Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Koffein Meda

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 100 mg
(vita, plana, med skåra, 8 mm)

Centralstimulerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-30.

Indikationer

Tillfällig trötthet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot koffein eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn.

Varningar och försiktighet

Samtidig användning av koffeininnehållande läkemedel och/eller drycker bör begränsas. Vid användning utöver rekommenderad dosering ökar risken för biverkningar (se Biverkningar) och överdosering/intoxikation (se Överdosering).

Interaktioner

Adenosin: Koffein är adenosinantagonist och kan förväntas öka den effektiva dosen av adenosin. Kombinationen bör därför undvikas.

Ciprofloxacin: Metabolismen av koffein hämmas av ciprofloxacin med upp till fördubblade plasmahalter som följd.

Fluvoxamin: Fluvoxamin är en potent hämmare in vitro av CYP 1 A2 som katalyserar metabolismen av koffein. Experimentella studier på friska försökspersoner visar att fluvoxamin minskar clearance av koffein från 107 till 21 ml/min. Detta innebär risk för koffeinintoxikation vid samtidig administrering av medlen.

Norfloxacin: Studier med perfloxacin talar för att dess huvudmetabolit norfloxacin kan minska clearance av koffein 2-faldigt.

Fenylpropanolamin: Vid kombinationsbehandling med fenylpropanolamin ökar plasmakoncentrationen av koffein fyrfaldigt i jämförelse med monoterapi. Additiva CNS-biverkningar kan utlösas. Ett fall av manisk psykos har satts i samband med kombinationen kaffe (motsvarande ca 1 g koffein per dag) och fenylpropanolamin (150 mg). Det har vidare rapporterats att kombinationen utlöser en högre blodtrycksstegring än varje medel för sig.

Karbamazepin: Karbamazepin inducerar metabolismen av koffein på barn.

Klozapin: Plasmakoncentrationerna av klozapin påverkas av koffein-intaget. De sjunker med nära 50% om patienterna får koffeinfri diet under 5 dagar. Koncentrationerna stiger till utgångsvärdena när patienterna återgår till normal koffeinkonsumtion. Mekanismen är sannolikt att koffein hämmar den CYP 1A2‑medierade metabolismen av klozapin.

Litium: Koffein ökar clearance av litium. Omvänt har nyligen i en patientstudie visats att minskad konsumtion av koffein (via dieten) leder till drygt 20%-ig ökning av litiumhalten i plasma.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Högt intag av koffein under graviditeten skulle kunna ge upphov till ökad risk för missfall men något definitivt samband har inte kunnat visats. Koffein Meda skall endast användas efter noggrann risk/nytta bedömning och inte överskrida ett intag av 300 mg per dag inkluderat tillskott från kaffe och andra koffeinhaltiga källor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Koffein passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Läkemedlet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar, som till en viss del är dosberoende, kan uppkomma med en frekvens av ca 25% vid regelbunden användning. Vid utsättande av Koffein Meda kan huvudvärk uppstå.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: Vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1000).

Hjärtat

Vanliga

Takykardi.

Mindre vanliga

Extrasystolier.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Oro, sömnlöshet, tremor, huvudvärk.

Ögon

Sällsynta

Flimmerskotom.

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Tinnitus.

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående.

Njurar och urinvägar

Vanliga

Ökad diures.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Toxisk dos 20 mg/kg, letal dos 150-200 mg/kg, 6-12 g peroralt till vuxna gav letal intoxikation. 5,3 g till 5-åring gav letal intoxikation. 2-3 g till 1-åring gav mycket allvarlig intoxikation. 2 g till 19-åring gav lindrig, 2,5-3 g till 15-åring gav lindrig-måttlig, 3 g till 18-åring gav måttlig-allvarlig intoxikation. 6 g till 16-åring gav allvarlig och 10 g till vuxen gav mycket allvarlig intoxikation.

Symtom: Illamående, huvudvärk, yrsel, oro, tinnitus, tremor, excitation, takykardi, takypné, ökade urinmängder. Vid större doser kräkningar (eventuellt hematemes), hypertemi, hyperventilation, hypokalemi, hyponatremi, VES, blodtrycksförhöjning, hallucinationer, eventuellt delirium och kramper. Vid massiva doser andningsdepression, VT, ventrikelflimmer och cirkulationskollaps. Rhabdomyolys och njursvikt. ARDS i enstaka fall.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Diazepam 5-10 mg intravenöst till vuxna (barn 0,1-0,2 mg/kg) vid CNS-excitation och kramper, betablockerare vid takykardi och blodtrycksförhöjning, antacida vid behov kompletterat med omeprazol 40 mg intravenöst till vuxen vid hematemes. Symtomatisk behandling. Vid mycket svår förgiftning eventuellt hemoperfusion.

Farmakodynamik

Koffein tillhör xantinderivaten. Det har främst en centralstimulerande effekt som utnyttas för att motverka trötthetskänslor.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 tablett innehåller: Koffein 100 mg, magnesiumstearat, gelatin, potatisstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för koffein är framtagen av företaget Recip AB för Anervan®, Compodyn, Folliplex comp., Koffazon, Plexon, Recigerit

Miljörisk: Användning av koffein har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att koffein är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Koffein har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,29 μg/L


Where:

A = 8 578,20 kg (total amount API in Sweden year 2011, data from IMS Health).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Ecotoxicological studies

Green algae (Scenedesmus subspicatus) (ref. 2)

EC50 72 hours (reproduction): > 100 mg/L (OECD 201)


Crustacean (Daphnia magna) (ref. 3)

EC50 24 hours (immobility): 684 mg/L (OECD, 1980, (slightly modified))


Crustacean (Daphnia magna) (ref. 4)

EC50 48 hours (immobility): 160 mg/L (OECD, 1984)


Crustacean (Ceriodaphnia dubia) (ref. 5)

LC50 48 hours: 57 mg/L (USEPA, 2002a, static)

LC50 7 days: 47 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal)

IC50 7 days (reproduction): 44 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal)

IC25 7 days (reproduction): 40 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal)


Freshwater fish (Pimephales promelas) (ref. 5)

LC50 48 hours: 97 mg/L (USEPA, 2002a, static)

LC50 7 days: 57 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal, slightly modified)

IC50 7 days (growth): 71 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal, slightly modified)

IC25 7 days (growth): 50 mg/L (USEPA, 2002a, static-renewal, slightly modified)

For the calculation of PNEC, ecotoxicological data for the most sensitive species, Ceriodaphnia dubia, is used. Since no NOEC is available, the long-term IC25 is used. An assessment factor (AF) of 1000 is applied, in accordance with the ECHA guideline (Ref. 1 chapter R.10).


PNEC is calculated as IC25(Ceriodaphnia dubia)/1000 (AF)


PNEC = 40 μg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0,03

PEC/PNEC < 0,1 which justifies the phrase “Use of Caffeine has been considered to result in insignificant environmental risk”.


Degradation

Concerning biodegradation there is only a not valid study available for caffeine. However, for the structurally analogous compound theophylline there is a test on ready biodegradability available from which it can be concluded that this substance is readily biodegradable (OECD 301 A, 90-100% after 22 days, >90% at the end of the 10-day window). As the two substances differ only by one methyl group it can be concluded with high probability that also the substance caffeine is readily biodegradable. (Ref. 2)


Available degradation data are not sufficient to determine degradability for caffeine in accordance with the FASS guideline, and caffeine is assigned the phrase “The potential for persistence of caffeine cannot be excluded, due to lack of data”.


Bioaccumulation

An experimentally derived Log Kow of -0,07 (unknown method) (Ref. 6) indicates that Caffeine has low potential for bioaccumulation.


Log Kow<4 which justifies the phrase “Caffeine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Caffeine is metabolized almost completely in the liver through oxidation, demethylation and acetylation. Caffeine is excreted through urine as metabolites and only approximately 1% as the unchanged substance. (Ref. 7)


References:

  1. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011. http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_r2_en.pdf

  2. OECD SIDS (Screening Information Data Set) Initial Assessment Report: Caffeine, Paris 2002, UNEP Publication.

  3. Lilius H et al. (1994), Aquatic Toxicology 30 p47-60

  4. Calleja MC et al. (1994), Archives of Environmental Contamination and Toxicology 26 p69-78

  5. Moore MT et al. (2008), Archives of Environmental Contamination and Toxicology 54 p31-35

  6. Hansch C et al. (1994), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidheavy.jsp

  7. SPC (Summary of Product Characteristics) Anervan Novum, 2011-10-14, FASS.se

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg vita, plana, med skåra, 8 mm
30 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF
100 styck burk (fri prissättning), EF
250 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av