Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Solvezink®

BioPhausia

Brustablett 45 mg Zn2+
(vita, runda, 18 mm)

För läkning av bensår

Aktiv substans:
ATC-kod: A12CB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BioPhausia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-06-12.

Indikationer

Venösa och ischemiska bensår hos patienter med zinkbrist. Acrodermatitis enteropathica.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se Innehåll).

Dosering

Vid sårläkning:

Vuxna: 1 brustablett upplöst i ett glas vatten 3 gånger per dygn omedelbart efter måltid. Behandlingen pågår tills såret är läkt, dock högst 4 månader.


Vid acrodermatitis enteropathica:

Vuxna och barn över 30 kg: 1 brustablett upplöst i ett glas vatten 3 gånger per dygn omedelbart efter måltid.


Barn mellan 10-30 kg: ½ brustablett upplöst i ett glas vatten 3 gånger per dygn omedelbart efter måltid.


Barn under 10 kg: ½ brustablett upplöst i ett glas vatten 1 gång per dygn omedelbart efter måltid.

Varningar och försiktighet

Då kopparabsorptionen kan påverkas vid tillförsel av zink, rekommenderas kontroll av serumkopparnivåerna vid höga doser eller långvarig zinkbehandling.


Detta läkemedel innehåller sorbitol. Patienter med hereditär fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller 106 mg natrium per brustablett, motsvarande ca 5 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Interaktioner

Följande kombinationer med Solvezink bör undvikas:


Fluorokinoloner: Vid samtidig tillförsel hämmar peroralt zinkabsorptionen av fluorokinoloner.


Följande kombination med Solvezink kan kräva dosanpassning:


Tetracykliner: Vid samtidig tillförsel hämmar peroralt zinkabsorptionen av tetracykliner (men ej doxycyklin). Medlen bör doseras med minst 3 timmars mellanrum.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Användning av Solvezink under graviditet förväntas inte orsaka några negativa effekter på fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Zink utsöndras i modersmjölk, men negativa effekter på det ammande barnet förefaller osannolika.

Trafik

Solvezink har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

5–15 % av behandlade patienter kan förväntas få biverkningar.


I nedanstående tabell är biverkningarna listade efter klassificering och frekvens (Vanliga (≥1/100, <1/10); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Organsystem

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré, illamående, halsbränna

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Urtikaria, exantem, klåda


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 10 g (2,25 g Zn2+) till 12-åring gav efter ventrikeltömning lindrig intoxikation.

Symtom: Lokalt irriterande. Illamående, kräkningar, diarré (ev blodig). Vid hyperzinkemi: letargi och förvirring.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Antacida. Rehydrering, justering av ev elektrolytrubbningar. Övrig symtomatisk terapi. Vid hyperzinkemi kan chelatbildare övervägas (kontakta Giftinformationscentralen för diskussion).

Farmakodynamik

Zink är ett essentiellt spårämne som är nödvändigt för många kroppsfunktioner, däribland många zinkberoende enzymsystem. Svår brist orsakar hudförändringar, håravfall, diarré, ökad mottaglighet för infektioner och nedsatt allmäntillstånd hos barn. Symtom på måttlig zinkbrist innefattar förändrad eller förlorad smak och lukt samt långsammare sårläkning. En sällsynt form av zinkbrist ger sjukdomen acrodermatitis enteropathica.


Solvezink verkar hos patienter med zinkbrist genom att återställa kroppens zinkdepåer.

Farmakokinetik

Efter peroralt intag av zink har maximala plasmakoncentrationer uppmätts efter 2-3 timmar. Zink distribueras i hög grad ut i kroppens vävnader. De viktigaste zinkreserverna utgörs av muskler, ben, lever och erytrocyter. Zink utsöndras framförallt i faeces, men även i urin, hud och sädesvätska.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i andra delar av produktresumén.

Innehåll

1 brustablett innehåller: zinksulfat motsvarande 45 mg Zn2+, sorbitol (E 420), natriumvätekarbonat, citronsyra (vattenfri), sackarinnatrium, mannitol (E 421), natriumkarbonat (vattenfri), povidon, natriumcitrat.


Hjälpämnen med känd effekt:

Sorbitol: 115,5 mg per brustablett.

Natrium: 106 mg per brustablett.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Zinksulfat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackning. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Brustablett 45 mg Zn2+ (vita, runda, 18 mm)
4 x 25 styck burk, 254:37, F

Hitta direkt i texten
Av