Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fenuril®-Hydrokortison

ReceptstatusFörmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm
(vit kräm)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

ATC-kod: D07XA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-10.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Påstrykes tunt efter rengöring morgon och kväll. När förbättring inträder trappas applikationsfrekvensen ned successivt och alterneras då lämpligen med annan mjukgörande terapi.

Barn under 2 år bör ej behandlas utan läkares ordination.

Varningar och försiktighet

Kontakt med ögonen skall undvikas.

Skall ej användas lokalt för sårbehandling.

Vid långtidsbehandling av eksem på stora kroppsytor på små barn bör risken för systemeffekter beaktas.

Fenuril-Hydrokortison kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Fenuril-Hydrokortison kräm innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Biverkningar

Fall av allergisk kontaktdermatit mot hydrokortison har rapporterats. Krämen kan ge övergående lokal irritation med sveda och värmkänsla hos 5-25 procent av patienterna, beroende på typ och svårighetsgrad av hudsjukdomen.


Ingen känd frekevens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Ögon: Dimsyn (se även Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Fenuril-Hydrokortison innehåller 0,5% hydrokortison och har antiinflammatoriska, antipruritiska och antiallergiska egenskaper. Krämbasen med 4% karbamid och 4% natriumklorid har visat sig ge en ökning av den vattenbindande förmågan i huden och bidrar därför till en normalisering av torr hud.

Farmakokinetik

Hydrokortison penetrerar huden. Graden av penetration beror på flera faktorer såsom sammansättningen av vehikeln och hudens tillstånd. En inflammerad hud medför en ökad perkutan absorption. Topikala kortikosteroider metaboliseras på liknande sätt som de systemiskt tillförda.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 gram kräm innehåller:

Hydrokortison 5 mg, Urea (Karbamid) 40 mg, Natriumklorid 40 mg

Hjälpämnen: Flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), trometamol och renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad förpackning: 3 månader.

Oöppnad förpackning: Förvaras vid högst 15°C.

Öppnad förpackning: Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Kräm (vit kräm)
100 gram tub, 137:39, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av