Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Kloramfenikol Trimb

ReceptstatusFörmånsstatus
Trimb Healthcare

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, antibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-01.

Indikationer

Bakteriella infektioner, t ex konjunktivit, blefarit eller keratit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

1 droppe var 3:e timme eller oftare om så behövs under de första 2-3 dagarna, därefter var 4:e-6:e timme. För att förebygga återfall bör behandlingen pågå ytterligare 2 dygn efter symtomfrihet. En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen. En droppe innehåller ca 0,2 mg kloramfenikol.

Öppnad endosbehållare används omedelbart och kastas därefter. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten vid graviditet och amning är inte klarlagd, då modern kliniska dokumentation saknas. Kloramfenikol passerar placenta och utsöndras i bröstmjölk.

Då graden av systemexponering efter topikal administrering är ofullständigt utredd skall ögondroppar med kloramfenikol användas under graviditet endast då behandling är absolut nödvändig.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Amning bör avbrytas under behandling med Kloramfenikol Trimb.

Trafik

Kloramfenikol Trimb har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vid tecken på allergisk reaktion skall behandlingen avbrytas.Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Immunsystemet: Allergiska reaktioner

Ögon: Superinfektioner


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Centrala och perifiera nervsystemet: Perifer neuropati

Ögon: OptikusneuritRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ingen erfarenhet av överdosering.

Farmakodynamik

Kloramfenikol är ett bredspektrumantibiotikum som är verksamt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Pseudomonas aeruginosa är dock resistent.

Farmakokinetik

Kloramfenikol är en liten molekyl med god lipidlöslighet. Detta bidrar till den goda penetrationsförmågan i ögats vävnader, t ex i kornea.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 ml innehåller 5 mg (0,5 %) Kloramfenikol.

Lösningen är isoton och har neutralt pH.

Hjälpämnen;

Borsyra

Natriumborat

Hypromellos

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet i obruten förpackning är 2 år.

Endosbehållare i öppnat kuvert bör förbrukas inom en månad.

Kloramfenikol är ljus- och temperaturkänsligt. Endosbehållarna ska därför förvaras vid

2 ºC – 8 ºC (i kylskåp) och i tillslutet foliekuvert. Under användningstiden kan endosbehållarna i ett brutet kuvert förvaras vid högst 25 ºC.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml Klar, färglös lösning
3 x 10 x 1 styck endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av