Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tavegyl®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Oral lösning 50 mikrog/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Lösning med smak av citron och persika)

Antihistaminer H1-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-15.

Indikationer

Allergiska tillstånd såsom urtikaria, allergiska riniter (t ex hösnuva) och Quincke's ödem. Pruritus av olika genes. Dermatoser och eksem av allergisk genes och då en klådstillande effekt är önskvärd. Insektsstick.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Tavegyl ska inte användas av:

 • barn under 1 år

Dosering

För förbättrad absorption bör Tavegyl tas med vatten före måltid.

Vuxna och barn över 12 år: 30–40 ml per dag uppdelat på morgon- och kvällsdos.

Barn upp till 12 år: 50 mikrogram/kg/dag uppdelat på morgon- (före frukost) och kvällsdos (vid sänggående):

1–3 år:

10–20 ml/dag

3–6 år:

20 ml/dag

6–12 år:

30 ml/dag

Äldre: Lägsta möjliga dos bör väljas vid behandling av äldre.

Varningar och försiktighet

Tavegyl bör användas med försiktighet vid behandling av patienter med:

 • trångvinkelglaukom

 • stenoserande peptiskt sår

 • pyloroduodenal obstruktion prostatahypertrofi med urinretention och blåshalsobstruktion

 • myastenia gravis

 • porfyri.

Den sederande effekten hos antihistaminer förstärks vid samtidigt intag av centraldämpande medel och alkohol.

Vid långtidsbehandling kan ibland muntorrhet uppträda. Patienten bör informeras om att en sådan risk kan föreligga, varvid det är väsentligt att iaktta god tand- och munhygien. Problem för kontaktlinsbärare kan ev. uppstå pga. minskat tårflöde.

Försiktighet vid överkänslighet mot något av följande hjälpämnen rekommenderas:

 • sorbitol. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.

 • propylparahydroxibensoat och metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

 • etanol (alkohol): Tavegyl innehåller 50 mg/ml etanol d.v.s. 250 mg per 5 ml oral lösning. Detta är skadligt för personer som lider av alkoholism och ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom och epilepsi.

Interaktioner

Antihistaminer förstärker den sederande effekten hos medel med hämmande effekt på det centrala nervsystemet som sömnmedel, monoaminoxidashämmare (MAOI), tricykliska antidepressiva, anxiolytika, opioider och alkohol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga studier har genomförts hos gravida kvinnor. Prekliniska data och klinisk erfarenhet indikerar inte att Tavegyl har någon teratogen potential.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Då klemastin passerar över i modermjölk skall Tavegyl endast ges under graviditet och vid amning om nyttan överväger den potentiella risken.

Trafik

Tavegyl kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner till följd av trötthet och nedsatt reaktionsförmåga.

Biverkningar

Biverkningar redovisas nedan enligt systemorganklass och frekvens. Frekvenserna indelas enligt följande klassificering: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).


Centrala och perifera nervsystemet:

Trötthet: vanliga

Dåsighet: vanliga

Yrsel: mindre vanliga

Huvudvärk: sällsynta


Psykiska störningar:

Excitation, speciellt hos barn: sällsynta


Magtarmkanalen:

Magsmärtor: sällsynta

Illamående: sällsynta

Muntorrhet: sällsynta

Förstoppning: mycket sällsynta

Muntorrhet: sällsynta


Hjärtat:

Takykardi: mycket sällsynta


Hud och subkutan vävnad:

Hudutslag: sällsynta


Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner: (inklusive anafylaktisk chock): sällsynta

Dyspné: sällsynta

Överdosering

2,5 mg till 2½-åring och 3,75 mg till 4-åring gav lindrig-måttlig intoxikation. 25 mg till 16-åring gav lindrig intoxikation, 100 mg till vuxna gav efter ventrikeltömning måttlig intoxikation.

Symtom: Överdosering av antihistaminer kan leda till hämning eller stimulering av centrala nervsystemet såsom nedsatt medvetande, excitation, hallucinationer och kramper. Antikolinerga symtom såsom muntorrhet, flush, mydriasis, symtom i mag-tarmkanalen och takykardi kan också förekomma.


Behandling: Ventrikeltömning, kol och symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Tavegyl är en H1-receptorantagonist. Klemastin, den verksamma substansen i Tavegyl, har uttalad antihistamineffekt och starkt klådstillande verkan. Den antas verka genom kompetitiv hämning av histamin vid effektorcellernas H1-receptorer. Antikolinerga och sedativa effekter kan ibland förekomma. De varierar starkt mellan individer och är sällan av klinisk betydelse.

Farmakokinetik

Klemastin absorberas så gott som fullständigt från mag-tarmkanalen. Antihistamineffekten, bedömd vid intrakutantest, är maximal 5–7 timmar efter peroralt intag och kvarstår i 10‑12 timmar. Klemastin utsöndras, efter omfattande metabolism i levern, huvudsakligen via urinen. Den biologiska halveringstiden i plasma är ca 4 timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml oral lösning innehåller 67 mikrogram lemastinfumarat motsvarande 50 mikrogram klemastin.

Hjälpämnen: 0,333 mg propylparahydroxibensoat, 0,667 mg metylparahydroxibensoat, 70 mg propylenglykol, 50 mg etanol (96% v/v), 500 mg sorbitol (E 420).

Förteckning över hjälpämnen

Sackarinnatrium

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat (E216)

Etanol (96 % v/v)

Kaliumdivätefosfat

Propylenglykol

Natriumvätefosfat, vattenfri

Sorbitol, flytande, icke kristalliserande (E420)

Vatten, renat

Smakämnen (citron och persika)

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Klemastin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av klemastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att klemastin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Klemastin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 1.07 x 10-3 μg/L


Where:

A = 4.28kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PEC/PNEC could not be calculated due to lack of PNEC data which means that the phrase ‘Risk of environmental impact of Clemastine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.’


Ecotoxicological studies

No relevant data.


Microorganisms

No relevant data.


Degradation

No relevant data.


Bioaccumulation

Clemastine has potential to bioaccumulate in aquatic organisms, calculated log Pow is 6.4 calculated using a Novartis in-house program.

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow > 4, the substance has high potential for bioaccumulation.


Excretion (Metabolism)

42 % of the administered dose was recovered as metabolites of clemestine in the urine within 72h. No parent compound was recovered (Choi et al, 1999).


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 

 2. Choi MH, Jung BH, Chung BC (1999) Identification of urinary metabolites of clemastine after oral administration to man. J Pharm Pharmacol. 51(1):53-9

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning 50 mikrog/ml Lösning med smak av citron och persika
200 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av