Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hibitane®

Förmånsstatus
Bioglan

Vaginalkräm 1 %
(Lättflytande kräm.)

Antiseptisk explorationskräm

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-07-03.

Indikationer

Som antiseptiskt explorationsmedel vid alla vaginala undersökningar, speciellt vid förlossningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i under rubriken Innehåll.

Klorhexidin får ej appliceras på hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Appliceras i och kring vulva och kan även användas för insmörjning av handskar och instrument. Efter undersökningen kan den lätt avlägsnas genom sköljning med vatten.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögon och öron.

Hibitane innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudirritationer (t ex kontakteksem).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Klorhexidin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Nedanstående tabell visar biverkningar per organklass. Inom varje organklass struktureras biverkningarna under frekvensrubriker enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Ögon

Sällsynta: Ögonirritation.

Öron och balansorgan

Sällsynta: Hörselskador.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Hudirritation.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta: Allergiska (kliande) reaktioner.

Klorhexidin kan ge upphov till hörselskador om det kommer in i mellanörat. Kontakt med ögonen kan framkalla sveda. Allergiska reaktioner i form av anafylaxi kan förekomma i ytterst sällsynta fall.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Hibitane vaginalkräm är lättflytande och vattenlöslig. Den innehåller klorhexidin som antibakteriell beståndsdel. Detta gör Hibitane till ett explorationsmedel med kraftig verkan mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Det framkallar normalt ingen irritation av hud eller vaginalepitel. Den baktericida effekten av Hibitane vaginalkräm inträder omedelbart och kvarstår ca 6 timmar efter applikationen, även vid närvaro av blod. Hibitane vaginalkräm kan kombineras med penicillin och andra antibiotika samt med sulfonamider.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska uppgifter saknas.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsuppgifter saknas.

Innehåll


1 ml innehåller 10 mg klorhexidinglukonat.

Isopropylalkohol (konserveringsmedel), flytande paraffin, cetostearylalkohol, cetostearylalkohol/etylenoxid kondensat, linalylacetat, vitt vaselin och renat vatten.

Blandbarhet

Uppgift saknas.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Vaginalkräm 1 % Lättflytande kräm.
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av