eller hyponatremi.


- Glukosintolerans är en vanlig metabolisk komplikation hos svårt stressade patienter. Vid infusionen av produkterna kan hyperglykemi, glykosuri och hyperosmolärt syndrom uppträda. Blod- och uringlukos skall kontrolleras rutinmässigt och för diabetiker skall insulindoseringen anpassas vid behov.


- Används med försiktighet till patienter med njurinsufficiens, särskilt om hyperkalemi föreligger, på grund av risk för utveckling eller försämring av metabolisk acidos och hyperazotemi om extrarenalt avlägsnande av slaggprodukter inte utförs. Vätske- och elektrolytstatus skall övervakas noggrant för dessa patienter. Vid allvarlig njursvikt bör särskilda aminosyralösningar användas.


- Försiktighet bör iaktas när Clinimix administreras till patienter med binjuresvikt.


- Försiktighet skall iakttas för att undvika cirkulatorisk överbelastning, framför allt hos patienter med lungödem, hjärtinsufficiens och/eller hjärtsvikt. Vätskestatus skall övervakas noggrant.


- Hos patienter med tidigare leversjukdom eller leverinsufficiens skall, utöver rutinmässiga leverfunktionstest, även eventuella symptom på hyperammonemi kontrolleras. Det är känt att lever- och gallvägssjukdomar inkluderande kolestas, leversteatos, fibros och cirrhos, som kan leda till leversvikt, liksom kolecystit och kolelitiasis kan utvecklas hos vissa patienter som får parenteral nutrition. Etiologin till dessa sjukdomar anses vara multifaktoriell och kan variera mellan olika patienter. Patienter som utvecklar onormala laboratorievärden eller andra tecken på lever- och gallsjukdom bör tidigt bedömas av läkare kunnig inom leversjukdomar för att identifiera möjliga orsakande och bidragande faktorer och möjliga terapeutiska och profylaktiska interventioner.


- Förhöjda ammoniaknivåer i blodet och hyperammonemi kan förekomma hos patienter som får aminosyralösningar. Hos vissa patienter kan detta indikera att en medfödd rubbning av aminosyrametabolismen finns (se avsnitt 4.3) eller leverinsufficiens. Ammoniaknivån i blodet bör mätas frekvent hos nyfödda och spädbarn för att upptäcka hyperammonemi, vilket kan indikera att medfödd rubbning av aminosyrametabolismen finns. Beroende på omfattning och etiologi kan hyperammonemi kräva omedelbar intervention.


- Alltför snabb infusion av aminosyror kan leda till illamående, kräkningar och frossa. I sådana fall ska infusionen avbrytas omedelbart.


- Generellt bör försiktighet iaktas vid val av dos till äldre, med hänsyn till ökad frekvens av försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion och samtidig sjukdom eller läkemedelsbehandling.


Pediatriska patienter

- Inga studier har genomförts på den pediatriska populationen.

- Se ovan gällande övervakning av hyperammonemi hos pediatriska patienter.

Interaktioner


Inga interaktionsstudier har utförts.


Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium, är samtidig behandling med ceftriaxon och Clinimix kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp), se avsnitt 4.3. Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna), får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix. Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna (se avsnitt 4.4).


På grund av kaliuminnehållet bör Clinimix administreras med försiktighet till patienter som behandlas med läkemedel och produkter som kan orsaka hyperkalemi eller öka risken för hyperkalemi, såsom kaliumsparande diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren), ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister eller de immunsuppressiva läkemedlen takrolimus och cyclosporin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.


En säkerhetsbedömning av Clinimix för fertilitet, graviditet och amning har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av Clinimix till gravida eller ammande kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

En säkerhetsbedöming av CLINIMIX för amning har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av CLINIMIX till ammande kvinnor.

Fertilitet

En säkerhetsbedöming av CLINIMIX för fertilitet har inte kunnat göras i avsaknad av kliniska studier. Förskrivande läkare bör ta hänsyn till fördelarna i förhållande till riskerna vid beslutet om administrering av CLINIMIX till gravida eller ammande kvinnor.

Trafik


Inga studier har utförts på effekten på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Biverkningar


Potentiella biverkningar kan inträffa till följd av felaktig användning, t ex överdosering eller alltför snabb infusionshastighet (se avsnitt Varningar och försiktighet samt Överdosering).


Biverkningar efter introduktion på marknaden

Följande biverkningar har rapporterats med CLINIMIX från användning efter introduktion på marknaden och anges utifrån organsystem, enligt MeDRA och föredragen term. .


Organsystem

Föredragen MedDRA-term

Frekvensa

Immunsystemet

Överkänslighet*

Ingen känd

a: Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

*Inkluderar följande symtom: hypotoni, hypertoni, perifer cyanos, takykardi, dyspné, kräkningar, illamående, urtikaria, hudutslag, pruritus, erytem, hyperhidros, pyrexi, frossa


Klassreaktioner

Övriga biverkningar som rapporterats med parenteral nutrition inkluderar:

- Anafylaxi

- Pulmonära vaskulära utfällningar

- Hyperglykemi, hyperammonemi, azotemi

- Leversvikt, levercirrhos, leverfibros, kolestas, leversteatos, ökat blodbilirubin, förhöjda leverenzymer

- Kolecystit, kolelitiasis

- Tromboflebit vid infusionsstället, venirritation (flebit vid infusionsstället, smärta, erytem, värmekänsla, svullnad, induration)


Nedsatt glukostolerans är en vanlig metabolisk komplikation hos svårt sjuka patienter. Vid infusion av produkten kan hyperglykemi, glukosuri och hyperosmolärt syndrom inträffa.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering


I händelse av felaktig administrering (överdosering och/eller infusionshastighet som är högre än den rekommenderade) kan hypervolemi, elektrolytstörningar eller acidos förekomma och medföra allvarliga eller fatala konsekvenser. I sådana situationer måste infusionen avbrytas omedelbart. Om det är medicinskt lämpligt kan vidare åtgärd vara befogad.


Vid alltför stor tillförsel av glukos kan hyperglykemi, glykosuri eller hyperosmolärt syndrom uppträda. Alltför snabb infusion av aminosyra kan orsaka illamående, kräkningar och frossa. I sådana fall skall infusionen omedelbart avbrytas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


I vissa allvarliga fall kan det bli nödvändigt med hemodialys, hemofiltrering eller hemodiafiltrering.


Det finns ingen specifik antidot mot överdosering. Akutbehandling bör innefatta lämpliga korrigerande åtgärder med särskilt beaktande av det respiratoriska och kardiovaskulära systemet.

Farmakodynamik


Som parenteral intravenös nutritionsvätska utgör CLINIMIXinfusionslösning en näringskälla för upprätthållande av den komplexa kväve-energibalansen, som kan ha ändrats till följd av undernäring och trauma. CLINIMIX lösningar innehåller biologiskt tillgängligt kväve (L-aminosyror), kolhydrater (i form av glukos) och elektrolyter.

Farmakokinetik


Aminosyrorna, elektrolyterna och glukosen i CLINIMIX distribueras, metaboliseras och utsöndras på det sätt som är typiskt för aminosyror, glukos och elektrolyter i separata intravenösa lösningar.

Prekliniska uppgifter


Inga prekliniska studier har genomförts.


Prekliniska studier utförda med lösningar som innehåller de aminosyror och glukos som CLINIMIX innehåller men med olika komposition och i olika koncentrationer har inte visat någon specifik toxicitet.

Innehåll


CLINIMIX är förpackad i en plastpåse med två sektioner där den ena sektionen innehåller en aminosyralösning med elektrolyter och den andra sektionen innehåller en glukoslösning med kalcium.


Aminosyralösningen innehåller 15 L-aminosyror (8 essentiella aminosyror) som är nödvändiga för proteinsyntesen.


Aminosyraprofilen är följande: Essentiella aminosyror/aminosyror totalt = 41,3%. Essentiella aminosyror/kväve totalt = 2,83. Förgrenade aminosyror/aminosyror totalt = 19%.


Den kvantitativa sammansättningen av Clinimix N9G15E är följande:
 

5,5% aminosyra

lösning med elektrolyter

15% glukoslösning med kalcium

Aktiva ingredienser

  

L-Leucin

4,02 g/l

 

L-Fenylalanin

3,08 g/l

 

L-Metionin

2,20 g/l

 

L-Lysin

(som hydroklorid)

3,19 g/l

(4,00 g/l)

 

L-Isoleucin

3,30 g/l

 

L-Valin

3,19 g/l

 

L-Histidin

2,64 g/l

 

L-Treonin

2,31 g/l

 

L-Tryptofan

0,99 g/l

 

L-Alanin

11,38 g/l

 

L-Arginin

6,32 g/l

 

Glycin

5,66 g/l

 

L-Prolin

3,74 g/l

 

L-Serin

2,75 g/l

 

L-Tyrosin

0,22 g/l

 

Natriumacetat 3H2O

4,31 g/l

 

Dibasisk kaliumfosfat

5,22 g/l

 

Natriumklorid

2,24 g/l

 

Magnesiumklorid 6H20

1,02 g/l

 

Glukos

(som monohydrat)

 

150 g/l

(165 g/l)

Kalciumklorid 2H20

 

0,66 g/l


Den kvantitativa sammansättningen av Clinimix N17G35E är följande:

10% aminosyra

lösning med elektrolyter

35% glukoslösning med kalcium

Aktiva ingredienser

  

L-Leucin

7,30 g/l

 

L-Fenylalanin

5,60 g/l

 

L-Metionin

4,00 g/l

 

L-Lysin

(som hydroklorid)

5,80 g/l

(7,25 g/l)

 

L-Isoleucin

6,00 g/l

 

L-Valin

5,80 g/l

 

L-Histidin

4,80 g/l

 

L-Treonin

4,20 g/l

 

L-Tryptofan

1,80 g/l

 

L-Alanin

20,70 g/l

 

L-Arginin

11,50 g/l

 

Glycin

10,30 g/l

 

L-Prolin

6,80 g/l

 

L-Serin

5,00 g/l

 

L-Tyrosin

0,40 g/l

 

Natriumacetat 3H2O

6,80 g/l

 

Dibasisk kaliumfosfat

5,22 g/l

 

Natriumklorid

1,17 g/l

 

Magnesiumklorid 6H20

1,02 g/l

 

Glukos

(som monohydrat)

 

350 g/l

(385 g/l)

Kalciumklorid 2H20

 

0,66 g/l


När innehållet i de båda sektionerna blandats, har den binära blandningen för alla tillgängliga påsstorlekar av Clinimix N9G15E följande sammansättning:
 

N9G15E

1 l

N9G15E

1,5 l

N9G15E

2 l

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

4,6

28

75

6,8

41

113

9,1

55

150

Total kalorimängd (kcal)

410

615

820

Glukos, kalorier (kcal)

300

450

600

Natrium (mmol)

Kalium (mmol)

Magnesium (mmol)

Kalcium (mmol)

Acetat (mmol)

Klorid (mmol)

Fosfat som HPO4-2- (mmol)

35

30

2,5

2,3

50

40

15

53

45

3,8

3,4

75

60

23

70

60

5,0

4,5

100

80

30

pH

Osmolaritet (mosm/l)

6

845


När innehållet i de båda sektionerna blandats, har den binära blandningen för alla tillgängliga påsstorlekar av Clinimix N17G35E följande sammansättning:

N17G35E

1 l

N17G35E

1,5 l

N17G35E

2 l

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

8,3

50

175

12,4

75

263

16,5

100

350

Total kalorimängd (kcal)

900

1350

1800

Glukos, kalorier (kcal)

700

1050

1400

Natrium (mmol)

Kalium (mmol)

Magnesium (mmol)

Kalcium (mmol)

Acetat (mmol)

Klorid (mmol)

Fosfat som HPO42-(mmol)

35

30

2,5

2,3

75

40

15

53

45

3,8

3,4

113

60

23

70

60

5,0

4,5

150

80

30

pH

6

Osmolaritet (mosm/l)

1625


Förteckning över hjälpämnen: vatten för injektionsvätskor. Aminosyralösning: koncentrerad ättiksyra (för pH justering). Glukoslösning: Saltsyra (för pH justering).


Blandbarhet


Tillsatser kan vara inkompatibla. Inhämta ytterligare information från tillverkaren.

Tillsätt inte andra substanser utan att i förväg ha kontrollerat mixturernas kompatibilitet och stabilitet.

Lösningen får inte administreras före, tillsammans med eller efter en överföring av blod genom samma aggregat på grund av risken för pseudo-agglutination.


Clinimix innehåller kalciumjoner vilket kan medföra risk för utfällning i citrat-antikoagulerat blod-eller blodkomponenter.


Liksom för alla parenterala nutritionsblandningar måste kalcium- och fosfatbalansen beaktas. För stora tillsatser av kalcium och fosfat, särskilt i form av mineralsalter, kan leda till att kalciumfosfatutfällningar bildas.


Liksom för andra infusionslösningar som innehåller kalcium, är samtidig behandling med ceftriaxon och Clinimix kontraindicerad hos nyfödda (≤ 28 dagars ålder), även om separata infusionsslangar används (risk för fatal utfällning av ceftriaxonkalciumsalt i den nyföddas blodomlopp), Hos patienter äldre än 28 dagar (inkluderande vuxna), får ceftriaxon inte administreras genom samma infusionsslang samtidigt med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Clinimix (se avsnitt 4.4). Om samma infusionsslang används för efterföljande administrering måste infusionsslangen spolas noggrant med en kompatibel vätska mellan infusionerna.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Alanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Arginin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Dikaliumfosfat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fenylalanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Histidin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Isoleucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Leucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Metionin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Prolin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Serin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Treonin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tryptofan

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tyrosin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Valin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Efter det att förslutningen har brutits visar kemiska och fysikaliska data en stabilitet på 7 dagar vid 2-8°C följt av 48 timmar vid högst 25°C.


Från mikrobiologisk synvinkel skall blandningen användas omedelbart efter tillägg av tillsatser. Om den inte används omedelbart, ligger ansvaret för lagringstid och lagringsförhållanden innan användning på användaren. Lagrings­tiden bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8°C, om inte tillsatserna har skett enligt kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om det i undantagsfall behövs en längre förvaringstid, har tillverkaren information om den kemiska och fysikaliska hållbarheten i 7 dagar vid 2-8°C efter blandning följt av 48 timmar vid högst 25°C. Data finns för de produkter som listats i tabellen nedan.


Får ej frysas. För produkter med ett klart ytteremballage, skall påsen förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Tvåsektionspåsen är en flerskiktad plastpåse omgiven av ett syretätt ytter­emballage. Ytteremballaget kan antingen bestå av plastlaminat med aluminium eller klart plastlaminat med en syreabsorberande påse. Påsen måste kasseras efter det att ytteremballaget avlägsnats. Plastmaterialet i plastpåsen består av en flerskiktsfilm med ett innerskikt av EVA-plast (etylvinyl acetat). Påsen finns tillgänglig i två varianter, horisontal och vertikal svetsad förslutning. Portarnas placering är beroende av påsens utseende. Den flerskiktade plasten är kompatibel med lipider. De två sektionerna är åtskilda genom en svetsad förslutning. Innehållet i de båda sektionerna blandas omedelbart före administrering genom att sektionerna trycks ihop eller rullas så att förslutningen bryts.Sektionernas volymer är följande:

Påsstorlek

Sektion

1l

1,5 l

2 l

Aminosyralösning

500 ml

750 ml

1000 ml

Glukoslösning

500 ml

750 ml

1000 ml


Varning: Administrera endast produkten efter att först ha brutit förslutningen och blandat innehållet i de båda sektionerna.

CLINIMIX lösningar finns tillgängliga i två olika varianter av påsar.

Aktivering av Clinimix kan göras i ytterpåsen eller efter det att den tagits bort.
Varning: Tillsatser kan göras efter att förslutningen öppnats (när lösningarna har blandats). Följande tillsatsämnen får tillsättas i CLINIMIX:


Lipidemulsioner (tex. Clinoleic) med en hastighet av 50 – 250 ml per en liter CLINIMIX.

 

Clinimix

N9G15E 1 l

+

100 ml lipider

20%

Clinimix

N9G15E 1,5 l

+

100 ml lipider

20%

Clinimix

N9G15E 2 l

+

250 ml lipider

20%

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

Lipid (g)

4,6

28

75

20

6,8

41

113

20

9,1

55

150

50

Total kalorimängd (kcal)

610

815

1320

Glukos, kalorier (kcal)

300

450

600

Lipidkalorier (kcal)

200

200

500

Glukos/lipider proportion

60/40

69/31

55/45

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

50

75

100

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO42-(mmol)

15

23

30

pH

Osmolaritet (mosm/l)

6

795

6

810

6

785


Clinimix
N17G35E 1 l

+

250 ml lipider 20%

Clinimix
N17G35E 1,5 l

+

500 ml lipider 20%

Clinimix
N17G35E 2 l

+

500 ml lipider 20%

Kväve (g)

Aminosyror (g)

Glukos (g)

Lipid (g)

8,3

50

175

50

12,4

75

263

100

16,5

100

350

100

Total kalorimängd (kcal)

1400

2350

2800

Glukos, kalorier (kcal)

700

1050

1400

Lipidkalorier (kcal)

500

1000

1000

Glukos/lipider proportion

58/42

51/49

58/42

Natrium (mmol)

35

53

70

Kalium (mmol)

30

45

60

Magnesium (mmol)

2,5

3,8

5,0

Kalcium (mmol)

2,3

3,4

4,5

Acetat (mmol)

75

113

150

Klorid (mmol)

40

60

80

Fosfat som HPO4- (mmol)

15

23

30

pH

Osmolaritet (mOsm/l)

6

1360

6

1290

6

1360


Elektrolyter per liter Clinimix N9G15E och N17G35E
 

Natrium

Kalium

Magnesium

Kalcium

Koncentration i den slutliga lösningen högst

80 mmol

60 mmol

5,6 mmol

3,0 mmol


Spårämnen per liter Clinimix N9G15E och N17G35E

Koncentration i den

slutliga lösningen högst

Koppar

10 μmol

Zink

77 μmol

Krom

0,14 μmol

Mangan

2,5 μmol

Fluor

38 μmol

Kobolt

0,0125 μmol

Selen

0,44 μmol

Molybden

0,13 μmol

Jod

0,5 μmol

Järn

10 μmol


Vitaminer per liter Clinimix N9G15E och N17G35E

Koncentration i den

slutliga lösningen högst

Vitamin A

1750 IE

Biotin

35 μg

Vitamin B6

2,27 mg

Vitamin B1

1,76 mg

Vitamin D

110 IE

Folsyra

207 μg

Vitamin B12

3,0 μg

Vitamin B2

2,07 mg

Vitamin E

5,1 mg

Vitamin C

63 mg

Vitamin PP

23 mg

Vitamin B5

8,63 mg

Vitamin K

75 μg

  

Stabilitetsdata för tillsatser till CLINIMIX av andra lipidemulsioner, näringsämnen och andra ämnen som finns på marknaden, kan erhållas på begäran.


Om man märker en lätt gräddliknande skiktning i lösningen, skall blandningen skakas varsamt, så att man får en homogen blandning före infusion.

Tillsättning av andra substanser skall ske under aseptiska förhållanden.

Tillsättning kan ske med en spruta eller ett överföringsaggregat.

Endast för engångsbruk

Administrera inte produkten innan förslutningen brutits och innehållet i de båda sektionerna har blandats.

Spara inte delvis använda påsar och kassera all utrustning efter användning.

Återanslut inte delvis förbrukade påsar.

Seriekoppla inte påsarna. Risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av luftrester i den primära påsen.

Då det är möjligt rekommenderas användning av ett slutfilter vid administrering av parenterala näringslösningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

CLINIMIX N17G35E
Infusionsvätska, lösning Klar och färglös eller svagt gul lösning
8 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), EF
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), EF

CLINIMIX N9G15E
Infusionsvätska, lösning Klar och färglös eller svagt gul lösning.
8 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av