Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Amlodipin Actavis

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej) (vit till benvit, rund, bikonvex med skåra på ena sidan och märkt med 10 på andra sidan)

kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Amlodipin Actavis

5 mg och 10 mg tabletter
Amlodipin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amlodipin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Actavis
3. Hur du använder Amlodipin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amlodipin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Amlodipin Actavis är och vad det används för

 

Amlodipin Actavis innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister och som används för att behandla högt blodtryck (hypertension) eller en viss typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp, en sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Actavis genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amlodipin Actavis

Använd inte Amlodipin Actavis

 • om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

 • om du har mycket lågt blodtryck (hypotension).

 • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos).

 • om du är i chock (inklusive kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod)).

 • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Amlodipin Actavis, särskilt om du har eller har haft något av följande:

 • hjärtinfarkt under senare tid

 • hjärtsvikt

 • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

 • leversjukdom

 • om du är äldre och din dos behöver ökas

Barn och ungdomar

Amlodipin Actavis har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Actavis bör endast användas för att behandla hypertoni hos barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

För mer information, tala med läkare.

Andra läkemedel och Amlodipin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Amlodipin Actavis kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

 • ketokonzol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

 • rifampicin och erytromycin (antiobiotikum)

 • hypericum perforatum (Johannesört)

 • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

 • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen)

 • simvastatin (för att minska höga kolesterolvärden).

 • takrolimus (används för att kontrollera kroppens immunsvar, gör att kroppen kan acceptera det transplanterade organet)

 • klaritromycin (för infektioner orsakade av bakterier)

Amlodipin Actavis kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

Amlodipin Actavis med mat, dryck och alkohol

Om du tar Amlodipin Actavis ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Actaviss blodtryckssänkande effekt.

Graviditet och amning

Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det är okänt om amlopidin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Actavis.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipin Actavis kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Amlodipin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den vanliga inledande dosen är 5 mg Amlodipin Actavis en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Actavis en gång dagligen. Skåran på Amlodipin Actavis 10 mg-tabletten är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Actavis tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Den rekommenderade startdosen för barn och ungdomar (6-17 år) är vanligen 2,5 mg en gång dagligen. Den högsta rekommenderade dosen är 5 mg en gång dagligen. Amlodipin 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlodipin Actavis 5 mg tablett eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.

Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

Om du använt för stor mängd av Amlodipin Actavis 

Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Amlodipin Actavis

Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Amlodipin Actavis

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.

 • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

 • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner

 • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

 • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.


Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

 • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

 • buksmärtor, illamående

 • svullna anklar (ödem), trötthet.

Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

 • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet

 • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

 • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar

 • lågt blodtryck

 • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

 • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, muntorrhet, kräkningar

 • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

 • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

 • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

 • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla

 • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor

 • viktökning eller viktminskning.


Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • Förvirring


Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare

 • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

 • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

 • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar

 • hosta, svullet tandkött

 • uppsvullen buk (gastrit)

 • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

 • ökad muskeltonus (muskelspänning)

 • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

 • ljuskänslighet

 • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar


Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

 • skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och släpande, obalanserad gång.

5. Hur Amlodipin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita till benvita, runda och bikonvexa.

5 mg tabletterna är märkta med ”5” på ena sidan.

10 mg tabletterna är märkta med ”10” på den ena sidan och har en brytskåra på den andra sidan.


Amlodipin Actavis-tabletterna säljs i förpackningar med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 eller 200 tabletter (blister) och 100, 200 eller 250 tabletter (burk). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-07-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av