Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Prednisolon Pfizer

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Tablett 2,5 mg
(vit, plan, rund, med brytskåra, 8 mm, märkt PR inom bågar)

Glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB06
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Prednisolon Pfizer

2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
prednisolon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Prednisolon Pfizer  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer
3. Hur du använder Prednisolon Pfizer
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Prednisolon Pfizer  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Prednisolon Pfizer  är och vad det används för

 

Prednisolon Pfizer är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.


Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t.ex. den inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.


Prednisolon som finns i Prednisolon Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer

Använd inte Prednisolon Pfizer

 • om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Prednisolon Pfizer:

 • om du har någon infektion

 • om du har tuberkulos

 • om du har magsår

 • om du har sår på tolvfingertarmen

 • om du har diabetes

 • om du har högt blodtryck

 • om du har en hjärtsjukdom

 • om du har en psykisk sjukdom

 • om du har benskörhet (osteoporos)

 • om du har en tumör i binjuren (feokromocytom)

 • om du har nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser

 • om du har sklerodermi (även kallat systemisk skleros, en autoimmun sjukdom) eftersom dagliga doser på 15 mg eller mer kan öka risken för en allvarlig komplikation kallad akut njurkris. Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion. Läkaren kan råda dig att regelbundet kontrollera ditt blodtryck och dina urinvärden.


Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Prednisolon Pfizer

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

 • läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

 • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

 • läkemedel som används vid vaccination och immunisering

 • läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).

 • läkemedel mot hiv (ritonavir, kobicistat)

Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.


Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas.


Amning

Prednisolon Pfizer går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

Prednisolon Pfizer innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Prednisolon Pfizer

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.

Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.


Tabletten ska sväljas hel med vatten.

Om du använt för stor mängd av Prednisolon Pfizer  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Prednisolon Pfizer

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): vätskeansamling, högt blodtryck, påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring, hudförtunning, försämrad sårläkning, rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt, för hög sockerhalt i blod och urin, benskörhet, muskelförtvining. Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids. Tillväxthämning hos barn.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): grön starr, grå starr, ökad benägenhet för blodpropp, vid höga doser aktivering av psykisk rubbning.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): godartad tryckökning i skallen, benröta, senbristning, depression, mani.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): attackvis huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, blekhet (feokromocytomrelaterad kris), ökad fettmängd runt ryggmärgen, synnedsättning (central serös korioretinopati), dimsyn, ökat antal vita blodkroppar (leukocytos), akut njurkris hos patienter som redan lider av sklerodermi (en autoimmun sjukdom). Tecken på akut njurkris inkluderar högt blodtryck och minskad urinproduktion.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Prednisolon Pfizer  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är prednisolon 2,5 mg, 5 mg respektive 10 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 70 mg, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk och potatisstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alla tablettstyrkor packas i plastburkar á 24, 25, 98 och 100 tabletter.

Dessutom finns följande tryckförpackningar:

5 mg: 49 x 1 och 98 x 1 tabletter

10 mg: 49 x 1 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-04-23

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av