Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös till svagt gul)

Buffrad glukoslösning med natrium för vätsketillförsel

ATC-kod: B05BA03
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-26.

Indikationer

Administrering av vatten, natrium och glukos vid vätskebrist, och som kompensation för förlust av vatten och natrium, och som energiförsörjning i form av glukos under kirurgi och vid trauma.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Individuell dosering beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd. Vanligen ges 1000 - 2000 ml per dag.


Administreringssätt

Intravenös administrering.


Ge inte mer än 1000 mg glukos/kg kroppsvikt och timme. Infusionstakten bör ej överstiga 14 ml/kg kroppsvikt och timme (för en vuxen patient som väger 70 kg). Vätskevolymer över 1000 ml/timme ska ges med försiktighet (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Vätskebalans, serumglukos, serumnatrium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under administrering, särskilt hos patienter med ökad icke-osmotiskt vasopressinfrisättning (inadekvat ADH-sekretion, SIADH) och hos patienter som samtidigt behandlas med vasopressinagonister på grund av risken för hyponatremi.


Kontroll av serumnatrium är särskilt viktigt för fysiologiskt hypotona lösningar. Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffarad kan bli extremt hypotont efter administrering på grund av metabolisering av glukos i kroppen (se avsnitt varningar och försiktighet, interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner och biverkningar).


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Om denna produkt administreras snabbt eller i stora volymer till patienter som använder digitalisglykosider är det särskilt viktigt att kontrollera kaliumnivåer i serum.


Används med försiktighet vid diabetes, allvarlig hjärtsvikt eller svårt nedsatt njurfunktion med vätskeretention eller oliguri/anuri av annan orsak.


Vid betydande uttorkning bör plasma- och urinosmolalitet kontrolleras.


Kontrollera det centrala ventrycket vid hög infusionshastighet (över 1000 ml/timme) genom att följa urinutsöndring (diures) och densitet, och om möjligt elektrolytstatus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas patienter med hjärtsjukdom och cirkulationsstörningar.


Administrering av lösningar innehållande glukos kan leda till hyperglykemi. Om hyperglykemi inträffar ska infusionshastigheten justeras och insulin ges, alternativt att behandlingen avbryts.


Infusion av kolhydrater kan utlösa ett tiaminbristsyndrom (vitamin B1) hos svårt undernärda patienter. Patienter med alkoholmissbruk, som lider av anorexi, som har fastat under en lång tid eller gravida kvinnor med hyperemesis gravidarum löper särskilt stor risk för detta. Glukos ska administreras med försiktighet till dessa patienter. Parenteral administrering av tiamin bör övervägas innan och under administreringen av glukos.


Ett samband mellan parenteral nutrition med glukos och låga fosfatnivåer har observerats. Extra fosfat rekommenderas för patienter med hypofosfatemi.


Glukos kan inte administreras genom samma infart som blod, inte före, under eller efter, på grund av risken för pseudoagglutination.


Intravenösa glukosinfusioner är vanligtvis isotona lösningar. I kroppen kan dock glukosinnehållande vätskor bli extremt fysiologiskt hypotona på grund av snabb metabolisering av glukos (se avsnitt dosering och administreringssätt).


Beroende på lösningens tonicitet, infusionsvolym och -hastighet och beroende på patientens underliggande kliniska tillstånd och förmåga att metabolisera glukos kan intravenös administrering av glukos orsaka elektrolytrubbningar, framförallt hypo- eller hyperosmotisk hyponatremi.


Hyponatremi

Patienter med icke-osmotisk vasopressinfrisättning (t.ex. vid akut sjukdom, smärta, postoperativ stress, infektioner, brännskador och CNS-sjukdomar), patienter med hjärt-, lever- och njursjukdomar och patienter exponerade för vasopressinagonister (se avsnitt interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner) löper särskilt stor risk för akut hyponatremi vid infusion av hypotona vätskor.


Akut hyponatremi kan leda till akut hyponatremisk encefalopati (hjärnödem) som kännetecknas av huvudvärk, illamående, krampanfall, letargi och kräkningar. Patienter med hjärnödem löper särskilt stor risk för allvarlig, irreversibel och livshotande hjärnskada.


Barn, kvinnor i fertil ålder och patienter med reducerad cerebral kontroll (t.ex. hjärnhinneinflammation, intrakraniell blödning och hjärnkontusion) löper särskilt stor risk för allvarlig och livshotande hjärnsvullnad orsakad av akut hyponatremi.


Detta läkemedel innehåller

  • 70 mmol (eller 1600 mg) natrium per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter som ordinerats saltfattig kost.

  • 50 g glukos per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter med diabetes mellitus.

Interaktioner

Läkemedel som leder till ökad effekt av vasopressin

De läkemedel som anges nedan ökar effekterna av vasopressin, vilket leder till minskad utsöndring av elektrolytfritt vatten i njuren och ökad risk för sjukhusförvärvad hyponatremi efter olämpligt balanserad behandling med intravenösa vätskor (se avsnitten dosering och administreringssätt,varningar och försiktighet och biverkningar).

  • Läkemedel som stimulerar frisättning av vasopressin, t.ex.: klorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, selektiva serotoninåterupptagshämmare, 3,4-metylendioxi-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika.

  • Läkemedel som förstärker effekten av vasopressin, t.ex.: klorpropamid, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), cyklofosfamid.

  • Vasopressinanaloger, t.ex.: desmopressin, oxytocin, vasopressin, terlipressin.

Andra läkemedel som ökar risken för hyponatremi inkluderar även diuretika i allmänhet och antiepileptika såsom oxkarbazepin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad kan användas under graviditet.


Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad bör administreras med särskild försiktighet till gravida kvinnor under förlossning, särskilt om det administreras i kombination med oxytocin på grund av risken för hyponatremi (se avsnitten varningar och försiktighet, interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner och biverkningar)

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad kan användas under amning.

Trafik

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Vanliga (1/100, <1/10)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Metabolism och nutrition


Övervätskning, elektrolytrubbningar (natriumretention, hyperkloremi)Sjukhusförvärvad hyponatremi *

Blodkärl

Tromboflebit


Centrala och perifera nervsystemet


Akut hyponatremisk encefalopati *

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället


Extravasering (vävnadsnekros)

Centrala och perifera nervsystemet


Hyponatremisk encefalopati *

* Sjukhusförvärvad hyponatremi kan orsaka irreversibel hjärnskada och död på grund av utveckling av akut hyponatremisk encefalopati (se avsnitt dosering och administreringssätt, varningar och försiktighet och interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till osmotisk diures och uttorkning samt till hyperglykemirelaterade biverkningar. Det kan också orsaka metabolisk alkalos, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion och försämring av redan existerande hjärtsvikt, allvarlig njurinsufficiens, ödem eller natriumretention.

Farmakodynamik

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad är en fysiologiskt balanserad lösning för att korrigera elektrolyt- och vätskeförluster och har inga andra farmakodynamiska egenskaper.


Acetatinnehållet (25 mmol/1000 ml) ger infusionslösningen en buffertkapacitet som ligger nära den för normal extracellulärvätska. Buffertkapaciteten är inte tillräcklig för att korrigera metabolisk acidos.

Farmakokinetik

Samma farmakokinetiska egenskaper som för glukos och elektrolyter intagna via normalt födointag gäller i princip för Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad.


Acetat metaboliseras huvudsakligen utanför levern och njurarna till vätekarbonat. Detta ger en bättre säkerhetsmarginal för patienter vars lever- och njurfunktion inte kan bedömas.

Prekliniska uppgifter

Säkerhetsutvärderingen av Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad är baserad på mångårig klinisk erfarenhet.

Innehåll

1000 ml infusionsvätska, lösning innehåller: Glukosmonohydrat motsv vattenfri glukos 50 g, natriumacetattrihydrat 3,40 g, natriumklorid 2,63 g, saltsyra för pH-justering, vatten för injektionsvätskor. Klar, färglös till gulaktig, hyperton, steril och pyrogenfri lösning. Energivärde ca 840 kJ (200 kcal). Kolhydratinnehåll 50 g. Elektrolytinnehåll: Na+ 70 mmol, Cl- 45 mmol, CH3CO2- (acetat) 25 mmol.Osmolalitet ca 440 mosm/kg vatten. pH ca 6. Buffert­kapacitet: Från pH 6 till 7 åtgår ca 2 mmol NaOH/1000 ml, från pH 6 till 5 åtgår ca 6 mmol HCl/1000 ml.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Endast elektrolytkoncentrat med dokumenterad kompatibilitet kan tillsättas. Alla tillsatser ska utföras aseptiskt.

Infusionspåsar är endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, färglös till svagt gul
20 x 500 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
12 x 500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
15 x 500 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
9 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av